Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΧΩΡΕΣ -2 «Εἶναι ἀνάγκη τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα νὰ διαπνέεται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς ἀκαδημαϊκῆς θεολογίας, νὰ κινεῖται στὰ πλαίσια τοῦ ποιμαντικοῦ μας ἔργου καὶ ὄχι στὰ πλαίσια τῆς “οὐδέτερης” καὶ “ἀντικειμενικῆς ἐνημέρωσης” θρησκειολογικοῦ τύπου».

π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ (+)

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΧΩΡΕΣ
[Β´]

Ἔκδοση τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Γονέων 
γιὰ τὴν Προστασία τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ, 
τῆς Οἰκογενείας καὶ τοῦ Ἀτόμου (ΠΕΓ)

ΑΘΗΝΑ 1998

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/09/15/ἡ-θρησκευτικὴ-ἐκπαίδευση/

.               Ἡ νέα τάση ἐναρμονίζεται κατὰ ἕνα τρόπο μὲ τὴν προπαγάνδα ἑκατοντάδων παραθρησκευτικῶν ὁμάδων, ποὺ βρίσκουν ἀπήχηση μεταξὺ νέων ἀνθρώπων. Οἱ ὁμάδες αὐτὲς κηρύττουν ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀξιολογικὴ διάκριση ἀνάμεσα σὲ ἰδέες ἢ σὲ ὁποιεσδήποτε θρησκευτικὲς ἢ ἄλλες ἀπόψεις. Δν πάρχει ντικειμενικ διαφορὰ νάμεσα στν λήθεια κα στ ψεδος, στ καλ κα στ κακό. λα ποτελον κδηλώσεις τς μίας πραγματικότητας (πόλυτος μονισμς) κα ποικίλουν νάλογα μ τὸ ξελικτικὸ πίπεδο το κάθε νθρώπου, το κάθε λαο, στν κάθε ποχή. Δν χρειάζεται συνεπς ριοθέτηση, δν χρειάζεται ντιπαράθεση.
.               Αὐτὴ ἡ ἰσοπέδωση ἢ «ἐναρμόνιση» τῶν θρησκειῶν, τῶν ἀξιῶν, τῶν πολιτισμῶν, «περνάει» τώρα καὶ σὲ νομικὰ κείμενα καὶ διεθνεῖς συμβάσεις καὶ τείνει νὰ κατοχυρωθεῖ ὡς «διεθνὲς δίκαιο». Ἐπίλεκτα στελέχη τοῦ ΟΗΕ καὶ ἄλλων διεθνῶν ὀργανισμῶν ἀνήκουν σήμερα στὸ χῶρο αὐτὸ τοῦ ἀκατάσχετου συγκρητισμοῦ καὶ ἀποκρυφισμοῦ καὶ προωθοῦν τὴν ἰδέα τῆς πανθρησκείας καὶ τοῦ παν-πολιτισμοῦ μὲ ποικίλους τρόπους.
.               Ἀπό τέτοιους κύκλους καταβάλλεται σήμερα συντονισμένη προσπάθεια νὰ καθοριστοῦν ἑνιαία καὶ γιὰ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα οἱ σκοποὶ τῆς παιδείας («νέα παγκόσμια ἐκπαίδευση») γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ, ὅπως διακηρύττουν, ἕνας «νέος παγκόσμιος πολιτισμός», μία «νέα παγκόσμια ἠθικὴ» καὶ μία «νέα παγκόσμια κοσμικὴ πνευματικότητα»! Βέβαια οἱ ἐπώνυμοι αὐτοὶ παράγοντες τῶν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν, κάνουν αὐτὲς τὶς σαφεῖς διακηρύξεις σὲ ἐσωτερικά, ἀποκρυφιστικὰ ἔντυπα. Στὰ κείμενα τῶν Διεθνῶν Συμβάσεων γίνεται λόγος γιὰ διάφορους πολιτισμούς, ἀλλὰ μέσῳ τῶν ἑνιαίων σκοπῶν τῆς παιδείας ἐπιδιώκεται ἡ σύγκλιση τῶν θρησκειῶν καὶ πολιτισμῶν καὶ ἡ ἑνοποίηση τοῦ κόσμου μὲ βάση τὴν ἐναρμόνιση σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς.
.               Ἡ ποφυγὴ ριοθετήσεως τς πίστεως, ἡ πογράμμιση το «κοινοῦ δάφους» κα το «κοινο σκοπο» κα «στόχου», στν ποο «φθάνει κανες π διαφορετικος δρόμους», φαιρεῖ π τος νέους νθρώπους κάθε σταθερὸ δαφος κάτω π τ πόδια τους καὶ δηγε στν πλήρη σύγχυση καὶ βεβαιότητα.
.                Ἀλλά οἱ ἄνθρωποι καὶ ἰδιαίτερα οἱ νέοι νοιώθουν τὴν ἀνάγκη νὰ προσδιορίσουν τὴν ὑπαρξιακή τους ταυτότητα, τὸ περιεχόμενο τῆς πίστεώς τους καὶ συγκεκριμένες κοινωνικὲς δομές, στὰ πλαίσια τῶν ὁποίων μποροῦν νὰ αἰσθάνονται βεβαιότητα καὶ νὰ προοδιορίζουν τὴν πνευματική τους πατρίδα· δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ μείνουν ἄστεγοι πνευματικά. Γι᾽ αὐτὸ τὸ λόγο ἡ «ἐναρμόνιση» τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν πολιτισμῶν δὲν τοὺς ἱκανοποιεῖ. Τὸ ἐσωτερικὸ κενὸ ἐκμεταλλεύονται ποικίλες ὁμάδες καὶ προσφέρουν στοὺς νέους «σταθερὲς δομές», μία «ἡγεσία» ἢ ἕναν «φύρερ» καὶ μία ἰδεολογία ποὺ δίνει ἀπαντήσεις γιὰ ὅλα τὰ θέματα. Μερικὲς ἀπὸ τὶς ὁμάδες αὐτὲς ἀπέκτησαν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἰσχὺ καὶ κατάφεραν νὰ διαβρώσουν πρόσωπα ποὺ ἔχουν θέσεις εὐθύνης στὴν πολιτική, στοὺς διάφορους κοινωνικοὺς φορεῖς, στὴν ἐκπαίδευση ὅλων τῶν βαθμίδων, στὴ δικαιοσύνη, στὴ δημόσια ἀσφάλεια καὶ σ᾽ αὐτὴν τὴν Ἐκκλησία. Ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς στόχους εἶναι ἡ διάβρωση καὶ τῶν διεθνῶς διαχριστιανικῶν ὀργανώσεων, ὅπως εἶναι τὸ ΠΣΕ.
.               Οἱ νέες τάσεις διαδίδονται σήμερα μέσα ἀπὸ ἐπίσημα κανάλια, ὅπως εἶναι τὰ κρατικὰ μέσα ἐνημερώσεως, τὰ νηπιαγωγεῖα, τὰ δημοτικὰ σχολεῖα, τὰ γυμνάσια, τὰ λύκεια, τὰ πανεπιστήμια. Περνοῦν μέσα στὰ διδακτικὰ βιβλία ὅλων τῶν βαθμίδων. Παρουσιάσθηκαν περιπτώσεις θεολόγων, ποὺ παρασύρθηκαν καὶ ἐντάχθηκαν σὲ ὁλοκληρωτικὲς παραθρησκευτικὲς ὁμάδες, διατηρώντας ταυτόχρονα καὶ τὴν ἰδιότητα τοῦ δασκάλου τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος στὰ σχολεῖα μας. ξωχριστιανικς δέες, πως εναι δοξασία το κάρμα κα τς μετενσαρκώσεως, διαδίδονται σήμερα μ κάθε τρόπο, περνον μέσα π τ λογοτεχνία καπειλον τ θεμέλια της κοινωνίας μας.
.               Ἡ κοινωνία μας καὶ ὁλόκληρος ὁ πολιτισμὸς μας στηρίζονται στὴν ἔννοια τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ὑπευθυνότητας. Χωρὶς ἐλευθερία καὶ ὑπευθυνότητα, χωρὶς τὴν ἀλήθεια ὅτι ὁ καθένας εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὶς πράξεις του ἀπέναντι στὸν Θεὸ ἢ καὶ στὸ κοινωνικὸ σύνολο, καταλύεται ὁλόκληρο τὸ οἰκοδόμημα τῆς κοινωνίας μας, ἀκυρώνονται ὅλες οἱ πνευματικές μας ἀξίες.
.               Ἡ δοξασία τοῦ κάρμα καὶ τῆς μετενσαρκώσεως προϋποθέτει μία ἀντίληψη γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο (ἀπόλυτος μονισμὸς) διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνη στὴν ὁποία στηρίζεται ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισμός. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ ἀνάμιξη τέτοιων ἰδεῶν, ποὺ προβάλλονται μερικὲς φορὲς μὲ χριστιανικοὺς ὅρους, ἀποτελοῦν βασικὸ ἐμπόδιο στὴν προσπάθεια τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης νὰ ἀναζητήσει τὸ ἀληθινό της πνευματικὸ πρόσωπο.
.               Ἐξ ἄλλου μερικὲς θρησκευτικὲς ὁμάδες, ἀσιατικῆς προελεύσεως, ποὺ ἐγείρουν ἀπόλυτη ἀπαίτηση στὴν κοινωνία, αὐτοπροβάλλονται ὡς ἡ μόνη ἐναλλακτικὴ πρόταση γιὰ διέξοδο ἀπὸ τὴ γενικὴ κρίση τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Αὐτὸ δὲν φαίνεται νὰ τὸ λαμβάνουν ὑπ᾽ ὄψιν τους ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν νὰ συγκαταλέξουν καὶ αὐτὲς τὶς ὁμάδες στοὺς οἰκοδόμους τοῦ «κοινοῦ εὐρωπαϊκοῦ σπιτιοῦ». Αὐτὴ ἡ καταστροφικὴ γιὰ τὸν πολιτισμό μας καὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ φυσιογνωμία τῆς Εὐρώπης θέση, καταδεικνύει καὶ πάλι τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἀπολογητικῆς τῆς Ἐκκλησίας μας. Διαφορετικὰ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς πὼς πρόκειται γιὰ ἑτερογενεῖς θρησκευτικὲς παραδόσεις καὶ γιὰ ἐξωευρωπαϊκὴ ἀπειλὴ ἐναντίον τῆς πνευματικῆς ταυτότητας τῆς Εὐρώπης.
.               Στὴ νέα δεκαετία ποὺ ἄρχισε πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο, παρατηροῦμε ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ τὴν ταύτιση τῆς πολιτικῆς μὲ τὴν θρησκεία, τὴ θρησκευτικοποίηση τῆς πολιτικῆς καὶ τὴν πολιτικοποίηση τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς. Ἡ παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι ξένη πρὸς κάθε ἐνεργὸ ἀνάμιξη στὴν πολιτικὴ ζωή. Μόνο σὲ δύσκολες ἱστορικὲς καταστάσεις ἡ Ἐκκλησία ἀναλαμβάνει τὸν ρόλο τοῦ Ἐθνάρχου καὶ παρεμβαίνει γιὰ τὸ καλό τοῦ λαοῦ. Δὲν μπορεῖ συνεπῶς νὰ συναγωνιστεῖ τέτοιες τάσεις.
.               Ὅμως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ συμβάλει στὴν ἀντιμετώπιση τῶν Ἐθνικῶν κινδύνων, ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀνάμειξη καὶ ταύτιση τῆς θρησκείας μὲ τὴν πολιτική, ὁριοθετώντας αὐτοὺς τοὺς τομεῖς καὶ προβάλλοντας στὰ ποικίλα προβλήματα τοῦ σύγχρονου κόσμου, τὴν δική της ὀρθόδοξη πρόταση.
.               Σήμερα, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, εἶναι ἀναγκαία ἡ διορθόδοξη συνεργασία. Ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ τὸν μεγαλύτερο θησαυρὸ γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους λαούς. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἀπὸ κοινοῦ ἡ ἔξωθεν ἀπειλή. Οἱ ὀρθόδοξοι λαοὶ τῆς Εὐρώπης μποροῦν νὰ συμβάλουν οὐσιαστικὰ στὸν προσδιορισμὸ καὶ στὴ διατήρηση τῆς πνευματικῆς φυσιογνωμίας τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ πολιτικὴ ἐξουσία στὶς ὀρθόδοξες χῶρες εἶναι ἀνάγκη νὰ κατανοήσει τὴν ἀξία τοῦ θησαυροῦ τῆς Ὀρθοδοξίας, νὰ διευκολύνει καὶ νὰ ἐνισχύσει αὐτὴ τὴ συνεργασία μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο.
.               Οἱ ξωευρωπαϊκς καξωχριστιανικς τάσεις καὶ δεολογίες πειλον σήμερα τν πνευματική, πολιτιστική, κοινωνικ καὶ θνικὴ πόσταση τν λαν μας. Ατ ποὺ λλοτε πεδιώκετο μ τν πειλ τν πλων κα μ πολεμικ σύρραξη, πιδιώκεται σήμερα μ τν διάβρωση λων τν τομέων τς ζως μας. Οἱ ἄνθρωποι τῶν ποικίλων τάσεων ποὺ ἐπιδιώκουν αὐτὴ τὴ διάβρωση βρίσκονται σήμερα παντοῦ.
.               Ἡ πολιτεία διακατέχεται ἀπὸ φοβία μήπως κατηγορηθεῖ ὅτι προβαίνει σὲ θρησκευτικὲς διακρίσεις καὶ δὲν φαίνεται διατεθειμένη νὰ προστατεύσει τὴν πνευματικὴ ὑπόσταση τοῦ λαοῦ ἀπὸ ἀθέμιτες ἐπεμβάσεις στὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα, θεωρεῖ ἴσως τὸ ζήτημα «θρησκευτικὸ» καὶ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ συνειδητοποιήσει τὶς οἰκονομικές, πολιτικές, κοινωνικὲς καὶ ἐθνικές του προεκτάσεις.
.                Τὸ ἐθνικὸ συμφέρον, ἡ δημόσια τάξη καὶ τὰ χρηστὰ ἤθη, κατοχυρωμένα συνταγματικά, δὲν λογίζονται ἴσως ἀρκετὰ νὰ θεμελιώσουν μία διαφορετικὴ ἀντιμετώπιση, ποὺ θὰ μᾶς προστατεύει ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ τῶν ψυχοναρκωτικῶν ἢ τουλάχιστον θὰ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν στάση τῶν «ἴσων ἀποστάσεων» ἢ τῆς «ἴσης μεταχείρισης». Ἡ πολιτεία δὲν φαίνεται νὰ εἶναι διατεθειμένη νὰ λάβει ὑπ᾽ ὄψιν της τὸ ἀληθινὸ νόημα, ποὺ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν λαῶν μας δίνει στὸν ὅρο χρηστὰ ἤθη καὶ δημόσια τάξη. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἡ στάση αὐτὴ ὀφείλεται σὲ ἐλλιπῆ ἐνημέρωση. Ὅλα αὐτὰ ἀποδεικνύουν ὅτι καὶ ἡ πολιτεία πρέπει νὰ ἀναγνωρίσει τὴ σημασία καὶ νὰ ἀξιολογήσει ἀνάλογα τὴν ἀπολογητικὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πρέπει σήμερα νὰ κινηθεῖ σὲ πανορθόδοξα πλαίσια.
.               Εἶναι ἀνάγκη νὰ μελετηθοῦν σὲ βάθος οἱ σύγχρονες ἐξωχριστιανικὲς τάσεις καὶ ὁμάδες ποὺ δημιουργοῦν τεράστια προβλήματα στὶς Ὀρθόδοξες χῶρες. Νὰ προσδιοριστεῖ τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο πίσω ἀπὸ πολυάριθμα προσωπεῖα, οἱ διεθνεῖς διασυνδέσεις καὶ οἱ ἀληθινοὶ σκοποί τους. Νὰ ἐπισημανθοῦν οἱ ἀθέμιτες μεθοδεύσεις τους καὶ οἱ καταστροφικὲς συνέπειες γιὰ τὴν προσωπικότητα τῶν θυμάτων, οἱ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική, πολιτικὴ καὶ ἐθνικὴ ζωὴ τῶν λαῶν μας.
.                Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐκδοθοῦν κατάλληλα βιβλία γιὰ τὴν ἐνημέρωση τῶν συνεργατῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολιτείας, τῶν ἐκπαιδευτικῶν, τοῦ εὐρύτερου κοινοῦ καὶ ἰδιαιτέρως τῶν νέων. Καθίσταται ἀπολύτως ἀναγκαία ἡ ἐκπαίδευση βασικῶν συνεργατῶν, ὥστε νὰ ἀντιμετωπιστοῦν τὰ ποικίλα προβλήματα σὲ ὅλους τους τομεῖς καὶ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς πνευματικῆς, κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς μας ζωῆς.
.               Μερικές ὁμάδες μὲ τεράστια οἰκονομικὸ-πολιτικὴ ἰσχὺ σὲ παγκόσμια κλίμακα ἀποβλέπουν στὴν ἀλλοίωση τοῦ φρονήματος τῆς ἀνθρωπότητας τοῦ μέλλοντος, μέσῳ διαβρώσεως τῆς ἡγετικῆς τάξεως τῆς νεολαίας. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐνισχυθεῖ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Μέσῳ τοῦ μαθήματος αὐτοῦ τὰ παιδιά μας πρέπει νὰ ἀποκτοῦν ἕνα σταθερὸ σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ μέτρο κρίσεως, νὰ ὁριοθετοῦν τὴν Ὀρθόδοξο πίστη τους ἔναντι κάθε ἐξωχριστιανικης τάσεως, νὰ καλύπτουν τὰ ὑπαρξιακά τους κενὰ μέσα στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας κα νὰ νισχύεται μέσα τους ἡ ρθόδοξη ατοσυνειδησία. Γι᾽ ατ εναι νάγκη τ μάθημα τν θρησκευτικν στ σχολεα ν διαπνέεται π τ πνεμα τς κκλησίας καὶ χι π τ πνεμα τς καδημαϊκς θεολογίας, ν κινεται στ πλαίσια το ποιμαντικο μας ργου καὶ χι στ πλαίσια τς «οδέτερης» κα «ντικειμενικς νημέρωσης» θρησκειολογικο τύπου. Ἕνα τέτοιο θρησκειολογικὸ μάθημα στὰ Ὀρθόδοξα σχολεῖα θὰ ἀποτελοῦσε κατάφωρη παραβίαση τοῦ δικαιώματος τῶν γονέων νὰ καθορίζουν τὴν θρησκευτικὴ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν τους.
.                Ορθόδοξοι γονες, μ τ νὰ ντάξουν τ παιδιά τους μ τ βάπτισμα στν ρθόδοξη κκλησία ξεδήλωσαν τν πρόθεσή τους ν τος δώσουν θρησκευτικὴ γωγή, πο νὰ νταποκρίνεται στ φρόνημα τοῦ ρθoδόξου χριστιανο. Ἡ πολιτεία ὀφείλει νὰ σεβαστεῖ αὐτὸ τὸ δικαίωμα τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν γονέων στὶς Ὀρθόδοξες χῶρες καὶ νὰ παράσχει τὰ ἀπαραίτητα μέσα γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό.
.                Ἡ πολιτεία ὀφείλει ἀκόμη νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ προσδιορίζει κατὰ πόσον ἡ ταυτόχρονη ἰδιότητα τοῦ ὀπαδοῦ μιᾶς παραθρησκευτικῆς ὀργανώσεως καὶ τοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου, ἰδιαίτερα δὲ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ, συμβιβάζεται μὲ τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ ἀναλαμβάνει ἕνας δημόσιος ὑπάλληλος μὲ βάση τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας.
.                Κλείνοντας ὑπογραμμίζουμε τὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ δημιουργηθεῖ καὶ νὰ λειτουργήσει σὲ πανορθόδοξα πλαίσια ἕνα Ὀρθόδοξο Θεολογικὸ Σεμινάριο Ἀπολογητικῆς γιὰ τὴν ἔρευνα τοῦ ὅλου σκηνικοῦ τῶν ἐξωχριστιανικῶν τάσεων καὶ γιὰ τὴν ἐκπαίδευση καὶ μετεκπαίδευση εἰδικῶν συνεργατῶν στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν μας.

π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, Ἀθῆναι

19.2.1992

ΠΗΓΗ: egolpion.com

, , , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: