ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ “ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ” ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΜΕΣῼ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ”…!

Ερωπαϊκς χρες “κατασκοπεύουν
 ἐν ἀγνοίᾳ τους Ἕλληνες χρστες τοῦ διαδικτύου

.        Σύμφωνα μὲ τὸ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ρεπορτὰζ τοῦ SecNews ποὺ θὰ προκαλέσει αἴσθηση, τὴν “κατασκοπεία” ἐντὸς τῶν γνωστῶν κοινωνικῶν δικτύων ἔχουν ἐφαρμόσει ἰσχυρὲς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες (ἀλλὰ καὶ οἱ Η.Π.Α.) στὴν προσπάθειά τους νὰ ἐνημερωθοῦν, καταγράψουν καὶ κατανοήσουν μὲ ἀκρίβεια τὶς τάσεις τῶν Ἑλλήνων ψηφοφόρων! Πιὸ συγκεκριμένα καὶ σύμφωνα μὲ ἐπιβεβαιωμένες πληροφορίες ποὺ φτάνουν στὸ SecNews ἀπὸ μεγάλη Εὐρωπαϊκὴ πρωτεύουσα, ὑψηλόβαθμοι ἀξιωματοῦχοι καὶ παράγοντες τοῦ δημοσίου βίου σὲ Εὐρωπαϊκὲς χῶρες (Γερμανία, Γαλλία) ἀλλὰ καὶ σὲ μικρότερο βαθμὸ στὶς Η.Π.Α, διαθέτουν στὰ χέρια τοὺς ἀναλυτικὲς μελέτες σχετικά με τὶς ἐπικρατοῦσες τάσεις τῶν Ἑλλήνων ψηφοφόρων, ὅπως αὐτὲς προσδιορίζονται μέσα ἀπὸ τὰ social networks!

Πῶς κατασκοπεύουν τοὺς Ἕλληνες χρῆστες ἐν ἀγνοίᾳ τους

.             Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι… ἐξειδικευμένες ἑταιρεῖες ὑψηλῆς τεχνολογίας μὲ δυνατότητα ἐλέγχου καὶ καταγραφῆς τῶν τάσεων καὶ ἐνεργειῶν στὰ Social networks χρησιμοποιήθηκαν τὸ ἐπίμαχο διάστημα ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τῆς 6ης Μαΐου 2012 ἕως καὶ σήμερα. Οἱ ἐν λόγῳ ἑταιρεῖες, ποὺ μισθώθηκαν ἔναντι ὑπέρογκων ἀμοιβῶν ἀπὸ Εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις, διαθέτουν ἐξειδικευμένους μηχανισμοὺς καταγραφῆς, ἁλιεύσεως δεδομένων καὶ τάσεων μέσῳ τῶν κοινωνικῶν δικτύων.
.             Γιὰ τὴν παροχὴ τῶν ὑπηρεσιῶν τους οἱ ἑταιρεῖες αὐτὲς χρησιμοποιοῦν πλῆθος εἰδικῶν ἐργαλείων (on-line καὶ off-line) ἀναζήτησης εἰδικοῦ βάρους λέξεων κλειδιῶν, ἀνάλυση γνώμης χρηστῶν, Δημογραφικὰ στοιχεῖα, συγκρίσεις μὲ δεδομένα ἀνοιχτῶν πηγῶν, πολύπλοκα μαθηματικὰ μοντέλα κ.ἄ.
.             Ἡ μεθοδολογία ποὺ ἀκολουθοῦν οἱ ἐξειδικευμένες αὐτὲς ἑταιρεῖες τοὺς ἐπιτρέπει νὰ προσδιορίζουν παρεμφερῆ δεδομένα μὲ αὐτὰ τῶν Exit-polls ἢ τῶν δημοσκοπήσεων μὲ τρόπους πιὸ “hi-tech”. Τὸ σημαντικὸ στὶς μεθόδους, ποὺ ἀκολουθοῦν, εἶναι ὅτι ἀποτελοῦν συνδυαστικὲς μεθόδους, ἐνῶ ὑπερτεροῦν σὲ σύγκριση μὲ τὶς παραδοσιακὲς δημοσκοπήσεις ἢ τὰ exit-polls, προσφέροντας πιὸ ἀκριβῆ πληροφόρηση, διότι τὸ δεῖγμα εἶναι πιὸ ἀντιπροσωπευτικὸ καὶ δὲν γνωρίζει ὅτι συμμετέχει σὲ κάποια δημοσκόπηση.
.             Ἐπιπλέον τὰ ἀποτελέσματα τῶν μεθόδων τους δὲν ἐμφανίζονται ἀμέσως μετὰ τὴν λήξη τῆς ψηφοφορίας ἀλλὰ μποροῦν νὰ εἶναι διαθέσιμα ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ ἀνάλογα μὲ τὶς τάσεις ποὺ ἐμφανίζονται στὰ κοινωνικὰ δίκτυα. Τὰ ἀποτελέσματά τους πηγάζουν ἀπὸ τὰ «σχόλια» ποὺ κάνουν χρῆστες στὸ Facebook, ἀπὸ δηλώσεις στὸ Twitter ἢ ἀπὸ τὴν ἀντίδραση χρηστῶν σὲ κάποια περιστατικὰ τῆς προεκλογικῆς περιόδου. Φανταστεῖτε σὰν νὰ πραγματοποιεῖ μία παραδοσιακὴ ἑταιρεία, δημοσκόπηση ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ σὲ δεῖγμα ποὺ δὲν γνωρίζει ὅτι συμμετέχει σὲ κάποια δημοσκόπηση!
.             Πιθανολογοῦμε ὅτι οἱ Ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων δὲν ἔχουν φτάσει ἀκόμα σὲ τέτοια ἐπίπεδα, ὥστε νὰ συμπεριλάβουν στοὺς δημοσκοπικοὺς μηχανισμούς τους τὰ Social Networks. Φαίνεται ὅμως ὅτι ξένες χῶρες (γιὰ λόγους ποὺ κάθε ἄλλο παρὰ ἀθῶοι μπορεῖ νὰ εἶναι) μισθώνουν ἐξειδικευμένες ἑταιρεῖες γιὰ τέτοιους σκοπούς.
.             Οἱ ἑταιρεῖες αὐτὲς μάλιστα ἰσχυρίζονται ὄτι με μεγάλη ἀκρίβεια ἔχουν προσδιορίσει τὸν νικητὴ τῆς σημερινῆς Ἑλληνικῆς ἐκλογικῆς μάχης. Ὑπ᾽ αὐτὸ τὸ πρίσμα ἡ ἐπίθεση Εὐρωπαϊκῶν μέσων ἐνημέρωσης μὲ ὑποτιμητικὰ σχόλια καὶ ὑποδείξεις τὶς τελευταῖες ἡμέρες στοὺς Ἕλληνες ψηφοφόρους ἴσως ἀποκτᾶ ἄλλη διάσταση μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ SecNews!
.             Εἰδικοὶ ποὺ μίλησαν στὸ SecNews, χωρὶς νὰ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀποκαλύψουν περισσότερα, μᾶς ἐνημέρωσαν μὲ ἀκρίβεια ὅτι οἱ ἀναφορὲς πρὸς ὑψηλόβαθμα στελέχη Εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεων ἦταν καθημερινὲς μιᾶς καὶ στόχος ταν να προσδιορισθε μ κρίβεια παλμς τν πολιτν λλ κα τν μπλεκομένων πολιτικν στν κλογικ διαδικασία μέσ τν δηλώσεών τους (πχ στὸ Twitter). Ἐξειδικευμένα στελέχη ἀνάλυσης πληροφοριῶν σὲ συνεργασία μὲ κυβερνητικοὺς ἀξιωματούχους χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὴν ὁμαδοποίηση καὶ τὴν ἀνάλυση δεδομένων ποὺ ἀντλήθηκαν, ἐνῶ οἱ ἀναφορές τους, ὅπως μαθαίνουμε, ἔφτασαν ὣς τὰ ὑψηλότερα κυβερνητικὰ κλιμάκια!

[…]

.             Φυσικὰ δὲν σημαίνει ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες ψηφοφόροι διαθέτουν λογαριασμοὺς ἐντὸς τῶν κοινωνικῶν δικτύων ἢ ὅτι μόνο ἐντὸς τῶν κοινωνικῶν δικτύων πραγματοποιοῦνται πολιτικὲς συζητήσεις. Ὑπάρχουν ἐρωτηματικὰ γιὰ τὸ ἂν καὶ κατὰ πόσο μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἀξιόπιστη μία ἀναφορὰ ποὺ βασίζεται ἀποκλειστικὰ στὰ social networks, λαμβανομένου ὑπ᾽ ὄψιν τοῦ περιορισμένου δείγματος ἀλλὰ καὶ τοῦ ἡλικιακοῦ προφὶλ ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸ Internet καὶ τὶς ἐν λόγῳ ἰστοσελίδες.
.             Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅμως ὅτι ἀποτελεῖ πλέον κοινὴ πεποίθηση κάποιων ὅτι μέσ τν κοινωνικν δικτύων μπορε ν λεγχθε κα προβλεφθε συμπεριφορ ψηφοφόρων μ ψηλ κρίβεια. Τὸ SecNews προτείνει: Προσοχὴ στοὺς σχολιασμούς σας ἐντὸς τῶν κοινωνικῶν δικτύων, εἰδικὰ σὲ προεκλογικὴ περίοδο. Ἴσως τελικὰ ἕνα ἀθῶο σχόλιό σας νὰ προσμετρᾶτε σὲ δημοσκοπικὲς μετρήσεις. Δὲν πρέπει νὰ κάνουμε τὴν χάρη σὲ κανέναν νὰ ἀποκαλύπτουμε τὴν πρόθεση ψήφου μας πόσο μᾶλλον, ὅταν αὐτὸ πραγματοποιεῖται πλήρως ἐν ἀγνοίᾳ μας καὶ παρὰ τὴν θέλησή μας γιὰ λογαριασμὸ τρίτων χωρῶν!

ΠΗΓΗ: apneagr.blogspot.com

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: