Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΣ (Ἡ προσοχή μας εἶναι στραμμένη στὰ ἀρνητικὰ τῶν ἄλλων, στὶς ἀδυναμίες τους, χωρὶς νὰ μποροῦμε νὰ βλέπουμε τὰ θετικά τους καὶ τὶς ἀρετές τους)

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΣ
(5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

 Τοῦ π. Γ. Δορμπαράκη

βλ. σχετ.: Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΣ  https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/12/05/ὁ-ἅγιος-σάββας-ὁ-ἡγιασμένος/

ἅγ. Σάββας.            «Ὁ ὅσιος Σάββας ζοῦσε ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ Μικροῦ σὲ μία κώμη τῆς Καππαδοκίας, ποὺ λεγόταν Μουταλάσκη, καὶ οἱ γονεῖς του ὀνομάζονταν Ἰωάννης καὶ Σοφία. Ἤδη λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ βίου του προσέτρεξε στὴ μοναχικὴ ζωή, σὲ μοναστήρι ποὺ λεγόταν Φλαβιανές, καὶ τόσο πολὺ ἀπὸ τὴ νεαρή του ἡλικία ἔγινε ἐγκρατής, ὥστε, ὅταν εἶδε στὸν κῆπο κάποια φορὰ ἕνα μῆλο καὶ τὸ ἐπιθύμησε, εἶπε: “Ἦταν ὡραῖος στὴν ὅραση καὶ καλὸς στὴ βρώση ὁ καρπὸς ποὺ μὲ θανάτωσε”. Πῆρε τὸ μῆλο στὰ χέρια του, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔφαγε. Ἀντίθετα τὸ καταπάτησε μὲ τὰ πόδια του καὶ ἔθεσε ὅρο στὸν ἑαυτό του νὰ μὴ φάει ποτὲ μῆλο. Ἀλλὰ  καὶ σὲ φοῦρνο ὅταν μπῆκε κάποια φορά, βγῆκε ἀβλαβής, χωρὶς ἡ φωτιὰ νὰ ἀγγίξει οὔτε τὰ ἱμάτιά του. Στὴν ἡλικία τῶν δεκαοκτὼ ἐτῶν, τὸν γνώρισε ὁ μέγας ὅσιος Εὐθύμιος καὶ τὸν ἔστειλε σὲ κοινόβιο, πρὸς τὸν ὅσιο Θεόκτιστο. Ἀπὸ ὅλους ὅσους συναντοῦσε, προσελάμβανε καὶ μάθαινε τοὺς τρόπους καὶ τὴν ἀρετή τους.  Βλέποντάς τον ὁ ἅγιος Εὐθύμιος τὸν προσφωνοῦσε “παιδαριογέροντα”, λόγῳ τῆς πέρα ἀπὸ τὰ κοινὰ μέτρα πνευματικῆς του καταστάσεως. Ὅσο περνοῦσε ἡ ἡλικία του, τόσο καὶ αὔξανε τὴν ἀρετή του. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔκανε πολλὰ θαύματα, ὅπως καὶ ἔβγαλε νερὸ μὲ τὴν προσευχή του σὲ ἄνυδρους τόπους. Ἔγινε μάλιστα καὶ καθηγητὴς πολλῶν μοναχῶν, κι ὅταν ἦλθε στὴν Κωνσταντινούπολη,  δύο φορὲς ἔστειλε πρέσβεις καὶ πρὸς τὸν βασιλιὰ Ἀναστάσιο καὶ πρὸς τὸν Ἰουστινιανό, καθὼς παρακλήθηκε γι’ αὐτὸ ἀπὸ τοὺς κατὰ καιροὺς πατριάρχες τῶν Ἱεροσολύμων. Ἔφθασε στὸ ἀκρότατο τῆς κατὰ Χριστὸν ἡλικίας καὶ σὲ ἡλικία ἐνενήντα τεσσάρων ἐτῶν ἐξεδήμησε πρὸς τὸν Κύριο».
.            Εἶναι βασικὴ ἀλήθεια τῆς χριστιανικῆς πίστεως ὅτι τὸν ἅγιο τὸν καταλαβαίνει ἕνας ἐπίσης ἅγιος. Μόνον ὅποιος ἔχει ἀνεπτυγμένες πνευματικὲς αἰσθήσεις μπορεῖ νὰ «ὀσφρανθεῖ» τὴν εὐωδία ποὺ ἐκπέμπει ἡ ζωὴ ἑνὸς ἁγίου. Διαφορετικά, ἕνας ἄγευστος τῆς πνευματικῆς ζωῆς πορεύεται σὰν τυφλὸς στὸν κόσμο, συνεπῶς ἀδυνατεῖ νὰ δεῖ τὸ φῶς ποὺ ἐκπέμπει ἡ ὕπαρξη ἑνὸς ἁγίου. Γιατί τὸ ἀναφέρουμε αὐτὸ ἐν σχέσει μὲ τὸν ὅσιο Σάββα; Γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι ἐκεῖνος ποὺ ἀμέσως τὸν κατάλαβε καὶ τὸν «ὀσφράνθηκε», ποὺ εἶδε τὴν προχωρημένη πνευματική του κατάσταση ἦταν ὁ μέγας ὅσιος Εὐθύμιος.  Ὁ ὅσιος αὐτὸς προσφωνοῦσε «παιδαριογέροντα» τὸν νεαρὸ Σάββα, ποὺ σημαίνει ὅτι στὴν πραγματικότητα ἀναγνώριζε τὴν ἐκ νεότητος ἁγιότητά του. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα τὰ μάτια τοῦ μεγάλου Εὐθυμίου ἔγιναν καὶ τὰ μάτια τῶν ὑπολοίπων συμμοναστῶν του, ἄρχισαν δηλαδὴ καὶ οἱ ἄλλοι νὰ διακρίνουν  τὰ ἐκ Θεοῦ χαρίσματά του, τὰ ὁποῖα ἐπιβεβαιώθηκαν περίτρανα μὲ τὰ θαύματα ποὺ ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ γίνονται μέσῳ αὐτοῦ, ὅπως καὶ ἀπὸ τὴ μυροβολία τοῦ ἁγίου λειψάνου του. Τὰ παραπάνω προβάλλει καὶ ὁ ὑμνογράφος τοῦ ὁσίου, ἅγιος Θεοφάνης. Καὶ τοῦ ὁσίου Εὐθυμίου τὴ διάκριση καταγράφει («Ἱλαρωτάτῃ σε ψυχῇ καὶ προσηνεῖ διαθέσει, ἀρεταῖς κατακοσμούμενον βλέπων ὁ λαμπρότατος φωστὴρ Εὐθύμιος ἐδέξατο», δηλαδή: ὁ λαμπρότατος πνευματικὸς ἥλιος Εὐθύμιος σὲ δέχτηκε μὲ ἱλαρότατη ψυχὴ καὶ ἀγαθὴ διάθεση, βλέποντάς σε νὰ κατακοσμεῖσαι ἀπὸ ἀρετές), καὶ τὰ πάμπολλα θαύματα τοῦ ἁγίου Σάββα ἀναφέρει («Ξένα τὰ σὰ θαυμάσια. Τοὺς γὰρ θήρας ἡμέρωσας…προλέγεις τὰ μέλλοντα, προφητικῷ χαρίσματι, στίφη τῶν δαιμόνων φυγαδεύων ἐλαύνεις…», δηλαδή: Παράδοξα τὰ θαυμάσια ποὺ γίνονται ἀπὸ ἐσένα: ἡμέρωσες τὰ θηρία, προλέγεις τὰ μέλλοντα μὲ προφητικὸ χάρισμα, διώχνεις μακριὰ τὰ στίφη τῶν δαιμόνων), καὶ τὴν εὐωδία τῶν μύρων ἀπὸ τὴ θήκη του ἐξαγγέλλει, ποὺ εὐφραίνει τοὺς πιστοὺς («Μυρίζει σου ἡ θήκη πνευματικὴν εὐωδίαν, πλουσίως εὐφραίνουσα τοὺς σοὺς υἱούς»).
.            Ἡ ἐκ παιδὸς σοφία τοῦ ὁσίου Σάββα, σοφία βεβαίως κατὰ Θεὸν –τὴν ὁποία σημειωτέον ἑρμηνεύει ὁ ἅγιος ὑμνογράφος καὶ σὲ ἀναφορὰ μὲ τὴ μητέρα του καλουμένη Σοφία: «Σοφίας ὑπάρχων βλάστημα, Σάββα ὅσιε, παιδιόθεν ἐπόθησας Σοφίαν τὴν ἐνυπόστατον», δηλαδή: Ἤσουν παιδὶ τῆς Σοφίας, Σάββα ὅσιε, γι’ αὐτὸ καὶ πόθησες ἀπὸ παιδὶ τὴν ἐνυπόστατη Σοφία, τὸν Χριστὸ– ἀποδεικνύεται ἀνάγλυφα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὅπου πήγαινε, εἶχε ἀνοικτὰ τὰ μάτια του γιὰ νὰ βλέπει τὴν κατὰ Χριστὸν πολιτεία τῶν ἀφιερωμένων στὸν Θεὸ καὶ νὰ ἀντιγράφει τοὺς ἄθλους καὶ τὶς ἀρετές τους. Δὲν ἐπικέντρωνε στὶς ἀδυναμίες τῶν ἄλλων, ποὺ ἀσφαλῶς ὡς ἄνθρωποι εἶχαν. Ἡ ἔγνοια του, λόγῳ τοῦ μεγάλου πόθου του γιὰ τὸν Θεό, ἦταν πῶς νὰ προχωρεῖ πνευματικά. Κι αὐτὸ σήμαινε ὅτι ἔπρεπε νὰ ἐκμεταλλευτεῖ κάθε τί ποὺ παρουσιαζόταν στὸν δρόμο του. Θυμίζει ἡ περίπτωσή του τὸν μέγα Γέροντα τῶν αἰώνων, τὸν ὅσιο Ἀντώνιο, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκεῖνος προσπαθοῦσε νὰ μαζέψει σὰν τὴ μέλισσα ὅ,τι καλὸ τοῦ προσέφεραν οἱ ἅγιοι ἀφιερωμένοι στὸν Θεὸ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς του. Κι ὅπως ἐκεῖνος, γι’  αὐτὸν τὸν λόγο, ἔγινε «θεοφιλής», τὸν ἀγαποῦσε δηλαδὴ ὁ Θεός, τὸ ἴδιο καὶ ὁ ὅσιος Σάββας. Μέγα δίδαγμα γιὰ ὅλους τοὺς χριστιανούς, ἰδίως τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ δυστυχς σὲ να μεγάλο ποσοστὸ  προσοχή μας εναι στραμμένη στὰ ρνητικ τν λλων, στς δυναμίες τους, χωρς ν μπορομε ν βλέπουμε τ θετικά τους κα τς ρετές τους πρς παραδειγματισμό. Γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε τὴν ἐν προκειμένῳ ἔκφραση τοῦ Γέροντος Παϊσίου τοῦ ἁγιορείτου, τοῦ ἁγίου τῆς ἐποχῆς μας, ὁ ὅσιος Σάββας ζοῦσε καὶ λειτουργοῦσε στὸν κόσμο ὡς μέλισσα ποὺ συλλέγει τὸν καλὸ καρπό, καὶ ὄχι ὡς μύγα, ποὺ ἐπιζητεῖ πάντοτε τὴν ἀκαθαρσία.
.            Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς σοφίας καὶ τῆς σύνεσης τοῦ ὁσίου ἦταν ἀκριβῶς νὰ γεμίσει ὁ ὅσιος Σάββας μὲ ὅλες τὶς ἀρετές. Ὅπως σημειώνει καὶ ὁ σχετικὸς ὕμνος: «μέτριος, ἄκακος, πρᾶος, ἁπλοῦς, ἠσύχιος, ὡς χρηματίσας, Πάτερ, ὑπὲρ ἄνθρωπον ὄντως, καὶ ἄϋλος ἐν ὕλῃ, οἶκος Θεοῦ καθωράθης» (Πάτερ, φάνηκες οἶκος Θεοῦ, διότι ὑπῆρξες μέτριος, ἄκακος, πράος, ἁπλός, ἥσυχος, πράγματι πάνω ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα, καὶ σὰν ἄυλος μέσα σὲ ὕλη). Ὁ ὑμνογράφος του ὅμως ἔχει ἐπίγνωση ὅτι ὅλες οἱ ἀρετὲς ἀπὸ μόνες τους δὲν ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία, ἂν δὲν καταλήγουν στὸ πλήρωμα τῶν ἀρετῶν, τὴν ἀγάπη. Ἂν ἡ ἀγάπη δὲν ἀποτελεῖ τὴν κατάληξη τῆς ὅποιας ἀρετῆς, παύει αὐτὴ νὰ χαρακτηρίζεται χριστιανική. Διότι βεβαίως λείπει ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ποὺ εἶναι ἀγάπη. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπισημαίνει: «Ἀγάπην πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον κτησάμενος, τοῦ Νόμου καὶ τῶν Προφητῶν πληροῖς τὸ κεφάλαιον. Τὴν γὰρ ὑπερέχουσαν πασῶν ἀσυγκρίτως ἀρετήν, Πάτερ,  κατώρθωσας» (Ἀπέκτησες τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον, γι’ αὐτὸ καὶ συγκεφαλαιώνεις τὸν Νόμο καὶ τοὺς Προφῆτες. Διότι κατόρθωσες, Πάτερ, τὴν μεγαλύτερη, κατὰ ἀσύγκριτο τρόπο ἀπὸ ὅλες, ἀρετή).  Καὶ ξέρει βεβαίως ἐπίσης ὁ ὑμνογράφος ὅτι κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ φτάσει σ’ αὐτὴν τὴν ἀγάπη, ἂν δὲν τὴν κτίσει μὲ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ, ποὺ κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ τηρεῖ τὶς ἅγιες ἐντολές Του. «Ἀρχὴν σοφίας ἐπόθησας, τὸν φόβον τὸν τοῦ Θεοῦ. ᾯ καὶ στοιχειούμενος, πρὸς τὴν τελειότητα, τὴν ἐνδεχομένην τοῖς ἀνθρώποις, Πάτερ, ἔφθασας» (Πόθησες τὴν ἀρχὴ τῆς σοφίας, δηλαδὴ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ. Μὲ αὐτὸν τὸν φόβο ἔκτισες τὴ ζωή σου κι ἔφτασες, Πάτερ, στὴν τελειότητα, αὐτὴν ποὺ μποροῦν βεβαίως οἱ ἄνθρωποι).
.            Μία τέτοια ἁγιασμένη ζωή, σὰν τοῦ ἁγίου Σάββα, ἐπάνω δηλαδὴ στὰ ἴχνη τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἀποστόλων, ἦταν εὐνόητο νὰ ἑξακτινωθεῖ καὶ νὰ γίνει ἱεραποστολικὴ φλόγα. Οἱ συμμοναστές του, ὅπως καὶ ὁ ὑπόλοιπος κόσμος ποὺ τὸν γνώρισε, κυρίως μὲ τὸ παράδειγμά του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν λόγο του –ὁ ἅγιος κήρυσσε τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ πολλὴ δύναμη καὶ πειθώ: «κῆρυξ θείων δογμάτων μεγαλοφωνότατος κεχειροτόνησαι»–  ἄλλαζαν καὶ μεταστρέφονταν. Πολλοὶ μάλιστα ἐγκατέλειπαν τὴν ἐνασχόλησή τους μὲ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου καὶ γίνονταν μοναχοί. «Τοῦ ἁγίου ἐγένου συνόμιλος Πνεύματος. Ὅθεν καὶ πρὸς ζῆλον τοὺς λαοὺς διεγείρων, τὰς πόλεις ἐκένωσας καὶ ἐρήμους ἐπόλισας, θεοφόρε Πατὴρ ἡμῶν» (Ἔγινες συνόμιλος τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Γι’  αὐτὸ καὶ διέγειρες τὸν ζῆλο τῶν λαῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀδειάσουν οἱ πόλεις καὶ νὰ γίνουν πόλεις οἱ ἔρημοι, θεοφόρες πατὴρ ἡμῶν).  «Ταῖς πρεσβείαις τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Σάββα, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἠμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς».

ΠΗΓΗ: «ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ»

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: