ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜ. ΠΑΝΑΡΕΤΟ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 1«Ἡ τηλεόραση φέρνει μία ψυχικὴ ἀναστάστωση, ἕνα θόρυβο μέσα στὴν ψυχή».

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ  ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ ΠΑΝΑΡΕΤΟ
Πνευματικὸ τῆς Ἱ. Μ. Ὁσ. Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους

ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

[Α´]

Ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Διάλογοι περὶ τηλεοράσεως καὶ πνευματικῆς ζωῆς 
μὲ Ἁγιορεῖτες Πατέρες»
ἐκδ. «Ὀρθόδ. Κυψέλη», Θεσ/νίκη 2011

σελ. 189-206

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

βλ. σχετ.: ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜ. ΕΦΡΑΙΜ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ  https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/06/29/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/02/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ2/

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/05/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ3/

.            Ἡ τηλεόραση εἶναι ἕνα ἐπίτευγμα τῆς τεχνολογίας τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἄν τὴν δεῖ κανεὶς μὲ κάποια εὐρύτητα, μπορεῖ σὲ μερικὲς περιπτώσεις νὰ χρησιμοποιηθεῖ. Ἴσως σὲ ἕνα κανάλι τῆς Μητροπόλεως, ἄν εἶναι δηλαδὴ ἐξ ὁλοκλήρου μιᾶς Μητροπόλεως. Αὐτὸ νομίζω δὲν θὰ βλάψει, θὰ ὠφελήσει. Μόνο ποὺ πάλι θὰ ὑπάρχει ὁ πειρασμός. Ἄν γινόταν κανεὶς μόνο αὐτὸ τὸ κανάλι νὰ ἔχει καὶ νὰ μὴν ἔχει πρόσβαση σὲ κανένα ἄλλο κανάλι, κάτι θὰ γινόταν. Ὑπάρχει ὅμως ὁ πειρασμός, ἄν μπορεῖ νὰ πιάνει κανεὶς καὶ ἄλλα κανάλια, νὰ πέσει στὴν παγίδα. Γι’ αὐτὸ καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος δὲν ἔχουμε τηλεόραση. Ἀπαγορεύεται νὰ ἔχουμε τηλεόραση, γιατὶ θὰ ἦταν ἕνας πειρασμὸς. Θὰ μᾶς ἔλεγε ὁ κακὸς λογισμός· «τώρα ποὺ θὰ τελειώσω ἀπὸ ἐδῶ, νὰ πάω νὰ δῶ τὸ τάδε ἔργο» κ.λπ. κ.λπ.
.            Ὅμως κανεὶς πρέπει νὰ κάνει ἀγώνα προσωπικά. Νὰ μὴν βλέπει τηλεόραση. Βέβαια τὸ καλύτερο ἀπ’ ὅλα εἶναι ὅλη ἡ οἰκογένεια νὰ εἶναι πνευματικὴ καὶ νὰ μὴν ἔχει τηλεόραση. Ἄν ὅμως αὐτὸ δὲν γίνεται, νὰ ἀγωνισθεῖ κανεὶς προσωπικά, νὰ μὴν βλέπει τηλεόραση. Νὰ δείνει τὸ καλὸ παράδειγμα. Νὰ κάνει αὐτὸν τὸν ἀγώνα. Εἶναι δύσκολο βέβαια.
.            Κάποτε σ’ ἕνα ἀντρόγυνο ποὺ ἐξωμολογεῖτο, τοὺς εἶπε ὁ πνευματικὸς· «νὰ βλέπετε μόνο εἰδήσεις», καὶ ἐπειδὴ καὶ στὶς εἰδήσεις βάζουν μέσα εἰκόνες ποὺ εἶναι ἄσεμνες, αὐτοὶ ἐπειδὴ ἦταν πιστοὶ μὲ τρία παιδιά, γύρισαν τὴν τηλεόραση ἀνάποδα καὶ ἄκουγαν χωρὶς νὰ βλέπουν. Καὶ ὁ Θεὸς τοὺς εὐλογησε καὶ τὰ παιδιά τους σπούδασαν καὶ ἔκαναν καλὲς οἰκογένειες. Εἶδε ὁ Θεὸς τὸν ἀγώνα ποὺ ἔκαναν.

.            Ἐρώτηση: Πῶς βλάπτει ἡ τηλεόραση τὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ;
.            Ἀπάντηση: Κοιτάξτε. Πρῶτα-πρῶτα μᾶς τρώει τὸν χρόνο, διότι κάθεται κανείς ἐπὶ ὧρες καὶ δὲν ἔχει χρόνο νὰ κάνει προσευχή. Νὰ δεῖ τὸν ἑαυτό του. Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ μικρότερο βέβαια. Τὸ κυριότερο εἶναι ὅτι παρουσιάζουν ἁμαρτωλὰ θεάματα, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἐμπορευθοῦν. Κινοῦνται ἀπὸ τὸν διάβολο καὶ γιὰ νὰ ἔχουν ἐμπορικότητα προβάλλουν κυρίως σεξουαλικὰ θέματα, στὰ ὁποῖα παρασύρονται ἀκόμα καὶ ἡλικιωμένοι καὶ ἔγγαμοι, κυρίως ὅμως οἱ νέοι. Γι’ αὐτὸ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ ὅτι δὲν βλάπτει ἡ τηλεόραση. Αὐτὸ εἶναι, νομίζω, πλάνη. Δηλαδὴ τὸ νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι «ἐγὼ θὰ δῶ καὶ δὲν θὰ πάθω τίποτε». Αὐτὸ εἶναι πλάνη, γιατὶ ἔρχεται ἡ βλάβη μὲ τὴν ὀφθαλμοπορνεία, καὶ μπορεῖ νὰ ἔχει μετὰ πτώσεις ὁ ἄνθρωπος εἴτε ἀτομικὰ εἴτε καὶ μὲ ἄλλα πρόσωπα. Ἔτσι ὁδηγεῖται στὴν καταστροφή. Ἀλλὰ καὶ οἱ βιαιότητες ποὺ παρουσιάζει, ἔργα ἐγκληματικά, ἢ ἀκούω ποὺ παρουσιάζει πολλὲς φορὲς καὶ ἔργα σατανικά, περὶ μαγείας κ.λπ., ὅλα αὐτὰ ζημιώνουν ἀφάνταστα τὸν ἄνθρωπο.
.            Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ αὐτὰ ἡ τηλεόραση ἐπιφέρει καὶ ἄλλες βλάβες, γιατὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο παρουσιάζουν τὰ διάφορα θέματα δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ πρέπει. Κοιτάζουν νὰ γίνει ἐκμετάλλευση, πλύση ἐγκεφάλου. Ἀκόμα καὶ οἱ διαφημίσεις, ἁπλὲς καὶ ὄχι ἁμαρτωλές, καὶ αὐτὲς ἀκόμη ἀποβλέπουν στὸ ἐμπορικὸ κέρδος. Κοιτάζουν νὰ παρασύρουν τὸν ἄνθρωπο. Τελικὰ χάνει τὴν ἡσυχία του ὁ ἄνθρωπος. Ἡ τηλεόραση τοῦ φέρνει μία ψυχικὴ ἀναστάστωση, ἕνα θόρυβο μέσα στὴν ψυχή, βγάζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Βέβαια αὐτὸ τὸ κάνει γενικῶς σήμερα ἡ κοινωνία μας μὲ τοὺς θορύβους, ὅμως πολὺ περισσότερο ἡ τηλεόραση. Δὲν ἀφήνει τὸν ἄνθρωπο νὰ ἔχει τὸ νοῦ του στὸν ἑαυτό του, νὰ δεῖ τὸν ἑαυτό του καλύτερα, νὰ ἡσυχάσει, νὰ προσευχηθεῖ.

.            Ἐρώτηση: Τί γίνεται μὲ τὸ μυαλὸ τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν βλέπει τηλεόραση; Πολλὲς εἰδήσεις κ.λπ.;
.            Ἀπάντηση: Ὅπως σᾶς εἶπα, πρέπει νὰ ἔχει κανεὶς διάκριση, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ζυγίζει τὰ διάφορα γεγονότα, νὰ τὰ κρίνει ὅπως πρέπει. Θὰ ἦταν καλύτερο νὰ μὴν ἐμπλέκεται τελείως μὲ αὐτὰ τὰ θέματα. Καὶ νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὰ καθήκοντά του, νὰ μὴν παρασύρεται τελείως. Καὶ αὐτὸ εἶναι δύσκολο. Ὅταν ὑποδουλώνεται στὴ τηλεόραση, τότε παθαίνει ζημιὰ καὶ στὸ μυαλό. Γενικά, ὅπως εἶπα καὶ πρίν, ἡ τηλεόραση βγάζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν ἑαυτό του καὶ δὲν τὸν ἀφήνει νὰ δεῖ τὸν ἑαυτό του. Καὶ ἔπειτα ἀπὸ ὅλα αὐτά, δύσκολα νὰ κάνει καὶ προσευχή. Πῶς θὰ διαβάσει τὸ ἀπόδειπνο; Ἀλλὰ καὶ μόνο ποῦ θὰ παρουσιάζονται ἁμαρτωλὰ θεάματα φεύγει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπὸ τὸ σπίτι. Πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ οἱ Ἅγιοι μέσα στὸ σπίτι, ὅταν ἀφήνουμε αὐτὰ τὰ πράγματα; Δύσκολα μετὰ κανεὶς νὰ συγκεντρωθεῖ. Διότι κανεὶς γιὰ νὰ μπορέσει νὰ δεῖ τὸν ἑαυτό του, πρέπει νὰ καθήσει, νὰ ἡσυχάσει, νὰ προσευχηθεῖ, νὰ μελετήσει κάποια καλὰ βιβλία. Εἶναι αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Κύριος: «Ὁ κόσμος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται», ἀλλὰ «θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμο».
.          Οἱ χριστιανοὶ ζοῦνε στὸν κόσμο, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀγωνίζονται. Νὰ μὴν ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ νὰ μὴν ὑποδουλώνονται. Γιατὶ τελικὰ ἡ τηλεόραση εἶναι μία ὑποδούλωση. Ὑποδουλώνει τὸν ἄνθρωπο. Αὐτὸ τὸ παθαίνουν μάλιστα πολλοὶ νέοι. Δὲν ξεκολλοῦν ἀπὸ τὴν τηλεόραση.

ΣYNEXIZETAI

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: