ΠΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ («Ξόδευε, γιὰ νὰ μὴ σὲ φορολογῶ»!)

τοιμάζουν τν ποινικοποίηση τς ποταμιεύσεως
μ
τ νέο φορολογικ σύστημα μερικανικο τύπου!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Δὲν πρόκειται γιὰ μιὰ ἀλλαγὴ τοῦ νομικοῦ πλαισίου τῆς φορλογίας τῶν φυσικῶν προσώπων, ἀλλὰ γιὰ μιὰ ριζικὴ ἀλλαγὴ τοῦ μοντέλου τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ. Ὁ πολίτης πλέον μεταβάλλεται σὲ γελάδα γιὰ ἄρμεγμα καὶ σὲ γουρούνι ποὺ μόνον καταναλώνει βοσκηματωδῶς. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀνθρωπιστικὴ κρίση, μιὰ μετάλλαξη τοῦ τύπου ἀνθρώπου, αὐτοῦ  τῆς Νέας Ἐποχῆς.

.           Σύμφωνα μὲ τὴν «Ἡμερησία», ἀλλάζει ἐκ βάθρων τὸ μοντέλο φορολογίας εἰσοδήματος φυσικῶν προσώπων, μὲ τὸ οἰκονομικὸ ἐπιτελεῖο νὰ προετοιμάζει τὴν ἐφαρμογὴ ἑνὸς ἁπλοῦ συστήματος πάνω σὲ ἀμερικανικὰ πρότυπα, τὸ ὁποῖο βασίζεται στὸν κανόνα «ἔσοδα μεῖον ἔξοδα».
.           Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, τὸ νέο σύστημα προβλέπει πὼς ἀπὸ τὰ συνολικὰ εἰσοδήματα κάθε φορολογούμενου θὰ ἀφαιροῦνται ὅλες οἱ δαπάνες, μὲ ἐξαίρεση ὅσες ἀφοροῦν στὴν ἀπόκτηση περιουσιακῶν στοιχείων καὶ τὴν ἀποπληρωμὴ λογαριασμῶν κοινῆς ὠφελείας. Τὸ «καθαρὸ» ποσὸ ποὺ θὰ προκύπτει θὰ φορολογεῖται μὲ συντελεστὲς ἀπὸ 25% ἕως 45%. Ἐπειδή, ὅπως γίνεται ἀντιληπτό, τὸ φορολογητέο εἰσόδημα μετὰ τὴν ἀφαίρεση τῶν δαπανῶν θὰ εἶναι χαμηλότερο, αὐξάνονται οἱ συντελεστὲς φορολόγησης, ποὺ σήμερα ξεκινοῦν ἀπὸ τὸ 10% γιὰ εἰσοδήματα ἕως 12.000 εὐρώ.
.           Στὸ οἰκονομικὸ ἐπιτελεῖο πιστεύουν πὼς μὲ τὸ νέο σύστημα, τὸ ὁποῖο ἀναμένεται νὰ ἐφαρμοστεῖ γιὰ τὰ εἰσοδήματα τοῦ 2013, οἱ ἐπιτηδευματίες καὶ οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες θὰ δηλώνουν πλέον κατὰ πολὺ ὑψηλότερα εἰσοδήματα, καθὼς οἱ φορολογούμενοι θὰ ξεκινήσουν ἐκ νέου τὸ «κυνήγι» τῶν ἀποδείξεων, προκειμένου νὰ γλιτώσουν φόρους.
.           Παράλληλα, καὶ γιὰ τὴν καλύτερη λειτουργία τοῦ συστήματος, ἡ ἐφαρμογή του θὰ συνδυασθεῖ μὲ τὴν ἠλεκτρονική… παρακολούθηση τῆς ἐκδόσεως τῶν ἀποδείξεων λιανικῆς πωλήσεως.
.           Κατὰ τὶς ἴδιες πληροφορίες θὰ δοθοῦν κίνητρα (π.χ. ἐπιστροφὴ ποσῶν) γιὰ τὴν χρησιμοποίηση τῆς κάρτας ἀποδείξεων, πιστωτικῶν καὶ χρεωστικῶν καρτῶν. Ἐπίσης θὰ γίνει διασύνδεση ὅλων τῶν ταμειακῶν μηχανῶν τῶν ἐπιχειρήσεων λιανικῆς πωλήσεως ἀγαθῶν καὶ παροχῆς ὑπηρεσιῶν μὲ τὴν Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ὥστε ἀκόμη καὶ τὰ στοιχεῖα τῶν ἀποδείξεων, ποὺ ἐκδίδονται μέσῳ συναλλαγῶν μὲ μετρητά, νὰ καταγράφονται σὲ πραγματικὸ χρόνο.
.           Πιὸ ἀναλυτικά, ἐπὶ τῆς οὐσίας ὡς «ἀφορολόγητο» ὅριο εἰσοδήματος θὰ ἀναγνωρίζεται τὸ συνολικὸ ὕψος τῶν δαπανῶν τοῦ κάθε φορολογουμένου, ἐκτὸς ὅσων ἀφοροῦν σὲ ἀγορὲς ἀκινήτων, αὐτοκινήτων καὶ ἄλλων περιουσιακῶν στοιχείων. Οἱ δαπάνες θά… ἐκπίπτουν 100% ἀπὸ τὰ συνολικὰ εἰσοδήματα, μισθούς, συντάξεις, ἐνοίκια, ἀγροτικὰ εἰσοδήματα κ.ἄ.

Τὸ πλαίσιο

.           Στὸ νέο σύστημα ὑπ᾽ ὄψιν θὰ λαμβάνονται ὅλες οἱ δαπάνες, ποὺ βάσει τοῦ ἰσχύοντος νομοθετικοῦ πλαισίου χρησιμοποιοῦνται σήμερα γιὰ τὴν κατοχύρωση τοῦ ἀφορολογήτου ὁρίου τῶν 5.000 εὐρὼ (δαπάνες γιὰ ἀγορὲς καταναλωτικῶν ἀγαθῶν καὶ παροχὴ ὑπηρεσιῶν, δαπάνες γιὰ διόδια, ἀσφάλιστρα αὐτοκινήτων κ.α.) ἀλλὰ καὶ ὅσες παρέχουν μειώσεις φόρου σὲ ποσοστὸ 10%, ὅπως ἐνοίκια, νοσήλια, ἔξοδα γιὰ ἰατρικὲς ἐπισκέψεις καὶ ἐξετάσεις, δίδακτρα φροντιστηρίων, ἀσφάλιστρα ζωῆς, δαπάνες γιὰ ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνέργειας κ.λπ.
.           Πέρα ἀπὸ τὰ ὅσα ξοδεύει κανεὶς γιὰ τὴν ἀγορὰ περιουσιακῶν στοιχείων, δὲν θὰ λαμβάνονται ὑπ᾽ὄψιν γιὰ τὴν κατοχύρωση τοῦ ἀφορολογήτου ὁρίου καὶ οἱ δαπάνες γιὰ τὴν πληρωμὴ λογαριασμῶν ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τηλεφωνίας καὶ εἰσιτηρίων. Τὸ «καθαρὸ» ποσό, ποὺ θὰ μένει μετὰ τὴν ἀφαίρεση ὅλων τῶν παραπάνω δαπανῶν ἀπὸ τὰ δηλούμενα εἰσοδήματα, θὰ ὑπόκειται σὲ φόρο μὲ νέα κλίμακα, στὴν ὁποία ὁ κατώτατος συντελεστὴς φόρου θὰ ἀνέρχεται σὲ 25% καὶ ὁ ἀνώτατος πιθανότατα θὰ φτάνει στὸ 45%.
.           Ἂν συμβεῖ αὐτὸ ποὺ ἑτοιμάζουν οἱ “Φωστῆρες”, τότε θὰ σημάνει τὴν ποινικοποίηση τῆς ἀποταμιεύσεως καὶ τὸν σαφῆ καὶ εὐδιάκριτο ἔλεγχο πάνω στὴν οἰκονομικὴ συμπεριφορὰ τῶν ἀτόμων, πράγμα ποὺ παραβιάζει εὐθέως τὸ δικαίωμα τῆς ζωῆς μας!  Θὰ εἶναι ἕνας σαφὴς ἐκβιασμὸς τῆς κυβερνήσεως ἀπέναντι στὸν πολίτη: «ξόδευε, γιὰ νὰ μὴ σὲ φορολογῶ μὲ ληστρικοὺς συντελεστές»! 
.           Καταργεῖ τὸ ρητὸ δικαίωμα τοῦ πολίτη βάσει τοῦ συντάγματος νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ χρῆμα ὡς μέσο διακράτησης χρήματος γιὰ διασφάλιση, ἐνῶ παραλληλα ἀπαξιώνεται ἡ ἐργατικότητα τοῦ ἐργαζομένου καὶ καταργεῖται τὸ δικαίωμά του γιὰ μελλοντικὲς ἐπενδύσεις! Κανονικὴ ληστεία

ΠΗΓΗ: katanixis.blogspot.gr
(Ἀπὸ logioshermes.blogspot.com)

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: