Η ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ “ΤΡΟΪΚΑΣ”

Ἡ κκένωση νησιν δείχνει τ πραγματικ σχέδιο τς τρόικας

Τοῦ Κωνσταντίνου
ἀπὸ τὸ Ἱστολόγιο «ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ»

.        Ὅλοι μας παρακολουθήσαμε τὶς προηγούμενες ἡμέρες τὸ θρίλερ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ μία πρόταση χαμηλόβαθμου ὑπαλλήλου τῆς τρόικας καὶ κατήντησε νὰ γίνει προπαγανδιστικὸ ἐργαλεῖο τῆς κυβερνητικῆς μηχανῆς ἀποπροσανατολισμοῦ τῶν πολιτῶν.
.        Ἦταν, πραγματικά, μία πρόταση ποὺ περιγράφεται σὰν «ἀπολύτως παράλογη» ἢ σὰν καθαρὰ ἐπιθετικὴ ὡς πρὸς τὰ ἐθνικὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Ἑλλάδας, ἐνῶ δὲν ἦταν λίγοι ἐκεῖνοι οἱ ἀναλυτὲς ποὺ «ξέφυγαν» καὶ σύνδεσαν τὰ μὴ κατοικίσιμα νησιὰ μὲ τὴν ἀπώλεια τῆς ΑΟΖ ποὺ θὰ προέκυπτε ἐὰν αὐτὰ κατοικοῦνταν…! Μὲ ἁπλὰ λόγια, γιὰ μία ἀκόμη φορὰ καὶ γιὰ ἀγνώστους λόγους, φαίνεται πὼς ἀρχίσαμε «νὰ διυλίζουμε τὸν κώνωπα καὶ νὰ καταπίνουμε (ἀμάσητη) τὴν κάμηλο», ἀσχολούμενοι μὲ περιπτώσεις ἐπὶ περιπτώσεων, ἀλλὰ –δυστυχῶς- χωρὶς νὰ ἀκουμπᾶμε στὴν οὐσία τῆς πρότασης τοῦ τροϊκανοῦ ὑπαλλήλου.
.        Εἶναι γεγονὸς πὼς ἡ πρόταση ποὺ ὁμολόγησε καὶ ἀποδέχθηκε –ἔστω καὶ διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ- ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν κ. Στυλιανίδης, ἀποτελεῖ τὴν σοβαρότερη ἀπειλὴ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐκτοξεύσει ἡ τρόικα πρὸς τὴν Ἑλλάδα, τὴν ὁποία μέσῳ τῆς πρότασης αὐτῆς ἔχει πάψει εὐθέως νὰ τὴν ἀντιμετωπίζει ὡς χώρα καὶ τὴν βλέπει ὡς… ἐπιχείρηση. Κι αὐτό, ἐπειδὴ ἡ οὐσία τῆς πρότασης περικλείεται στὸν ἀριθμὸ τῶν κατοίκων ποὺ τέθηκε ὡς ὅριο κατοίκησης ἑνὸς Ἑλληνικοῦ νησιοῦ. Μὲ ἁπλὰ λόγια, δηλαδή, ὁ ὑπάλληλος τῆς τρόικας βλέπει πὼς δὲν συμφέρει στὸ κράτος νὰ δημιουργεῖ ἢ νὰ συντηρεῖ ὑποδομὲς γιὰ μία περιοχὴ ἡ ὁποία δὲν ἔχει ἱκανὰ ἀνταποδοτικὰ ὀφέλη πρὸς τὰ κρατικὰ ταμεῖα καὶ ὡς ἐκ τούτου, αὐτὴ ἡ περιοχὴ πρέπει νὰ πάψει νὰ κατοικεῖται, ἀφοῦ εἶναι ἀσύμφορη!!!
.        Τί θέλει νὰ μᾶς πεῖ δηλαδὴ ἡ τρόικα μέσῳ τοῦ ὑπαλλήλου της; Μήπως στὴν πραγματικότητα κάνει εὐθεία παρέμβαση ὕπαρξης τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, μόνο σὲ περιοχὲς οἱ ὁποῖες εἶναι προσοδοφόρες, ἐνῶ οἱ μὴ «συμφέρουσες» θὰ πρέπει νὰ ἐγκαταλείπονται;
.        Μποροῦμε, ἄραγε, νὰ κατανοήσουμε τί σημαίνει αὐτὸ γιὰ τὸ σύνολο τῆς Ἑλληνικῆς γεωγραφικῆς ἐπικρατείας; Μποροῦμε νὰ καταλάβουμε τί σημαίνει νὰ ἀποχωρεῖ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος ἢ νὰ ἐκκενώνεται ἡ μὴ συμφέρουσα περιοχὴ ἀπὸ τοὺς κατοίκους της; Εἶναι ἡ χώρα κατάστημα καὶ οἱ διάφορες περιοχές της (νησιωτικὲς ἢ ἠπειρωτικὲς) ἀποτελοῦν ὑποκαταστήματα καὶ μέσα εἴσπραξης ἐσόδων γιὰ τὴν κρατικὴ μηχανή; Καὶ ἂν συμβαίνει αὐτό, ποῦ βρίσκεται τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα καὶ ποῦ βρίσκονται οἱ ὑποχρεώσεις τοῦ κράτους, ποὺ ἐπιβάλλονται μέσῳ τοῦ Συντάγματος τῆς χώρας; Ὑπονοεῖ, ἄραγε, ὁ κατώτατος ὑπάλληλος τῆς τρόικας, πὼς τὸ κράτος δὲν ἔχει καμία ὑποχρέωση πρὸς τοὺς κατοίκους του, οἱ ὁποῖοι θὰ πρέπει νὰ μετατραποῦν σὲ μηχανὲς παραγωγῆς χρήματος γιὰ νὰ ταϊστοῦν οἱ ἀνάγκες κάλυψης τῶν τοκοχρεωλυσίων τῆς χώρας;
.        Τί σημαίνει ὅμως ἐπακριβῶς αὐτὴ ἡ πρόταση περὶ ἐκκένωσης νησιῶν κάτω τῶν 150 κατοίκων; Στὴν οὐσία σημαίνει διαγραφὴ τῶν νησιῶν (ἢ ἄλλων περιοχῶν ποὺ θὰ κριθοῦν ἀσύμφορες ἀπὸ τοὺς τροϊκανοὺς ὑπαλλήλους) ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια. Τί θὰ συμβεῖ τότε; Ὡς φυσικὸ ἐπακόλουθο, τὸ κενὸ κυριαρχίας θὰ καλυφθεῖ ἀπὸ τοὺς ἄμεσα ἐνδιαφερομένους. Δηλαδή, περιοχὲς τῆς Ἠπείρου, τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, τῆς Θράκης καὶ τῶν νησιῶν τοῦ βορείου καὶ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, θὰ βρεθοῦν ἀντιμέτωπες μὲ τὴν ἐπιθετικὴ (μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο) εἰσβολὴ ξένων χωρῶν, οἱ ὁποῖες θὰ ἐπιθυμοῦν νὰ τὶς συμπεριλάβουν στὴν ἐθνική τους κυριαρχία. Ἀλλά, ἐγκατάλειψη ἐθνικοῦ χώρου, συνιστᾶ αὐτομάτως ἐθνικὴ προδοσία. Ἔγκλημα τὸ ὁποῖο ὁρίζεται μὲ σαφήνεια στὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα καὶ τιμωρεῖται (ἂν ὄχι μὲ αὐτόματες διαδικασίες) μὲ τὶς αὐστηρότερες ὑπάρχουσες ποινές.
.        Ἐὰν συμβαίνει αὐτό, τότε δὲν παραβιάζεται μόνο τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα, ἀλλὰ καὶ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο, ἀπὸ ὅπου προκύπτουν ὅλα ὅσα ὁρίζουν ἕνα κράτος… Μήπως ἡ συγκεκριμένη τροϊκανὴ πρόταση (ποὺ ἀποκλείεται νὰ ἔγινε οὔτε μὲ τὴ μορφὴ ἀστείου, οὔτε χωρὶς νὰ ἔχουν γνώση οἱ ὑψηλόβαθμοι ὑπάλληλοι τῆς τρόικας, ἀλλὰ οὔτε καὶ χωρὶς νὰ ἔχουν γνώση τὰ εὐρωπαϊκὰ κέντρα λήψεως ἀποφάσεων γιὰ τὴν οἰκονομία τῆς Ἑλλάδας) θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπισθεῖ μὲ ἄμεση σύλληψη τοῦ ὑπαλλήλου (καὶ τῶν ἐντολέων του) ποὺ τὴν ἐκστόμισε, ἀφοῦ στὴν οὐσία προέτρεψε κυβερνητικοὺς συμβούλους καὶ κυβερνητικὰ στελέχη στὴν συμφωνία γιὰ κατάργηση τοῦ Συντάγματος καὶ παραβίαση τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου;
.        Γιατί, λοιπόν, δὲν ὁδηγεῖται ὁ συγκεκριμένος ὑπάλληλος καὶ οἱ ἀνώτεροί του στὸ Ἑλληνικὸ Δικαστήριο, μὲ τὴν κατηγορία ἀπόπειρας σύστασης συμμορίας μὲ σκοπὸ τὴν δράση κατὰ τῶν ἐθνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων καὶ συμφερόντων καὶ ἀπόπειρα ἔκθεσης μικρῶν ἢ μεγάλων γεωγραφικῶν περιοχῶν τῆς Ἑλλάδας σὲ ἐξωτερικὸ κίνδυνο;
.        Γιατί, ὁ κ. Στυλιανίδης, ἐνῶ ἀποδέχθηκε τὸ γεγονὸς ὡς ὑπαρκτό, δὲν ἔχει προχωρήσει σὲ ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἐνέργειες στὶς ὁποῖες εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ προβεῖ; Δὲν γνωρίζει τὸν νόμο ὁ κ. ὑπουργός; Δὲν γνωρίζει πὼς ἡ μὴ ἐπιβολὴ τῶν ὅσων σαφέστατα ὁρίζει τὸ Σύνταγμα, τὸν μεταβάλλουν σὲ συνεργὸ τοῦ συγκεκριμένου κατώτατου τροϊκανοῦ ὑπαλλήλου καὶ τῶν ἐντολέων του;
.            Μήπως θὰ μποροῦσε νὰ παρέμβει στὴν συγκεκριμένη ὑπόθεση κάποιος Εἰσαγγελέας, καλώντας ὅλους τοὺς ἐμπλεκομένους;
.         Ἐκτὸς καὶ ἐὰν ἡ πρόταση αὐτὴ ἀποτελοῦσε προοίμιο τοῦ αὔριο ποὺ ἑτοιμάζουν οἱ «διασῶστες» μας, μέσῳ τοῦ τεμαχισμοῦ τῆς χώρας μας καὶ τοῦ διαμερισμοῦ τῆς Ἑλλάδας σὲ συμφέροντα «τεμάχια» καὶ μή. Πάντως, τὸ γεγονὸς ἀπόπειρας δημιουργίας σύστασης συμμορίας μὲ σκοπὸ τὴν δράση κατὰ τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων καὶ τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων εἶναι πέρα ὡς πέρα ἀληθινὸ καὶ ὡς ἐκ τούτου πρῶτος ὁ κ. Σαμαρὰς θὰ ἔπρεπε νὰ δημοσιοποιήσει τὶς προθέσεις του γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα κι ἔπειτα νὰ ζητοῦσε τὴν ἄμεση καὶ αὐστηρὴ παρέμβαση τῆς Δικαιοσύνης.

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.gr

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: