ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 1 «Οἱ ἄνθρωποι προτιμοῦν τὸ ψεῦδος καὶ κρύβουν τὴν ἀλήθεια. Καὶ βάζουνε ὡς στόχο μὲ παντοίους τρόπους νὰ φθείρουνε ὅ,τι καλὸ ὑπάρχει».

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟ
Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Παύλου Ἁγ. Ὄρους

ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

[Α´]

Ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Διάλογοι περὶ τηλεοράσεως καὶ πνευματικῆς ζωῆς 
μὲ Ἁγιορεῖτες Πατέρες»
ἐκδ. «Ὀρθόδ. Κυψέλη», Θεσ/νίκη 2011

σελ. 139 ἑπ.

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.          Ἐρώτηση: Γιατὶ ἔχει τόση δύναμη νὰ κάνει κακὸ στὸ μυαλὸ τοῦ ἀνθρώπου ἡ τηλεόραση;

.          Ἀπάντηση: Ἡ τηλεόραση βλάπτει τὸν ἄνθρωπο καὶ στὰ μάτια καὶ στὴν ὑγεία. Διότι, προπαντὸς ὅταν κάνουν κατάχρηση οἱ ἄνθρωποι καὶ βλέπουν πολλὴ ὥρα τηλεόραση, φθείρεται ὁ ἐγκέφαλος, τὰ κύτταρα τοῦ ἐγκεφάλου. Σιγὰ-σιγὰ φθίνει ὁ ἐγκέφαλος καὶ ἀρχίζει ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔχει «χασούρα», νὰ τὰ χάνει δηλαδή, καί, χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνει, παθαίνει πτώση ὁ ἄνθρωπος. Διότι ἔχει πολὺ φοβερὴ ἀκτινοβολία. Γι’ αὐτὸ καὶ βλάπτει ἡ τηλεόραση.
.          Ἐγὼ δὲν συνιστῶ νὰ κάθονται οἱ ἄνθρωποι νὰ βλέπουν τηλεόραση. Διότι εἶναι πολὺ μεγάλη ἡ φθορά. Κι ἐνῶ τὰ μέσα ἐνημερώσεως εἶναι πολὺ καλὰ καὶ μποροῦν νὰ μάθουν οἱ ἄνθρωποι πολλὰ πράγματα, δυστυχῶς αὐτοὶ ποὺ τὰ γυρίζουνε δὲν εἶναι καλοὶ ἄνθρωποι. Καὶ μπορεῖ νὰ βάλουνε ἕνα καλό, ἕνα θρησκευτικό, μιὰ ἱστορία, κάτι καλό, ἀλλὰ νὰ βάλουνε μετὰ χίλια δυὸ κακά, τὰ ὁποῖα φθείρουνε τὸν ἄνθρωποι καὶ κάνουν ζημιές.
.          Κι ἔχουνε κι ἕνα κακὸ ἐλάττωμα αὐτοὶ ποὺ δουλεύουνε ἐκεῖ μέσα, οἱ δημοσιογράφοι, νὰ μὴν λένε τὴν ἀλήθεια. Διότι, ὅταν ἐκήρυττε ὁ Κύριός μας, ἔλεγε «γνωρίσετε τὴν ἀλήθεια καὶ ἡ ἀλήθεια θὰ σᾶς ἐλευθερώσει», ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι προτιμοῦν τὸ ψεῦδος καὶ κρύβουν τὴν ἀλήθεια. Ὅσο καλὸς καὶ νὰ εἶναι ἕνας ἄνθρωπος, ἕνας ἡγέτης, ἕνας ἐπίσκοπος, ἕνας ὅσιος, ἕνας ἀσκητής, καὶ θαύματα ἀκόμα νὰ κάνει, θα τὸν δείξουνε τόσο πρόχειρα στὰ μέσα τῆς ἐνημερώσεως, ὅπου ἄν εἶναι δυνατό, νὰ μὴ τὸν δεῖ κανένας καὶ νὰ μὴ διαβάσει γι’ αὐτὸν τίποτα τὸ θετικό. Ἐὰν κάνει ἕνα σφάλμα, παράδειγμα, ἕνας ἱερεύς, ἕνας ἀρχιερεύς, ἕνας καθηγητής, ὅσο μικρό καὶ νὰ εἶναι, θὰ τὸ βάλουνε μὲ πρωτοσέλιδα, μὲ γράμματα τέτοια. Αὐτὸ δηλαδὴ τί θὰ πεῖ; Θὰ πεῖ ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἀγαποῦνε πιὸ πολὺ τὸ ψεῦδος ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Δὲν εἶναι εἰλικρινεῖς ἄνθρωποι. Καὶ βάζουνε ὡς στόχο μὲ παντοίους τρόπους νὰ φθείρουνε ὅ,τι καλὸ ὑπάρχει. Τώρα πλασάρουνε, παράδειγμα, τὴ «νέα ἐποχή», χωρὶς νὰ κάτσουνε νὰ σκεφτοῦνε, νὰ δοῦνε, τί εἶναι αὐτὴ ἡ «νέα ἐποχή». Καὶ τί θὰ μᾶς πλασάρει ἡ «νέα ἐποχή»; Δηλαδὴ θέλουν νὰ μᾶς χαλάσουνε τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα, νὰ διαλύσουν τὴν οἰκογένεια, νὰ τὰ φέρουν ὅλα ἄνω-κάτω. Δηλαδὴ εἶναι ἡ θεωρία τοῦ διαόλου αὐτή, ἡ «νέα ἐποχή». Δὲν ψάχνουν νὰ βροῦνε τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ νὰ ἐργαστοῦνε τὸ ἀγαθό, ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ τὰ σιωποῦνε, καὶ γίνεται αὐτὴ ἡ φθορά, αὐτὸ τὸ κακό. Καὶ βέβαια λέει ὁ Κύριός μας ἐκεῖ πέρα, ὅτι «ὅστις μὲ ὁμολογήσει ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, θὰ τὸν ὁμολογήσω κι ἐγὼ ἐνώπιον τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς καί, ὅστις ἀρνήσεταί με ἔμπροσθεν τὼν ἀνθρώπων, θὰ τὸν ἀρνηθῶ κι ἐγὼ ἐνώπιον τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς».
.          Πολλοὶ γνωρίζουνε, ὅτι αὐτοὶ οἱ Σιωνιστὲς καὶ αὐτοὶ οἱ κακοὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἐπιβουλεύονται τοὺς πάντας καὶ τὰ πάντα, ὅτι κυνηγᾶνε τὸν Χριστιανισμό. Θέλουν νὰ σβήσουν τὴν Ὀρθοδοξία, χωρὶς νὰ ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀδιάδοχη, δὲν ἔχει διαδοχή, διότι ὁ Κύριος εἶναι «ὁ αὐτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας», «ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ ὁ Κύριος τῶν κυριευόντων». Καὶ ὅμως πᾶνε νὰ Τὸν πολεμήσουνε. Ὅσοι ἐπολέμησαν τὴν Ἐκκλησία «δὲν τὴν βγάλανε ἄσπρη». Γιατὶ ὁ Χριστὸς δὲν πολεμεῖται. Καὶ ὅποιοι πολεμᾶνε τὸν Δυνατό -διότι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδύνατοι- θὰ φθαροῦνε. Θὰ διαλυθοῦνε. Καὶ ἄς πάρουμε πολλὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἱστορία. Ἡ ἱστορία μιλάει πάντοτε… Ἄς πάρουμε ἕνα παράδειγμα. Οἱ κομμουνιστὲς στὴν Ρωσία. Τὰ βάλανε μὲ τὴν Ἐκκλησία, σκοτώσανε ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, μοναχούς, χριστιανούς, ἑκατομμύρια. Ἡ ἐπανάσταση τοῦ ’17 στὴν Ρωσία κόστισε 80 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων τὴν ζωή. Καὶ νομίσανε ὅτι διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου θὰ κυριεύσουν τὸν κόσμο. Ἀλλὰ δὲν καταλάβανε αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Κύριος στὸ Εὐαγγέλιο, ὅτι «ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν». «Πᾶσα φυτεία, λέει ὁ Κύριος, ποὺ δὲν ἐφύτεψε ὁ Πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται». Δηλαδή, ἐβγῆκε μιὰ φυτεία ὁ κομμουνισμός, διαλύθηκε. Κι ἄλλα πράγματα, ὅλα διαλύονται. Δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ τίποτα. Γιατὶ λέει «μακάριο τὸ ἔθνος οὗ ἐστὶ Κύριος ὁ Θεός αὐτοῦ». Μακάριο τὸ ἔθνος ποὺ εἶναι ὁ Χριστὸς Κύριός του καὶ βασιλεύει σ’ αὐτὸ τὸ ἔθνος. Γιατὶ, ἄν δὲν ἔχουν πίστη καὶ ἀγάπη καὶ Θεό, μάταια κοπιάζουν οἱ φυλάσσοντες, μάταια κοπιάζουν οἱ στρατιῶτες καὶ μάταια κοπιάζουν ὅλοι. Διότι ἄν δὲν φυλάξει ὁ Θεὸς μία πόλη, δὲν μπορεῖ νὰ τὴ φυλάξει κανένας. Τώρα λένε, παράδειγμα, «τί εἶναι ἡ νηστεία; Δὲν εἶναι τίποτα. Τί εἶναι ἡ προσευχή; Δὲν εἶναι τίποτα». Θέλουν νὰ τὰ διαλύσουν ὅλα, νὰ μὴν ἀφήσουν τίποτα, ἀλλὰ ὅμως εἶναι πολὺς φόβος, διότι αὐτὰ κάναν οἱ ἄνθρωποι στὰ Σόδομα καὶ στὰ Γόμορρα. Ὅταν τὰ διαλύσανε ὅλα καὶ ἀσέβησαν οἱ ἄνθρωποι καὶ ἐγκατέλειψαν τὸν Θεό, ὁ Θεὸς τοὺς ἔκαψε μὲ φωτιὰ καὶ θειάφι. Ποῦ εἶναι σήμερα ἡ Νεκρὰ Θάλασσα, ποὺ δὲ ζῆ οὔτε ἕνα σκουλήκι μέσα; Ἐκεῖ ἦταν πέντε πόλεις, τὶς ὁποῖες ἔκαψε ὁ Θεὸς γιὰ τὶς ἁμαρτίες τῶν κατοίκων τους. Καὶ στὸν κατακλυσμό. Ὁ Νῶε 120 χρόνια παιδευόταν νὰ φτιάξει τὴν κιβωτό του. Καὶ τοὺς ἔλεγε «μετανοεῖστε, γιατὶ θὰ μᾶς πνίξει ὁ Θεός, θὰ μᾶς καταστρέψει ὁ Θεός». Κι αὐτοὶ τὸν κοροϊδεύανε στὸ τέλος καὶ τοῦ λέγανε ὅτι «εἶσαι μεθυσμένος καὶ τρελός»…
.          Καὶ ὅταν κήρυττε ὁ Χριστὸς περί Δευτέρας παρουσίας, τὸν ρωτήσανε οἱ Ἀπόσοτολοι: «πότε θὰ γίνει διδάσκαλε ἡ Δευτέρα παρουσία; Ἡ Κρίσις καὶ ἡ Δευτέρα παρουσία;» Τοὺς εἶπε, κοντὰ σὲ ἄλλα, καὶ τὰ ἑξῆς ὁ Χριστός, «ὅταν θὰ γίνουν οἱ ἄνθρωποι ὅπως ἐπί Νῶε, ποὺ τρώγανε καὶ πίνανε καὶ ἀσελγούσανε, καὶ ξαφνικὰ ἔγινε ὁ κατακλυσμός, ἔτσι αἰφνιδίως θὰ γίνει καὶ ἡ Δευτέρα Παρουσία». Καὶ δὲν θὰ γίνει οὔτε μὲ κατακλυσμό, οὔτε μὲ φωτιά. Θὰ τὸν κάνουν τὸν κατακλυσμὸ οἱ ἄνθρωποι. Οἱ ἄνθρωποι οἱ ἴδιοι θὰ καταστραφοῦνε. Κάνουνε ἀτομικὲς βόμβες. Ἐδῶ, ἄν ρίξουνε μία βόμβα τῶν 500 μεγατόνων, θὰ βουλιάξει ὅλη ἡ Ἑλλάδα. Ἄν ρίξουν 10-20 βόμβες, θὰ φέρουν τὸ σύστημα ἄνω-κάτω. Δὲν θὰ ἀφήσουν τίποτα. Νά! λοιπόν, οἱ πολὺ σοφοὶ ἄνθρωποι αὐτὸ φέρνουνε. Τὴν καταστροφή. Ἡ πολλὴ σοφία τῶν ἀνθρώπων. Γιατὶ δὲν κοιτᾶνε «ὁ θάνατός σου, ἡ ζωή μου». Τὸ ἄν εἶναι νὰ σκοτώσεις καὶ νὰ ὑποτάξεις τὸν ἄλλον. Γι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς δὲν τὰ εὐλογεῖ αὐτὰ τὰ πράγματα. Καὶ οἱ ἄνθρωποι καταστρέφονται μόνοι τους. Τώρα ποὺ ἔχουμε τόσους καρκίνους, ποὺ εἶναι τόσοι ἄνθρωποι καρκινοπαθεῖς, ἀπὸ τὶ εἶναι αὐτά; Ἀπὸ τὰ πυρηνικά. Ἐδῶ στὴ Γιουκοσλαβία, στὸ Ἰράκ, ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ κεῖ, δηλητηριάσαν τὴν ἀτμόσφαιρα. Ὁ Θεὸς φταίει ποὺ τὰ κάνουμε αὐτὰ τὰ πράγματα; Ἢ οἱ ἄνθρωποι φταῖνε; Μὴν αἰτιάζουμε τὸν Θεό.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

βλ. σχετ.: 

Α. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜ. ΕΦΡΑΙΜ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/06/29/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/02/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ2/

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/05/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ3/

Β. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜ. ΠΑΝΑΡΕΤΟ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ :

Α´ Μέρος:https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/19/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο1/

Β´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/26/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο2

 Γ´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/30/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο3/

Δ´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/08/03/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο4/

Ε´Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/08/06/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο5/

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: