Η ΕΛΠΙΔΑ THΣ AΙΩNΙAΣ ZΩHΣ (Ἀποστολ. ἀνάγν. Κυρ. Ἁγ. Πάντων)

Η ΕΛΠΙΔΑ THΣ AΙΩNΙAΣ ZΩHΣ

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

(ἀρ. τ. 2047, 15.06. 2012)

Στοιχειοθεσία: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

«Ἄλλοι ἐτυμπανίσθησαν, οὐ πρoσδεξάμενoι τὴν ἀπολύτρωσιν,
ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν»

.          Ἡ πρώτη Κυριακὴ µἐτὰ τὴν Πεντηκοστὴ εἶναι ἀφιερωµένη στὴν µνήµη τῶν Ἁγίων Πάντων, δηλαδὴ ὅλων «τῶν ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουµένης» γνωστῶν καὶ ἀγνώστων Ἁγίων. Πολλοὶ ἀπ᾽ αὐτούς, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ σηµερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσµα, ἐπειδὴ δὲν δέχθηκαν νὰ ἀρνηθοῦν τὴν πίστη τους, ὑποβλήθηκαν σὲ σκληρὰ βασανιστήρια. Ἀρνήθηκαν νὰ δεχθοῦν «τὴν ἀπολύτρωσιν», νὰ γλυτώσουν δηλαδὴ τὰ βασανιστήρια καὶ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἐπίγεια ζωή τους. Προτίµησαν τὸ µαρτύριο, «ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν», γιὰ νὰ ἀναστηθοῦν στὴν τελικὴ ἀνάσταση καὶ ὄχι νὰ πετύχουν µιὰ πρόσκαιρη ἀποκατάσταση σ᾽ αὐτὴ τὴν ζωή.
.          Ἂς δοῦµε λοιπὸν πῶς ἡ ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως στὴν αἰώνια ζωὴ ἐνίσχυε τοὺς Ἁγίους µπροστὰ στὶς κάθε εἴδους δοκιµασίες, καὶ τί σηµασία ἔχει αὐτὸ γιὰ τὴν δική µας ζωή.

1. Πρoσδoκία «ἄλλης βιοτῆς»

.          Εἶναι ἀξιοθαύµαστη ἡ ὑποµονὴ καὶ ἡ καρτερία ποὺ ἔδειξαν οἱ Ἅγιοι µπροστὰ σὲ κάθε δυσκολία καὶ κίνδυνο, ἀκόµη καὶ µπροστὰ στὸν θάνατο! Ἐκεῖνο ποὺ ὅπλιζε τὶς ψυχές τους µἐ θάρρος καὶ ἀνδρεία ἦταν ἡ ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως καὶ ἡ κληρονοµία τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἔµεναν ἀνεπηρέαστοι ἀπὸ τὰ θέλγητρα τοῦ κόσµου καὶ ἀτρόµητοι µπροστὰ στὰ φόβητρα τῶν τυράννων.
.         Ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγµα εἶναι τὸ µαρτύριο τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων, ποὺ ἀναφέρεται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Τὰ ἑπτὰ αὐτὰ ἀδέλφια προτίµησαν νὰ πεθάνουν παρὰ νὰ προδώσουν τὴν πίστη τῶν πατέρων τους. Ὅταν ὁ δήµιος ἀπείλησε τὸν τρίτο ἀδελφὸ ὅτι θὰ τοῦ κόψει τὴν γλώσσα καὶ τὰ χέρια, ἐκεῖνος ἤρεµος ἀπάντησε: «Ἀπὸ τὸν Θεὸ τοῦ οὐρανοῦ ἔχω τὰ µέλη αὐτὰ (τὴν γλῶσσα καὶ τὰ χέρια) καὶ προκειµένου νὰ µείνω στὸν Νόµο τοῦ Θεοῦ ἀδιαφορῶ γι᾽ αὐτά, γιατὶ ἐλπίζω ὅτι θὰ τὰ λάβω καὶ πάλι ἀπὸ τὸν Θεό» (Β´ Μακ. ζ´11). Κι ἡ ἁγία µητέρα τους, ποὺ παρακολουθοῦσε µἐ πόνο τὰ µαρτύριά τους, ὄχι µόνο δὲν λύγισε ἀλλὰ στεκόταν µἐ γενναιοψυχία καὶ ἐνίσχυε τὰ παιδιά της µὲ λόγια γεµάτα πίστη κι ἐλπίδα. Τοὺς ἔλεγε: ὁ Δηµιουργὸς τοῦ κόσµου, ποὺ ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο κι ἔδωσε ζωὴ σὲ ὅλα τὰ δηµιουργήµατα, αὐτὸς θὰ σᾶς χαρίσει καὶ πάλι κατὰ τὴν εὐσπλαχνία του πνεῦµα καὶ ζωή! (Β´ Μακ. ζ´ 23).
.          Ἐπίσης ἐντυπωσιακὸ εἶναι καὶ τὸ παράδειγµα τοῦ δικαίου Ἰώβ, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ ἔχασε ξαφνικὰ τὴν περιουσία του καὶ ὅλα τὰ παιδιά του, ἐν τούτοις δὲν ἀπελπίστηκε. Ἐκεῖνο ποὺ τὸν ἐνίσχυε ἦταν ἡ πίστη στὸν Θεὸ καὶ ἡ ἐλπίδα στὴν µέλλουσα ζωή. Ἔλεγε: Γνωρίζω ὅτι ὁ Κύριος «ἀένναος ἐστιν», δηλαδὴ ζεῖ στοὺς αἰῶνες καὶ εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ µὲ λυτρώσει ἀπὸ τὰ φοβερὰ δεινὰ καὶ θὰ µὲ ἀναστήσει (Ἰὼβ ιθ´ 25-26). Γι᾽ αὐτὸ καὶ δόξαζε τὸν Θεὸ µἐ τὰ γνωστὰ λόγια του: «Εἴη τὸ ὄνοµα Κυρίου εὐλογηµενον εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἰὼβ α´ 21).

2. Ἡ ἐλπίδα μας σήμερα

.         Ἔτσι ζοῦσαν οἱ Ἅγιοι. Μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως καὶ τὴν προσδοκία τῆς αἰωνιότητος. Κι αὐτὸ τοὺς ἔδινε δύναµη κι ἐνίσχυση γιὰ νὰ ὑπερνικοῦν κάθε δυσκολία, ἀκόµη καὶ τὴν ἀπειλὴ τοῦ θανάτου. Κι ἂν ἔτσι πολιτεύονταν ἄνθρωποι ποὺ ἔζησαν στὰ χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐµεῖς ποὺ ζοῦµε στὴν ἐποχὴ τῆς χάριτος, µετὰ τὸν θρίαµβο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, καλούµαστε νὰ ἔχουµε πολὺ περισσότερο στερεωµένη τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα µας στὴν αἰωνιότητα. Ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται ἡ ἀληθινὴ ζωή.
.          Ἂς στρέψουµε λοιπὸν τὸ βλεµµα µας στὸν οὐρανό· στὸν τελικὸ στόχο καὶ προορισµό µας. Ἂν συνειδητοποιούσαµε ποιὰ δόξα µᾶς ἔχει ἑτοιµάσει ὁ Θεὸς ἐφ᾽ ὅσον µείνουµε ἑνωµένοι µαζί του, τότε θὰ περιφρονούσαµε κάθε ἐπίγεια δόξα καὶ πρόσκαιρη ἀπόλαυση καὶ θὰ ὑποµέναµε µἐ καρτερία κάθε ταλαιπωρία. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος µᾶς βεβαιώνει ὅτι «οὐκ ἄξια τὰ παθήµατα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν µέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡµᾶς», ποὺ σηµαίνει ὅτι δὲν εἶναι ἄξια τὰ ὅσα πάσχουµε καὶ ὑποφέρουµε στὴν παροῦσα ζωὴ ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν δόξα ποὺ πρόκειται νὰ µᾶς ἀποκαλυφθεῖ γιὰ νὰ µᾶς δοθεῖ στὴν µέλλουσα ζωὴ (Ρωµ. η´ 18). Ἂς δεχόµαστε λοιπὸν ὅσα ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς µἐ ἀκλόνητη ἐµπιστοσύνη στὴν ἀγαθὴ Πρόνοιά του κι ἂς κάνουµε ὑποµονή, διότι, ὅπως λέγει πάλι ὁ ἴδιος θεόπνευστος Ἀπόστολος, «τὸ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡµῶν καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡµῖν» δηλαδή, οἱ θλίψεις µας ποὺ γρήγορα περνοῦν καὶ εἶναι γι᾽ αὐτὸ ἐλαφρές, ἑτοιµάζουν σὲ ὑπερβολικὰ µεγάλο βαθµὸ αἰώνιο βάρος δόξας σὲ µᾶς (Β´ Κορ. δ´ 17).

* * *

.        Ἀξίζει πράγµατι νὰ µελετοῦµε συχνὰ τὴν ζωὴ τῶν Ἁγίων, ὥστε οἱ ψυχές µας νὰ λαµβάνουν θάρρος, ἐνίσχυση καὶ πολλὴ πνευµατικὴ ὠφέλεια. Καθὼς λοιπὸν ἡ ἁγία µας Ἐκκλησία σήµερα τιµᾶ τὴν µνήµη τῶν Ἁγίων Πάντων, εἶναι εὐκαιρία νὰ στρέψουµε τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά µας στοὺς ἥρωες αὐτοὺς τῆς πίστεως καὶ νὰ τοὺς παρακαλέσουµε νὰ πρεσβεύουν γιὰ ὅλους ἐµᾶς, ὥστε νὰ τοὺς µιµηθοῦµε στὴν ὑποµονὴ καὶ τὴν σταθερότητά τους καὶ νὰ ἀξιωθοῦµε νὰ κληρονοµήσουµε µαζί τους τὴν ἄφθαρτη δόξα καὶ χαρὰ τοῦ οὐρανοῦ, τὴν αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: