Ο ΘΕΟΣ, Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ «Ἡ ὀρθὴ στάση ἀπέναντι στὴ χρήση τοῦ κόσμου φανερώνει τὸ ἦθος ἑνὸς χριστιανοῦ.». (μον. Μωυσῆς Ἁγιορ.)

Θεός, φύση κα οἱ λλοι
Γράφει
Μοναχς Μωυσς, γιορείτης

.            Ἕνα -νομίζουμε- καλὸ ποὺ ἐπέφερε ἡ οἰκονομικὴ κρίση εἶναι ποὺ ἀνάγκασε ὁρισμένους νὰ ἐπιστρέψουν στὴν ἐπαρχία. Πῆγε ἀρκετοὺς νέους κοντὰ στὴν παραμελημένη φύση καὶ στὴν καλλιέργεια ἀγρῶν. Ἡ διατάραξη τῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ φυσικὸ περιβάλλον ἔχει σοβαρὲς συνέπειες. Ὑπάρχει μία ἀνησυχία καὶ ἀγωνία, ἀλλὰ ὄχι κάτι τὸ περισσότερο. Φυσικὰ δὲν μιλᾶμε γιὰ μία ὀνειροπόλα ἐπιστροφὴ στὴ φύση. Ἡ οἰκολογικὴ κρίση τῶν ἄστατων καιρῶν μaς εἶναι ἀξιοσημείωτη.
.            Στὴ βάση τοῦ φαινομένου αὐτοῦ ὑπάρχει ἡ ἁμαρτία. Ὁ νθρωπος θέλει ν κινεται ντελς νεξέλεγκτα, ξουσιαστικά, καταχρηστικ κα πλεονεκτικά. Δίχως σεβασμό, μέτρο καριο δηγεται στν καταστροφή. Ἐλεύθερος, ἀνεύθυνος, ἀτομιστὴς κι ἐγωιστής, νομίζει ὅτι κερδίζει. Τὸ κέρδος, ἡ ὕλη, ἡ προσωρινότητα τὸν κυρίευσαν νοσηρά. Στενάζει ἡ φύση, παραβιάζεται, πονᾶ, ἀποτελεῖ θύμα βιασμοῦ. Τὸ ἀφύσικο θεωρεῖται φυσικό. Ἡ φύση ἀντιδρᾶ στὴν ἀνθρώπινη παραζάλη καὶ πλεονεξία. Οἱ πρωτόπλαστοι στὴ γύμνια τους, ἔξω ἀπὸ τὸν παράδεισο, δὲν ἦταν πλέον σεβαστοὶ ἀπὸ τὴν κτίση. Ἡ ἐκκλησία ἀπὸ νωρὶς ἔθεσε τὴν ἐγκράτεια στὸν ἄνθρωπο. Τὸν ὁδήγησε ὄχι στὸ ἀχαλίνωτο, ἀλλὰ στὸν ἑκούσιο αὐτοπεριορισμό, στὴν ἀπόρριψη τοῦ περιττοῦ καὶ στὴν πρόσληψη τοῦ ἀπαραίτητου, μὲ κάθε ταπεινότητα.
.            Ἡ ἀλόγιστη ὑπερκατανάλωση ὁδηγεῖ στὴν αὐτοκατανάλωση. Ἡ ἀδιαφορία σὲ βασικοὺς κανόνες φέρνει τὴν καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος, τὴν ὑπερεκμετάλλευση τῶν πλούσιων ἀλλὰ ὄχι ἀνεξάντλητων φυσικῶν πόρων, τὴν μόλυνση τῶν θαλάσσιων, ποτάμιων καὶ λιμναίων ὑδάτων, τὴ φοβερὴ ρύπανση τῆς ἀτμόσφαιρας. Δίχως Θεὸ ὁ ἄνθρωπος παρασύρεται πρὸς πᾶσα κατεύθυνση. Ἡ ρθ στάση πέναντι στ χρήση το κόσμου φανερώνει τὸ θος νς χριστιανο. Ἡ παράλογη σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν κτίση τὸν χαρακτηρίζει φαῦλο. Οἱ ἅγιοι δὲν ἦταν ὑπερευαίσθητοι, ρομαντικοὶ οἰκολόγοι, φυσιολάτρες, ζωόφιλοι καὶ ὀνειροπόλοι. γαποσαν πρτα πολ τν Θεό, τν πονεμένο νθρωπο κα τ φύση, ς θεϊκ δημιουργία καφορμ δοξολογίας. Σύγχρονοι ἐνάρετοι γέροντες εἶχαν μία ὡραία ἀγάπη γιὰ τὴ φύση, ἀλλὰ ὄχι ἀγχωτικὴ καὶ ἀρρωστημένη. Εἶναι γεγονὸς πὼς οἱ καλὲς σχέσεις μὲ τὸν Θεὸ ὁδηγοῦν σὲ καλὲς σχέσεις μὲ τοὺς συνανθρώπους καὶ τὴ φύση.
.            Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τὴ διδασκαλία της καὶ τὴν παράδοσή της ὁδηγεῖ σὲ μία συνεχῆ εὐχαριστία καὶ δοξολογία γιὰ ὅλα καὶ σ’ ἕνα πνεῦμα ὀλιγαρκὲς καὶ ταπεινό, ποὺ μεγάλη ἀνάγκη τὸ ἔχει ὅλος ὁ νεοελληνικὸς βίος. Ὁ Θεὸς ἔθεσε τὸν Ἀδὰμ φύλακα τοῦ κήπου τῆς Ἐδέμ, διαχειριστὴ τοῦ ἐπίγειου ἐκείνου παράδεισου. Τοῦ τὸν ἔδωσε γιὰ νὰ τὸν ἀπολαμβάνει, νὰ χαίρεται, νὰ ἀναπαύεται, νὰ τὸν χρησιμοποιεῖ. Ὅμως ἐκεῖνος σήκωσε ἀντάρτικο, αὐθαδίασε, ξεθάρρεψε, ἔκανε ἀνυπακοή. Δὲν ἤθελε κανέναν στὸ κεφάλι του, ἤθελε νὰ κάνει τοῦ κεφαλιοῦ του. Οἱ συνέπειες πικρὲς καὶ γνωστές. Ἀπὸ τότε ἄλλαξε πολὺ ὁ ρόλος του. Ἔγινε κυρίαρχος, καταχραστής, ἐκμεταλλευτής, αὐτοκαταστροφικός. Τὸ περιβάλλον ποὺ μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ πανάγαθος Θεὸς χρήζει προστασίας, σεβασμοῦ, ἐνδιαφέροντος καὶ ἀξιοποιήσεως.
.            Ἐπιστρέφοντας ὁ ἄνθρωπος στὸν Θεὸ θὰ ἀναλογιστεῖ τὴν ἀλλοτρίωσή του, θὰ βοηθηθεῖ καὶ θὰ ἐνισχυθεῖ νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ φοβερὸ ἀδιέξοδό της ἀπόγνωσης.
.            Ὁ μέχρι χθὲς νομίζοντας ὅτι εὐτυχεῖ Νεοέλληνας σήμερα συνειδητοποιεῖ τὸ βαθὺ κενό του. Χρειάζεται μὲ μεγαλύτερο σεβασμὸ νὰ δεῖ τὸν Θεό, τὸν πλησίον, τὸν ἑαυτό του καὶ τὴ φύση. Μακάρι ἡ ὀδυνηρὴ οἰκονομικὴ κρίση νὰ ὁδηγήσει σὲ ἀλλαγὴ νοοτροπίας καὶ ἀνόθευτη μετάνοια, ὥστε νὰ ἀποκτήσει νόημα ἡ ζωή. Δὲν μπορεῖ νὰ δικαιολογηθεῖ περισσότερη ἀμέλεια στὴν πνευματικὴ κατάρτιση. Ἀξίζει νὰ διατηρήσουμε τὸν κόσμο ὡς κόσμημα. Νὰ μὴ συνεργαστοῦμε μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο γιὰ τὴν προσβολὴ καὶ κακὴ ἐκμετάλλευση τῆς φύσεως, ἀπὸ ὑπερηφάνεια καὶ συμφέρον. Ἀγαπώντας, τιμώντας καὶ προστατεύοντας τὴ φύση δὲν θέτουμε σὲ δεύτερη μοίρα τὸν ἄνθρωπο. Μερικὲς φορὲς προτιμοῦνται τὰ ζῶα ἀπὸ τὰ παιδιά. Ἄνθρωποι πεινοῦν καὶ λιποθυμοῦν ἀπὸ τὴν πείνα ἐνῶ ἀγοράζονται ἀκριβὲς τροφὲς γιὰ ζῶα καὶ γίνονται ἐπισκέψεις σὲ ἰατρούς, ὀδοντιάτρους καὶ κομμωτὲς ζώων…
.             Οἱ φτωχοί, οἱ ἀσθενεῖς, οἱ ἄστεγοι, οἱ ἄνεργοι, οἱ ἀπελπισμένοι ἀποτελοῦν σίγουρα ἕνα τραγικὸ σημερινὸ δράμα. Μέσα ἀπὸ τὸν πολὺ αὐτὸν πόνο μπορεῖ ὅμως νὰ γεννηθεῖ μία κατανόηση καὶ συμπάθεια, μία ταπεινότητα καὶ περίσκεψη, μία ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν ἀλόγιστη ζωή. Λησμονήθηκε τὸ φιλότιμο, τὸ «δόξα τῷ Θεῷ», ἡ ἀγάπη στὴ φύση. Καλοῦνται ὅλοι συνειδητὰ καὶ αὐτοπροαίρετα νὰ ἐπιστρέψουν σύντομα σὲ βάσεις ζωογόνες, ποὺ τὶς εἰρωνεύτηκαν συστηματικά, τὶς περιφρόνησαν ἄσχημα καὶ τὶς ἐγκατέλειψαν βίαια. Ἡ ἑλληνικὴ ἐπαρχία, τὰ δροσοβόλα δάση, οἱ ἀνθισμένοι ἀγροί, ὁ ἔναστρος οὐρανός, οἱ κῆποι μὲ τὰ ὀπωροφόρα δέντρα καὶ τὰ λαχανικά, ἀναμένουν τοὺς κουρασμένους ἀπὸ τὴ μεγάλη ὀχλοβοὴ τῶν πόλεων, γιὰ κάτι λίγο ἀλλὰ καλὸ καὶ δικό τους.

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 22.07.2012

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: