ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (Ἀποστολ. ἀνάγν. Κυρ. 24.06.12, Γενέσιον Τ. Προδρόμου)

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 24.06.2012
(Γενέσιον τοῦ Τ. Προδρόμου)

ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
«Ἡ ἡµέρα ἤγγικεν» (Ρωμ. ιγ´ 11-ιδ´ 4)

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2047, 15.06.2012

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.          Ἑορτάζει σήµερα ἡ ἁγία µας Ἐκκλησία τὸ Γενέθλιον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ. Τὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσµα ποὺ ἀναγνώσθηκε πρὸς τιµήν του ἔχει ὡς κεντρικὸ νόηµα αὐτὸ ποὺ ἦταν τὸ βασικὸ κήρυγµα τοῦ Τιµίου Προδρόµου, τὴν πνευµατικὴ ἐγρήγορση, τὴν µετάνοια. «Ἡ ἡµέρα ἤγγικεν» πλησιάζει ἡ ἡµέρα τοῦ Κυρίου, γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος «ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ», δηλαδὴ πλησίασε ἡ ἡµέρα ἐκείνη, κατὰ τὴν ὁποία θὰ ἔλθει ὁ Μεσσίας καὶ θὰ ἐγκαθιδρύσει τὴν Βασιλεία του, κήρυττε ὁ ἅγιος Ἰωάννης.
.          Ἂς δοῦµε λοιπὸν ποιὸς ἦταν ὁ Τίµιος Προδροµος καὶ ποιὸ εἶναι τὸ μἠνυμά του στὴν ἐποχή μας.

1. Ὁ μεγαλύτερος Προφήτης

.         Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀναφερόµενος στὸν Τίµιο Πρόδροµο, τὸν χαρακτήρισε ὄχι µόνον προφήτη ἀλλὰ «καὶ περισσότερον προφήτου». Τόνισε µάλιστα ὅτι «οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν µείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ»· µέχρι τώρα δὲν ἔχει γεννηθεῖ ἄλλος µεγαλύτερος στὴν ἀξία ἀπὸ τὸν Ἰωάννη τὸν Βαπτιστὴ (Ματθ. ια´ 11). Γιατί ὅµως ὁ ἅγιος Ἰωάννης θεωρεῖται ὁ µεγαλύτερος ἀπ᾽ ὅλους τοὺς προφῆτες;
.         Πρῶτον, διότι ἐνῶ οἱ ἄλλοι προφῆτες ἁπλῶς µίλησαν γιὰ τὸν Μεσσία, αὐτὸς ἀξιώθηκε ὄχι µόνο νὰ προαναγγείλει τὴν ἔλευσή του ἀλλὰ καὶ νὰ Τὸν δεῖ καὶ νὰ Τὸν δείξει στοὺς µαθητές του. Ἔτσι ὁ Τίµιος Πρόδροµος ἔγινε ἡ γέφυρα ποὺ ἑνώνει τὴν Παλαιὰ µὲ τὴν Καινὴ Διαθήκη ἤ, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης σ᾽ ἕνα θαυµάσιο ἐγκωµιαστικό του λόγο, ὁ ἅγιος Ἰωάννης εἶναι «τὸ ἄνθος ποὺ φύτρωσε κι ἄνθισε στὸ µεσοδιάστηµα τοῦ Νόµου καὶ τῆς Χάριτος τὸ ἀστέρι ποὺ προανήγγειλε τὴν ἀνατoλὴ τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης ὁ στρατιώτης ποὺ προέτρεξε γιὰ νὰ κηρύξει τὸν ἐρχοµὸ τοῦ βασιλιᾶ ὅλης τῆς κτίσεως».
.             Ἐπιπλέον ὁ ἅγιος Ἰωάννης εἶναι ὁ µὄνος Προφήτης τοῦ ὁποίου ἡ δράση καὶ ἡ ἀποστολὴ προφητεύθηκε πρὶν γεννηθεῖ. Πράγµατι, αὐτὸς εἶναι ἐκεῖνος γιὰ τὸν ὁποῖο εἶχε γράψει ὁ προφήτης Μαλαχίας: «Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελον µου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔµπροσθέν σου» (Λουκ. ζ´ 27) δηλαδή, ἰδοὺ ἐγὼ θὰ στείλω πρὶν ἀπὸ Σένα τὸν ἀπεσταλµένο µου, ὁ ὁποῖος θὰ προετοιµάσει τὸν δρόµο µπροστά σου καὶ θὰ προπαρασκευάσει τὶς ψυχὲς νὰ Σὲ δεχθοῦν.
.        Ἄλλωστε, ὅπως διαβάζουµε καὶ στὸ σηµερινὸ Εὐαγγέλιο, τόσο ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ µὲ τὴν ἐµφάνισή του στὸν πατέρα τοῦ Προδρόµου τὸν ἱερέα Ζαχαρία, ὅσο καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ζαχαρίας προφήτευσαν τὴν εἰδικὴ ἀποστολὴ τοῦ Τιµίου Προδρόµου. «Καὶ σύ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ … », εἶπε φωτισµένος ὁ Ζαχαρίας ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦµα, ὅταν γεννήθηκε ὁ υἱός του (Λουκ. α´ 76). Ὅλα ἔδειχναν ὅτι τὸ παιδὶ αὐτὸ ἐπρόκειτο νὰ ἀναλάβει µεγάλη ἀποστολή: νὰ προετοιµάσει τὶς ψυχὲς γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Μεσσία.

2. Ἡ Ἡμέρα πλησιάζει

.         Κι ἦλθε κάποτε ἡ ἡμέρα ποὺ ἀπὸ τὴν ἔρημο τῆς Ἰουδαίας ἄρχισε ν’ ἀκούγεται ὡς ἐγερτήριο σάλπισμα μετανοίας ἡ φωνὴ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου: «Μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. γ´ 2). Ἀλλάξτε ἀποφασιστικὰ σκέψεις καὶ φρονήματα καὶ ζωή, διότι πλησιάζει ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν! Αὐτὴ τὴν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐγκαθίδρυσε ὁ Χριστὸς στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸν ἐρχομό του στὴν γῆ, καὶ παράλληλα ἐγγυήθηκε τὴν φανέρωσή της σὲ τέλειο βαθμὸ στὴν αἰωνιότητα.
.          Αὐτήν ἀκριβῶς τὴν μεγάλη ἡμέρα τῆς αἰωνίου ζωῆς προσδοκοῦμε πλέον κι ἐ μεῖς. Κι ἡ ἡμέρα αὐτὴ πλησιάζει! Διότι κι ἂν ἀκόμη δὲν ἔλθει ὁ Κύριος σύντομα μὲ τὴν ἔνδοξη Δευτέρα Παρουσία του, ἔρχεται ὅμως γιὰ τὸν καθένα μας μὲ τὸν θάνατο, τοῦ ὁποίου εἶναι ἄγνωστη ἡ ἀκριβὴς ὥρα. Ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἀπὸ τὸ σημερινὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα εἶναι ἀφυπνιστικός: Ἀδελφοί, εἶναι ὥρα νὰ ξυπνήσουμε!, γράφει. «Ἡ νῦξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν»· ἡ ζωὴ αὐτή, ποὺ μοιάζει μὲ νύχτα σκοτεινή, προχώρησε, ἐνῶ ἡ ἡμέρα τῆς ἄλλης ζωῆς, ποὺ λάμπει μέσα στὸ φῶς τῆς αἰωνιότητος, πλησίασε. Ἂς πετάξουμε λοιπὸν ἀπὸ πάνω μας τὰ σκοτεινὰ ἔργα τῆς ἁμαρτίας κι ἂς φορέσουμε τὰ φωτεινὰ ἐνδύματά μας, τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς: τὴν θερμὴ πίστη, τὴν ζωντανὴ προσευχή, τὴν θυσιαστικὴ ἀγάπη, τὴν συνειδητὴ συμμετοχή μας στὰ ἱερὰ Μυστήρια τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Αὐτὸ εἶναι τὸ πλέον ἐπίκαιρο μήνυμα καὶ τοῦ Τιμίου Προδρόμου γιὰ τὴν ἐποχή μας.

* * *

.         Ὁ ἅγιος Ἰωάννης, ὁ Προφήτης καὶ Πρόδρομος καὶ Βαπτιστὴς τοῦ Κυρίου, εἶναι ὁ μοναδικὸς ἅγιος, μετὰ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Κοίμηση ἑορτάζει καὶ τὰ Γενέθλια. Ἡ εἰδικὴ αὐτὴ ἐξαίρεση φανερώνει τὴν ἰδιαίτερα τιμητικὴ θέση ποὺ καταλαμβάνει μέσα στὴν ἁγία μας Ἐκκλησία. Εἶναι ὁ προάγγελος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἂς ἀκούσουμε τὴν προφητικὴ φωνή του κι  ἂς ἑτοιμάζουμε τὶς ψυχές μας, γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸν Νυμφίο Χριστὸ στὴν ἀνέσπερη ἡμέρα τῆς Βασιλείας του.

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: