Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ – 2 «Ἡ προσευχὴ θὰ μᾶς διδάξει τὴν προσευχή».

Ἐρωτήσεις- Ἀπαντήσεις περὶ πνευματικῶν θεμάτων

Ἀρχιμ. Ἐφραὶμ Βατοπαιδινὸς

(Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία
στὴν Ἄλμπα Ἰούλια  τῆς Ρουμανίας τὸ 2004)

Α´ Ο “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ” ΑΝΘΡΩΠΟΣ: «Ἐγὼ δὲν ἔχω ἐξομολογηθεῖ ποτὲ στὴ ζωή μου, διότι δὲν ἔχω ἁμαρτίες»!) 
https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/09/26/ὁ-πνευματικὸς-ἄνθρωπος/

1. Τί νὰ κάνω ὅταν πέφτει ὁ ζῆλος καὶ πέφτω στὴν ἀποθάρρυνση καὶ βλέπω ὅτι ἡ καρδιά μου σκληραίνεται;

.           Ποτέ, ὅταν πέφτουμε, νὰ μὴν ἀποθαρρυνόμαστε. Δὲν ὑπάρχει κατ’ ἀρχὴν ἄνθρωπος, ποὺ δὲν πέφτει στὴν ζωή του σὲ μερικὰ λάθη. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι ἡ μετάνοια εἶναι συνεχὴς μέχρι τὸν τάφο. Οἱ πτώσεις εἶναι ἀνθρώπινες καὶ ὅταν σηκώνεται ὁ ἄνθρωπος, ἀπὸ τὴν πτώση, αὐτὸ εἶναι πνευματικὴ κατάσταση. Ποτέ, νὰ μὴν ἀποθαρρύνεται ὁ ἄνθρωπος, γιατί ἡ ἀποθάρρυνση φανερώνει μεγάλη ἀπιστία. Αὐτὸς ποὺ πέφτει καὶ ἀποθαρρύνεται, νὰ μὴ λησμονεῖ ὅτι μεγάλοι ἐγκληματίες ἔγιναν ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας.

2. Πῶς θὰ φτάσω στὴν πνευματικὴ ἰσορροπία;

.           Ἡ πνευματικὴ ἰσορροπία, ἔρχεται μὲ τὴν ἐξαφάνιση τῶν παθῶν. Ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἀγωνίζεται, διὰ τῆς μετανοίας, μέσα στὴν Ἐκκλησία, μετέχοντας στὰ μυστήριά της, τότε, ὁπωσδήποτε, νικᾶται ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος «σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις» καὶ ὅσο καθαρίζεται ἡ καρδιά, τόσο φαίνεται ἡ πνευματικὴ ἰσορροπία.

3. Πῶς μπορεῖ νὰ ἀποκτήσει ὁ λαϊκὸς ἄνθρωπος τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;

.           Δὲν ὑπάρχει καλογηρικὴ καὶ κοσμικὴ πνευματικότητα. Μπορεῖ μὲν στὸ μοναχό, ποὺ βρίσκεται σὲ μία Μονή, νὰ τοῦ παρέχονται κατὰ τρόπο ἄριστο οἱ προϋποθέσεις, γιὰ νὰ βρεῖ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλὰ καὶ ὁ λαϊκός, ποὺ εἶναι ζωντανὸ καὶ ἀληθινὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας, θὰ βρεῖ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δὲν πῆρε σύνταξη στὸν κόσμο!

4. Ἡ πνευματικὴ ζωὴ ἔχει σχέση μὲ τὴ συζυγικὴ ζωή;

.           Ἀσφαλῶς. Ἡ συζυγικὴ ζωὴ δὲν εἶναι ἐκτὸς πνευματικῆς ζωῆς. Ἐξ ἄλλου, ἡ συζυγικὴ ζωὴ εὐλογεῖται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μὲ τὸ μυστήριο τοῦ γάμου. Δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι ἐκεῖνος ποὺ ζεῖ τὴν ἔγγαμη ζωὴ στερεῖται, ἐὰν θέλει, νὰ πάρει τὰ ἀγαθὰ καὶ τοὺς καρποὺς τῆς πνευματικῆς ζωῆς.

5. Πῶς θὰ ξέρουμε ὅτι σὲ κάποια περίπτωση κάνουμε τὸ δικό μας θέλημα ἢ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ;

.           Αὐτό, θὰ μᾶς τὸ πεῖ ὁ πνευματικὸς καθοδηγητής, ποὺ πρέπει νὰ ἔχουμε. Ὅπως εἶπα, ὅτι γιὰ νὰ πάρει κανεὶς τὸ πτυχίο τοῦ πολιτικοῦ μηχανικοῦ, πρέπει νὰ πάει στὸ Πολυτεχνεῖο, νὰ πάει στοὺς καθηγητὲς τοὺς εἰδήμονες καὶ ἐντεταλμένους, καὶ ἐκεῖ, γιὰ ἕνα χρονικὸ διάστημα θὰ ἐξετασθεῖ καὶ θὰ δοῦν οἱ καθηγητές του, πῶς πάει, καὶ θὰ τὸν βαθμολογήσουν. Ἔτσι χρειάζεται, καὶ ὁ πνευματικὸς καθοδηγητής, γιὰ νὰ ἐποπτεύει τὴν πνευματική μας ζωή. Καὶ τὶς διάφορες ἀπορίες ποὺ ἔχουμε θὰ μᾶς τὶς λύσει αὐτός.

 6. Πῶς μποροῦμε νὰ φτάσουμε στὴν ἀδιάλειπτη προσευχή;

.           Ἡ προσευχὴ θὰ μᾶς διδάξει τὴν προσευχή. Ὅπως ἔλεγε καί, ὁ ἀείμνηστος, παπὰ-Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης: «Ἡ ποσότητα τῆς προσευχῆς, θὰ φέρει τὴν ποιότητα τῆς προσευχῆς». Νὰ σᾶς δώσω ἕνα παράδειγμα. Λέμε ὅτι ἀγαποῦμε κάποιον ἄνθρωπο. Πῶς ἀποδεικνύεται ὅτι τὸν ἀγαποῦμε; Μὲ τὸ ὅτι τὸν σκεφτόμαστε. Ἂν ἀγαποῦμε τὸ Θεό, τὸν σκεφτόμαστε. Ἀλλὰ δὲν μένουμε, ὅπως λένε ἅγιοι Πατέρες, μόνο στὴ σκέψη τοῦ Θεοῦ. Προχωροῦμε στὴν κοινωνία μὲ τὸ Θεό, ἡ ὁποία γίνεται, μὲ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή. Γι’ αὐτό, ὅποιος μάθει νὰ προσεύχεται, αὐτὸς συνεχῶς θὰ ἀνεβαίνει, ἀπὸ σκαλοπάτι σὲ σκαλοπάτι. Τότε, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβει, θὰ φθάσει στὴν ἀδιάλειπτη εὐχή.

7. Ἀγαπῶ τὸν Γέροντα Ἐφραὶμ τὸν Κατουνακιώτη καὶ θαυμάζω τὴν ὑπακοή του καὶ ὅλα τὰ πνευματικά του λόγια. Εἶναι ἕνα παράδειγμα γιὰ τὴν πνευματική μας ζωή. Νὰ μᾶς πεῖτε μερικὰ λόγια γι’ αὐτὸν καὶ ἂν κάνω λάθος, ἂν προσεύχομαι σ’ αὐτόν.

.           Δὲν κάνετε λάθος. Σᾶς λέω τὸ ἑξῆς, γι’ αὐτὸν τὸν ἅγιο ἄνθρωπο. Μία κυρία, ἀπὸ τὴν Κύπρο, μᾶς ἔγραψε μία ἐπιστολὴ καὶ μᾶς ἔλεγε, ὅτι, εἶχε κάποιο πρόβλημα καὶ εἶχε πάρα πολλὴ λύπη μέσα της. Ἔφτασε σὲ ἕνα ἀδιέξοδο στὴ ζωή της. Στὸν ὕπνο τῆς εἶδε κάποιο Γέροντα, ὁ ὁποῖος τῆς ἔδωσε λύσεις γιὰ τὸ πρόβλημά της καὶ τῆς εἶπε: « ἐγώ, κόρη μου, θὰ εἶμαι κοντά σου καὶ θὰ σὲ βοηθῶ. Δὲν θὰ σὲ ἀφήσω μόνη σου». Δὲν ἤξερε, ὅμως, κάτι γι’ αὐτὸ τὸν Γέροντα. Τὴν ἑπομένη ἡμέρα, πηγαίνει στὴν πόλη. Περνᾶ ἔξω ἀπὸ κάποιο βιβλιοπωλεῖο. Δὲν μπῆκε  μέσα, γιατί δὲν χρειαζόταν νὰ ἀγοράσει κάτι. Ἐνῶ περπατοῦσε καὶ μάλιστα γρήγορα, κοίταξε, γιὰ ἕνα λεπτό, πρὸς τὴ βιτρίνα καὶ βλέπει τὸ βιβλίο μὲ τὸν παπα-Ἐφραίμ. Ἀμέσως τὴν διαπέρασε ἕνα ρίγος. Ἐπιστρέφει, μπαίνει στὸ βιβλιοπωλεῖο καὶ ρωτάει: «Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ Γέροντας;». Πῆρε τὸ βιβλίο του καὶ τὸ διάβασε καὶ πραγματικά, ὅπως μᾶς ἔγραψε στὸ γράμμα, ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμή, ποὺ τῆς ἐμφανίστηκε αὐτὸς ὁ Γέροντας, τόσο πολὺ ἄλλαξε ἡ ζωή της, πρὸς τὸ καλύτερο.
.           Καὶ κάτι ἄλλο, γιὰ τὸν π. Ἐφραὶμ τὸν Κατουνακιώτη ποὺ μοῦ ἔλεγε, ὁ π. Ἰωσήφ, ὁ διάδοχός του. Πηγαίνει κάποιο παιδί, ποὺ δὲν φαινόταν τῆς Ἐκκλησίας, νὰ προσκυνήσει στὸν τάφο του στὰ Κατουνάκια. Πῆγε, γονάτισε στὸν τάφο του, προσευχήθηκε ἀρκετά, καὶ μετὰ τὸν ρώτησε ὁ π. Ἰωσήφ, γιὰ ποιὸ λόγο ἦλθε νὰ προσκυνήσει στὸν τάφο τοῦ Γέροντα; Τοῦ λέει: «Μοῦ ἔχει συμβεῖ τὸ ἑξῆς. Ἐγώ, δὲν παραδεχόμουν τίποτα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ὅποτε εὕρισκα παπάδες μπροστά μου, τοὺς ἔβριζα ἀπὸ μέσα μου. Ἔλεγα, ὅτι, ὅταν βρῶ παπὰ μπροστά μου, ὅλα θὰ μοῦ ἔλθουν ἀνάποδα. Περνοῦσα ἀπὸ ἕνα βιβλιοπωλεῖο καὶ εἶδα τὸ βιβλίο ποὺ ἐκδόθηκε. Ἐπειδὴ ζωγραφίζω πρόσωπα, καὶ μοῦ ἄρεσε ἡ μορφή του,  τὸ πῆρα τὸ βιβλίο, γιὰ νὰ τὸν ζωγραφίσω. Τὸν ζωγράφισα σὲ ἕνα χαρτόνι, καὶ τὸ ἔβαλα στὴ βαλίτσα μου. Ἐνῶ βρισκόμουν στὴ Θεσσαλονίκη, πῆρα κάποιο ταξὶ γιὰ νὰ πάω κάπου. Ἐνῶ καθόμουν πίσω στὸ ταξί, κάτι θυμήθηκα νὰ πάρω, ἀπὸ τὴ βαλίτσα μου. Βγάζοντας τὸ χαρτὶ ποὺ ἤθελα, βγαίνει καὶ τὸ χαρτόνι ποὺ ζωγράφισα τὴ φωτογραφία τοῦ παπᾶ Ἐφραίμ. Ἀμέσως αἰσθάνθηκα μία μεγάλη εὐωδία. Ἄρχισα νὰ ἀνησυχῶ, διότι αὐτὰ τὰ πράγματα, δὲν τὰ παραδέχομαι. Ὁ ὁδηγὸς τοῦ ταξί μου λέει. Τί ἔχεις; Μυρίζει πολὺ λιβάνι μέσα στὸ αὐτοκίνητο. Ἐγὼ δὲν εἶχα σχέση μὲ λιβάνι. Ποτέ μου δὲν πῆρα στὰ χέρια μου λιβάνι. Βάζω τὸ χαρτόνι μπροστὰ στὴ μύτη μου καὶ γέμισε τὸ ταξὶ ἀπὸ εὐωδία. Καί, αὐτὸ ὀφείλεται, στὴν προσωπογραφία αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου». Αὐτό, τὸ θαυμαστὸ γεγονός, τὸν ὁδήγησε νὰ ἔλθει κοντὰ στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ γίνει ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ.

8. Ποιὰ εἶναι ἡ σημασία τοῦ πνευματικοῦ στὴν πνευματικὴ πρόοδο καὶ πῶς πρέπει νὰ θεωροῦμε τὴν ὑπακοὴ ἑνὸς λαϊκοῦ στὸν πνευματικό;

.           Τὴν ἴδια ἐρώτηση ἔκαναν καὶ σὲ ἄλλες συνάξεις. Ἡ συμβολὴ τοῦ πνευματικοῦ, στὴν πνευματική μας προαγωγή, εἶναι ὁπωσδήποτε ἀναγκαία. Τὸ πᾶν εἶναι, ἡ προσωπικὴ συμβολή, στὸν ἀγώνα καὶ τὸ πόσο βιάζει κανεὶς τὸν ἑαυτό του, στὴν πνευματικὴ ζωή. Στὸ θέμα τῆς ὑπακοῆς στοὺς πνευματικούς, ὅσον ἄφορα τὸ λαϊκὸ στοιχεῖο, διαφέρει ἀπὸ τὴν ὑπακοὴ ποὺ ἔχουν οἱ μοναχοὶ στὸ Γέροντά τους. Νομίζω, ὅτι, αὐτὴ ἡ ἀδιάκριτος ὑπακοή, ποὺ ὑπάρχει, ἀπὸ μερικοὺς λαϊκοὺς ἐξομολογούμενους, σὲ μερικοὺς πνευματικούς, εἶναι λανθασμένη κατάσταση. Μόνον ὁ ὑποτακτικὸς μοναχός, ὁ ὁποῖος εἶναι συνδεδεμένος μὲ τὸ μυστήριο τῆς κουρᾶς, θὰ κάνει ἀδιάκριτη ὑπακοὴ στὸ Γέροντα. Οἱ πνευματικοί, εἶναι μὲν πνευματικοὶ καθοδηγητές, ἀλλά, οἱ λαϊκοὶ θὰ κάνουν ὑπακοὴ σ’ αὐτὰ ποὺ ἀναφέρονται στὶς ἁμαρτίες. Ἄλλο ἐὰν ὁ λαϊκὸς ἐξομολογούμενος, θέλει νὰ πάρει κάποια συμβουλή. Ὁ Μέγας Βαρσανούφιος τονίζει: «Συμβουλὴν δίδωμι, οὐκ ἐντολήν». Καλὰ κάνει νὰ πάρει τὴν γνώμη τοῦ πνευματικοῦ του, ἀλλὰ ὄχι νὰ ρωτήσει γιὰ ὁτιδήποτε, π.χ. τί αὐτοκίνητο θὰ πάρει, ἢ τί θὰ σπουδάσει καὶ νὰ νομίζει, ὅτι, ἂν δὲν ρωτήσει γι’ αὐτὰ  κάνει ἁμαρτία. Καὶ τὸ ἄλλο. Ἐξομολογεῖται κάποιος σ’ ἕνα πνευματικὸ καὶ δὲν ἀναπαύεται. Δὲν χρειάζεται νὰ πάρει εὐλογία, γιὰ νὰ πάει σὲ ἄλλον πνευματικό. Μόνο ὁ μοναχὸς δὲν δικαιοῦται νὰ ἐξομολογηθεῖ σὲ ἄλλο Γέροντα, χωρὶς τὴν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ του πατρός. Ὁ λαϊκός, μπορεῖ κάθε στιγμή, νὰ πάει ὅπου θέλει καὶ σὲ ὅποιον θέλει. Βέβαια, δὲν ἐννοῶ αὐτοὺς πού, ἐκ συστήματος, πηγαίνουν ἀπὸ τὸν ἕνα πνευματικὸ στὸν ἄλλο, καὶ περιέρχονται στοὺς πνευματικούς, γιὰ νὰ κάνουν συλλογή.

9. Νομίζετε ὅτι εἶναι καλὸ πράγμα νὰ ἐξομολογεῖται κανεὶς καὶ σὲ ἕνα πνευματικὸ στὸν κόσμο καὶ σὲ ἕνα ἱερομόναχο πνευματικό;

.           Μπορεῖ νὰ τὸ κάνει αὐτό. Δηλαδὴ πῶς; Συνδέεται μὲ ἕνα πνευματικό, ποὺ βρίσκεται σ’ ἕνα μακρινὸ μοναστήρι, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ πηγαίνει συχνὰ νὰ ἐξομολογεῖται. Μπορεῖ, νὰ ἔχει ἕνα πνευματικὸ στὸν κόσμο, νὰ ἐξομολογεῖται, καὶ ὅταν πηγαίνει, σ’ αὐτὸν τὸν πνευματικό, ποὺ τὸν ἔχει σὲ εὐλάβεια καὶ ἀναπαύεται μαζί του, νὰ τὸν ἐρωτὰ γιὰ διάφορα θέματα ποὺ τὸν ἀπασχολοῦν. Διότι πολλὲς φορὲς ὑπάρχει διαφορά. Ἔχουμε ἕνα πνευματικὸ καθοδηγητὴ καὶ ἕνα ἐξομολόγο. Ἄλλο ὁ ἐξομολόγος καὶ ἄλλο πνευματικὸς καθοδηγητής. Σᾶς λέω ἕνα παράδειγμα. Ἔρχονται στὸ Ἅγιον Ὅρος ἀρκετοί. Παίρνουν γραμμὴ ἀπὸ διαφόρους ἁγιορεῖτες πνευματικούς. Στὸ Ἅγιον Ὅρος ὅμως, ἔρχονται μία φορὰ τὸ χρόνο. Ἐμεῖς, δὲν τοὺς λέμε, νὰ ἐξομολογεῖστε σὲ μᾶς μία φορὰ τὸ χρόνο. Θὰ βρεῖτε τὸν πνευματικό της ἐνορίας σας, καὶ νὰ ἐξομολογεῖστε ἐκεῖ, καὶ ἔχετε τὴν καθοδήγηση, ἐφ’ ὅσον τὸ θέλετε, ἀπ’ ἐδῶ.

10. Ὑπάρχουν ἁμαρτίες ποὺ δὲν συγχωροῦνται;

.           Ὑπάρχει μία ἁμαρτία, ποὺ δὲν συγχωρεῖται ποτέ. Ἡ ἀμετανοησία. Αὐτὸς ποὺ δὲν μετανοεῖ, δὲν συγχωρεῖται. Ἡ ἀμετανοησία, θεωρεῖται βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γιὰ ὅποιον ξέρει νὰ μετανοεῖ, καὶ τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα συγχωρεῖται.
.           Ἐνθυμοῦμαι, ὅταν παιδιὰ πηγαίναμε στὸ κατηχητικό, μᾶς ἔλεγαν οἱ κατηχητές. «Νὰ εἶστε καλὰ παιδιά, γιὰ νὰ σᾶς ἀγαπᾶ ὁ Θεός. Ἄν, δὲν εἶστε καλὰ παιδιά, δὲν σᾶς ἀγαπᾶ ὁ Θεός». Πόσο ἀστεῖο ἦταν αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔλεγαν! Δὲν μπορεῖ, νὰ ἐξαρτᾶται, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὴ δική μου διαγωγή. Τότε δίνω ἐμπαθῆ ἰδιότητα στὸν Θεό. Μά, ὁ Θεός, εἶναι ἀγάπη καὶ ἀγαπᾶ τὸν διάβολο, ὅπως ἀκριβῶς, ἀγαπᾶ καὶ τὴν Παναγία. Ἄρα, εἴτε εἶμαι καλό, εἴτε εἶμαι κακὸ παιδί, μὲ ἀγαπᾶ ὁ Θεός! Ὁ Θεός, ἔτσι καὶ ἀλλιῶς, μὲ ἀγαπᾶ. Ἀλλά, δὲν θέλω νὰ γίνω, μόνο, καλὸ παιδί. Ἡ πνευματικὴ κατάσταση, δὲν εἶναι μία ἠθικὴ κατάσταση, ἀλλά, εἶναι μία ὀντολογική, ἁγιοπνευματικὴ κατάσταση. Μὲ τὴν πνευματικὴ ζωή, ποὺ ζῶ, ἀνοίγω τὶς πόρτες τῆς καρδίας μου νὰ ἔρθει ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτὸ κάνω.

11. Μπορεῖ νὰ γίνει ἐξομολόγηση διὰ τηλεφώνου ἢ διὰ τοῦ ἰντερνέτ;

.           Μὴ κάνετε τέτοιες ἀστεῖες ἐρωτήσεις. Ἕνας, ἔχει ἕνα πνευματικὸ καὶ γνωρίζεται μαζί του καὶ ὄντως εἶναι πνευματικό του παιδί. Ἐὰν τὸν πάρει τηλέφωνο καὶ τοῦ πεῖ μία ἁμαρτία, δὲν εἶναι κακὸ πράγμα. Ἐὰν τοῦ στείλει ἕνα γράμμα, ἢ μὲ τὸ ἰντερνέτ, ἢ μὲ τὸ ταχυδρομεῖο καὶ τοῦ γράφει μερικὰ πράγματα ἀπὸ τὴ ζωή του, ποὺ ἤδη τὰ ξέρει, καὶ γνωρίζονται ἀπὸ μία πνευματικὴ σχέση, αὐτὸ δὲν εἶναι κακό. Εἶναι κακό, ἄν τὸ κάνει αὐτὸ ἐπίτηδες, διότι ντρέπεται νὰ πάει μπροστά του νὰ ἐξομολογηθεῖ. Τότε εἶναι κακό.

12. Πῶς μποροῦν δύο παιδιὰ ποὺ ἀγαπιοῦνται νὰ ἀποφεύγουν τὶς σαρκικὲς ἐπαφές;

.           Μποροῦν νὰ τὸ κάνουν αὐτὸ κάλλιστα, ἐάν, ὄντως, ἔχουν σωστὴ σχέση μὲ τὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ ἐντάσσονται σωστὰ μέσα στὴν Ἐκκλησία. Αὐτὸ ποὺ ὠφελεῖ πάρα πολύ, εἶναι ὁ κοινὸς πνευματικός. Καὶ στοὺς συζύγους καὶ στοὺς ἐρωτευμένους καὶ στοὺς ἀρραβωνιασμένους, βοηθᾶ πάρα πολύ, ὁ κοινὸς πνευματικός.
.           Διαφωνῶ, ὅμως, μὲ τὴν κοινὴ ἐξομολόγηση τῶν συζύγων, δηλ. νὰ ἐξομολογοῦνται τὴν ἴδια στιγμή. Αὐτὸ εἶναι λάθος. Μία φορὰ συνέβη τὸ ἑξῆς. Ἦλθε ἕνας κύριος καὶ μὲ βρῆκε στὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ μοῦ λέει. Ὁ πνευματικός μας, ἤθελε νὰ ἐξομολογούμαστε τὴν ἴδια στιγμή, μαζὶ μὲ τὴ σύζυγό μου. Καὶ τὸ κάναμε. Μία φορά, εἶπα, ὅτι ἔχω κακοὺς λογισμοὺς γιὰ τὴν ἰδιαιτέρα μου, στὴν ἐργασία ποὺ ἐργαζόμουν. Λογισμούς, ὄχι κάτι σημαντικό. Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμή, ἔχει δύο χρόνια, μὲ παρακολουθεῖ, συνεχῶς, ἡ γυναίκα μου. Βλέπετε, ὅτι, ἡ ὑποψία ὑπάρχει καὶ χωρὶς συγκεκριμένο γεγονός; Φανταστεῖτε νὰ ὑπάρχει, ἔστω, καὶ ἕνα ἀμυδρὸ γεγονός. Τότε, ἡ ὑπόνοια τῆς γυναίκας μεγαλώνει καὶ γίνεται ἐπιθετική. Γι’ αὐτό, ἡ ἐξομολόγηση, θὰ γίνεται ξεχωριστά. Μετά, ὁ πνευματικός, ἂν τὸ κρίνει ἀναγκαῖο, θὰ τοὺς καλεῖ καὶ θὰ τοὺς λέει μερικὰ πράγματα, ποὺ εἶναι κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.

 ΠΗΓΗ: pemptousia.gr

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: