ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ (μαζὶ καὶ τὸ θέμα τῆς Θεοκτονίας)

ρχ ξελίξεων συμμαχία μ τ σραλ

Νικηφόρος Φωκᾶς

.        Ἡ Ἑλλὰς γιὰ πρώτη ἴσως φορὰ στὴν πρόσφατη ἱστορία της ἐγκαταλείπει τὶς ἀρχὲς τῆς στήριξης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ διεθνοῦς δικαίου ποὺ τὸ Ἰσραήλ, κατὰ κοινὴ ὁμολογία, παραβιάζει στὴν Παλαιστίνη (βλ. π.χ. τὰ πολλὰ βέτο τῶν Η.Π.Α. στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπανειλημμένες καταδίκες τοῦ Ἰσραὴλ ἀπὸ τὴν Γενικὴ Συνέλευση τῶν Η.Ε.). Ἔτσι, ἡ Ἑλλὰς προχωρεῖ σὲ μία συμμαχία προκειμένου νὰ ἀποκομίσει πρακτικὰ ὀφέλη ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη (ΑΟΖ) ἐν ὄψει τῆς συνεργασίας Ἰσραὴλ-Κύπρου, ἀλλὰ ἴσως καὶ μὲ τὰ ἄλλα ἐθνικὰ θέματα ποὺ συνδέονται κυρίως μὲ ἐδαφικὲς διεκδικήσεις εἰς βάρος τῆς Χώρας (Αἰγαῖο, Θράκη, Μακεδονικό).
.        Στὸ ἐπίπεδο τῶν ἀρχῶν της λοιπόν, ἡ Ἑλλὰς κάνει μία μεγάλη παραχώρηση. Ἐνῶ φαίνεται ὅτι αὐτὴ ἡ παραχώρηση μπορεῖ νὰ φέρει ὀφέλη, σωστότερη εἶναι, κατὰ τὴν γνώμη μου, ἡ θέση ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι πολὺ μικρὴ σὲ ποσοτικὰ μεγέθη (ἀλλὰ καὶ μεγάλη σὲ ποιοτικὰ μεγέθη) γιὰ νὰ κάνει μία τόσο μεγάλη καὶ ξαφνικὴ στροφὴ χωρὶς νὰ ζημιωθεῖ. Αὐτὸ ἰσχύει ἀκόμη περισσότερο ἂν αὐτὴ ἡ στροφὴ τὴν δέσει ἀκόμη περισσότερο μὲ μία λεόντεια συμφωνία στὸ ἅρμα τῶν Η.Π.Α. καὶ δυσκολέψει ἀκόμη πιὸ πολὺ μία στοιχειωδῶς ἰσορροπημένη πολιτικὴ ἀπέναντι σὲ χῶρες, μὲ τὶς ὁποῖες ἡ Ἑλλὰς ἔχει κοινὴ θρησκευτικὴ καὶ πολιτιστικὴ παράδοση (καὶ σὲ κάποιο βαθμὸ καὶ κοινὰ συμφέροντα), ὅπως ἡ Ρωσία.
.        Τὰ ὑπὲρ εἶναι πλέον γνωστά. Συνοψίζονται στὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴν στήριξη ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ καὶ πιθανὸν ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. στὴν ἀνακήρυξη τῆς ΑΟΖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἴσως στὰ ἄλλα ἐθνικά μας θέματα. Προϋποθέτουν ὅμως νὰ κηρύξουμε τὴν ΑΟΖ ἐπειγόντως (μὲ τὴν κατάλληλη διπλωματικὴ προετοιμασία) καὶ νὰ ἀρχίσουμε τὶς ἔρευνες καὶ τὴν ἐκμετάλλευση, ὅπως ἔκανε ἡ Κύπρος, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀκολουθήσουμε μία πιὸ δραστήρια πολιτικὴ ὑπεράσπισης τῶν θέσεών μας στὰ ἄλλα ἐθνικὰ θέματα.
.        Τὰ κατὰ τῆς συμμαχίας αὐτῆς δὲν συζητοῦνται ἀρκετά, ὅπως δὲν συζητοῦνται τὰ θέματα τοῦ Ἰσραὴλ ἀκόμη ἀνάμεσα καὶ στοὺς φίλους τοῦ Ἰσραὴλ ἀκόμη καὶ στὶς Η.Π.Α. Ὅποιοι ἐπικρίνουν τοὺς χειρισμοὺς τῆς κυβέρνησης τοῦ Ἰσραήλ, ἂν εἶναι Ἑβραῖοι, ἀποκαλοῦνται Ἑβραῖοι ποὺ μισοῦν τοὺς ἑαυτούς τους καί, ἂν δὲν εἶναι Ἑβραῖοι, ἀντισημίτες. Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ στὸ Ἰσραὴλ σὲ σημεῖο παραλογισμοῦ, ἀφοῦ ἡ κριτικὴ συχνὰ ἀπευθύνεται ἀκόμη καὶ σὲ διακεκριμένα μέλη τῶν Ἰσραηλινῶν ἐνόπλων δυνάμεων! Παρὰ τὴν ἀπουσία μιᾶς δημόσιας συζήτησης, ὅπου φίλοι καὶ λογικοὶ ἄνθρωποι μποροῦν νὰ διαφωνήσουν καλόπιστα εἶναι ἀδιανόητη, ἕνα εἶναι σίγουρο. Θὰ προκαλέσουμε τὴν ὀργὴ τῆς Τουρκίας (καὶ τοῦ Ἰσλαμικοῦ κόσμου) ποὺ δὲν ξέρουμε πὼς θὰ ἐκδηλωθεῖ.
.        Πρὸς τὸ παρόν, ἡ Τουρκία περιορίζεται σὲ φραστικὲς ἐπιθέσεις. Πς μπορομε μως ν εμαστε σίγουροι τι ατ θ συνεχισθε δίως ν ψει τς ρευστότητας τς κατάστασης στν γείτονα χώρα λλ κα σ λη τν Μ. νατολή; Κα ν ατ δν εναι σίγουρο, δν πρέπει ν τοιμαζόμαστε γι λα τ νδεχόμενα;
.        Πιθανολογεῖται ὅτι οἱ Ἰσραηλινοὶ (καὶ οἱ Ἀμερικανοί) θὰ κάνουν χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις καὶ θὰ προσπαθήσουν νὰ ἐπιτύχουν τοὺς στόχους τους χωρὶς γενικευμένο πόλεμο. Ὅμως, καὶ ἂν ἀκόμη τὸ Ἰρὰν δὲν ἔχει τὴν δύναμη νὰ διεξαγάγει ἕνα γενικευμένο πόλεμο (ἔχοντας χάσει κατὰ πᾶσα πιθανότητα καὶ τὸ στήριγμα τῆς Συρίας), μπορεῖ κάλλιστα νὰ ἐξεγείρει τοὺς Μουσουλμάνους ἀνὰ τὸν κόσμο καὶ νὰ σπείρει τὴν τρομοκρατία. Εἶναι σαφὲς ὅτι οἱ Η.Π.Α. θὰ συνδράμουν τὸ Ἰσραήλ. Τί θὰ κάνει ἡ Ρωσία, θὰ ἐγκαταλείψει τὸ Ἰρὰν καὶ τὴν Συρία στὴν τύχη τους; Σὲ ἕνα τέτοιο περιβάλλον ἀνασφάλειας εὐνοεῖται ὁ περιορισμὸς τῶν λαϊκῶν ἐλευθεριῶν καὶ δυσχεραίνεται ἀκόμη πιὸ πολὺ ἡ οἰκονομικὴ ἀνάκαμψη.
.        Στὰ θέματα ἀρχῆς ὑπάρχει καὶ τοῦτο, ποὺ ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ προκύψει καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Σ πρόσφατη πίσκεψη το ρχιραβίνου το σραλ στν Κύπρο, ρχιεπίσκοπος Κύπρου κανε μία δήλωση νάλογη μίας παλαιότερης δήλωσης το Βατικανο τι ο βραοι δν εθύνονται γι τν σταύρωση το ησο (προσθέτω, γι τς διώξεις τν ποστόλων τς κκλησίας) (βλ. σχετ.: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ “ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ). Ἡ δήλωση αὐτὴ ἐπαναλαμβάνει τὸ αὐτονόητο (ποὺ βέβαια ὁ φανατισμὸς κάνει πολλοὺς νὰ τὸ ξεχνοῦν), ὅτι δηλαδὴ δὲν νοεῖται συλλογικὴ ποινικὴ εὐθύνη γιὰ ἕνα ἔγκλημα ποὺ τέλεσε κάποιος ἄλλος. Αὐτὸ ὅμως ἔχει δύο προϋποθέσεις ποὺ πρέπει νὰ συνοδεύουν τὴν δήλωση. Πρῶτα, ὅτι τὰ μέρη ἀποκηρύσσουν αὐτὸ τὸ ἔγκλημα (διαφορετικά, μπορεῖ νὰ ἔχουν ποινικὴ εὐθύνη ὡς ἠθικοὶ αὐτουργοὶ ἡ πολιτικὴ ἡ ἠθικὴ εὐθύνη (βλ. σχετ.: ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΝ ΑΝΤΙΕΥΑΓΓΕΛΙΟ). Καὶ ἔπειτα παιτεται τ μέρη ν πέχουν π νέργειες πο πονομεύουν να π τ μέρη (στν συγκεκριμένη περίπτωση, τν κκλησία). Δικαίως, τ σραλ χει ατ τν παίτηση σ σχέση μ τ λοκαύτωμα. Τ διο φείλουν ν παιτον κα ο Χριστιανο σ σχέσηχι μόνο μ τν σταύρωση το ησοῦ, ἀλλὰ καὶ τὶς διώξεις τῶν Ἀποστόλων καὶ τῆς Ἐκκλησίας (ο τελευταες συνεχίζονται π διάφορες θρησκευτικές, ντιθρησκευτικς κα παραθρησκευτικς ργανώσεις).

ΠΗΓΗ: antibaro.gr

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: