«ΕΚΣΠΑΣΩ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΤΗΝ ΛΙΘΙΝΗΝ ΕΚ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΑΥΤΩΝ» (Κύριε! Ἴσως καὶ στὰ δικό μου στῆθoς κρύβεται μιὰ πέτρινη καρδιά.)

«Ἐκσπάσω τὴν καρδίαν τὴν λιθίνην ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτῶν»

τοῦ περιοδ. «ΖΩΗ»,
ἀρ. τ. 4257, Μάϊος 2012

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.           Εἶναι παράξενο, σχεδὸν ἀπίστευτο. Καὶ ὅμως ἀληθινό: Μέσα στὸ στῆθος πολλῶν ἀνθρώπων ὑπαρχει μιὰ πέτρα. Ἐκεῖ, στὴν θέση ἀκριβῶς τῆς καρδίας. Δὲν εἶναι ἄρρωστοι, δὲν μπορεῖς μὲ τὸ πρῶτο βλέμμα νὰ καταλάβης τί τοὺς συμβαίνει. Δὲν εἶναι καρδιοπαθεῖς. Ὁ σφυγμός τους φυσιολογικός, ἡ κυκλοφορία τοῦ αἵματος κανονική. Καὶ ὅμως, ἐκεῖ, στὴν θέση ἀκριβῶς τῆς καρδιᾶς, ὑπάρχει μιὰ πέτρα. Μιὰ σκληρή, κρύα πέτρα. Εἶναι οἱ ἄνθρωποι μὲ τὴν «καρδίαν τὴν λιθίνην», μὲ τὴν πέτρινη καρδιά, ὅπως λέει ὁ Θεὸς (Ἰεζεκ. ια´ 19).
.          Αὐτοὶ ποὺ μὲ τὴν ἀντίστασή τους στὰ θέλημα τοῦ Κυρίου καὶ στὴν ἀγάπη Του σκλήρυναν τόσο τὴν καρδιά τους, ὥστε νὰ τὴν μεταβάλουν τελικὰ σὲ πέτρα. Ἔτσι ἐξηγεῖται, γιατί οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἀντιμετωπίζουν παγερὰ τὸν πόνο, τὴν ἀπόγνωση, τὰ βάσανα τῶν ἄλλων. Μιὰ πέτρινη καρδία πῶς νὰ συγκινηθῆ; Ἔτσι ἐξηγεῖται, γιατί στέκονται ἀδιάφοροι ἔναντι τοῦ Θεοῦ, γιατί διαπράττουν ἐν ψυχρῷ τὶς φρικτότερες ἁμαρτίες. Τοὺς μιλεῖς γιὰ τὰ κακὰ ποὺ κάνουν καὶ σηκώνουν ἀδιάφορα τοὺς ὤμους. Τοὺς παρακαλεῖς νὰ θυμηθοῦν ἐπὶ τέλους ὅτι εἶναι ἄνθρωποι, καὶ σὲ κοιτάζουν σὰν νὰ μὴν καταλαβαίνουν τί τοὺς λές. Τοὺς κάνεις λόγο γιὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ μόλις συγκρατιοῦνται νὰ μὴν γελάσουν σαρκαστικά. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία: ἐκεῖ στὸ στῆθος τους, στὴν θέση ἀκριβῶς τῆς καρδιᾶς, εἶναι μιὰ πέτρα.

*  *  *

.          Αὐτὴ ἡ πέτρα μέσα στὸ στῆθος τῶν ἀνθρώπων -ἴσως καὶ στὸ δικό μας- αὐτὴ «ἡ λιθίνη καρδία», προκαλεῖ ἕναν πόνο στὸν ἅγιο, τὸν ζῶντα Θεό. Προκαλεῖ μιὰ θλίψη στὸ ἅγιον Πνεῦμα. Εἶναι ὁπωσδήποτε ἕνας ξεπεσμὸς γιὰ τὸν ἄνθρωπο τὸ νὰ μεταμορφώση τὴν εὐγενικὴ καὶ ὑπέροχη καρδιά του σὲ νεκρὸ λιθάρι.
.          Δὲν μπορεῖ νὰ βλέπη ὁ Κύριος τὸ πλάσμα του σὲ μιὰ τέτοια κατάσταση. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀναγγέλλει τὴν σωτηρία, ὑπόσχεται τὴν πιὸ θαυμαστὴ ἐπέμβαση: «Ἐκσπάσω τὴν καρδίαν τὴν λιθίνην ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτῶν» (Ἰεζ. ια´ 19). Θὰ ἀφαιρέσω, θὰ ξεριζώσω, θὰ ξεκολλήσω τὴν πέτρινη καρδία ἀπὸ μέσα σας. Ἔτσι μιλάει ὁ Ὕψιστος. Καὶ εἶναι ἀπόλυτα πιστὸς στὶς ὑποσχέσεις του. Τὴν στιγμὴ αὐτή, τώρα, σήμερα, τὰ χέρια τοῦ ζωντανοῦ καὶ αἰώνιου Θεοῦ προσπαθοῦν νὰ ξεριζώσουν τὶς λίθινες καρδίες ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα στήθη.

*  *  *

.          Ὅμως, τὸ νιώθεις, μιὰ τέτοια ἐπέμβαση δὲν εἶναι κάτι ἁπλό. Αὐτὴ ἡ θαυμαστὴ ἐπέμβαση, ποὺ ὀνομάζεται «ἀφαίρεσις λιθίνης καρδίας», προκαλεῖ ἀσφαλῶς πόνο. Ἐδῶ ἕνα ἐλάχιστο πετραδάκι στὸ νεφρὸ ἢ στὴν χολή, γιὰ νὰ βγῆ, χρειάζεται ὀδυνηρὴ πολλὲς φορὲς ἐγχείρηση. Πολὺ περισσότερο, ὅταν ἡ πέτρα εἶναι στὴν καρδιά. Μᾶλλον: ὅταν ὁλόκληρη ἡ καρδία εἶναι μιὰπέτρα.
.          Εἶναι δύσκολο νὰ ἀπαρνηθῆ ὁ ἄνθρωπος τὴν σκληρότητά του. Εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ βγῆ ἀπα τὴν ἐγωιστικὴ ἀδιαφορία του, νὰ ἐγκαταλείψη τὴν ἁμαρτωλὴ καὶ κτηνώδη κατάσταση μέσα στὴν ὁποία ζῆ. Δυσκολεύεται ν᾽ ἀποκαταστήση τὶς σχέσεις του μὲ τὸν Θεὸ καὶ νὰ ὑπoταχθῆ στὸν νόμο Του. Μὲ ἕνα λόγο προτιμάει ἴσως νὰ διατηρῆ τὴν πέτρινη καρδιά του καὶ ἀντιστέκεται στὴν ἀφαίρεση, τὴν ἐξαγωγή της. Ἀλλὰ «ἡ λιθίνη καρδία» πρέπει νὰ ἀφαιρεθῆ. Καὶ γιὰ νὰ γίνη αὐτό, ὁ Θεὸς χρησιμοποιεῖ ἀπείρους τρόπους:
.       Δίνει εὐκαιρίες φωτισμοῦ. Στέλνει καθημερινὰ εἰδοποιήσεις καὶ μηνύματα. Στέλνει θλίψεις, θανάτους, ἀποτυχίες, ἀναποδιές. Ἂν δοκιμάζης τέτοια πράγματα στὴν ζωή σου, ρώτησε τὸν ἑαυτό σου: μήπως μὲ ὅλα αὐτὰ ὁ Κύριος καὶ πατέρας σου θέλει νὰ ξεριζώση τὴν πέτρινη καρδιά μου;
.          Νὰ ἕνα ἀληθινὰ εὐλογημένο ξερίζωμα. Μιὰ σωτήρια ἐπέμβαση.

*  *  *

.          Μοναδικὴ καὶ σωτήρια ἐπέμβαση! Ἀσφαλῶς. Γιατί δὲν πρόκειται μόνο γιὰ ἐξαγωγὴ λίθινης καρδιᾶς. Ὁ Παντοδύναμος ὑπόσχεται: «Ἐκσπάσω τὴν καρδίαν τὴν λιθίνην … καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν σαρκίνην» (Ἰεζεκιὴλ ια´19). Στὴν θέση τῆς πέτρινης καρδιᾶς τὰ ἅγια χέρια τοῦ Κυρίου τοποθετοῦν μιὰ σάρκινη καρδιά. Μιὰ καρδιὰ ποὺ νὰ αἰσθάνεται, νὰ ζῆ, νὰ ἀγαπάη, νὰ «πορεύεται ἐν τοῖς προστάγμασι τοῦ Θεοῦ» καὶ νὰ «φυλάσσῃ καὶ νὰ ποιῇ τὰ δικαιώματά» Του.
.          Ἐκπληκτικὴ πράγματι ἡ ἐγχείρηση. Μιὰ ἀλλαγὴ ποὺ ξεπερνάει κάθε προσδοκία. Ὁ ἄνθρωπος, ποὺ στὸ στῆθoς του ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ φύτεψε μιὰ καινούργια καρδιά, εἶναι μιὰ ἔκτακτη ὕπαρξη. Ξαναγίνεται ἀληθινὸς ἄνθρωπος, ὅλο εὐγένεια, εὐαισθησία καὶ καλοσύνη. Μπορεῖ νὰ ζῆ καὶ πάλι ὡς παιδὶ τοῦ Θεοῦ. Νὰ τὸν ἀγαπάη βαθιὰ καὶ ἀνεπιφύλακτα καὶ νὰ πρoσπαθῆ νὰ εἶναι ἕνας ἐγκάρδιος φίλος τοῦ Θεοῦ, ἕνας γνήσιος ἄνθρωπός του.

 *  *  *

.         Κύριε! Ἴσως καὶ στὰ δικό μου στῆθoς κρύβεται μιὰ πέτρινη καρδιά. Ἴσως τόσο καιρὸ νὰ μὴν κατάλαβα ὅτι τὰ χέρια σου τὰ ἄχραντα θέλουν νὰ τὴν ξεριζώσουν, γιὰ νὰ φυτέψουν μιὰ καινούργια καρδιά. Συγχώρεσε μέ, Θεέ μου, ἂν ἀντιστέκωμαι. Δὲν τὸ θέλω.
.         Ἂς τελειώση τὰ συντομώτερο αὐτὴ ἡ ἐπέμβασή Σου ἡ λυτρωτική. Ποιὸς θὰ μετρήση τὴν εὐτυχία μου, Ὕψιστε, τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ ἀνακαλύψω μιὰ καινούργια σπλαχνικὴ καρδιὰ -δικό Σου δῶρο- νὰ χτυπάη στὸ κουρασμένο στῆθoς μου.

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: