ΝΕΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΣΚΟΛΟΠΙΣΜΟΥ

λεγχος στς καταθέσεις μισθωτν, συνταξιούχων, εσοδηματιν καὶ γροτν

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Δὲν χωρεῖ ἀμφιβολία ὅτι ἡ φοροδιαφυγὴ ἔχει λάβει τερατώδεις διαστάσεις κοινωνικῆς ἀνισότητος καὶ κατάφωρης ἀδικίας. Ἀλλὰ δὲν χωρεῖ ἐπίσης ἀμφιβολία ὅτι τὰ νέα φορολογικὰ μέτρα δὲν ἀποσκοποῦν στὴν φορολογικὴ δικαιοσύνη (ἂν ἦταν ἔτσι, τότε θὰ τὰ εἶχαν ἐπιβάλει ἀπὸ χρόνια!), ἀλλὰ στὴν παγίδευση καὶ στὸν καταναγκαστικὸ περιορισμὸ τῶν πολιτῶν στὴν φορολογικὴ ἐγκλείστρα, καὶ στὴν ἐπιβολὴ ἑνὸς φορολογικοῦ “ἀνασκολοπισμοῦ”, ὁ ὁποῖος θὰ περιστέλλει τὶς συνταγματικὲς ἐλευθερίες, τὴν δημιουργικότητα, τὴν ἀποταμίευση καὶ τὴν ἀξιοπρεπῆ διαβίωση καὶ θὰ μετατρέπει τοὺς πολίτες σὲ δουλοπαροίκους. Ὅταν ὅμως οἱ …συνήθεις πολύλογοι Διαφωτιστὲς καὶ Ἐξυπνάκηδες Ἰδεολόγοι θὰ ξυπνήσουν, τότε θὰ εἶναι πολὺ ἀργά!…

Ρεπορτὰζ Κώστας Τσαχάκης – Μαρία Βουργάνα

 .               Τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς μισθωτῶν, συνταξιούχων, ἀγροτῶν, εἰσοδηματιῶν καὶ συνολικὰ τῶν 8,5 ἑκατ. φορολογούμενων θὰ μποροῦν νὰ ἀνοίγουν καὶ νὰ ἐλέγχουν στὸ ἑξῆς οἱ φορο-ἐλεγκτὲς γιὰ νὰ ἐπαναπροσδιορίζουν μὲ βάση τὶς καταθέσεις τὰ φορολογητέα εἰσοδήματα τῶν πολιτῶν καὶ νὰ ἐπιβάλλουν, ἂν αὐτὸ προκύπτει, πρόσθετους φόρους. Τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἐντείνει τὴ μάχη κατὰ τῆς φοροδιαφυγῆς ἐφαρμόζοντας πλέον σὲ ὅλους τοὺς φορολογουμένους τὶς ἔμμεσες …ἀμερικάνικου τύπου τεχνικὲς ἐλέγχου, γιὰ νὰ ἀποκαλύψει καὶ νὰ φορολογήσει «μαῦρα» εἰσοδήματα καὶ παράνομο πλοῦτο.
.            Μὲ τροπολογία ποὺ κατέθεσε χθὲς στὴν Βουλὴ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν οἱ ἔμμεσες τεχνικὲς ἐλέγχου ποὺ ἐφαρμόζονται ἤδη γιὰ τοὺς ἐπιτηδευματίες ἐπεκτείνονται σὲ ὅλους τοὺς φορολογούμενους.
.               Στὸ πλαίσιο τῶν φορολογικῶν ἐλέγχων, οἱ ἐλεγκτὲς τοῦ ΣΔΟΕ καὶ τῶν ἐφοριῶν θὰ μποροῦν νὰ ἐπαναπροσδιορίζουν τὰ φορολογητέα εἰσοδήματα ὅλων τῶν φορολογουμένων, τὰ ἀκαθάριστα ἔσοδα, τὶς ἐκροὲς καὶ τὰ φορολογητέα κέρδη τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν χρησιμοποιώντας νέου τύπου ἀντικειμενικὰ κριτήρια ἐλέγχου.
.               Πιὸ συγκεκριμένα γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ «μαύρων» εἰσοδημάτων, ἀδικαιολογήτου πλουτισμοῦ (κινητὴ καὶ ἀκίνητη περιουσία), ἢ βιοτικοῦ ἐπιπέδου ποὺ δὲν συνάδει μὲ τὰ δηλωθέντα εἰσοδήματα θὰ λαμβάνονται ὑπ᾽ ὄψιν πέντε κριτήρια:
.               Τὸ ὕψος τῶν τραπεζικῶν καταθέσεων καὶ οἱ δαπάνες ποὺ ἔχουν πραγματοποιήσει οἱ φορολογούμενοι σὲ μετρητά. Μὲ τὴ συγκεκριμένο μέθοδο οἱ φοροελεγκτικὲς ἀρχὲς θὰ μποροῦν νὰ προβαίνουν σὲ ἄρση τοῦ τραπεζικοῦ καὶ φορολογικοῦ ἀπορρήτου καὶ στὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν τῶν ἐλεγχομένων, νὰ ἐξετάζουν τὶς ἀναλήψεις καὶ τὶς καταθέσεις στοὺς λογαριασμοὺς αὐτοὺς καί, λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν καὶ ἄλλα ἀντικειμενικὰ κριτήρια νὰ ἐπαναπροσδιορίζουν σὲ ἐπίπεδα σημαντικὰ ὑψηλότερα ἀπὸ τὰ δηλωθέντα τὰ φορολογητέα εἰσοδήματα καὶ τὰ ἀναλογοῦντα ποσὰ φόρων εἰσοδήματος ὑποχρεώνοντας τοὺς ἐλεγχόμενους νὰ πληρώνουν σημαντικὰ αὐξημένους φόρους.
.               Ἐπίσης θὰ ἐλέγχονται οἱ δαπάνες ποὺ ἔχουν γίνει σὲ μετρητά. Συγκεκριμένα θὰ γίνεται ἔλεγχος στὶς ἀγορὲς περιουσιακῶν στοιχείων (κατοικιῶν, οἰκοπέδων, αὐτοκινήτων, σκαφῶν ἀναψυχῆς κ.α) ποὺ ἔγιναν μὲ μετρητά. Οἱ δαπάνες αὐτὲς θὰ διασταυρώνονται μὲ τὰ εἰσοδήματα ποὺ ἔχουν ἐμφανίσει στὴν ἐφορία οἱ φορολογούμενοι. Ἀγορὲς περιουσιακῶν στοιχείων, ποὺ δὲν θὰ δικαιολογοῦνται ἀπὸ τὰ δηλωθέντα εἰσοδήματα, θὰ θεωροῦνται εἰσόδημα καὶ θὰ φορολογοῦνται μὲ βάση τὴν φορολογικὴ κλίμακα καὶ συντελεστὲς ἕως καὶ 45%.
-Ἡ ἀνάλυση ρευστότητας τοῦ φορολογουμένου, γιὰ νὰ ὑπάρχει ἀκόμα ἕνας τρόπος ὑπολογισμοῦ τοῦ πραγματικοῦ εἰσοδήματος. Στὸ στόχαστρο τῶν φοροελεγκτῶν θὰ βρεθεῖ καὶ τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο τῶν φορολογούμενων. Εἰδικότερα στὸ «μάτι» τῆς ἐφορίας μπαίνουν φορολογούμενοι ποὺ ζοῦν πλουσιοπάροχα πραγματοποιώντας μεγάλες καταναλωτικὲς δαπάνες ἀλλὰ ταυτόχρονα δηλώνουν πολὺ χαμηλὰ εἰσοδήματα.
– Ἡ καθαρὴ θέση τοῦ φορολογουμένου
– Ἡ σχέση τῆς τιμῆς πώλησης στὸν συνολικὸ ὄγκο κύκλου ἐργασιῶν καὶ
– Ἡ ἀρχὴ τῶν ἀναλογιῶν

.           Σύμφωνα μὲ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ἔμμεσων τεχνικῶν ἐλέγχου θεωρεῖται ἀναγκαία στὰ πλαίσια μίας ἰσορροπημένης στρατηγικῆς φορολογικῆς συμμόρφωσης, θὰ διευκολύνει τὸ ἔργο τῶν ἐλεγκτικῶν φορολογικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ θὰ βοηθήσει ἀποτελεσματικὰ στὴν καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τῆς δικαιότερης φορολογικῆς μεταχειρίσεως μέσῳ τῆς ἐπιταχύνσεως τῶν ἐλεγκτικῶν διαδικασιῶν, τῆς ἔγκαιρης βεβαιώσεως καὶ τῆς ἄμεσης εἰσπράξεως δημοσίων ἐσόδων.
.            Οἱ ἔμμεσες τεχνικὲς ἐλέγχου χρησιμοποιοῦνται σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο γιὰ τὸν προσδιορισμὸ φορολογούμενου εἰσοδήματος καὶ εἶναι ἰδιαίτερα ἀποτελεσματικὲς σὲ περιπτώσεις ἀδήλωτου «μαύρου» χρήματος, ἀδικαιολογήτου πλουτισμοῦ (κινητὴ καὶ ἀκίνητη περιουσία), ἢ βιοτικοῦ ἐπιπέδου ποὺ δὲν συνάδει μὲ τὰ δηλωθέντα εἰσοδήματα. […]

 ΠΗΓΗ: imerisia.gr

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: