ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ: ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΛΙΝΘΙΟ (βιοτσίπ) ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

λεκτρονικ φακέλωμα σὲ λες τς συναλλαγές μας

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐπιτέλους λύνονται τὰ προβλήματα!
.           Πάντως μιὰ ἀποτελεσματικότερη λύση θὰ ἦταν ὁ ἠλεκτρονικὸς φρονηματισμὸς τῶν πολιτῶν, δηλ. ὁ προγραμματισμός τους μέσῳ ἐνσωματουμένου πλινθίου (βιοτσίπ), ὥστε νὰ εἶναι πλήρως συμμορφωμένοι φορολογικῶς. Ἐλθέτω ἐπὶ τῆς γῆς ὁ φορολογικὸς Παράδεισος! 

.               Στὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ὅλων τῶν συναλλαγῶν ποὺ πραγματοποιοῦνται στὴν ἀγορὰ προχωρᾶ καὶ ἐπισήμως ἀπὸ σήμερα τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, καθὼς ἔληξε ἡ προθεσμία ποὺ εἶχε δώσει σὲ ὑπουργεῖα, ὑπηρεσίες καὶ ἑταιρεῖες νὰ ἀποστείλουν μὲ ἠλεκτρονικὸ ἀρχεῖο στὴν Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων (ΓΓΠΣ) ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν σὲ συναλλαγὲς γιὰ νὰ ξεκινήσει νέος κύκλος διασταυρώσεων καὶ ἐλέγχου τῶν εἰσοδημάτων ἐν ὄψει καὶ τῆς καθολικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ “πόθεν ἔσχες”.
.               Ἔτσι, καὶ τυπικὰ πλέον, μετοχές, καταθέσεις, πιστωτικὲς καὶ χρεωστικὲς κάρτες, δάνεια, ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ συναλλαγὲς μὲ τράπεζες, χρηματιστήρια, ἰδιωτικὰ καὶ δημόσια θεραπευτήρια καὶ κλινικὲς τῶν Ταμείων Ἀσφάλισης, ἐπιχειρήσεις ἰδιωτικῆς ἀσφάλισης, ταμεῖα κύριας καὶ ἐπικουρικῆς ἀσφαλίσεως, ἀκόμη καὶ ἑταιρεῖες σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας, παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας καὶ ἑταιρεῖες ὑδρεύσεως μπαίνουν στὸ μικροσκόπιο τῶν ἐλεγκτικῶν ἀρχῶν.
.               Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ πλαίσιο τῶν ἐλέγχων καὶ διασταυρώσεων, ποὺ ἔχουν ἤδη ξεκινήσει, γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ καὶ τῶν φορολογουμένων ποὺ ἔχουν ἀποκρύψει εἰσοδήματα, ἀλλὰ ταυτόχρονα ζοῦν πλουσιοπάροχα πραγματοποιώντας μεγάλες καταναλωτικὲς δαπάνες, πληροφορίες θὰ συγκεντρώνονται καὶ γιὰ τυχὸν ὕπαρξη ἐπενδυτικῶν χαρτοφυλακίων, ἀμοιβαίων κεφαλαίων, παραγώγων, ὁμολόγων, προϊόντων ἐφάπαξ καταβολῆς, ἐπενδύσεων σὲ χρυσὸ ἢ ἀσήμι κ.λπ., θυρίδων ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀγορὰ χρυσῶν λιρῶν καὶ ράβδων χρυσοῦ.
.               Θὰ πρέπει μάλιστα νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ὅλα τὰ στοιχεῖα πρέπει νὰ ἀφοροῦν στὴ χρήση τοῦ 2011, ἐκτὸς αὐτῶν ποὺ ἀφοροῦν στὶς πιστωτικὲς κάρτες ποὺ ἐκδόθηκαν ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τῶν στοιχείων τῶν τραπεζῶν ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀφοροῦν καὶ στὴ χρήση 2010.
.               Ἐπισημαίνεται ὅτι ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ συγκεντρώσει ἡ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων θὰ ἀξιοποιηθοῦν γιὰ ἐκτεταμένες διασταυρώσεις ἐπαλήθευσης στοιχείων δαπανῶν ποὺ δηλώνουν οἱ φορολογούμενοι στὶς φορολογικές τους δηλώσεις, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ διενέργεια φορολογικῶν ἐλέγχων ἀπὸ τὶς ἐλεγκτικὲς ὑπηρεσίες τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν (Σῶμα Διώξεως Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήματος-ΣΔΟΕ κ.λπ.).
.               Εἰδικότερα, ὅλες οἱ ἀνωτέρω ἐπιχειρήσεις, ὑπηρεσίες καὶ ὀργανισμοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποστείλουν, μέχρι χθὲς τὸ βράδυ, μεταξὺ τῶν ἄλλων, στὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων τὰ ἑξῆς στοιχεῖα:

* Ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες πιστωτικῶν καρτῶν καὶ ἐκκαθάρισης συναλλαγῶν πιστωτικῶν καρτῶν στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν στὶς συναλλαγὲς καρτῶν ποὺ ἔχουν ἐκδοθεῖ τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό.

* Ἀπὸ τὰ πιστωτικὰ καὶ χρηματοδοτικὰ ἱδρύματα, καθὼς καὶ τὰ ἱδρύματα πληρωμῶν πρέπει νὰ ἔχουν γνωστοποιηθεῖ ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν σέ:

α) δάνεια πρὸς νοικοκυριὰ καὶ ἐπιχειρήσεις,
β) ὑπόλοιπο καὶ κινήσεις λογαριασμῶν, ἐνεργῶν ἢ μή, ποὺ ἄνοιξαν ἢ ἔκλεισαν,
γ) κάθε ἄλλο στοιχεῖο ἀναγκαῖο στὶς διαδικασίες βεβαίωσης καὶ εἴσπραξης τοῦ φόρου καθὼς καὶ στὶς διαδικασίες τοῦ ἐλέγχου καὶ τῶν διασταυρώσεων.

* Ἀπὸ τὶς ἰδιωτικὲς ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες τὰ στοιχεῖα τῶν πελατῶν τους καὶ τὸ ποσὸ τῶν ἀσφαλίστρων ποὺ κατέβαλε καθένας. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ κρατικὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ διαβιβάσουν στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν στὶς ὑποχρεωτικὲς εἰσφορὲς τῶν ἐργαζομένων.

* Ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες τηλεφωνίας, ὑδρεύσεως καὶ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν σὲ ἀριθμοὺς παροχῆς, ὕψος λογαριασμῶν, ποσὰ ποὺ καταβλήθηκαν ἀπὸ τοὺς πελάτες τους, τὸν ΑΦΜ κτλ.

.               Σὲ περίπτωση βέβαια ποὺ δὲν θὰ τηρηθοῦν οἱ συγκεκριμένες ὑποχρεώσεις ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες, τότε θὰ ἐφαρμοστοῦν ὅλες οἱ προβλεπόμενες ἀπὸ τὸ νόμο κυρώσεις, μεταξὺ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται καὶ αὐστηρὰ πρόστιμα ποὺ μπορεῖ νὰ φθάσουν καὶ τὶς 100.000 εὐρώ, καθὼς καὶ διώξεις ἀνάλογα μὲ τὸ παράπτωμα ποὺ ἔχει τελεστεῖ.
.               Στὸ πλαίσιο πάντως τοῦ γενικότερου φακελώματος ποὺ ἑτοιμάζει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, προκειμένου νὰ περιορίσει τὴν φοροδιαφυγή, […] ἑτοιμάζεται καὶ νέο εἰδικὸ πρόγραμμα στὴν Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων, μέσῳ τοῦ ὁποίου οἱ ἐλεγκτικὲς ἀρχὲς θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα μὲ τὸ πάτημα ἁπλῶς ἑνὸς κουμπιοῦ νὰ ἔχουν τὴν πλήρη εἰκόνα καὶ τὸ οἰκονομικὸ προφὶλ ὅλων τῶν συγγενικῶν προσώπων τοῦ φορολογουμένου ποὺ ἐλέγχουν.

 ΠΗΓΗ: news247.gr

Διαφήμιση

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: