ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΓΕΩΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ (μὲ πλινθίο [=“βούλα τοῦ Σατανᾶ”]). ΚΑΛΑ ΠΑΜΕ!

Τσιπάκια ἐντοπισμοῦ ἐνέκρινε ἡ Ἀρχὴ Προσωπικῶν Δεδομένων!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Εἶναι συστηματικὴ ἡ υἱοθέτηση τῆς μεθόδου τῆς «σταδιακῆς ἐξοικειώσεως» μὲ τὰ “ἐργαλεῖα” καὶ τὰ προανακρούσματα τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Ὅπως κι ἄλλοτε ὑπογράμμισε ἡ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» προβάλλεται ὡς πρόσχημα μιὰ ἔκτακτη ἀνάγκη ἢ γενικεύεται μιὰ εἰδικὴ περίπτωση ἢ διογκώνεται ἐπικοινωνιακὰ μιὰ ἰδιαίτερη καὶ ἀκραία περίπτωση, ὥστε λίγο-λίγο νὰ ἀφομοιωθεῖ ἀπὸ τὴν “κοινὴ γνώμη” χωρὶς ἀντιδράσεις ἡ ἰδέα τῆς ἐπιβολῆς ἑνὸς ὁλοκληρωτικοῦ μέτρου ποὺ ὑπονομεύει καὶ ἀκυρώνει τὴν Ἀξία καὶ Προνομία τῆς Ἐλευθερίας.

.             “Θαρθεῖ καιρός, ποὺ θὰ σᾶς ποῦν νὰ βουλωθεῖτε μὲ τὴ βούλα τοῦ Σατανᾶ. Νὰ μὴ βουλωθεῖτε. Ἂν βουλωθεῖτε, καὶ στοῦ βοδιοῦ τὸ κέρατο νὰ κρυφθεῖτε, θὰ σᾶς βροῦν” [Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός]

 […]

.             Καλῶς τους καὶ ἂς ἄργησαν. Ξεκινάει μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς ἡ ἐξοικείωσή μας μὲ τὸ ἐθελούσιο (ἢ παρὰ τὴ θέλησή μας, ἡ Νέα Τάξη δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ λεπτομέρειες) “τσιπάρισμά μας”. Ὅπως διαβάζουμε σήμερα στὸ (kerdos.gr):  “Ὑπὸ ὅρους καὶ προϋποθέσεις, ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα, ἔδωσε τὸ «πράσινο φῶς» μὲ τὴν ὑπ᾽ἀριθμὸν 112/2012 ἀπόφασή της γιὰ τὴ χρήση συσκευῶν γεωεντοπισμοῦ, μέσῳ συνδρομῆς, σὲ εὐπαθεῖς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ καὶ σὲ ἀνήλικους. Τὴν ἄδεια τῆς Ἀρχῆς ζήτησαν δύο ἑταιρεῖες παροχῆς τέτοιων ὑπηρεσιῶν 24ωρης παρακολούθησης μέσῳ εἰδικοῦ κέντρου, μὲ τὴν καταβολὴ συνδρομῆς.
.             Οἱ συσκευὲς αὐτὲς ἀπευθύνονται σὲ ἄτομα μὲ προβλήματα ὑγείας, ἄτομα ἐπιφορτισμένα μὲ τὸ καθῆκον τῆς φροντίδας ἐκείνων ποὺ ἔχουν τέτοια προβλήματα ὑγείας, καθὼς καὶ τοὺς γονεῖς ἀνηλίκων. Συνοπτικά, οἱ ὑπηρεσίες ἐπιτρέπουν στὸν «συνδρομητὴ» νὰ λαμβάνει γνώση τῆς γεωγραφικῆς θέσης αὐτοῦ ποὺ φοράει τὴν ἐν λόγῳ συσκευή, ἡ ὁποία εἶναι μικροῦ μεγέθους, μπορεῖ νὰ ἔχει μορφὴ κουτιοῦ ἢ ρολογιοῦ, περιλαμβάνει κύκλωμα κινητῆς τηλεφωνίας (GSM), σύστημα γεωγραφικοῦ προσδιορισμοῦ θέσης (GPS) καὶ κουμπὶ πανικοῦ.
.             Ὅπως ἐπισημαίνει ἡ Ἀρχὴ στὸ σκεπτικό της, στὴν περίπτωση τῶν συσκευῶν γεωεντοπισμοῦ: «σκοπὸς τῆς ἐπεξεργασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν φερόντων, εἶναι ἡ ἀτομική τους ἀσφάλεια καὶ ἡ παροχὴ ὑπηρεσιῶν σὲ περίπτωση ἐκτάκτου ἀνάγκης. Ἡ ἐπεξεργασία δεδομένων περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικοῦ χαρακτήρα τοῦ φέροντα, ὅπως δεδομένα γεωεντοπισμοῦ, «δημογραφικὰ» δεδομένα ἀλλὰ καὶ εὐαίσθητα δεδομένα».
.             Ὡστόσο, τονίζει ἡ Ἀρχὴ στὴν ἀπόφασή της, στὴν περίπτωση ποὺ ὁ φέρων τὴν συσκευὴ γεωεντοπισμοῦ καὶ ὁ συνδρομητής, εἶναι διαφορετικὰ πρόσωπα, «τότε θὰ πρέπει ὁ φέρων νὰ ἔχει προηγουμένως ἐνημερωθεῖ καὶ συγκατατεθεῖ ὡς πρὸς τὴν ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν του δεδομένων. Γιὰ τὰ εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει ἡ ἔγγραφη συγκατάθεση τοῦ φέροντα. Στὶς περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ φέρων εἶναι ἐνήλικος καὶ στερεῖται δικαιοπρακτικῆς ἱκανότητας, τότε ἡ συγκατάθεση γιὰ τὴν ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν του δεδομένων δίνεται ἐγγράφως ἀπὸ τὸν δικαστικὸ συμπαραστάτη. Στὶς περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ φέρων εἶναι ἀνήλικος, τότε ἀπαιτεῖται ἡ συγκατάθεση τῶν ἀσκούντων τὴ γονικὴ μέριμνα τοῦ ἀνηλίκου».
.             Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ κάνει ἡ Ἀρχὴ στὶς περιπτώσεις τῶν ἀνηλίκων, ἐπικαλούμενη τὸ ἄρθρο 16 τῆς Σύμβασης τῶν ΗΕ γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ, σημειώνοντας ὅτι τὰ παιδιὰ θὰ πρέπει νὰ συμμετέχουν στὴν ἀπόφαση γιὰ τὴ χρήση μιᾶς τέτοιας ὑπηρεσίας. Συγκεκριμένα, ὅπως σημειώνεται στὴν ἀπόφαση, ἐφ᾽ ὅσον, τὸ ἐπίπεδο ὡριμότητας τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἐπαρκῶς ὑψηλὸ (ἄνω τῶν 14 ἐτῶν) ἐνδείκνυται, πέραν τῆς συγκατάθεσης τῶν γονέων, νὰ ληφθεῖ καὶ νὰ ἐκτιμηθεῖ ἡ γνώμη τοῦ ἀνηλίκου, ὡς πρὸς τὴ χρησιμοποίηση ἢ μὴ τῆς συσκευῆς.
.             Ἕνας μέλος τῆς Ἀρχῆς μειοψήφησε, καθώς, εἶχε τὴν ἄποψη ὅτι ἡ χρήση σὲ ἀνηλίκους τέτοιων συσκευῶν θὰ πρέπει νὰ ἐπιτραπεῖ μόνο γιὰ λόγους ὑγείας. Τὴν ἴδια στιγμή, οἱ ἑταιρεῖες, θὰ πρέπει νὰ λαμβάνουν ὅλα τὰ κατάλληλα ὀργανωτικὰ καὶ τεχνικὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν εὐαίσθητων προσωπικῶν δεδομένων.

.             Φυσικὰ ὅπως καταλαβαίνετε μόλις τὸ κουτὶ ἢ τὸ ρολόι θὰ χάνονται, θὰ μᾶς λένε ὅτι θὰ πρέπει νὰ μπεῖ κάπου πιὸ σίγουρα, ἐντὸς τοῦ ὀργανισμοῦ μας. Πῶς τὸ λέει τὸ ρητό; “Ὁ δρόμος πρὸς τὴν κόλαση εἶναι σπαρμένος μὲ ἀγαθὲς προθέσεις”.

 ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Διαφήμιση

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: