Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΝΤΗΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΘΕΪΑΣ («Πουθενὰ δὲν ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μᾶς δίνει πολιτισμό. Πολιτισμὸς χωρὶς τὸν Θεὸ ἀποτελεῖ ἄθροισμα ὅλων τῶν κακιῶν»: Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς, πισκόπου χρίδος

 Ὁ πολιτισμς κατήντησε καινούργια μορφὴ θεΐας 

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
«ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ»
Ἐκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»,
Θεσσαλονίκη 2012
 

.          Ἂς δοῦμε τὴν προσευχὴ τοῦ Κυρίου, τὸ «Πάτερ ἡμῶν». Μὲ τὴν προσευχὴ αὐτὴ ζητᾶμε νὰ ἁγιαστεῖ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, νὰ ἁγιαστεῖ καὶ ὄχι νὰ διασυρθεῖ τὸ ὄνομά Του. Στὴ συνέχεια προσευχόμαστε νὰ ἔλθει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός, καὶ ὄχι ἡ βασιλεία τοῦ τυράννου, τοῦ θηρίου. Ἂς γίνει τὸ θέλημά Σου ὅπως στὸν οὐρανό, ἔτσι καὶ ἐδῶ στὴ γῆ, ὅπως ἀνάμεσα στοὺς ἀγγέλους, ἔτσι ἀνάμεσα καὶ στοὺς ἀνθρώπους.
.        Μὲ τὴν προσευχὴ ζητᾶμε ὁ Οὐράνιος Πατέρας νὰ μᾶς δώσει τὸ ἀπαραίτητο ψωμί, δηλαδὴ τὰ ἀναγκαῖα ὑλικὰ ἀγαθά. Ζητᾶμε νὰ συγχωρέσει τὶς ἁμαρτίες μας καὶ ἐμεῖς νὰ συγχωροῦμε τοὺς ἄλλους. Προσευχόμαστε νὰ μὴν ἐπιτρέπει νὰ πέφτουμε σὲ πειρασμούς, ποὺ προέρχονται ἀπὸ σωματικὲς ἐπιθυμίες καὶ ἀπὸ διαβολικὲς παγίδες.
.             Προσευχόμαστε νὰ μᾶς γλιτώσει ἀπὸ τὸν πονηρό, ὁ ὁποῖος θέλει νὰ μᾶς δηλητηριάσει καὶ νὰ μᾶς τραβήξει στὴ δική του φωλιά. Ὅπως τὸ βλέπετε, ἀδέλφια μου, πουθενὰ δὲν ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μᾶς δίνει πολιτισμό.
.         Οἱ ἄνθρωποι περιμένουν πολλὰ καλὰ ἀπὸ τοὺς μεγάλους εὐεργέτες καὶ φιλάνθρωπη συμπεριφορὰ ἀπὸ τοὺς πλουσίους. Ποιός εἶναι ὁ μεγαλύτερος εὐεργέτης, καὶ ποιὸς εἶναι ὁ πλουσιότερος ἀπὸ ὅλους; Χωρὶς ἀμφισβήτηση ὁ Θεός. Τί ζητᾶμε ἐμεῖς σὰν Χριστιανοὶ καὶ σὰν χριστιανικὸς λαὸς ἀπὸ τὸν Θεό μας;
.           Ἂς δοῦμε καὶ μία ἄλλη προσευχή, τὴν ὁποία ὁ ἱερέας διαβάζει στὴν ἐκκλησία καὶ ἐμεῖς σὰν λαὸς ἀπαντᾶμε: Παράσχου Κύριε! Τί νὰ παρέχεις σὲ μᾶς Κύριε;
.           Ὁ ἱερέας προσεύχεται ὡς ἑξῆς: Ἂς ζητήσουμε ἀπὸ τὸν Κύριο, νὰ μᾶς χαρίσει ἡμέρα, τέλεια, ἅγια εἰρηνικὴ καὶ ἀναμάρτητη. Καὶ ἐμεῖς, σὰν λαός, ἀπαντᾶμε: «Παράσχου Κύριε».
.             Στὴ συνέχεια ὁ ἱερέας προσεύχεται στὸν Κύριο νὰ μᾶς στείλει Ἄγγελο εἰρήνης, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας. Καὶ ἐμεῖς ἀπαντᾶμε: «Παράσχου Κύριε». Ὁ ἱερέας ζητάει ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ μᾶς δώσει συγγνώμη καὶ νὰ συγχωρήσει τὶς ἁμαρτίες μας. Καὶ ἐμεῖς ἀπαντᾶμε: «Παράσχου Κύριε». Ὁ ἱερέας ζητᾶ νὰ χαρίζει ὅτι εἶναι καλὸ καὶ συμφέρον γιὰ τὴν ψυχή μας καὶ νὰ δίνει εἰρήνη σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο! Ἐν συνεχείᾳ ζητᾶ ἀπὸ τὸν Κύριο, νὰ περάσουμε τὴν ὑπόλοιπη ζωή μας εἰρηνικὰ καὶ μὲ μετάνοια! Καί, στὸ τέλος ὁ ἱερέας ζητᾶ ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ εἶναι οἱ τελευταῖες μας στιγμὲς χριστιανικὲς χωρὶς πόνο, χωρὶς ντροπή, εἰρηνικὲς καὶ νὰ δώσουμε καλὴ ἀπολογία στὸ φοβερό Του βῆμα! Καὶ ἐμεῖς ἀπαντᾶμε κάθε φορᾶ: «Παράσχου Κύριε!».
.            Σ᾽ αὐτὴ λοιπὸν τὴν προσευχή, ἡ ὁποία διαβάζεται κάθε πρωί, κάθε ἀπόγευμα, καὶ σὲ κάθε λειτουργία μπροστὰ σὲ χιλιάδες ὀρθόδοξες Ἅγιες Τράπεζες, δὲν προσευχόμαστε στὸ Δημιουργό μας νὰ μᾶς δίνει τὸν πολιτισμὸ ἀλλὰ ἄλλα καλύτερα ἀγαθά: εἰρήνη, συγχώρηση, ἀγάπη, καλὴ ἀπολογία, τὰ ὁποία ἔχουμε ἀνάγκη. Ποτὲ ὁ ἱερέας μας δὲν ζήτησε ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ μᾶς δώσει πολιτισμό! Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὶς ἄλλες προσευχές. Στὰ ἐκκλησιαστικὰ βιβλία ὑπάρχουν προσευχὲς γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων, γιὰ τοὺς ἡγέτες τοῦ κράτους, γιὰ τὴν ἀναπαραγωγὴ τῶν ζώων, γιὰ τὰ χωράφια, γιὰ τὴν πρόοδο τῶν παιδιῶν, γιὰ τοὺς πρώτους καρποὺς στὴ φύση, γιὰ τὴ δικαιοσύνη στὸν κόσμο, γιὰ τὴν μετάνοια τῶν ἁμαρτωλῶν, γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς θείας δικαιοσύνης, γιὰ τοὺς ταξιδιῶτες, γιὰ τοὺς θλιμμένους, γιὰ αὐτοὺς ποὺ πενθοῦν, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει προσευχὴ γιὰ τὴν κοσμικὴ μόρφωση καὶ γιὰ τὸν πολιτισμό.
.              Ἀκόμη ὑπάρχουν προσευχὲς γιὰ προστασία ἀπὸ τὰ κακὰ πνεύματα, ἀπὸ τὸν σατανᾶ, ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς εἰδωλολάτρες, ἀπὸ τοὺς βαρβάρους, ἀπὸ τὰ φίδια καὶ τὶς ἀκρίδες, ἀπὸ τοὺς ἀνέμους καὶ τὶς πλημμύρες. Σὲ ὅλες τὶς παραπάνω προσευχὲς δὲν ὑπάρχει προσευχὴ στὸν Θεὸ ὑπὲρ τοῦ πολιτισμοῦ! Ὅμως ὑπάρχει περίπτωση, ἐσεῖς ποὺ εἶστε πιὸ νέοι νὰ ζήσετε τὴ στιγμή, ποὺ ὁλόκληρος ὁ ὀρθόδοξος λαὸς στὴν ἐκκλησία νὰ ἀπευθύνει στὸν Θεὸ προσευχὴ γιὰ προστασία ἀπὸ τὴν κουλτούρα καὶ τὸν πολιτισμό!
.                Δὲν θὰ εἶναι καθόλου παράξενο: ἐὰν ἡ Ἐκκλησία γράψει μία προσευχὴ γιὰ προστασία ἀπὸ τὸν πολιτισμό, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ὁ πολιτισμὸς χωρὶς τὸν Θεὸ ἀποτελεῖ ἄθροισμα ὅλων τῶν κακιῶν. Τέτοια προσευχὴ ὄχι μόνο θὰ εἶναι ἀναγκαία ἀλλὰ νομίζω πὼς καλὸ θὰ ἦταν νὰ ὁρίσουμε μία ἐπίσημη ἡμέρα ἀργίας, κατὰ τὴν ὁποία ὅλος ὁ λαὸς μαζὶ μὲ τοὺς ἡγέτες του θὰ προσεύχεται στὸν Θεὸ νὰ τὸν σώσει ἀπὸ τὸν πολιτισμὸ χωρὶς Θεό. Ἐπειδὴ ὁ πολιτισμὸς εἶναι ἡ καινούργια μορφὴ ἀθεΐας, ἡ καινούργια εἰδωλολατρία.
.               Ἔτσι οἱ λαοὶ θὰ μποροῦν προσευχόμενοι νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὴν καινούργια εἰδωλολατρία. Θὰ ἀρχίσουν ταπεινὰ νὰ προσεύχονται, στὸν μοναδικὸ ἀληθινὸ Θεό, στὴν Ἁγία Τριάδα, στὸν Πατέρα, στὸν Υἱό, καὶ στὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀμήν.

ΠΗΓΗ ἠλ. κειμ.: alopsis.gr

  1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν Παντελεήμων στὶς 2 Ὀκτώβριος 2012 - 10:42 π.μ.

    Τί ὡραῖα! Ὁ Ἅγιος Νικόλαος βάζει τὰ πράγματα στὴν θέση τους. Δίκαια χαρακτηρίστηκε στὴν ὑμνολογία τῆς ἀκολουθίας του ὡς σύγχρονος ἢ νέος Χρυσόστομος! Ἂς ἔχουμε τὶς πρεσβεῖες καὶ τὶς εὐχές του!

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: