«Ο …ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ» (Ἠλεκτρονικὴ Ταυτότητα σὲ ὅλους τοὺς Εὐρωπαίους)

Ερωπαϊκ νωση:
λεκτρονικ Ταυτότητα σ λους τοὺς Ερωπαίους.

.         σχόλιο Ἱστολογίου ID-ont: Μία πιθανὴ χρεωκοπία τῆς χώρας μας καὶ ταυτόχρονη ἔξοδός της ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη (ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη) δὲν θὰ ἔχει μόνο ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις, ὅπως διάφοροι “ἐπαΐοντες” ἰσχυρίζονται. Θὰ ἔχει καὶ MIA τουλάχιστον θετικὴ ἐπίπτωση: Θὰ γλιτώσουμε ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητας, σχέδιο τὸ ὁποῖο ἐπεξεργάζεται ἡ Εὐρώπη γιὰ τοὺς Εὐρωπαϊκοὺς λαούς. Τὸ σχέδιο αὐτὸ εἶναι στὸ τελικό του στάδιο, ὅπως πληροφορούμαστε ἀπὸ τὸ δημοσίευμα κατωτέρω.
.         Τὸ ἐπιχείρημα ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ ἁρμόδια ἐπίτροπος εἶναι ὅτι πρέπει νὰ προστατευθοῦν τὰ παιδιά [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: ΓΙΑ ΤΟ “ΚΑΛΟ” ΜΑΣ…!], ὅταν χρησιμοποιοῦν τὸ διαδίκτυο. Καὶ γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ πρέπει νὰ πάρουν ὅλοι Ἠλεκτρονικὴ Ταυτότητα (Κάρτα τοῦ Πολίτη), προκειμένου τὰ ἠλεκτρονικὰ συστήματα νὰ γνωρίζουν πότε στὸ διαδίκτυο μπαίνει παιδὶ κι ἔτσι νὰ τοῦ μπλοκάρουν αὐτόματα τὶς “κακὲς” σελίδες… 
.         Ἀντὶ ἄλλων σχολίων σᾶς παρουσιάζουμε τὸ σχόλιο ποὺ ἔγραψε ἀναγνώστης τῆς σελίδας ποὺ δημοσίευσε αὐτὸ τὸ ἄρθρο: «Τὸ Διαδίκτυο εἶναι ἕνα θαυμάσιο πράγμα ποὺ δίνει στοὺς ἀνθρώπους τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου καὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης. Ἀλλὰ οἱ κατέχοντες τὴν ἐξουσία τὸ βλέπουν ὡς ἀπειλή. Θὰ κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιὰ νὰ ἐλέγξουν τοὺς ἀνθρώπους καὶ θὰ χρησιμοποιήσουν τὶς δικαιολογίες τῆς “προστασίας τῶν παιδιῶν”, “τῆς καταπολέμησης τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος” καὶ “τῆς νίκης κατὰ τῆς τρομοκρατίας”, γιὰ νὰ ἀφαιρέσουν τὰ δικαιώματά σας, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν παρακολούθηση καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς ζωῆς σας, γιὰ νὰ κατασκοπεύσουν στὶς ἀλληλογραφία σας. Γιὰ νὰ ἀρνηθοῦν σὲ κανονικοὺς ἀνθρώπους τὸ δικαίωμα στὴν ἰδιωτικὴ ζωή».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΡΤΑΣ ΕΠΙ ΘΥΡΑΙΣ

.         Οἱ ἀρχὲς στὴν Εὐρώπη εἶναι ἕτοιμες νὰ παρουσιάσουν τὰ σχέδιά τους γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ ἑνὸς συστήματος ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη, μὲ τὶς προτάσεις ποὺ θὰ παρουσιαστοῦν στὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ μήνα. Τὴν Τετάρτη, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ δημοσίευσε ἕνα ἔγγραφο στρατηγικῆς ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν δημιουργία συστημάτων γιὰ τὴν προστασία τῶν παιδιῶν στὸ διαδίκτυο. Στὸ ἔγγραφο αὐτὸ – ἀλλὰ ὄχι στὸ συνοδευτικὸ δελτίο τύπου οὔτε στὸ κείμενο σύνοψης γιὰ τὴν «ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν»- ἡ Ἐπιτροπὴ ἀνέφερε ὅτι θὰ προτείνει σύντομα ἕνα «πανευρωπαϊκὸ πλαίσιο γιὰ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες». Ἕνας ἐκπρόσωπος γιὰ τὴν ψηφιακὴ ἀτζέντα τῆς ἐπιτρόπου κᾶς Neelie Kroes δήλωσε ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ «θὰ ἔχει πλήρεις προτάσεις γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα στὶς 30 Μαΐου».
.         Τὸ ἔγγραφο, μὲ τίτλο «Εὐρωπαϊκὴ Στρατηγικὴ γιὰ ἕναν καλύτερο Διαδίκτυο γιὰ τὰ Παιδιά», δίνει μία γενικὴ περιγραφὴ τῶν προτάσεων γιὰ τὴν ἐναρμόνιση τῆς προστασίας μεταξὺ τῶν κρατῶν μελῶν γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ χρησιμοποιοῦν online ὑπηρεσίες. Περιέχει πολλὲς προτάσεις γιὰ τὴν αὐξημένη χρήση τοῦ στοιχείου τῆς ἡλικίας, καθὼς καὶ προτάσεις γιὰ ἐργαλεῖα ἀποτελεσματικοῦ γονικοῦ ἐλέγχου «σὲ ὁποιοδήποτε τύπο [ἠλεκτρονικῆς] συσκευῆς καὶ γιὰ κάθε τύπο περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων τῶν αὐτῶν ποὺ φτιάχνονται ἀπὸ τὸν χρήστη (user-generated).
.         Τὸ σύστημα ταξινόμησης τῆς ἡλικίας, τὸ ὁποῖο προορίζεται νὰ τροφοδοτήσει τοὺς νέους κανόνες προστασίας δεδομένων ποὺ λαμβάνουν εἰδικὴ μέριμνα γιὰ τὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν καὶ «δικαίωμα νὰ λησμονηθοῦν [τὰ δεδομένα]», θὰ εἶναι σὲ μεγάλο βαθμὸ θέμα τῆς αὐτορρύθμισης τῆς βιομηχανίας. Ὡστόσο, ἡ ρήτρα τῆς Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητας (e-ID) ἀνέφερε ὅτι ἕνα στοιχεῖο θὰ εἶναι ὑποχρεωτικό.
.       «… Ἡ Ἐπιτροπὴ προτίθεται νὰ προτείνει τὸ 2012 ἕνα πανευρωπαϊκὸ πλαίσιο γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ πιστοποίηση ποὺ θὰ ἐπιτρέψει τὴ χρήση προσωπικῶν χαρακτηριστικῶν (ἰδιαιτέρως τὴν ἡλικία) γιὰ νὰ ἐξασφαλιστεῖ ἡ συμμόρφωση μὲ τὶς ἠλικιακὲς διατάξεις τοῦ προτεινόμενου κανονισμοῦ περὶ προστασίας τῶν δεδομένων», δήλωσε ἡ Ἐπιτροπὴ στὸ ἔγγραφο, προσθέτοντας ὅτι τὰ κράτη μέλη θὰ πρέπει νὰ «διασφαλίσουν τὴν ἐφαρμογὴ τῆς νομοθεσίας τῆς ΕΕ στὸν τομέα αὐτὸ σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο». Στὸ πλαίσιο αὐτό, οἱ βιομηχανίες ἀναμένεται νὰ εἰσαγάγουν «τεχνικὰ μέσα» ἠλεκτρονικῆς ταυτοποίησης καὶ αὐθεντικοποίησης, σημείωσε.
.         Ἡ ἔναρξη τῆς στρατηγικῆς αὐτῆς ἕπεται τῆς ὠθησεως ποὺ ἔδωσε ἡ κ. Kroes, τὸ Νοέμβριο γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀσφάλειας τοῦ Διαδικτύου στὴν ΕΕ καὶ ἡ ὁποία προετοίμασε τὸ ἔδαφος γιὰ τὶς προτάσεις γιὰ τὴν προστασία τοῦ παιδιοῦ. Ὑπογράμμισε ἐπίσης τὴ λήψη νομικῶν μέτρων γιὰ νὰ καταστεῖ εὐκολότερο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους νὰ χρησιμοποιοῦν ἕναν ἑνιαῖο τύπο Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητας (e-ID) γιὰ online ὑπηρεσίες ἀνεξαρτήτως χώρας, ὁ ὁποῖος θὰ δώσει ὤθηση πρὸς ἕνα πανευρωπαϊκὸ πλαίσιο γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτοποίηση, αὐθεντικοποίηση (ἔλεγχο γνησιότητας) καὶ ἠλεκτρονικὴ ὑπογραφὴ (Pefias).

Ἀσαφεῖς περιοχὲς

.         Ὁ ἀκτιβιστὴς γιὰ τὰ ψηφιακὰ δικαιώματα κ. Jim Killock, τῆς Open Rights Group, δήλωσε στὸ ZDNet τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, ὅτι ἡ ἰδέα ἑνὸς ἠλεκτρονικοῦ συστήματος ταυτότητας δὲν ἦταν κακὴ ἀπὸ μόνη της, ἀλλὰ ἐπιθυμεῖ νὰ γνωρίζει τὸ πεδίο ἐφαρμογῆς τοῦ προγράμματος.  «Ὑπάρχουν συζητήσεις ἀλλοῦ σχετικὰ μὲ τὴν διαχείριση τῆς ταυτότητας σὲ ἀπευθείας σύνδεση – τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ἐξετάζει αὐτό», δήλωσε ὁ Killock. «Αὐτὸ ἀπὸ μόνο του δὲν εἶναι ἕνα φοβερὸ πράγμα, ἂν καὶ μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ἀσαφεῖς περιοχὲς ὅταν πχ. χρειάζεται νὰ παρέχετε τὴν ταυτότητά σας σὲ δικτυακοὺς τόπους ποὺ εἶναι discursive (;)». «Ἐὰν βοηθήσει στὶς τελικὲς ὑπηρεσίες, τότε ὑπάρχει πιθανῶς κάτι σὲ ὅ,τι λένε, ἀλλὰ διάβολος κρύβεται στς λεπτομέρειες», προσέθεσε. Ὁ Killock χαιρέτησε τὴν ἰδέα τῆς τοποθέτησης γονεϊκοῦ ἐλέγχου σὲ συσκευὲς ὅπως τὰ smartphones ἢ tablets, «ἐπειδὴ οἱ κλήσεις ποὺ ἀκοῦμε γιὰ φιλτράρισμα περιεχομένου σὲ ἐπίπεδο δικτύου εἶναι πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνες». Ὡστόσο, προσέθεσε ὅτι οἱ γονεϊκὲς τεχνολογίες ἐλέγχου εἶναι μὴ ἀξιόπιστες.
.         Τὸ ἔγγραφο στρατηγικῆς δήλωσε ἐπίσης ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ θὰ υἱοθετήσει μία πανευρωπαϊκὴ «πρωτοβουλία γιὰ τὴν ἐπισήμανση (notice) καὶ ἀπαγόρευση εἰσόδου (takedown)» γιὰ τὶς ἰστοσελίδες. Αὐτὸ θὰ ἐπεκταθεῖ ὄχι μόνο σὲ εἰκόνες σεξουαλικῆς κακοποίησης παιδιῶν, ἀλλὰ σὲ «ὅλες τὶς κατηγορίες τοῦ παράνομου περιεχομένου».
.         Παραμένουν ἐρωτήματα γιὰ τὸ ἂν τὸ σύστημα Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητας (e-ID) θὰ ἔχει χρήσεις πέρα ἀπὸ τὴν ἠλικιακὴ κατάταξη, ἐὰν κάθε πολίτης θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ σύστημα, μὲ τὶς συνέπειες ποὺ αὐτὸ ἔχει γιὰ τὴν online ἀνωνυμία. Ἐπιπλέον, τὸ ἔγγραφο δὲν περιγράφει τί τεχνολογία ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ γονεϊκοῦ ἐλέγχου σὲ ὁποιοδήποτε τύπο συσκευῆς καὶ ποιὲς βιομηχανίες ἀναμένεται νὰ ἐφαρμόσουν αὐτό, ἂν καὶ οἱ ἐναρμονισμένες ἐπισημάνσεις (notice) καὶ ἡ ἀπαγόρευση εἰσόδου (takedown) θὰ ἰσχύουν γιὰ τὸ ὑλικὸ ποὺ παραβιάζει πνευματικὰ δικαιώματα. Ἡ Ἐπιτροπὴ δὲν ἀπάντησε σὲ αἴτημα γιὰ διευκρινίσεις ἐπὶ τῶν θεμάτων αὐτῶν μέχρι τὴ στιγμὴ ποὺ γράφηκε αὐτὸ τὸ ἄρθρο (3/5/2012)

ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.com

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: