ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ «Δὲν “φτάνει” ἕνα ἁπλὸ “ἁμάρτησα”, ἀλλὰ χρειάζεται νὰ μισήσουμε τὴν ἁμαρτία» (Μητρ. Γόρτυνος Ἱερεμίας)

 «Τ μυστήριο τς ξομολογήσεως»

Τοῦ Μητρ. Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία

.          Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θὰ σᾶς μιλήσω γιὰ τὸ ἱερὸ Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας. Λέγεται καὶ Μυστήριο τῆς «Μετανοίας», γιατί ἐννοεῖται ὅτι πρέπει νὰ μετανοήσει ὁ ἁμαρτωλὸς γιὰ νὰ πάει στὸν πνευματικὸ Ἱερέα νὰ ἐξομολογηθεῖ. Τὸ πόσο σπουδαῖο καὶ σοβαρὸ εἶναι τὸ Μυστήριο αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι τὸ τελεῖ μόνο ὁ Ἐπίσκοπος. Ἀλλὰ ἐπειδὴ ὁ Ἐπίσκοπος δὲν μπορεῖ νὰ ἐπαρκέσει καὶ νὰ ἐξομολογεῖ ὅλο τὸ πλῆθος τῶν χριστιανῶν τῆς ποίμνης του, γι᾽ αὐτὸ καὶ παραχωρεῖ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου αὐτοῦ σὲ μερικοὺς Ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι διακρίνονται γιὰ τὴν πνευματικότητά τους· γι᾽ αὐτὸ καὶ οἱ ἐξομολόγοι Ἱερεῖς λέγονται «πνευματικοί».
.          Τὸ Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως τῶν ἁμαρτιῶν τὸ συνέστησε ὁ Ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν εἶπε στοὺς μαθητές Του: «Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον, ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφίενται αὐτοις· ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται» (Λουκ. ιθ´ 10. Ἰωάν. κ´ 22-23).
.          Ὅπως τὸ λέει καὶ ἡ λέξη «ἐξομολόγηση», ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ «ὁμολογήσει», πρέπει δηλαδὴ νὰ πεῖ τὰ ἁμαρτήματά του στὸν πνευματικό. Ἀσφαλῶς χρειάζεται ταπείνωση γιὰ νὰ ὁμολογήσει κανεὶς τὶς ἁμαρτίες του, ἀλλά, ἂν ὑπάρχει πραγματικὴ μετάνοια, ἔρχεται μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ ταπείνωση αὐτὴ καὶ ὁ ἁμαρτωλὸς καταθέτει μὲ εἰλικρίνεια στὸν ἀντιπρόσωπο τοῦ Θεοῦ τὶς ἁμαρτίες ποὺ διέπραξε. Ὁ πνευματικὸς ἔπειτα διαβάζει στὸν ἐξομολογούμενο μία εὐχή, ποὺ λέγεται «συγχωρητικὴ» εὐχή, καὶ συγχωροῦνται ἔτσι τὰ ἐξομολογηθέντα ἁμαρτήματα. Ἀλλὰ ἐνῶ, χριστιανοί μου, συγχωροῦνται στὸν ἁμαρτωλὸ τὰ ἁμαρτήματα ποὺ ἐξομολογήθηκε, παραμένει ὅμως μέσα του τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, παραμένει ἡ ροπὴ καὶ ἡ ἐπιθυμία γιὰ τὴν ἁμαρτία. Γιὰ νὰ «σκοτωθεῖ» αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, ποὺ εἶναι μέσα μας, χρειάζεται καὶ μετὰ τὴν ἐξομολόγησή μας ἀγώνας ἐναντίον τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν.
.          Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ πνευματικὸς μετὰ τὴν ἐξομολόγηση βάζει ἐπιτίμια στὸν χριστιανό, ποὺ δὲν εἶναι τιμωρίες, ἀλλὰ εἶναι θεραπευτικὰ φάρμακα, γιὰ νὰ μὴν ἐπαναληφθοῦν τὰ ἁμαρτήματα ποὺ ἐξομολογήθηκε καὶ γιὰ νὰ ἐξαλειφθεῖ τὸ κακὸ στὴν ρίζα του. Ὅσο ὁ χριστιανὸς ἀσκεῖται μὲ τὰ ἐπιτίμια αὐτὰ τοῦ πνευματικοῦ του, τόσο λαμβάνει καὶ περισσότερο τὴν πληροφορία τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν του. Γι᾽ αὐτὸ καὶ διαβάζουμε στὰ ἱερὰ Συναξάρια περὶ ἁγίων ἀσκητῶν ὅτι τὴν χαρὰ τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τους τὴν λάμβαναν στὰ τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς τους, ὅταν πιὰ εἶχε καθαριστεῖ ἐντελῶς ἡ καρδιά τους καὶ εἶχε ἀπορροφηθεῖ ἐντελῶς τὸ πνεῦμα τους ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτὸ ὅλη μας ἡ ζωή, ἀδελφοί μου, πρέπει νὰ εἶναι ζωὴ μετανοίας. Δὲν φτάνει ἕνα ἁπλὸ «ἁμάρτησα», ἀλλὰ χρειάζεται νὰ μισήσουμε τὴν ἁμαρτία, ὥστε, ὅταν αὐτὴ ξαναμπερδευτεῖ στὰ πόδια μας, νὰ τὴν «κλωτσήσουμε» καὶ νὰ μὴ μᾶς ξαναμολύνει πιά.
.              Συγχωροῦνται ὅλα τὰ ἁμαρτήματα; Ναί, μὲ τὴν συγχωρητικὴ εὐχὴ συγχωροῦνται ὅλα τὰ ἁμαρτήματα, ὁποιαδήποτε καὶ ἂν εἶναι αὐτὰ ποὺ θὰ πεῖ ὁ ἁμαρτωλὸς στὸν πνευματικὸ Ἱερέα. Γι᾽αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία καταδίκασε τοὺς Μοντανιστὲς καὶ τοὺς Νοβατιανούς, ποὺ ἔλεγαν ὅτι εἶναι ἀσυγχώρητα τὰ ἁμαρτήματα τοῦ φόνου καὶ τῶν σαρκικῶν πτώσεων. Ἡ Ἁγία Γραφὴ ὅμως μιλάει γιὰ ἀσυγχώρητα ἁμαρτήματα. Ὡς ἀσυγχώρητο ἁμάρτημα ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς εἶπε τὴν βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Ματθ. ιβ´ 31-32), ἀλλὰ καὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης μιλάει γιὰ «ἁμαρτία πρὸς θάνατον» (Α´ Ἰωάν. ε´16).
.              Τὰ ἁμαρτήματα ὅμως αὐτὰ θεωροῦνται ὡς ἀσυγχώρητα, γιατί δὲν ὑπάρχει ἡ προϋπόθεση τῆς συγχώρησης, δηλαδὴ ἡ μετάνοια. Ὅταν δηλαδὴ κάποιος βλέπει φανερὰ μπροστά του τὰ θαύματα τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ὅμως δὲν τὶς πιστεύει (αὐτὸ εἶναι ἡ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος), αὐτὸ φανερώνει ὅτι ἔχει χαλασμένη ψυχή, ὅτι εἶναι πωρωμένη ἡ καρδιά του. Δὲν μπορεῖ λοιπὸν αὐτὸς ποτὲ νὰ πεῖ τὸ «ἥμαρτον», ποὺ λέει ὁ ἁμαρτωλός, καὶ γι᾽ αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ συγχωρεθοῦν τὰ ἁμαρτήματά του. Ὥστε ἀσυγχώρητη ἁμαρτία εἶναι ἡ πώρωση. Αὐτὴ εἶναι «μπετόν», ποὺ πέφτει στὴν ψυχὴ καὶ χίλιοι καλοὶ σπόροι καὶ ἂν σπαροῦν ἔπειτα στὸ «μπετὸν» αὐτό, δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ δώσουν ἕνα λουλούδι.
.              Τὰ ἁμαρτήματα ποὺ ἐξομολογεῖται στὸν πνευματικό του ὁ ἁμαρτωλὸς συγχωροῦνται ἐντελῶς. Τὸ πετραχήλι δηλαδὴ τοῦ πνευματικοῦ γίνεται σφουγγάρι, ποὺ πλένει καὶ σβήνει ὅ,τι ἄσχημο ἔχει γραφεῖ στὴν καρδιά μας μὲ τὴν ἁμαρτία. Δὲν μένει τίποτε. Σ᾽ αὐτὸ ὅμως ὑπάρχει μία διαφωνία: Ἄλλοι Πατέρες λένε ὅτι συγχωροῦνται μὲν τὰ ἁμαρτήματα ποὺ ἐξομολογεῖται ὁ χριστιανός, ἀλλὰ στὴν ψυχὴ παραμένει ἡ «οὐλή», τὸ σημάδι δηλαδὴ τῆς πληγῆς τῆς ἁμαρτίας. Ἐμεῖς θὰ συνταχθοῦμε μὲ τὴν γνώμη τῶν ἄλλων Πατέρων, ποὺ τὴν ἐκπροσωπεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅτι μὲ τὴν σωστὴ ἐξομολόγηση, ἐξομολόγηση δηλαδὴ μὲ πραγματικὴ μετάνοια, δὲν παραμένει οὔτε ἡ «οὐλή», δὲν παραμένει κανένα σημάδι τῆς ἁμαρτίας τοῦ χριστιανοῦ.
.              Χριστιανοί μου, νὰ πηγαίνετε νὰ ἐξομολογεῖστε. Διαπιστώνω μὲ λύπη ὡς Ἐπίσκοπος ὅτι οἱ χριστιανοὶ τῆς Μητροπόλεώς μου, κατὰ τὸ μεγαλύτερο ποσοστό, δὲν ἐξομολογοῦνται. Πάρτε τὴν ἀπόφαση, σᾶς παρακαλῶ, καὶ πάτε νὰ ἐξομολογηθεῖτε σὲ ὅποιον πνευματικὸ θέλετε, εἴτε ἐδῶ εἴτε ἀλλοῦ. Καὶ εὔχομαι νὰ πέσετε σὲ χέρια καλοῦ «γιατροῦ», καλοῦ δηλαδὴ πνευματικοῦ. Γιατί ἄλλοι πνευματικοὶ εἶναι ὑπερβολικὰ αὐστηροὶ καὶ ἄλλοι εἶναι ὑπερβολικὰ χαλαροί, ποὺ δὲν θεωροῦν ὡς ἁμαρτήματα ὅσα ἡ Ἁγία Γραφὴ λέει ἁμαρτήματα. Σεῖς ὅμως, σὲ ὅποιον πνευματικὸ πέσετε, ὁμολογῆστε μὲ εἰλικρίνεια τὶς ἁμαρτίες σας καὶ φύγετε ἀναπαυμένοι ὅτι συγχωρέθηκαν αὐτὲς καὶ σβήστηκαν ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Θεοῦ, ὅπου ἦταν γραμμένες. Σᾶς εὔχομαι καλὴ μετάνοια καὶ παρακαλῶ τὸ ἴδιο νὰ εὐχηθεῖτε καὶ νὰ προσευχηθεῖτε καὶ γιὰ μένα τὸν ἁμαρτωλό, τὸν χειρότερο ἀπὸ ὅλους σας.

 ΠΗΓΗ: briefingnews.gr (agiostherapon.blogspot.gr)

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: