ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΚΡΙΣΕΩΣ (μιὰ εἴδηση, ἡ ὁποία καταδεικνύει ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη ἐλπίδα καὶ φιλότιμο σ’ αὐτὸν τὸν τόπο.)

λληνορθόδοξη λπίδα σ ποχ κρίσης

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας,
Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 05.06.2012

.          Μνῆμες Ἁλώσεως ἔφερε στὸ νοῦ ἡ 29η Μαΐου πρὶν ἀπὸ μιὰ ἑβδομάδα. Κάθε Ἕλληνας ποὺ σέβεται τὸ παρελθὸν τοῦ Ἔθνους τιμᾶ τοὺς πεσόντες καὶ ἀναπολεῖ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Ἑλληνορθοδόξου κράτους τοῦ Βυζαντίου (ἢ Ρωμανίας, ὅπως ἦταν τὸ πραγματικό του ὄνομα). Ἂς μὴν μείνουμε, ὅμως, μόνο στὸν θρῆνο γιὰ τὴν Ἅλωση…
.             Μᾶς ἀρκεῖ ἡ ἐθνικὴ κατάθλιψη ποὺ ἐπικρατεῖ λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Ἂς μιλήσουμε σήμερα γιὰ κάτι πιὸ αἰσιόδοξο. Ἂς δώσουμε μιὰ εἴδηση, ἡ ὁποία καταδεικνύει ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη ἐλπίδα καὶ φιλότιμο σ’ αὐτὸν τὸν τόπο. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ θέλουν νὰ προσφέρουν ἀφιλοκερδῶς. Ὑπάρχουν πρότυπα, ἀρχὲς καὶ ἀξίες μέσα ἀπὸ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας ποὺ ἐμπνέουν στὶς ἡμέρες μας μικροὺς καὶ μεγάλους.
.          Τὸ γεγονὸς ποὺ ἀξίζει νὰ σχολιάσουμε εἶναι ἡ παραγωγὴ καὶ κυκλοφορία ἑνὸς ἐνδιαφέροντος ντοκυμανταὶρ γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ ἀπὸ τὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ ΑΧΕΛΩΟΣ τοῦ Ἀγρινίου σὲ συνεργασία μὲ τὸ Σωματεῖο ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ποὺ ἑδρεύει στὴ Θεσσαλονίκη καὶ μὲ τὴν πολυποίκιλη ὑποστήριξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. Ἐδῶ καὶ ἀρκετοὺς μῆνες σκηνοθέτες, εἰκονολῆπτες, τεχνικοὶ ἄλλων εἰδικοτήτων, συγγραφεῖς ἱστορικῶν καὶ θεολογικῶν ἔργων, μουσικοί, ἐκφωνητές, ἠθοποιοὶ καὶ λόγιοι μοναχοί του Ἁγίου Ὄρους συνεργάσθηκαν ἐθελοντικὰ μὲ στόχο νὰ παραχθεῖ κάτι σωστό, ὁλοκληρωμένο καὶ τεχνικὰ ἄρτιο. Γιὰ νὰ μάθει κάθε Ὀρθόδοξος Ἕλληνας ποιὸς ἦταν καὶ τί δίδασκε ὁ Φωτιστὴς τῶν Σκλάβων, ὁ ἐθνοϊερομάρτυς Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Τὸ ντοκυμανταὶρ θὰ μοιρασθεῖ ΔΩΡΕΑΝ σὲ χιλιάδες κασετίνες μὲ εὐγενῆ χορηγία τοῦ ἰδιοκτήτη τοῦ Τηλεοπτικοῦ διαύλου ΑΧΕΛΩΟΣ TV κ. Γεωργίου Μπόκα, ὁ ὁποῖος διέθεσε ὅλο τὸ προσωπικό τοῦ Σταθμοῦ του, γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἕνα καλαίσθητο ἀποτέλεσμα. Νά, λοιπόν, ποὺ ὑπάρχουν καὶ στὶς ἡμέρες μας ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται γιὰ ἰδανικά, χωρὶς νὰ ἀναμένουν ὑλικὸ ὄφελος. Ἰδού, λοιπόν, ποὺ ὑπάρχουν ἐθνικοὶ εὐεργέτες, οἱ ὁποῖοι φροντίζουν γιὰ τὴν ἑλληνορθόδοξη ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν μας σὲ μία ἐποχὴ ἠθικῆς παρακμῆς καὶ πνευματικῆς κρίσης. Νά, λοιπόν, ποὺ δὲν χάθηκαν ὅλα. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἐνέπνευσε δεκάδες ἀνθρώπους καὶ ἔτσι ἔχουμε σήμερα στὰ χέρια μας ἕνα μορφωτικὸ ἀγαθό, μία καλλιτεχνικὴ καὶ πνευματικὴ ἀπόλαυση ποὺ μᾶς φέρνει πιὸ κοντὰ στὶς ρίζες τοῦ Γένους μας.
.           Τὸ ντοκυμανταὶρ ὑπάρχει σὲ δύο ἐκδοχές. Ἡ πιὸ σύντομη διαρκεῖ περίπου μία ὥρα καὶ προσφέρεται γιὰ νὰ τὸ δοῦν κυρίως παιδιὰ καὶ νέοι σὲ σχολεῖα, κατασκηνώσεις, στρατόπεδα κ.α. Ἡ πιὸ ἐκτενὴς διαρκεῖ 4 ὧρες καὶ μπορεῖ νὰ παρουσιασθεῖ ἀπὸ ἐθνικὰ ἢ τοπικὰ τηλεοπτικὰ δίκτυα σὲ συνέχειες. Τὸ ὀπτικοακουστικὸ αὐτὸ πόνημα παρουσιάζει τὸν βίο, τὶς διδαχές, τὴν ἐθνικὴ καὶ ἐκπαιδευτικὴ δράση, τὶς προφητεῖες, τὸ μαρτυρικὸ τέλος (ἀπαγχονίσθηκε τὸ 1779), τὴν ἁγιοκατάταξη καὶ τὴν ἀγαθὴ ἐπίδραση τῆς δράσης τοῦ Πατροκοσμᾶ. Τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα εἶναι ἐξακριβωμένα, οἱ ἐκφωνήσεις ἐπαγγελματικές, ἡ μουσικὴ ὑπόκρουση ὑποβλητική, ἡ δὲ καταγραφὴ ὅλων τῶν τόπων, ὅπου πάτησε τὸ εὐλογημένο πόδι του, εἶναι ἐντυπωσιακή. Ἐπὶ μῆνες τὰ συνεργεῖα τῶν τεχνικῶν γύριζαν ὅλα τὰ σημεῖα τῆς Ἑλλάδος, τῆς Β. Ἠπείρου, τῆς Κωνσταντινουπόλεως κ.λπ. ἀπ’ ὅπου πέρασε κατὰ τὶς τρεῖς (ἢ τέσσερις;) περιοδεῖες του ὁ Ἅγιος. Ὁ θεατὴς παρατηρεῖ μὲ δέος πόσο κόπο κατέβαλε ὁ Πατροκοσμᾶς γιὰ νὰ φθάσει στὰ περισσότερα μέρη τοῦ ὑποδούλου Ἑλληνισμοῦ, ὥστε νὰ διδάξει τὴν Ὀρθοδοξία, νὰ σταματήσει τοὺς ἐξισλαμισμοὺς καὶ νὰ ἱδρύσει σχολεῖα ἑλληνικά.
.            Εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσω πρὶν ἀπὸ λίγες ἑβδομάδες τὴν ἐπίσημη προβολὴ τοῦ ἔργου στὸ Θέρμο Αἰτωλοακαρνανίας καὶ στὸ Ἀγρίνιο. Προσκυνήσαμε τμῆμα λειψάνων τοῦ Ἁγίου στὴν ὁμώνυμη Μονὴ ποὺ βρίσκεται δίπλα στὴ γενέτειρά του, τὸ Μέγα Δένδρο Αἰτωλίας καὶ πήραμε χρήσιμα καὶ καλογραμμένα βιβλία ἀπὸ τὴ λογιωτάτη Μοναχὴ Εὐθυμία, τὴν Ἡγουμένη τῆς Μονῆς. Θαυμάσαμε ἰδιαιτέρως τὴν προσεκτικὴ ἀναφορὰ τοῦ ντοκυμανταὶρ στὶς Προφητεῖες τοῦ Πατροκοσμᾶ, [ΣΗΜ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» Πλῆθος ἀποσπασμάτων ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο τῆς Ἡγουμένης ἔχει παρουσιάσει ἡ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.», βλ. στὴν ἐτικέττα: «Προφητεῖες Ἁγ. Κοσμᾶ» καὶ Εὐθυμία μοναχή] οἱ ὁποῖες ἐλέχθησαν γιὰ νὰ ἀφυπνίσουν τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ νὰ τὸν προετοιμάσουν γιὰ τὴν Ἀπελευθέρωση μετὰ ἀπὸ 80 τουλάχιστον ἀτυχεῖς ἐξεγέρσεις ἀπὸ τὴν Ἅλωση μέχρι καὶ τὰ Ὀρλωφικά. Μελετώντας τὰ χρόνια τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καὶ γενικότερα τὴν Τουρκοκρατία ἀναλογιζόμαστε ὅτι αὐτὸς ὁ λαὸς πέρασε πιὸ δύσκολες ἐποχὲς καὶ κρίσεις ἀπ’ ὅσες περνᾶ σήμερα. Βεβαίως εἶναι δραματικὲς οἱ οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς συνέπειες τῶν δύο Μνημονίων. Ὅμως ἡ Τουρκοκρατία ἦταν σκληρότερη καὶ πάλι ἐπιβιώσαμε. Καὶ τοῦτο ἐπειδὴ εἴχαμε τὰ πνευματικὰ ἐφόδια ποὺ δίδασκε ὁ Πατροκοσμᾶς. Πίστη στὸν Θεό, Μεγάλη Ἰδέα καὶ ἐλπίδα γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀπελευθέρωση, ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία, συνείδηση τῆς διαχρονικῆς πορείας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅλα αὐτὰ σὲ ἕναν δημιουργικὸ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἐμπορικὸ δαιμόνιό του Ἕλληνα. Ὅσοι μιλοῦν σήμερα κατὰ τῶν Μνημονίων, ἀλλὰ βάλλουν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παιδείας καὶ τῶν ἐθνικῶν ἰδανικῶν κακίστη ὑπηρεσία προσφέρουν. Γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦμε οἰκονομικὰ πρέπει πρῶτα νὰ ξαναβροῦμε τὴν αὐτοσυνειδησία μας. Γκρεμίζοντας τοὺς Ἁγίους καὶ τοὺς ἥρωες, στεροῦν ἀπὸ τὸν λαό μας τὴν ταυτότητά του καὶ ἀπὸ τοὺς νέους μας τὰ πρότυπα ποὺ χρειάζονται.
.          Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς συνδύασε ἄριστα τὴν ἐθνικὴ δράση μὲ τὴν κοινωνικὴ εὐαισθησία. Προφήτευε τὴν ἀπελευθέρωση («τὸ ποθούμενον», ὅπως τὸ ἔλεγε), μιλοῦσε ὑπὲρ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ κατὰ τῶν ξενικῶν διαλέκτων, ἀλλὰ παραλλήλως κήρυττε τὰ δικαιώματα τῶν γυναικῶν, τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀθιγγάνων. Μόνο μέσα στὴν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας τὸ ἐθνικὸ καὶ τὸ κοινωνικὸ συνυπάρχουν ἁρμονικά. Αὐτὸ χρειαζόμαστε σήμερα!

ΠΗΓΗ ἠλ. κειμένου: thriskeftika.blogspot.gr

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: