ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜ. ΠΑΝΑΡΕΤΟ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 2 «Θὰ ἔρθει ἡ ὥρα τοῦ θανάτου καὶ θὰ εἴμαστε ἀνέτοιμοι. Καὶ ὁ νοῦς μας θὰ εἶναι γεμάτος μὲ αὐτὲς τὶς εἰκόνες».

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ  ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ ΠΑΝΑΡΕΤΟ
Πνευματικὸ τῆς Ἱ. Μ. Ὁσ. Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους

ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

[B´]

Ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Διάλογοι περὶ τηλεοράσεως καὶ πνευματικῆς ζωῆς 
μὲ Ἁγιορεῖτες Πατέρες»
ἐκδ. «Ὀρθόδ. Κυψέλη», Θεσ/νίκη 2011

σελ. 189-206

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/19/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο1/

βλ. σχετ.: ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜ. ΕΦΡΑΙΜ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/06/29/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/02/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ2/

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/05/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ3/

.         Ἐρώτηση: Πῶς προκαλεῖ ἡ φαντασία τὶς εἰκόνες ποὺ εἶδε κάποιος στὴν τηλεόραση; Ὁ ἅγιος Νικόδημος λέει ὅτι ἡ φαντασία εἶναι ἡ γέφυρα τοῦ διαβόλου.

.         Ἀπάντηση: Πράγματι ἡ φαντασία εἶναι ἡ γέφυρα τοῦ διαβόλου. Ἔτσι λένε οἱ Πατέρες. Καὶ ὁ Κύριος, ποὺ προσέλαβε κατὰ τὴν ἐνανθρώπησή Του ὅλα τὰ τοῦ ἀνθρώπου -ἐκτὸς τῆς ἁμαρτίας-, δὲν προσέλαβε τὴν φαντασία. Διότι ἡ φαντασία ἐξάπτεται ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Ὁ διάβολος τὴν χρησιμοποιεῖ. Τὰ θεάματα, κυρίως τὰ ἁμαρτωλά, ἐξάπτουν πάρα πολὺ τὴν φαντασία. Καὶ αὐτὴ μετὰ βγάζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν ἑαυτ;o του καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν καταστροφή. Αὐτὸ εἶναι ποὺ λέμε· «μᾶς βγὰζει ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας».
.         Ὅταν ὁ Κάιν σκότωσε τὸν Ἄβελ, ἔτρεμε. Τότε ὁ Θεὸς τὸν λυπήθηκε καὶ τοῦ εἶπε· «πήγαινε καὶ ἡσύχασε». Αὐτὸ θέλει νὰ πεῖ ὅτι κανεὶς πρέπει νὰ ἡσυχάζει, νὰ βρίσκει κάποια ἡσυχία καὶ τότε βλέπει τὸν ἑαυτό του, ἔρχεται στὸν ἑαυτό του, ἔρχεται ὁ νοῦς του στὸν ἑαυτό του, βλέπει ἀκριβῶς τὴν πραγματικότητα καὶ ἔτσι βρίσκει καὶ τὸν ἅγιο Θεό. Ἐνῶ ἡ σύγχρονη ζωὴ μὲ τοὺς γρήγορους ρυθμοὺς καὶ τοὺς θορύβους μᾶς βγάζει ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας.
.         Ἔτσι λοιπὸν ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ ἀντιστέκεται γενικῶς στὸ ρεῦμα τῆς ἐκκοσμικεύσεως, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ σταθεῖ, νὰ ἔχει τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ εἶναι εὐτυχισμένος καὶ σ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ καὶ στὴν ἄλλη. Να ζεῖ μὲ χαρά, δηλαδὴ νὰ ἀπολαμβάνει αὐτὴν τὴ ζωὴ ὅπως πρέπει, χωρὶς νὰ εἶναι ὑποδουλωμένος σὲ πάθη. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ κάνει αὐτὸν τὸν ἀγώνα κατὰ τῆς τηλεοράσεως.
.         Πιὸ πολὺ ἀπ’ ὅλα βλάπτει αὐτή, διότι εἶναι μέσα στὸ σπίτι. Οἱ ἄλλες ἀφορμὲς τῶν παθῶν εἶναι ἔξω στὸ δρόμο καὶ δὲν τὶς πολυσυναντάει κανείς. Δὲν συμμετέχει. Ἡ τηλεόραση ὅμως εἶναι μέσα στὸ σπίτι δυστυχῶς καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μπαίνει ὅλος ὁ κόσμος, ὅλα τὰ πάθη τοῦ κόσμου, ἀπὸ ἐκεῖ παρουσιάζεται ὅλη αὐτὴ ἡ πνευματικὴ ζούγκλα.
.         Ἐρώτηση: Πῶς ἐπηρεάζει ἡ τηλεόραση διὰ τῆς φαντασίας τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὶς αἰσθήσεις μας;
.         Ἀπάντηση: Ὁ ἄνθρωπος εἶναι εὐάλωτος. Πολλοὶ δὲν ἔχουν καὶ κρίση. Ἀλλὰ ὅλοι ζημιώνονται. Μὴν πεῖ κανείς, ὅτι ἐγὼ εἶμαι μεγάλος καὶ δὲν ἐπηρεάζομαι ἀπὸ τὶς εἰκόνες ποὺ θὰ δείξει ἡ τηλεόραση. Πλανᾶται κανείς, ὅταν ἀφήνει τὸν ἑαυτό του. Πολλοὶ ποὺ εἶναι δυνατοί, ἁπλῶς δὲν βλάπτονται τόσο πολύ, γιατὶ δὲν κάθονται καὶ πολὺ στὴν τηλεόραση.
.         Ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἀκοῦν εἰδήσεις καὶ διαβάζουν ἐφημερίδες πρέπει νὰ ἔχουν διάκριση, νὰ κάνουν καὶ προσευχὴ νὰ τοὺς φωτίζει ὁ Θεὸς ποιὸ εἶναι τὸ σωστό, νὰ μὴν τὰ δέχονται ὅλα χωρὶς νὰ τὰ ἐξετάσουν. Αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ δέχεται κανεὶς ἀνεπιφυλάκτως εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ τῶν Ἁγίων. Τὰ ἄλλα ὅλα πρέπει νὰ τὰ βλέπει κανεὶς μὲ ἐπιφύλαξη καὶ νὰ κοιτάζει νὰ κρατάει ἐκεῖνα ποὺ τὸν ὠφελοῦν. Ὡς πρὸς τὴν τηλεόραση, λίγα εἶναι τὰ καλὰ καὶ πάρα πολλὰ τὰ κακά.
.         Ἐρώτηση: Οἱ γέροι περνοῦν πάρα πολλὲς ὧρες στὴν τηλεόραση, 4-6 ὧρες τὴν ἡμέρα. Τί σημαίνει αὐτὸ γιὰ τὴ σωτηρία τους, γιατὶ εἶναι καιρὸς μετανοίας; Ἔχουν καιρό, ἀλλὰ λένε· «τί νὰ κάνω;».
.         Ἀπάντηση: Αὐτὸ εἶναι πολὺ ψυχοφθόρο. Ὑπνωτικό. Καὶ θὰ ἔρθει ἡ ὥρα τοῦ θανάτου καὶ θὰ εἴμαστε ἀνέτοιμοι. Καὶ ὁ νοῦς μας θὰ εἶναι γεμάτος μὲ αὐτὲς τὶς εἰκόνες.
.         Ἐρώτηση: Ἄλλοι λένε ὅτι τοὺς χαλαρώνει. Ἔχουν προβλήματα, ἄγχος, ἔρχονται ἀπὸ τὶς δουλειές τους στὸ σπίτι καὶ τί νὰ κάνουν γιὰ νὰ χαλαρώσουν; Ξεχνᾶνε τὰ προβλήματα βλέποντας τηλεόραση.
.         Ἀπάντηση: Ναί, ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι μιὰ χαλάρωση ἐπικίνδυνη καὶ μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς καὶ ἁμαρτωλή. Ἡ ὁποία γενικῶς δὲν κάνει καλό. Ἀντὶ νὰ ξεκουράζει, κουράζει τὸν ἄνθρωπο. Ἐνῶ μπορεῖ νὰ γίνει μία χαλάρωση πνευματική: νὰ διαβάσει κανεὶς ἕνα βιβλίο εὔκολο, ἕνα βίο Ἁγίου, νὰ μιλήσει κανεὶς μὲ τὰ παιδιά του γιὰ τοὺς Ἁγίους, νὰ γίνει μιὰ συζήτηση πνευματικὴ μέσα στὴν οἰκογένεια. Μπορεῖ νὰ ἀκούσει μία μουσικὴ καλὴ ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο, κυρίως βυζαντινὴ μουσική. Ὑπάρχουν πολὺ ὡραῖες ψαλμωδίες. Ὅταν γίνεται χαλάρωση καὶ ξεκούραση, νὰ γίνεται πνευματικὴ ξεκούραση· νὰ μὴν ἀφήνουεμε τὸν ἑαυτό μας. Τὸ καλύτερο εἶναι νὰ διαβάζει κανεὶς ἀντὶ νὰ κάθεται μπροστὰ στὴν τηλεόραση.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: