ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟ “ΑΠΟΡΡΗΤΗ” ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ

«Καίει» τ σχέδιο διάσωσης πόρρητη κθεση τς Τρόικας
Ἡ Ἑλλάδα καταστρέφεται βάσει σχεδίου;

.            Ψυχρολουσία στὴν Ἀθήνα, τὶς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες καὶ τὶς ἀγορὲς ἔφερε ἡ ἀπόρρητη ἔκθεση τῆς Τρόικας ποὺ δημοσιεύτηκε χθὲς στοὺς «Financial Times», ἀντιστρέφοντας τὸ ὅποιο κλίμα αἰσιοδοξίας καλλιεργήθηκε μετὰ τὴν συμφωνία τοῦ Eurogroup. Τὸ 9σέλιδο κείμενο τῶν τεχνοκρατῶν τῆς Ε.Ε., τῆς ΕΚΤ καὶ τοῦ ΔΝΤ ἀφήνει κυριολεκτικὰ στὸν ἀέρα τὸ ἐπώδυνο «σχέδιο διάσωσης» μὲ τὸ Δεύτερο Μνημόνιο, ἀφοῦ ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ μὴ βγεῖ πρακτικὰ ποτέ (!) στὶς ἀγορὲς καὶ μᾶλλον θὰ χρειαστεῖ καὶ τρίτο δάνειο ὕψους 110 δισ. εὐρώ, μέσῳ ἑνὸς Μνημονίου 3, ποὺ θὰ … ἀποτελειώσει ὅ,τι ἔχει μείνει ζωντανὸ στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια.
.            Σύμφωνα μὲ τοὺς «Financial Times» καὶ τὸ πρακτορεῖο Reuters, ἡ ἀναφορὰ τῶν τροϊκανῶν συντάχθηκε στὶς 15 Φεβρουαρίου καὶ παραδόθηκε στοὺς ὑπουργοὺς Οἰκονομικῶν τοῦ Eurogroup. Ἂν αὐτὸ ἀληθεύει, ὁ κ. Βενιζέλος καὶ οἱ συνάδελφοί του τελοῦσαν ἐν γνώσει τῆς ματαιότητας (ἢ ἔστω τοῦ ἀπίστευτα ὑψηλοῦ ρίσκου ἀποτυχίας) τῶν νέων αἱματηρῶν θυσιῶν στὶς ὁποῖες ἀποφάσισαν νὰ ὑποβάλουν τὸν ἑλληνικὸ λαό, στερώντας ταυτόχρονα τὴν χώρα ἀπὸ τὴν ἐθνική της κυριαρχία.
.            Ἐξετάζοντας διάφορα σενάρια, ἡ ἔκθεση-βόμβα τῆς Τρόικας προβλέπει ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ χρειάζεται διεθνῆ στήριξη γιὰ ἀπροσδιόριστη χρονικὴ περίοδο καὶ ἡ ἀνάκαμψή της μπορεῖ νὰ διαρκέσει πολλὰ χρόνια. Συγκεκριμένα, ἐκτιμᾶται ὅτι ἐπειδὴ ἡ λιτότητα θὰ βαθύνει τὴν ὕφεση, τὸ χρέος μπορεῖ νὰ ἐκτιναχτεῖ στὸ 160% τοῦ ΑΕΠ τὸ 2020 (ἀντὶ τῆς ἀρχικῆς πρόβλεψης 120%) μὲ συνέπεια ἡ Ἑλλάδα νὰ χρειαστεῖ 50-110 ἐπιπλέον δισ. εὐρὼ  δανειακῆς στήριξης, προκειμένου τὸ χρέος νὰ πέσει στὸ 117% τοῦ ΑΕΠ τό… 2030.
.            Ἀκόμη καὶ στὸ βασικὸ σενάριο, ἡ Ἑλλάδα θὰ χρειαστεῖ νὰ πετύχει πρωτογενὲς πλεόνασμα 4,5% μετὰ τὸ 2012 γιὰ νὰ μειώσει τὸ χρέος στὸ 129% τοῦ ΑΕΠ τὸ 2020, κάτι ποὺ σημαίνει ὅτι στὴν καλύτερη περίπτωση θὰ πρέπει νὰ βρεῖ 9-10 δισ. εὐρώ. Ὅλα αὐτὰ ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι μετὰ τὸ 2014 θὰ κινεῖται σὲ ρυθμοὺς ἀνάπτυξης 2,3%-2,8%. Ἐπιπλέον, προβλέπεται ὅτι οἱ τράπεζες ἴσως χρειαστοῦν κεφάλαια 50 δισ. ἀντὶ γιὰ 30 δισ. εὐρώ, ἐνῶ χαμηλώνει καὶ ὁ πῆχυς τῶν ἐσόδων ἀπὸ ἰδιωτικοποιήσεις στὰ 30 δισ. εὐρὼ γιὰ τὴν ἑπόμενη πενταετία, ἀντὶ τοῦ ἀρχικοῦ στόχου τῶν 50 δισ. εὐρώ.

.            Τὸ ἔγγραφο ἐκφράζει σοβαρὲς ἀμφιβολίες γιὰ τὴν βιωσιμότητα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους, εἴτε λόγῳ κάποιου ἀτυχήματος εἴτε ἐξ αἰτίας δομικῶν ἀντιφάσεων τοῦ ἴδιου τοῦ «προγράμματος σωτηρίας». Ἡ ἴδια ἡ Τρόικα ὁμολογεῖ πὼς ἡ λιτότητα θὰ ὁδηγήσει σὲ αὔξηση τοῦ χρέους καὶ καταβαράθρωση τῆς οἰκονομίας, ἀφήνοντας πλέον ἀνοιχτὲς ὑπόνοιες ὅτι ἡ Ἑλλάδα καταστρέφεται βάσει σχεδίου, ὥστε νὰ ἀπολέσει πλήρως τὴν ἐθνική της κυριαρχία καὶ νὰ περάσει ὁλοκληρωτικὰ στὴν ἐξουσία τῶν δανειστῶν της. Οἱ ὑπόνοιες αὐτὲς ἐνισχύονται ἀπὸ τὴν ἐχθρότητα μὲ τὴν ὁποία ἀντιμετωπίζει τὸ κείμενο τοὺς Ἕλληνες ἐργαζομένους καὶ ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες ὡς ἀνασταλτικοὺς παράγοντες στὰ σχέδιά της!
.            Ὡς ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν πιθανὴ καθυστέρηση στὶς διαρθρωτικὲς μεταρρυθμίσεις καὶ στὴν προσαρμογὴ πολιτικῆς, μὲ βάση τὸ κεντρικὸ σενάριο, κατονομάζονται «ὁρισμένοι οἰκονομικοὶ παράγοντες ποὺ μπορεῖ νὰ ἀντισταθοῦν στὶς μειώσεις καὶ στὴν μεγαλύτερη εὐελιξία τῶν μισθῶν (ἐργαζόμενοι)», ἐνῶ «ὀργανωμένες ὁμάδες συμφερόντων» (δηλαδὴ οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες) μπορεῖ νὰ συνεχίσουν νὰ ἀντιδροῦν στὸ ἄνοιγμα τῶν κλειστῶν ἐπαγγελμάτων καὶ στὴν ἀπελευθέρωση τῆς παραγωγῆς ἀγαθῶν. Παράλληλα, ἐκτιμᾶται ὅτι ἡ «γραφειοκρατία» μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἀνασχετικὸ παράγοντα στὶς ἐπιχειρηματικὲς μεταρρυθμίσεις.
.            Τὸ κείμενο ἀμφιβάλλει ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ PSI , καθὼς οἱ κάτοχοι μακροπρόθεσμων τίτλων θὰ ἀποτελέσουν μία ὁμάδα «προνομιούχων» ὁμολογιούχων, ποὺ θὰ λειτουργήσουν ἀποτρεπτικὰ στὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδυτῶν, ὅταν ἡ Ἑλλάδα ἐπιστρέψει στὶς ἀγορές.
.            Ἡ ἔκθεση τῆς Τρόικας προκάλεσε μούδιασμα στὶς ἀγορὲς τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς, ἐνισχύοντας τὶς ἐπιφυλάξεις κατὰ πόσον τὸ σχέδιο σωτηρίας μπορεῖ νὰ ἀποτρέψει τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδας καὶ ἄλλων χωρῶν τῆς εὐρωζώνης.
.            «Ἴσως ἡ ἐνίσχυση στὴν Ἑλλάδα σταματήσει ὁλοσχερῶς, ἂν διαπιστωθεῖ ὅτι θὰ χρειαστεῖ καὶ νέο πακέτο βοήθειας ἕως τὸ τέλος τοῦ χρόνου. Τότε οἱ Εὐρωπαῖοι πολιτικοὶ ἴσως πάψουν νὰ ἀσχολοῦνται μαζί της καὶ προσπαθήσουν νὰ σταματήσουν τὴν μετάδοση στὴν ὑπόλοιπη εὐρωζώνη», δήλωσε στὸ πρακτορεῖο Bloomberg ὁ Γὲργκ Κρέμερ, τῆς γερμανικῆς Commerzbank.

Γιάννης Παπαδάτος γιὰ τὸν “Ἐλεύθερο Τύπο

ΠΗΓΗ: antinews.gr

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: