ΜΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (Ὑπέμεινε ἄραγε ὁ Χριστός μας τόν Σταυρό καί τόν θάνατο γιά ν᾽ ἀφήσει τούς ἀνθρώπους ἀνενόχλητους ἔξω ἀπό τά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας;) [π. Ἰω. Φωτόπουλος]

1. Μιὰ «ἐλαστικὴ» Ἐκκλησιολογία

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ
βιβλίο τοῦ πρωτ. Ἰωάννου Φωτοπούλου:
«Θεανθρώπινη Καθολικότητα
ἢ Πανθρησκειακὴ Παγκοσμιότητα», 

Ἀθήνα 2003
(σελ. 93-97 ἑπ.)

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

βλ.  ἐπίσης σχετ. μὲ τὸ χωρίο: «ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΠΝΕΙ»:
https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/04/28/τό-ἅγιο-πνεῦμα-δέν-ὁδηγεῖ-τούς-ἀνθρ/

καὶ : https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/06/04/ποῦ-δρᾶ-τὸ-ἅγιον-πνεῦμα/

καὶ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/06/οἱ-θρησκεῖες-εἶναι-ἆραγε-δαιμονικέ/

.               Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ βιβλίου «Παγκοσμιότητα καί Ὀρθοδοξία» ἀναδύεται μιά ἄποψη περίεργη γιά τήν φύση καί τά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας. Διαβάζουμε: «…συγκαλεῖται ἐν Χριστῷ ἡ Ἐκκλησία, διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, “εἰς κοινωνίαν ἀγάπης” καταργουμένων ὅλων τῶν συνόρων: φυλῶν γλωσσῶν, φύλων, τάξεων, πολιτιστικῶν προϋποθέσεων. Ἡ ἀληθινή χριστιανική Ἐκκλησία δέν νοεῖται ἐν τούτοις σάν μιά νέα, κλειστή στόν ἑαυτό της κοινότητα, σάν ἑταιρεία ἡ ὁποία ζητεῖ τή δική της αὔξηση πρός ἐνίσχυση τῶν δυνάμεών της, ἀλλά ὡς σύμβολο, ὡς σημεῖο τῆς ποθητῆς παγκοσμίου ἑνότητος. Ἡ Ἐκκλησία ἐνεργεῖ ὡς “μυστήριον”, ὡς ζωτικός πυρήνας τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐκτείνεται πέραν τῶν αἰσθητῶν ὁρίων τῶν ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων» (σ. 41).
.               Μιά παράδοξη ὄντως θεολογία! Μά, ἡ Ἐκκλησία δέν συγκαλεῖται σέ κοινωνία ἀγάπης, εἶναι ἡ κοινωνία ἀγάπης καί συγκαλεῖ πάντας «μετά ὑψηλοῦ κηρύγματος» στήν κοινωνία μέ τόν Χριστό ἤ μᾶλλον ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἡ ἐνυπόστατος Σοφία τοῦ Θεοῦ συγκαλεῖ ὅλους εἰς τόν κρατῆρα τοῦ Δείπνου τῆς Εὐχαριστίας (Παροιμ. 9, 3). Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ τόπος συναγωγῆς πάντων «εἰς ἕν». Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος, εἶναι «τὸ σῶμα αὐτοῦ (δηλ. τοῦ Χριστοῦ), τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου» (Ἐφεσ. α´ 23), δέν εἶναι σύμβολο, «σημεῖο παγκοσμίου ἑνότητος». Ἐπιπλέον δέν εἶναι «ζωτικός πυρήνας τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ» πέριξ τοῦ ὁποίου περιστρέφονται δίκην ἠλεκτρονίων οἱ διάφορες θρησκεῖες. Εἶναι ἡ ἴδια ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ «ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. γ´ 2 ) καί ὁ Οἰκοδεσπότης εἶναι παρών στήν Ἐκκλησία Του.
.               Σ᾽ αὐτή τήν Ἐκκλησία Του, τήν Βασιλεία Του, τῆς ὁποίας ἡ πλήρης δόξα θά ἀποκαλυφθεῖ στά Ἔσχατα, ὁ Οἰκοδεσπότης «περιέθηκε φραγμόν καί ᾠκοδόμησε πύργον» (Ματθ. κα´ 33 ). Ἡ ἄμπελος τοῦ Χριστοῦ εἶναι γι᾽ Αὐτόν πολύτιμη. Δέν εἶναι κατά τό δή λεγόμενον «ξέφραγο ἀμπέλι». Τά ὅριά της εἶναι οἱ δογματικοί της ὅροι, ἡ ὀρθή πίστη, οἱ ἱεροί της Κανόνες, οἱ Παραδόσεις της καί ἡ, πάντα ταῦτα διαποτίζουσα, χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. «Τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» ζητοῦμε σέ κάθε Θ. Λειτουργία ἐμεῖς, τά κλήματά Του, ὥστε σύμφωνα μέ τήν ἐντολή Του νά μένουμε ἐν Αὐτῷ κι Αὐτός νά μένει ἐν ἡμῖν. Κι ἔτσι νά φέρουμε καρπόν πολύ (Ἰωαν. ιε´ 1-6 ) καί νά συναχθοῦμε στήν οὐράνια ἀποθήκη Του (Ματθ. γ´ 12 – Α ´ Ἰδιόμελο Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἀσώτου).
.          Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν ἐκτείνεται πέραν τῶν αἰσθητῶν ὁρίων τῶν ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων. Σέ κάθε ἐκκλησιαστική κοινότητα τελουμένης τῆς Θείας εὐχαριστίας εἶναι συναγμένη ὅλη ἡ Ἐκκλησία caput et corpus, κεφαλή καί σῶμα, εἶναι παρόντες οἱ ἄγγελοι καί οἱ ἅγιοι, τά οὐράνια καί τά ἐπίγεια. Δέν μπορεῖ νά εἶναι μέτοχοι στήν τράπεζα τῆς Βασιλείας οἱ μή ὀρθῶς κατά τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ καί τήν διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων πιστεύσαντες καί βαπτισθέντες. Ἄν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐκτείνεται πέραν τῶν αἰσθητῶν ὁρίων (ἀλήθεια ὑπάρχουν καί… ἀναίσθητα, μή αἰσθητά ὅρια; ὑπάρχουν μήπως γκρίζες ζῶνες, θολά ὅρια τοῦ ναί καί ὄχι;) τότε γιατί ὁ Χριστός διά τῆς Θείας Του Οἰκονομίας ἔγινε Αὐτός ὁ Ἴδιος «ἡ εἰρήνη ἡμῶν» γιά νά «ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους» (δηλ. Ἰουδαίους καί Ἐθνικούς) «ἐν ἑνὶ σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ» (Ἐφεσ. α´14-16);
.               Ὑπέμεινε ὁ Χριστός μας τόν Σταυρό καί τόν θάνατο γιά ν᾽ ἀφήσει τούς ἀνθρώπους ἀνενόχλητους ἔξω ἀπό τά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά κατά μία σχιζοφρενική λογική μέσα στήν… Βασιλεία Του; Καί πῶς μπορεῖ νά ἐπέλθει ἡ, τόσο προπαγανδιζομένη καί στό βιβλίο, εἰρήνη ἔξω ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος, ἡ εἰρήνη, ἡ ὄντως εἰρήνη εἶναι ὁ Χριστός κι ἀφοῦ μόνο στό ἕνα Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας γίνεται πραγματικότητα;
.               Ἐπίσης ἡ Ἐκκλησία κατά τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἐπιζητεῖ τήν αὔξηση τῶν μελῶν της, ὄχι «σάν ἑταιρεία», ἀλλά γιατί ὑπακούει στήν προσταγή τοῦ Χριστοῦ νά καλέσει ὅσους γίνεται περισσότερους στό Δεῖπνο Του, γιά νά γεμισθεῖ ὁ Οἶκος Του (Λουκ. ιδ´ 23 ). Ἡ αὔξησις τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ εἶναι βασική ἐκκλησιολογική κατηγορία, τόσον ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐν Χριστῷ πνευματική προκοπή τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας διά τῆς ὁποίας ἐπιτυγχάνεται ἡ μετά τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἀδελφῶν ἕνωσις (Ἐφεσ. β´ 21, Κολ. α´10, Α´ Πετρ. β´ 2 ), ὅσο καί εἰς τήν ἀριθμητική αὔξηση τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας: «Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμός τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλήμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει» (Πραξ. ϛ´ 7).
.               Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος ἐξηγεῖ στόν Α´ Ἠθικό του Λόγο ὅτι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἀκόμα ὁλόκληρο, διότι ὑπάρχουν ἀκόμα πολλοί ἄπιστοι, ἁμαρτωλοί καί ἄσωτοι πού θά πιστέψουν καί θά μετανοήσουν καί ἔτσι θά πληρωθεῖ «τό πλήρωμα τοῦ σώματος Χριστοῦ». Εἶναι οἱ «προωρισμένοι… οἳ καὶ προστεθῆναι καὶ κολληθῆναι μέλλουσι τῷ σώματι τοῦ Χριστοῦ, καὶ τηνικαῦτα ὁλόκληρον οἱονεὶ γενόμενον, μηδενὸς μέλους λειπόμενον, πληρωθήσεται ἤγουν τελειωθήσεται…» (Ἠθικός Α´, η´).
.               Γι᾽ αὐτό καί ἐπαινεῖται ἡ ἱεραποστολή, τό κήρυγμα τῆς Ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ: «Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά» (Ρωμ. ι´ 15).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ:

2.  Ἕνα καίριο ἐρώτημα: Ταυτίζεται ἡ πρός πάντας ἀγάπη
μέ τήν ἐν Χριστῷ ἑνότητα, τήν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ κοινωνία;
https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/07/σύγχυση-μεταξύ-ἀγάπης-πρός-πάντας-καί/

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: