H ΚΑΤΑΙΓΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΩΝ

H ΚΑΤΑΙΓΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΩΝ

Τῆς ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος»,
ἀρ. τ. 1917 (02.03.2012)

.          Διαστάσεις πνευματικῆς καταιγίδας προσλαμβάνει πλέον τό ἀντικανονικό, ἀντιπατερικό καί ἀνορθόδοξο φαινόμενο τῶν συμπροσευχῶν, ἁπανταχοῦ τῆς γῆς. Ὁ Ἀντίχριστος προετοιμάζει τόν ἐρχομό του καί συγκεντρώνει τίς δυνάμεις του. Σχεδόν οἱ πάντες ἔχουν ὑποκύψει εἰς τά κελεύσματά του, πού ἔχουν ὡς στόχο νά προσβάλουν, νά διώξουν καί εἰ δυνατόν, νά ἀφανίσουν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ὄχι ἁπλῶς ἡ μόνη ἐλπίδα σωτηρίας γιά τούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί ἡ μόνη δύναμη, πού δέν πρόκειται νά νικηθῆ καί νά προσκυνήση τόν Ἑωσφόρο, ἀφοῦ «πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ιϛ´ 18)…
.          Ὁ φθονερός καί ἀρχέκακος ὄφις, ὁ δόλιος καί πανοῦργος, ἀφοῦ ἀπέτυχε διά τῶν αἰώνων εἴτε μέ τούς ἐσωτερικούς διωγμούς εἴτε με τήν ἐσωτερική διάβρωση τῶν αἱρέσεων και τῆς πλάνης νά διαλύση τήν Ἐκκλησία, χρησιμοποιεῖ τώρα, ἴσως τό ἔσχατο ὅπλο, τήν ἀγάπη, τό κατ᾽ ἐξοχήν γνώρισμα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καί φορώντας τήν μάσκα, τό προσωπεῖο τοῦ ἀγαπῶντος μᾶς καλεῖ νά ἐγκαταλείψουμε τίς διαιρέσεις καί τά σχίσματα ὅλοι οἱ Χριστιανοί, αἱρετικοί καί ὀρθόδοξοι, καί να ἀγαπηθοῦμε, νά ἑνωθοῦμε, νά συμπροσευχώμαστε. Θαυμᾶστε τό μέγεθος τῆς διαστροφῆς καί τῆς ὑποκρισίας!

Δέν εἶχον ἀγάπην ὁ Χριστός, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες;

.          Ἐμφανίζεται ἔτσι ὡς ἀνώτερος ἠθικώτερος, ἁγιώτερος, καλύτερος τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι με αὐστηρότητα ὡμίλησαν ἐναντίον ὅσων διαστρέφουν τήν Ἀλήθεια, διότι ἀγάπη χωρίς ἀλήθεια, εἶναι ψευτοαγάπη, ἐπειδή ἀποκρύπτει ἀπ᾽ τούς ἀνθρώπους τόν δρόμο καί τά μέσα τῆς σωτηρίας τους, τούς στερεῖ τήν αἰώνια ζωή, πού ἀσφαλῶς δέν τό κάνει, ὅποιος ἀγαπᾶ. Ὅποιος ἀγαπᾶ ἀληθινά και ὄχι ψεύτικα λέγει στούς συνανθρώπους του ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ μόνη ὁδός σωτηρίας ὡς καί ἡ Ἐκκλησία, ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, πού συνεχίζει τό σωτηριῶδες ἔργο του. Ὅλες οἱ ἄλλες θρησκεῖες καί ὅλες οἱ ἄλλες αἱρέσεις ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους στό σκοτάδι τῆς ἀπωλείας. Ἀρκεῖ ἀπό τό πλῆθος τῶν Εὐαγγελικῶν καί Πατερικῶν μαρτυριῶν νά παραθέσουμε ὅσα ἁπλοϊκά, ἀλλά πολύ δυνατά καί ἀληθινά λέγει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός στίς Διδαχές του, πού θυμίζουν την ἁπλοϊκότητα τοῦ Εὐαγγελίου: «Ἐγώ ἐδιάβασα καί περί ἱερέων καί περί ἀσεβῶν, αἱρετικῶν και ἀθέων· τά βάθη τῆς σοφίας ἠρεύνησα· ὅλαι αἱ πίστεις εἶναι ψεύτικες· τοῦτο ἐκατάλαβα ἀληθινόν, ὅτι μόνη ἡ πίστι τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἶνε καλή καί ἁγία, το νά πιστεύωμεν καί νά βαπτιζώμεθα εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τοῦτο σᾶς λέγω τώρα εἰς τό τέλος· νά εὐφραίνεσθε ὅπου εἶσθε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί νά κλαίετε διά τούς ἀσεβεῖς καί αἱρετικούς, ὁπού περιπατοῦν εἰς τό σκότος». Δέν εἶχε λοιπόν ἀγάπη ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, πού χαρακτηρίζει ὡς ἀξιολύπητους ὅλους τούς ἄλλους, τῶν θρησκειῶν καί τῶν αἱρέσεων, πού περιπατοῦν εἰς τό σκότος; Δέν εἶχε δίκαιο, ὅταν μᾶς ἐδίδασκε ἐκείνη τήν προφητική του σύσταση «Τὸν πάπα νά καταρᾶσθε, διότι αὐτός θά εἶναι ἡ αἰτία».

Τώρα τό σκότος τῶν αἱρέσεων εἶναι φῶς. Ἀκόμη καί πατριάρχαι συμπροσεύχονται μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους.

.          Δυστυχῶς τώρα, μολονότι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς τιμᾶται ὡς ἅγιος, ὅπως καί πολλοί ἄλλοι Ἅγιοι, πού ἀγωνίσθηκαν ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν, ἡ διδασκαλία τους περί τοῦ ὅτι οἱ ἄλλες θρησκεῖες καί οἱ αἱρέσεις, ὁδηγοῦν στό σκότος και στήν ἀπώλεια δέν ἰσχύουν. Φῶς καί ἐλπίδα σωτηρίας ὑπάρχουν σε ὅλες τίς θρησκεῖες καί ὅλες τις αἱρέσεις· ὁ Θεός θά τούς σώση ὅλους, γι᾽ αὐτό καί τίποτε δέν μᾶς ἐμποδίζει νά προσευχώμαστε ὅλοι μαζί. Οἱ ἱεροί κανόνες, πού ἀπαγορεύουν τίς συμπροσευχές εἶναι ξεπερασμένοι, ζοῦμε τώρα σέ ἄλλη ἐποχή, τήν μεταπατερική, κατά τήν βλάσφημη θεωρία τῆς Ἀκαδημίας αἱρετικῶν σπουδῶν τοῦ Βόλου. Αὐτή τήν ἄποψη διετύπωσε σέ νεανική του μελέτη για τούς ἱερούς κανόνες ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καί τήν ἐφαρμόζει «ἀγαλλομένῃ ψυχῇ» περισσότερο ἀπό τούς προκατόχους του Ἀθηναγόρα καί Δημήτριο. Ποιός θά ξεχάση τήν βλάσφημη ὑποδοχή τοῦ πάπα Βενέδικτου στό Φανάρι τό 2006, ὅπου καταπατώντας σύνολη τήν Ἀποστολική καί Πατερική Παράδοση, και τήν νεώτερη σύσταση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ «τόν πάπαν νά καταρᾶσθε», ἐξύμνησαν καί εὐλόγησαν τόν πάπα μέ τόν Χριστολογικό ὕμνο «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου» τόν ἐθυμίασαν δύο διάκονοι Ὀρθόδοξοι, τοῦ ἔψαλαν ἀπολυτίκια συντεθέντα ἀπό ὑμνογράφο Ἁγιορείτη, ἀνάξιο τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ὑβριστή τῶν ἀναιρεθέντων Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἀπό τόν λατινόφρονα πατριάρχη Βέκκο, τόν εἰσήγαγαν μέσα εἰς τόν ναό ἐνδεδυμένον μέ ἄμφια καί καθήμενον ἐπί θρόνου, τόν ἠσπάσθησαν ὡς κανονικό και ὀρθόδοξο ἐπίσκοπο καί τοῦ ἐπέτρεψαν νά εὐλογήση τό ὀρθόδοξο ποίμνιο;
.         Τό βλάσφημο αὐτό καί κακό παράδειγμα τοῦ Φαναρίου ἐξαπλώνεται σιγά σιγά στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης καί τηρεῖται, ἰδιαίτερα στήν Ὀρθόδοξη Διασπορά ἀπό πολλούς «ὀρθοδόξους» ἐπισκόπους καί ἄλλους κληρικούς. Τί κρῖμα πού ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑπέρμαχος καί μητέρα τῶν Ὀρθοδόξων δογμάτων καί τῶν ἱερῶν κανόνων, γίνεται τώρα καταστροφεύς τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως!

Ἀπό τήν Διασποράν εἰς τάς τοπικάς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας

.          Ἡ λοιμικὴ αὐτή νόσος τῆς περιφρονήσεως τῶν ἱερῶν κανόνων καί τῆς ἐξομοιώσεως τῶν αἱρέσεων μέ τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία ἀπό τήν Διασπορά περνάει καί στίς τυπικές δικαιοδοσίες τῶν αὐτοκεφάλων ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὅπου παρατηρεῖ κανείς μέ λύπη νά ἐνισχύεται ἡ μόδα τῶν συμπροσευχῶν. Τό εὐχάριστο μέχρι τώρα ἦταν ὅτι, στίς συμπροσευχές αὐτές ἔπαιρναν μέρος χαμηλόβαθμοι κληρικοί, ἐλάχιστες φορές ἐπίσκοποι καί περισσότερο λαϊκοί, ὅπως συνέβαινε κάθε χρόνο στήν Θεσσαλονίκη τήν τελευταία ἑβδομάδα τοῦ Ἰανουαρίου, καί συνέβη καί ἐφέτος μέ τήν συμμετοχή καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Ἄν δέν κάνουμε λάθος, μέχρι τώρα, οὐδείς ἀρχηγός αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας ἀκολούθησε τό κακό παράδειγμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ἐφέτος τά δευτερεῖα ἐπῆρε ὁ πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ, ὁ ὁποῖος παρουσιάσθηκε σέ ἱστοσελίδες τοῦ διαδικτύου, συμπροσευχόμενος μέ ἑτεροδόξους. Ἄς ἐλπίσουμε νά μή τριτώση τό κακό καί νά σταματήση ἐδῶ, μολονότι λόγῳ τῆς ἀσθενοῦς ἀντιστάσεως τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἐξαπλώνεται μέ ταχύτητα.

Οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ἑλλάδος δέν ἀκολουθοῦν τό Φανάρι εἰς τάς συμπροσευχάς

.          Ἀπὸ τήν πρώην παραδοσιακή Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν ἔχουμε εὐτυχῶς, δείγματα συμπροσευχομένων ἐπισκόπων στίς ἐπαρχίες τους, ὅπου φοβοῦνται τό παραδοσιακό πλήρωμα, τό ὁποῖο ὅπως ἐδήλωσαν κάποιοι ἐξ αὐτῶν, προσπαθοῦν νά τό ἐκσυγχρονίσουν, νά τοῦ ἀλλάξουν μέ τόν καιρό τήν πίστη, ὥστε νά μή ἀντιδρᾶ στίς οἰκουμενιστικές τους ἀποστασίες.Ὑπάρχουν βέβαια καί ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι εὐθαρσῶς και ἀξιεπαίνως δηλώνουν ὅτι οἱ συμπροσευχές ἀπαγορεύονται ἀπό τήν Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἄς τό ἀκούσουν αὐτό καλά μερικοί ὑψηλόβαθμοι κληρικοί, ἀλλά καί καθηγηταί τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, οἱ ὁποῖοι δηλώνουν φθεγγόμενοι ὄχι ἀπό τον νοῦ τους, πού στοιχειωδῶς ξέρει τήν ἀλφαβῆτα καί διαβάζει διά τῶν ὑγιῶν ὀφθαλμῶν τούς ἱερούς κανόνες, ἀλλά ἀπό κοιλίας, ἀπό ὑλικῶν καί χαμερπῶν κινήτρων και συμφερόντων, πώς δῆθεν τό μόνο εἶδος συμπροσευχῆς, πού ἀπαγορεύεται εἶναι τό συλλείτουργο, τό κοινό ποτήριο. Διδάσκουν Κανονικό Δίκαιο και Ἐκκλησιαστική Ἱστορία καί ξέχασαν τήν γραμματική καί τό συντακτικό. Ἄς ἀκούσουν λοιπόν τόν πρό τῆς Ἱερωσύνης του καλό φιλόλογο καθηγητή, σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο, ὁ ὁποῖος ἐρωτηθείς πρό ἡμερῶν, γιατί στην βλάσφημη συμπροσευχή στόν ναό τῶν παπικῶν στή ὁδό Φράγκων, στήν Θεσσαλονίκη, δέν παρέστησαν καί ὀρθόδοξοι κληρικοί εἶπε κοφτά καί λακωνικά: «Δέν εἶναι μέσα στήν τάξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νά συμμετέχη σέ θρησκευτικές τελετές ἤ συμπροσευχές μέ ἑτεροδόξους καί πολύ περισσότερο μέ ἐκπροσώπους ἄλλων θρησκειῶν» Ἐνωρίτερα (Σεπτέμβριος 2011) ὁ θαρραλέος καί ὁμολογητής μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ μέ ἀφορμή διαθρησκειακή συνάντηση μέ συμπροσευχές, πού ἔγινε στό Μόναχο, στίς ὁποῖες ἔλαβαν μέρος ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ, αὐτοπροσώπως ὁ μητροπολίτης Γερμανίας Αὐγουστῖνος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ὀ μητροπολίτης Χαλεπίου Παῦλος τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, ὁ μητροπολίτης Μίνσκ Φιλάρετος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ μητροπολίτης Κωνσταντίας και Ἀμμοχώστου Βασίλειος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὁ μητροπολίτης Ἀχαΐας Ἀθανάσιος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος ντρέπεται γιά τό παραδοσιακό πλήρωμα τῆς Ἑλλάδος καί θέλει νά τό ἐκσυγχρονίση (εὐτυχῶς πού ὡς τιτουλάριος δέν ἔχει ποίμνιο) καί ὁ ἐπίσκοπος Κρούγας Ἀντώνιος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας. Διά ὅλους αὐτούς λοιπόν καί τούς σύν αὐτοῖς ἀνωτέρους καί κατωτέρους, ἐδήλωσε μεταξύ ἄλλων ὁ Πειραιῶς: «Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀποδέχωνται χριστιανοί ἐπίσκοποι συμπροσευχάς μέ τούς δαιμονιῶντας ὀπαδούς τῶν ἀνθρωποκατασκευασμένων ψευδοθρησκειῶν, τῶν ὁποίων μέντωρ, ἐμπνευστής καί ποδηγέτης εἶναι ὁ Διάβολος;…Ἡ ἀπροκάλυπτος, πασίδηλος καί αὐταπόδεικτος καταπάτησις τῶν θείων καί ἱερῶν Κανόνων τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ διά τούς ἀνωτέρω ὄνειδος καί πτῶσιν, πού μόνον τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου δύναται νά ἀποπλύνη, διότι μετ᾽ ἐπιγνώσεως ἀπεμπολοῦν καί περιφρονοῦν τόν λόγον τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας καί Σωτῆρος τοῦ κόσμου. «Ὁ μή τιμῶν τόν Υἱόν οὐ τιμᾶ τόν Πατέρα τόν πέμψαντα αὐτόν» (Ἰωάν. ε´ 23).

Ὁ Μητροπολίτης Ἀχαΐας Ἀθανάσιος ἔχει τήν ἔγκρισιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά συμμετοχήν εἰς τάς συμπροσευχάς;

.          Ἀφοῦ λοιπόν κατά τούς δύο ἐπιφανεῖς ἱεράρχας τον Θεσσαλονίκης Ἄνθιμο καί τόν Πειραιῶς Σεραφείμ ἡ συμμετοχή Ὀρθοδόξων, καί μάλιστα ἐπισκόπων, σέ συμπροσευχές ἀνατρέπει τήν τάξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας και ἀποτελεῖ ἀπροκάλυπτη καταπάτηση τῶν ἱερῶν Κανόνων, θά εὑρεθῆ κάποιος ἱεράρχης, συνοδικός ἤ μή, νά καταγγείλη τόν Οἰκουμενιστή μητροπολίτη Ἀχαΐας στήν Σύνοδο, γιά νά λάβη τά ἁρμόζοντα στήν περίπτωση μέτρα, πρός ἀτακτοῦντας καί παραβαίνοντας τους ἱερούς Κανόνας ἀρχιερεῖς, ὥστε νά μάθη ὅτι ὄχι μόνο τό ποίμνιο, ἀλλά καί οἱ ποιμένες στήν Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι παραδοσιακοί καί νά γλυτώσουμε ἀπό τό σκότος τοῦ ἐκσυχρονισμοῦ του;
.          Ἐγκρίνει ἡ Ἱερά Σύνοδος τίς συμπροσευχές μέ ἑτεροδόξους και ἑτεροθρήσκους;

ΠΗΓΗ: thriskeftika.blogspot.com

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: