Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΙΖΕΙ: ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

Ἔρχεται ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος – Τὸ διάβασμα τῆς σκέψεως

.                           «Θαρθεῖ καιρός, ποὺ θὰ σᾶς ποῦν νὰ βουλωθεῖτε μὲ τὴν βούλα τοῦ Σατανᾶ. Νὰ μὴ βουλωθεῖτε. Ἂν βουλωθεῖτε καὶ σ᾽τοῦ βοδιοῦ τὸ κέρατο νὰ κρυφθεῖτε, θὰ σᾶς βροῦν», τάδε ἔφη Πατροκοσμᾶς. Καὶ πότε σὲ βρίσκουν ὅπου καὶ ἂν πᾶς; Μὰ φυσικὰ ἂν διαβάζουν τὴν σκέψη σου, καὶ γνωρίζουν ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ τὴν θέση σου (μὲ τὴν βοήθεια ἑνὸς ὑποδόριου τσὶπ ἂς ποῦμε).
.                           Πολλοὶ δὲν ἔχουν συνηδειτοποιήσει ἀκόμα τὶς δυνατότητες τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξεως στὸ νὰ εἰσχωρεῖ στὸ μυαλό μας καὶ νὰ γνωρίζει ἐπακριβῶς τί σκεφτόμαστε, κάτι στὸ ὁποῖο πειραματίζεται συστηματικὰ ἐδῶ καὶ δεκαετίες.
.                           Ἄλλωστε εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν τοὺς ἀρκεῖ πλέον ὁ διοικητικὸς ἔλεγχος, καὶ τοὺς ἀπασχολεῖ ὁ ἄμεσος ἔλεγχος τῆς σκέψεως καὶ τῆς γνώμης, γιατί ὡς γνωστὸν “οἱ σκέψεις γίνονται πράξεις” καὶ ἡ Παγκόσμια ἐπίδοξη Χούντα θέλει νὰ εἶναι σίγουρη ὅτι δὲν θὰ πέσει ποτέ. Ἄλλωστε οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι Ἑωσφωριστές, καὶ ἡ πτώση τοῦ Ἐωσφώρου τοῦ δημιούργησε ἕνα κάποιο..κόμπλεξ. Ὅποιος ἀμφιβάλλει ἂς σκεφθεῖ τὸ θέμα Παπαχρήστου, ἡ κοπέλα κυνηγήθηκε ἀνηλεῶς γιὰ ἕνα “τιτίβισμα”. Ἂν διαβάζανε τὶς σκέψεις της, καὶ δὲν τοὺς ἄρεσαν, πιθανῶς νὰ τῆς ἔκαναν “φάλαγγα”.
.                           Μόνιμη ἀγωνία τους εἶναι πῶς θὰ “τσιπάρουν” τὸν παγκόσμιο πληθυσμό. Πῶς θὰ τὸν πείσουν, καὶ πῶς θὰ ὑποχρεώσουν ὅσους δὲν πείθονται. Ὁ ἔλεγχος τῶν συντεταγμένων τοῦ καθενὸς θὰ εἶναι ἀπόλυτος, σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ τὸν ἔλεγχο τῆς σκέψης, ὁ George Orwell θὰ ἀκούγεται ἀφάνταστα αἰσιόδοξος.
.                           Καθὼς οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς νομίζουμε ὅτι τὸ μυαλὸ  ἀποτελεῖ τὸ τελευταῖο δυνατὸ ὀχυρό της ἰδιωτικότητας στὴν ἀπόλυτη ἐποχὴ τῆς ἐπιτήρησης, μᾶλλον θὰ μείνουμε ἔκπληκτοι μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι μία νέα ἐταιρία, ἡ Veritas scientific ἰσχυρίζεται ὅτι ἀναπτύσσει τεχνολογία ἡ ὁποία θὰ μπορεῖ νὰ ‘εἰσβάλλει στὶς σκέψεις’.
.                           Νωρίτερα μέσα στὴν χρονιὰ ποὺ διανύουμε, βγῆκε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μελέτη ποὺ ἀποδείκνυε ὅτι οἱ ὑπολογιστὲς μποροῦν νὰ ἀνιχνεύουν τὸ ψεῦδος ἀκόμη καλύτερα καὶ ἀπὸ τοὺς πλέον ἐπιτυχημένους ἐξειδικευμένους ἀνθρώπους, ὑπονοώντας ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀναμένουμε ὅτι ἡ τεχνολογία αὐτοῦ τοῦ τύπου θὰ χρησιμοποιηθεῖ εὐρύτατα σὲ ἀστυνομικὰ σώματα χωρῶν ὅπως οἱ Η.Π.Α.
.                           Εἶναι σημαντικὸ ἐδῶ νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ τεχνολογία  εἰσβολῆς στὶς σκέψεις δὲν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μία παραλλαγὴ τοῦ ἀνιχνευτῆ ψεύδους. Ἔχει γίνει γνωστό, ὅτι στὰ ἐν λόγῳ τέστ μέσῳ ἀνιχνευτοῦ μπορεῖ τόσο ὁ ἐξεταστὴς ὅσο καὶ τὸ μηχάνημα νὰ ξεγελαστοῦν πολὺ εὔκολα (εἰδικότερα ἀπὸ ἔμπειρους κατασκόπους).
.                           Ἡ νέα τεχνολογία, ἀντιθέτως, ἀποτελεῖ οὐσιαστικὰ ἕνα εἰδικὸ ‘κράνος ποὺ διαβάζει τὴν σκέψη’, ποὺ σχεδιάστηκε γιὰ νὰ μετρᾶ τὴν ἐγκεφαλικὴ δραστηριότητα τῶν ὑποκειμένων μέσῳ εἰδικοῦ ἠλεκτροεγκεφαλογραφήματος, ἐνῶ παράλληλα πιθανὸν οἰκεῖες εἰκόνες θὰ διαπερνοῦν τὸν ὀπτικὸ αἰσθητήρα.
.                          Δίχως αὐτὸ νὰ προξενεῖ οὐδεμία ἔκπληξη, ἡ Veritas Scientific ἐπέλεξε νὰ προσεγγίσει τὴν πιὸ προσοδοφόρο ἀγορά: τὸν στρατὸ τῶν Η.Π.Α. Ὁ στρατὸς τῶν Η.Π.Α ἀποτελεῖ μία ἀγορὰ ἀμείωτης ζήτησης, ποὺ φτάνει μέχρι τὸ σημεῖο τῆς ἀδιαφορίας γιὰ τὴ λειτουργικότητα τῶν «προϊόντων» ποὺ ἀγοράζονται.
.                           Ὁ Eric Elbot, Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Veritas, δήλωσε ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἡ τεχνολογία του ἀπὸ τὸν στρατὸ τῶν Η.Π.Α ‘ὥστε νὰ βοηθηθοῦν στὸ νὰ ξεχωρίζουν τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ τοὺς συμμάχους’.
.                           Ἐπίσης, ὁ Elbot φαντάζεται τὴ νέα αὐτὴ τεχνολογία νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, τὸ σύστημα δικαιοσύνης κατὰ τὴ διάρκεια δικῶν καὶ κατὰ τὶς διαπραγματεύσεις ἐξαγορῶν ἢ συγχωνεύσεων ἐπιχειρήσεων. Πιστεύει ὅτι ἡ συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ στὸ μέλλον καὶ σὲ ἐφαρμογὲς κινητῆς τηλεφωνίας …
.                            “Βέβαια καὶ ἀποτελεῖ ἕνα πιθανὸ ‘διαβολικὸ’ ἐργαλεῖο’, δηλώνει ὁ  Elbot. “Ἐὰν ἡ κυβέρνηση ἀποκτήσει αὐτὴ τὴν συσκευή, τότε μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ κατάσταση θὰ εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνη.”
.                           Πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι τὸ νὰ φτάσει αὐτὴ ἡ τεχνολογία στὰ χέρια τῆς Ἀμερικανικῆς κυβέρνησης δὲν εἶναι διόλου δύσκολο. Τὸ διάτρητο σύστημα τῆς κατοχύρωσης πατέντας καὶ εὑρεσιτεχνίας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν παράδοση τῆς τεχνολογίας στὸν στρατό – ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ ἀπαιτήσει ἀποκλειστικὰ δικαιώματα γιὰ τὴν συσκευή – στήνουν τὸ σκηνικὸ τῆς ἐπικυρώσεως τῆς ἀπόλυτης παρακολουθήσεως…
.                           Ἔχετε καμμία ἐμπιστοσύνη σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ θὰ διαθέτουν σύντομα τέτοιες τεχνολογίες;

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: