ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΟΡΤΗ ΧΑΡΑΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΟΡΤΗ ΧΑΡΑΣ

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
(ἀρ. τ. 2043, 15 Ἀπριλίου 2012)

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

.         Ἀνάσταση! ἡ πιὸ µεγάλη, ἡ πιὸ χαρµόσυνη, ἡ πιὸ εὐφρόσυνη γιορτὴ τῆς χριστιανοσύνης. Ἡ «ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν καὶ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων» κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. «Ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἠµέρα, ἡ µία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία», κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Δαµασκηνό. Εἶναι ὅ,τι καὶ ἡ ἄνοιξη ἀναµεσα στὶς ἐποχές, ὁ ἥλιος ἀνάµεσα στ᾽ ἀστέρια, τὸ χρυσάφι ἀνάµεσα στὰ µέταλλα καὶ ἡ βασίλισσα ἀνάµεσα στὶς ἡµέρες τοῦ χρόνου, κατὰ τὸν ἅγιο Νικόδηµο τὸν Ἁγιορείτη. Εἶναι ἡ µόνη γιορτὴ ποὺ τὴν γιορτάζουµε οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ σαράντα συνεχόµενες ἠµέρες ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα µέχρι τὸν ἑσπερινὸ τῆς Ἀναλήψεως, ἀλλὰ καὶ ὅλες τὶς Κυριακὲς τοῦ χρόνου.
.          Ἀπ᾽ ἄκρη σ᾽ ἄκρη σὲ ὅλα τὰ µήκη καὶ πλάτη τῆς ὑδρογείου ἀκούεται ὁ νικητήριος παιάνας «Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!» Χτυποῦν οἱ ἀργυρόηχες καµπάνες καὶ διαλαλοῦν τὸ τρισχαρούµενο µήνυµα. Ὁ  Λυτρωτὴς ἀναστηµένος καὶ τοῦ θανάτου νικητής. Σκύβουν οἱ ἄγγελοι στὸν ἄδειο Τάφο. «Οὐκ ἐστιν ὧδε, ἀλλ᾽ ἠγέρθη» (Λουκ. κδ´ 6). Ὅλη ἡ δηµιουργία συνεορτάζει. Λάµπουν τὰ πρόσωπα, σκιρτοῦν οἱ καρδιές. «Ἡ ἱερὰ καὶ µεγαλόφωνος πανήγυρις τῶν Ὀρθοδόξων ἀγάλλεται»! «Σήµερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καὶ χαίρει, ὅτι Χριστὸς ἀνέστη καὶ Ἅδης ἐσκυλεύθη»! «Χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται τῆς ἀναστάσεως τὴν πεῖραν εἰληφότα»!
.         Στὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως συµµετέχει ὅλος ὁ ἀόρατος κόσµος τῶν ἀσωµάτων Δυνάµεων. «Ἀνέστη Χριστός, καὶ χαίρουσιν ἄγγελοι»! Δοξάζουν τὸν Ἀναστάντα µὲ «Ἆσµα καινόν»! Τέρπεται καὶ ἀγάλλεται ἡ θεοχαρίτωτος Ἁγνὴ «ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου της», ἡ «µητρικῶς πάντων ὑπεραλγήσασα» κατὰ τὸ θεῖο Πάθος του. Ἀγάλλεται, διότι τὸν ὑπεραγαποῦσε «ὡς γέννηµα τῶν σπλάγχνων της, ἀλλὰ καὶ ὡς µονογενῆ αὐτῆς υἱὸν καὶ ὡς µόνη οὖσα µήτηρ αὐτοῦ χωρὶς πατρός», καθὼς λέει ὁ  ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης. Συγχαίρουν οἱ Μυροφόρες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες πήγαιναν κλαίγοντας στὸ µνηµεῖο, γιὰ νὰ µυρώσουν «νεκρόν, καὶ ὑπήντησαν ζῶντα Θεόν, καὶ Πάσχα τὸ µυστικὸν τοῖς µαθηταῖς εὐηγγελίσαντο»! Συγχαίρουν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ κάνουν φτερὰ «οἱ ὡραῖοι πόδες» τους, γιὰ νὰ εὐαγγελισθοῦν στοὺς ἐγγὺς καὶ στοὺς µακρὰν τὴν εἰρήνη καὶ τὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως! Συγχαίρουν οἱ Ἅγιοι, οἱ  Ὅσιοι, οἱ Μάρτυρες, οἱ Νεοµάρτυρες καὶ οἱ σύγχρονοι Μάρτυρες, οἱ ὁποῖοι γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος ὑπέµειναν τροχούς, τηγάνια πυρακτωµένα καὶ ἄφησαν τὴν τελευταία ἀναπνοή τους ψάλλοντας τὸ «Χριστὸς ἀνέστη»! Συγχαίρουν οἱ ἐν τῷ ἅδῃ προπάτορες, διότι ὁ ἀναστὰς Κύριος «πύλας χαλκᾶς συνέτριψε·  ψυχάς, ἃς κατεῖχε τὸ πρὶν ὁ ἅδης, Θεὸς ὢν ἀνέστησε»! Μπροστὰ στὸν θάνατο ἔτρεµαν οἱ πάντες, ἀλλὰ µὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀχρηστεύθηκε τὸ θανατερὸ κεντρί του. «Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; ποῦ σου, Ἅδη, τὸ νίκος;» (Α´ Κορ. ιε´  55). Ποῦ εἶναι, θάνατε, τὸ φαρµακερὸ κεντρί σου; Ποῦ εἶναι, ἅδη, ἡ νίκη σου; «Ἀνέστη Χριστός, καὶ σὺ καταβέβλησαι»!
.         Στὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως συµµετέχει καὶ σύµπασα ἡ δηµιουργία. «Σ᾽  ὅλη τὴν πλάση λαµπρὸ γιορτάσι, ἡ φύση ἁπλώνεται σὰ χοροστάσι». Γράφει ὁ  Φώτης Κόντογλου στὸ βιβλίο τοῦ Μυστικὰ Ἄνθη: «Τὸ Πάσχα τὸ µοσχοβόληµα ποὺ βγάζουνε τὰ ἄνθια καὶ τὰ βότανα, τὸ κελάηδηµα τῶν πουλιῶν, τὸ λεπτὸ ἀγέρι ποὺ σαλεύει τὰ χλωρὰ κλαριά, τ᾽  ἀλαφρὸ κύµα ποὺ γλυκοµουρµουρίζει στὴν ἀκρογιαλιά, ὅλα τὰ νιώθεις νὰ πανηγυρίζουνε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ … Ὡς καὶ οἱ ξέρες τοῦ πελάγου κι ἐκεῖνες γιορτάζουνε. Οἱ πέτρες θαρρεῖς πὼς εἶναι κι ἐκεῖνες ζωντανὲς καὶ χαρούµενες. Τίποτα δὲν εἶναι νεκρὸ καὶ ἄψυχο. Πουθενὰ δὲν ὑπάρχει πιὰ θάνατος, πουθενὰ δὲν ἀπόµεινε σκοτάδι».
.          Ἂς εἶναι πεπληρωµένες καὶ οἱ δικες µας καρδιὲς ἀπὸ τὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως. Διότι «ἡ πάντων χαρά, Χριστὸς ἡ ἀλήθεια», ὅλη µας τὴν ζωὴ τὴν ἔκανε γιορτή, γιορτὴ χαρᾶς, καθὼς λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος.  Ἂς εἶναι καὶ ἡ δική µας χαρὰ ἀνεκλάλητη καὶ δεδοξασµένη, διότι µὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ νικήθηκε ὁ  θάνατος, νικήθηκε ὁ διάβολος, νικήθηκε ἡ ἁµαρτία, νικήθηκαν οἱ ἐχθροὶ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ. Σκιρτουµε ἀπὸ χαρὰ οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ «καὶ σκιρτῶντες ὑµνοῦµεν τὸν αἴτιον»! Ἀκόµη καὶ ὅταν θλιβόµαστε, µᾶς προτρέπει ὁ ἀπόστολος Παῦλος νὰ µὴ στενοχωρούµεθα. Κι ὅταν βρισκόµαστε σὲ δύσκολη θέση, νὰ µὴ ἀπελπιζόµαστε. Κι ὅταν διωκόµαστε, νὰ µὴ πανικοβαλλόµαστε, διότι δὲν µᾶς ἐγκαταλείπει ὁ ἀναστὰς Κύριος. Φαίνεται ὅτι µᾶς κατανικοῦν καὶ µᾶς ρίχνουν κάτω στὴν γῆ σὰν τοὺς παλαιστές, ἀλλὰ δὲν χανόµαστε (Β´ Κορ. δ´  8)! Κι ὅταν ἀδικούµαστε, νὰ ἀνοίγουµε ἀγκαλιὲς εἰρηνοφόρες καὶ νὰ ἀλληλοσυγχωρούµαστε! Νὰ δίνουµε καὶ νὰ παίρνουµε ὁλόψυχη τὴν συγγνώµη µας. Ὅ,τι λυπηρὸ συνέβη µεταξύ µας, νὰ τὸ ξεχνᾶµε. Δὲν ὑπάρχει πιὸ χαρούµενη ἡµέρα ἀπὸ τὴν Λαµπρή. Δὲν ταιριάζει νὰ τὴν γιορτάζουµε µὲ σκυθρωπὰ πρόσωπα καὶ πικραµένες καρδιές. Νὰ δίνουµε τὰ χέρια καὶ νὰ ἀλληλοσυγχωρούµαστε. Νὰ λέµε τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» ἐχθροὶ καὶ φίλοι!
.       Ἀνάσταση, γιορτὴ τῆς χαρᾶς, γιορτὴ τῆς ἀγάπης! Στὸν Ἀναστάντα τὰ χέρια ὑψώνει κάθε ψυχὴ σ᾽ ὅποια φυλή. Μαζὶ κι ἐµεῖς νὰ ὑψώσουµε τὰ χέρια µας στὸν Ἀναστάντα καὶ νὰ Τοῦ ποῦµε: Ἀναστηµένε Κύριε, ἀνάστησε κι ἐµᾶς σὲ νέα ζωὴ εἰρήνης καὶ χαρᾶς. Κι ἀξίωσέ µας νὰ ἀκολουθήσουµε τὴν ἀναστάσιµη πορεία σου στὸν οὐρανό, αἰώνια νὰ ζήσουµε µαζί σου, θεῖε Λυτρωτή. Ἀµήν.

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: