ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜ. ΕΦΡΑΙΜ
 ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 3 «Ὁ Θεὸς γνωρίζεται ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ. Τὰ ἄλλα ὅλα εἶναι παραμύθια».

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΕΦΡΑΙΜ
Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου
ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

[Γ´]

Ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Διάλογοι περὶ τηλεοράσεως καὶ πνευματικῆς ζωῆς 
μὲ Ἁγιορεῖτες Πατέρες»
ἐκδ. «Ὀρθόδ. Κυψέλη», Θεσ/νίκη 2011

σελ. 121-130

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/06/29/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ

Β´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/02/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ2/

Ἐρώτηση: Ποιὰ εἶναι ἡ προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας στὸν ἄνθρωπο ἀπέναντι σὲ αὐτὸ ποὺ τοῦ προσφέρει ἡ τηλεόραση;

Ἀπάντηση: Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ προσπαθεῖ νὰ πείσει τὰ τέκνα της νὰ φεύγουν ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Καὶ ὅταν πειστοῦν πραγματικὰ νὰ φεύγουν ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τότε ξεφεύγουν καὶ ἀπὸ τὴν τηλεόραση.
.         Ξέχασα νὰ σᾶς πῶ ὅτι ἕνας ἄλλος πρακτικὸς τρόπος εἶναι νὰ ἔχουν τηλεόραση ποὺ ἔχει βίντεο, καὶ νὰ παίρνουν καλὲς βιντεοκασσέτες στὴν οἰκογένεια καὶ στὰ παιδιά. Νὰ δείχνουν μόνο ἀπὸ τὸ βίντεο. Νὰ κατηχηθεῖ ὁ κόσμος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, δηλαδὴ νὰ καταλάβει, πὼς δὲν πρέπει νὰ ἔχει αὐτὲς τὶς δορυφορικὲς ἀντένες, πὸὺ παίρνουν ὅλα τὰ παλιοέργα, τὰ κακὰ ἔργα. Ἔτσι θὰ μετριαστεῖ τὸ κακό… Πρέπει νὰ ἀναλάβει μία ἐκστρατεία ἡ Ἐκκλησία, γιὰ νὰ εὐαισθητοποιθεῖ ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἡ τηλεόραση φθείρει. Καὶ πολὺ καλὰ κάνετε ἐσεῖς, ποὺ κάνετε αὐτὴν τὴν ἐκστρατεία τώρα ἐναντίον τῆς κακῆς τηλεοράσεως. Εἶστε ἐναντίον τῶν κακῶν ἔργων ποὺ μεταδίδει ἡ τηλεόραση. Καὶ δυστυχῶς σήμερα στὴν πλειοψηφία μόνο κακὰ ἔργα μεταδίδει.

Ἐρώτηση: Μπορεῖτε τώρα νὰ μᾶς πεῖτε κάποια λόγια γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴ χαρὰ ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία; Ἐν τούτοις μᾶς ἑλκύει ἡ τηλεόραση…

Ἀπάντηση: Σήμερα δυστυχῶς ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀγωνίζεται σωστά. Ἔχει λησμονήσει τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ εἶναι, ὅπως εἴπατε, ἡ ἀγάπη, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ πραότης, ἡ ἀγαθωσύνη, ἡ μακροθυμία. Καὶ ὁπωσδήποτε πηγαίνει ὅπως ὁ ἄσωτος Υἱὸς «εἰς χώραν μακρὰν» καὶ τρέφεται μὲ τὰ ξυλοκέρατα τῆς ἁμαρτίας. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη Μητέρα μας, ἡ μόνη Τροφός, ἡ μόνη Κιβωτός. Ὅταν προσέλθουμε στὴν Ἐκκλησία, ὁπωσδήποτε θὰ ἔχουμε νὰ ἀπολαύσουμε τὶς Χάρες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὰ ζητάει κατ’ οὐσίαν, ἀλλὰ πολλὲς φορὲς πηγαίνει σὲ λανθασμένο δρόμο γιὰ νὰ τὰ ζητήσει. Γι’ αὐτό, βλέπετε, ὅταν τελειώσει κάποιος χρόνος καὶ ἔρχεται ὁ νέος χρόνος, στέλνουμε κάρτες εὐχετήριες καὶ λέμε «χρόνια πολλά, εὐτυχισμένος ὁ καινούργιος χρόνος, μὲ χαρά…» καὶ τὰ λοιπά. Δηλαδή, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ποθοῦν τὴν χαρά, ἀλλὰ ἐλάχιστοι τὴν βρίσκουν, διότι ἐλάχιστοι βαδίζουν τὸν δρόμο τῆς Ἐκκλησίας, τὸν δρόμο τοῦ Χριστοῦ, τὸ δρόμο ποὺ βάδισαν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς παρέδωσαν τὸν τρόπο ζωῆς ποὺ πρέπει καὶ ἐμεῖς νὰ βαδίσουμε. Ἡ ἐλπίδα τοῦ ἀνθρώπου σήμερα εἶναι στὰ ὑλικὰ ἀγαθά, καὶ παρ᾽ ὅλο ποὺ κολυμπάει στὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ἐν τούτοις δὲν ἔχει χαρὰ καὶ εὐτυχία, διότι εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό. Ὅταν ὁ Θεὸς εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν καρδιά μας, ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι μας, τότε ὑπάρχει ἕνα σκότος, ἕνα ἔρεβος, μιὰ δυστυχία ἄκρα, καὶ τότε ὁ ἄνθρωπος δὲν εὐχαριστιέται μὲ τὴν ζωή του, μᾶλλον δὲ ἀπελπίζεται, μᾶλλον δὲ θέλει νὰ ἁμαρτάνει συνεχῶς. Γι’ αὐτὸ σήμερα ὑπάρχει αὐτὴ ἡ τρομοκρατία ἡ γενική, καὶ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ διάθεση νὰ σκοτώνουν τοὺς ἀνθρώπους. Διότι, ἄν ὑπῆρχε ὁ Θεὸς μέσα στὶς καρδιές τους, θὰ σκότωναν ἀνθρώπους; Ἀσφαλῶς ὄχι.
.           Ὁ ἄνθρωπος σήμερα ἀφίσταται ἀπὸ τὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ κι ἐμεῖς σὰν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία -εἶναι μεγάλος ὁ ρόλος μας, εἶναι μεγάλη ἡ εὐθύνη μας- ὀφείλουμε νὰ πείσουμε τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὴν ζωή μας, νὰ ἔρθουν κοντὰ στὸν Θεό, διότι ὁ Θεὸς γνωρίζεται ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ. Τὰ ἄλλα ὅλα εἶναι παραμύθια. Ἡ ἀλήθεια εἶναι μία καὶ δὲν ὑπάρχει 50% ἐδῶ καὶ 50% ἐκεῖ καὶ 30% ἀλλοῦ. Ἡ ἀλήθεια εἶναι μία, ὁλοκληρωμένη. Ἀκριβῶς ἡ ἀλήθεια εἶναι στὴν θεία Ἀποκάλυψη, καὶ ὅπως μᾶς λένε σήμερα πολλοὶ ποῦ ἔρχονται ἀπὸ τὶς διάφορες Δυτικὲς «Ἐκκλησίες» -ἔρχονται πολλοὶ ἐδῶ στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ βλέπουν τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση- λένε, ὅτι τὴν ἀλήθεια ποὺ ἔφερε ὁ Χριστὸς τὴν ἔχετε ἐσεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι τὴν κρατεῖτε. Ἄρα λοιπὸν ἐμεῖς διακηρύττουμε σὰν Ὀρθόδοξοι μοναχοὶ καὶ σὰν ἁγιορεῖτες μοναχοί, ὅτι βιώνεται ὁ Θεὸς μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκλησία. Γι’ αὐτὸ εὐτυχισμένος ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ βιώσει τὴν ἀλήθεια ὡς πραγματικὸ καὶ ζωντανὸ καὶ ὑγιὲς μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: