ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ “Ν” ΟΞΥΓΟΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ (Οἱ Ἐργολάβοι τὸ καταργοῦν)

Τ γράμμα “Ν” καὶ  κατάργησή του…

 Σπύρος Μάρκου,
Διευθυντ
ς 3ου Δημ. Σχολείου Λαρίσης

Ν = Νοῦς – Νόμος

.          Κάθε γράμμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀλφαβήτου ἐκπέμπει ἦχο καὶ εἰκόνα. Κάθε λέξη τέθηκε ἀπὸ τοὺς «Ὀνοματοθέτες», νομοθέτες θὰ τοὺς λέγαμε σήμερα, μὲ ἀκρίβεια καὶ ὄχι τυχαία καὶ ἔχει ἄμεση σχέση Αἰτίας καὶ Αἰτιατοῦ, μεταξὺ Σημαίνοντος καὶ Σημαινομένου. Ἐὰν πᾶμε δὲ στὶς Ἐπιστῆμες, τὰ παραδείγματα εἶναι ἀτελείωτα καὶ ἄκρως διαφωτιστικά, ἀλλὰ καὶ διδακτικὰ γιὰ τὶς ἑπόμενες γενεές. Τὸ “Ν” συντονίζει τὸν ἐγκέφαλο.

.          Σχετικὰ πρόσφατα (1996) στὸ Ἰατρικὸ Περιοδικὸ MEDIZIN-JURNAL στὴν Γερμανία, δημοσιεύτηκε μία ἐπιστημονικὴ ἐργασία, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποίαν: «Ἡ ἐκφορὰ τοῦ γράμματος “Ν” μεταφέρει ὀξυγόνο στὸν ἐγκέφαλο καὶ ὅτι δὲν ἦταν τυχαῖο τὸ γεγονὸς τῆς τοποθέτησης τοῦ “Ν” στὸ μέσον ἀκριβῶς τοῦ Ἀλφαβήτου – στὸ πρῶτο Ἑλληνικὸ Ἀλφάβητο μὲ τὰ 27 γράμματα». (Ἐκτὸς αὐτοῦ στὸ Χάρβαρτ, ἀπὸ ἰατρικὲς ἔρευνες, διαπιστώθηκε ὅτι ἡ ἀπαγγελία τῶν Ὁμηρικῶν Ἐπῶν στὸ πρωτότυπο, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, κάνει καλὸ στὴν καρδιά, ὡς ἀναπνευστικὴ ἄσκηση…).

.          Καὶ δικαιοῦμαι νὰ ἐρωτήσω: Γιατί ἐμεῖς γίναμε διῶκτες τοῦ «Ν»;
.          Γιατί θέλομε νὰ φτωχύνομε τὸν ἐγκέφαλο τῶν ἑπομένων γενεῶν στὴν χώρα μας; Ὡς μάχιμος Ἐκπαιδευτικὸς καὶ συγγραφέας ἐπιστημονικοῦ συγγράμματος (ΔΥΣΛΕΞΙΑ, Ἀθήνα 1994, Ἐκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 6η Ἔκδοση σήμερα), νομιμοποιοῦμαι νὰ ἐρωτήσω, ἀλλὰ καὶ νὰ προτείνω στὸ τέλος:

.          Ἡ Ἑλληνικὴ Γλώσσα ἔχει πάρει πλέον μία μορφὴ τέτοια ποὺ δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἄλλες ἀκρότητες. Ὅμως ἀναρωτιέμαι: Εἶναι τυχαῖο ἄραγε ποὺ καταργήσαμε τὸ γράμμα “Ν”στὸ τέλος τῶν λέξεων καὶ τὰ σχολικά μας βιβλία γράφουν τὸ «ἐμβαδό » (!), ἀντὶ τὸ ἐμβαδόν !! (Στὰ σχολικὰ βοηθήματα ὅμως διαβάζομε « τὸ ἐμβαδὸΝ », δηλ. ἐκεῖ διατηρεῖται τὸ Ν, ἐνῶ τὸ ἐπίσημο Κράτος στὰ βιβλία (ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο) τὸ ἔχουν καταργήσει !! Γιὰ ποιό λόγο αὐτὴ ἡ ἀκρότητα: Γιὰ ποιόν λόγο ἐπίσημα διδάσκομε στὰ σχολεῖα μας κανόνες ποὺ κατασκευάστηκαν αὐθαίρετα, π.χ. χθὲς συνάντησα τὸ Δήμαρχο (τὸ φίλο, τὸ Σύμβουλο κλπ. κλπ…).
.          Τὸ γράμμα Ν εἶναι ὀργανικὸ καὶ ὅταν τὸ κόβομε πονάει. Εἶναι σὰν νὰ κόβομε τὸ δακτυλάκι μας….
.          Ἐὰν κάποιος ἀντιτείνει ὅτι αὐτὸ εἶναι μία ἀσήμαντη λεπτομέρεια, θὰ πρέπει νὰ τοῦ ποῦμε ὅτι «ἡ λεπτομέρεια κρατάει τὸν Παρθενώνα»!
.          Νὰ θυμίσω ὅμως ἐδῶ καὶ τὸ ὡραῖο, εἰρωνικὸ κείμενο τοῦ Ὀδ. Ἐλύτη τότε : «ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ», ὅπου καταλήγει : «Κανένας Ἡρώδης δὲν θὰ τολμοῦσε νὰ διατάξει τέτοια γενοκτονία, ὅπως αὐτὴ τοῦ τελικοῦ -Ν-, ἐκτὸς κι ἂν τοῦ ᾽λείπει ἡ ὀπτικὴ τοῦ ἤχου…». Ὁ Γ. Ρίτσος ἔγραψε ἐπίσης: «Καὶ οἱ λέξεις φλέβες εἶναι. Μέσα τους αἷμα κυλάει…».
.          Δυστυχῶς, ὅμως, διαπιστώνομε σήμερα ὅτι μετὰ τὸ Νῖ, ἔρχεται καὶ ἡ σειρὰ τοῦ τελικοῦ Σίγμα (Σ). Κάποιοι δημοσιογράφοι στὰ κανάλια λένε κιόλας: «ἡ μέθοδο», ἡ «ὁδό», «ἡ πλήρη! ἔνταξη» (!) κ.τ.ὅ. Καλλιεργοῦν ἔτσι αὐθαίρετα ἕνα ἀρνητικὸ γλωσσικὸ πρότυπο στοὺς νέους μας μὲ τὴν τεράστια δύναμη τῶν ΜΜΕ καὶ τὸ σχολεῖο ἀνήμπορο νὰ ἀντιδράσει, ἀλλὰ καὶ τὴν κοινωνία παθητικὰ νὰ δέχεται ὡς περίπου μοιραία τὴν ἐξέλιξη αὐτή.
.          Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ διατυπώνω τὴν ἑξῆς ἄποψη καὶ καταθέτω στὸ Συνέδριό σας τὴν δική μου «Θεωρία» γιὰ τὸ ἐν λόγῳ ζήτημα: Διεθνῶς μελετᾶται ἡ μοναδικὴ μουσικότητα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ὁ ἀντίκτυπός της στὴν πνευματικὴ διαύγεια τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ γράμμα “Ν” διεγείρει τὸν ἐγκέφαλο θετικὰ καὶ ἐνεργοποιεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ σκέφτεται σωστά. Τὸ τελικὸ Σίγμα ἠρεμεῖ τὸν ἄνθρωπο. Αὐτὸ τὸ δέχεται καὶ ἡ σύγχρονη Ψυχιατρική.
.          Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες τὰ ἐγνώριζαν ὅλα αὐτὰ καὶ δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι μόνον ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες λέμε «Τὰ εἶπα μὲ τὸ Νῖ καὶ μὲ τὸ Σίγμα» καὶ δὲν λέμε μὲ ἄλλα γράμματα, (παρ᾽ ὅλο ποὺ ἔχομε στὶς καταλήξεις τῶν λέξεων καὶ ἄλλα γράμματα), διότι τὸ Νῖ ἐνεργοποιεῖ τὸ μυαλό μας, νὰ σκεφθοῦμε σωστὰ καὶ τὸ Σίγμα ἠρεμεῖ τὴν ψυχή μας, ἀφοῦ μιλήσουμε δημόσια ἢ ἰδιωτικά.
.          Ἡ σύγχρονη Ψυχογλωσσολογία δέχεται ὅτι ἡ Γλῶσσα καὶ ἡ Σκέψη γεννιοῦνται ταυτόχρονα καὶ ἐξελίσσονται παράλληλα καὶ συνιστοῦν ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ μία ἀξεχώριστη ἑνότητα. Ἡ Γλῶσσα ἐνσαρκώνει τὴν Σκέψη καὶ ἡ Σκέψη οὐσιώνεται σὲ Γλῶσσα. Εἶναι ἕνα νόμισμα μὲ τὶς δύο ὄψεις του. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει ἡ μία πλευρά, χωρὶς τὴν ἄλλη. Δν μποροσε νὰ πάρξει λληνικ Σκέψη χωρς τν λληνικ Γλσσα.
.          Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ ποιότητα καὶ ποσότητα «καταγραφῶν» στὴν Σκέψη προσδιορίζει καὶ τὸ νοητικὸ ἐπίπεδο κάθε λαοῦ. Ἑπομένως καὶ τὸ νοητικὸ ἐπίπεδο καθορίζει καὶ τὴν ἱκανότητα τῆς δημιουργίας Πολιτισμοῦ.

.          Τὸ Ἑλληνικὸν Ἀλφάβητον, στὴν πορεία τῶν χιλιάδων ἐτῶν του ἦταν ἀρχικά: Ἰδεογραφικό, στὴν συνέχεια ἐπινοήθηκε τὸ Εἰκονογραφικό, ἔπειτα φθάσαμε στὸ Γραμμογραφικό, κατόπιν στὸ Συλλαβογραφικὸ (Γραμμικὴ Α καὶ Β) καὶ τέλος καθιερώθηκε τὸ ἰσχῦον σήμερα Φθογγογραφικό, ποὺ εἶναι ἀξεπέραστο καὶ στὸ ὁποῖο ὀφείλεται ἡ δημιουργία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Οἰκουμενικοῦ Πολιτισμοῦ.

.           Ἔχουμε χρέος νὰ διαφυλάξουμε, ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ, τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ νὰ ἀντισταθοῦμε στὴν κακοποίησή της.

 Σπύρος Μάρκου
Διευθυντὴς 3ου Δημ. Σχολείου Λαρίσης

ΠΗΓΗ: aganargyroi.gr (ἀπὸ http://aromaellada.blogspot.gr)

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: