Ο ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ “ΤΥΧΗ ΤΟΥ”

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ»»: “περίληψη” ὅλων τῶν ἐθνικῶν θεμάτων: « δημοσιονομικ κρίση μς χει πορροφήσει κυριολεκτικ κα θέματα μείζονος θνικς σημασίας ποχώρησαν δραματικά».

Βορειοηπειρωτικς λληνισμς γκαταλείφθηκε στν τύχη του!

Γράφει ὁ ΝΙΚΟΣ Θ. ΥΦΑΝΤΗΣ

.               Μὲ ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου τῆς Ἀλβανίας καταργεῖται ἡ ἀναγραφὴ τῆς ἐθνικότητας ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα σὲ ὁποιοδήποτε ἐπίσημο κρατικὸ ἔγγραφο. Ἕνα προμελετημένο ἔγκλημα τῆς ἀλβανικῆς ἰθύνουσας τάξης, τὸ ὁποῖο στρέφεται ἄμεσα ἐναντίον τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ἡ βάναυση καὶ ὠμὴ καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀπὸ τὴν κατ’ ἐπίφαση «Δημοκρατία» τῆς Ἀλβανίας, ἀποδεικνύει τὸ φυλετικὸ μίσος τῶν Ἀλβανῶν ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἔτυχε νὰ διαβιοῦν στὴ χώρα τους. Μοίρα κακή, οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ἔτυχε νὰ ἐνταχτοῦν στὸ ἀλβανικὸ κράτος καὶ νὰ μὴν ἀνήκουν στὴν ἀλβανικὴ φυλή, στὸ ἀλβανικὸ ἔθνος.
.               Οἱ Βορειoπηπειρῶτες ἀπὸ τὴν ὑπαγωγή τους στὸ ἀλβανικὸ κράτος ζοῦν στὴν ἀνασφάλεια καὶ στὴν ἀβεβαιότητα. Οἱ ἐκφοβισμοί, ἡ ψυχολογικὴ βία, οἱ ἄδικες καταδίκες, οἱ φυλακίσεις καὶ οἱ ἐξορίες, δὲν σταμάτησαν. Μάλιστα, κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα καὶ τῶν διαδόχων του (1945-1989), οἱ κατατρεγμοὶ κορυφώθηκαν, οἱ θάνατοι πολλαπλασιάστηκαν, οἱ φυλακίσεις καὶ οἱ ἐξορίες εἶχαν καταντήσει συνήθεια. Ὁ ἑξαλβανισμὸς κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ ἔφτασε σὲ δυσθεώρητα ὕψη. Ἡ κατάργηση τῆς θρησκείας καὶ τῆς γλώσσας ἐπέφερε καίριο καὶ θανατηφόρο πλῆγμα στὴ μειονότητα.
.               Οἱ Ἕλληνες, παρόλους τους διωγμοὺς καὶ τὶς ταπεινώσεις, κράτησαν τὶς φυλετικές τους καταβολὲς καὶ μπόρεσαν, μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ καθεστῶτος, νὰ ἀνακάμψουν, νὰ συμμαζέψουν τὰ συντρίμμια μίας ἀκαταλόγιστης βαναυσότητας, νὰ ξαναβροῦν τὶς ρίζες τους, νὰ ὀρθοποδήσουν, νὰ ἀφιερωθοῦν σὲ ἔργα εἰρηνικὰ καὶ νὰ προκόψουν.
.               Φαίνεται ὅτι οἱ ἀλβανοὶ «δημοκράτες» δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν τὸ «ἀγκάθι στὰ μάτια τους», δὲν θέλουν δηλαδὴ νὰ βλέπουν νὰ εὐημερεῖ τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο καὶ ἄρχισαν τὴν «παλιὰ τέχνη», τῶν φυλετικῶν διακρίσεων καὶ τὴν καταραμένη «πάλη τῶν τάξεων», μόνο γιὰ τὴν ἑλληνικὴ μειονότητα, μὲ σαφεῖς στόχους καὶ εὐδιάκριτους προσανατολισμούς: νὰ ἀπαλλαγοῦν μὲ κάθε τρόπο ἀπὸ αὐτὸ τὸ «ἀγκάθι» καὶ νὰ ἀποδείξουν στὴ διεθνῆ κοινὴ γνώμη τὴ φυλετική τους ὁμοιογένεια καὶ ὁμοιομορφία.
.               Εἶναι ἀπορίας ἄξιο αὐτὸ ποὺ συμβαίνει τὶς μέρες μας στὴ γειτονικὴ καὶ συγγενική μας χώρα. Αὐτὸ ποὺ δὲν τόλμησε νὰ κάνει τὸ προηγούμενο δικτατορικὸ καθεστὼς τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα, τὸ ἀπετόλμησε τὸ «σύγχρονο» καὶ «δημοκρατικὸ» ἀλβανικὸ κράτος, τὸ ὁποῖο, μάλιστα, διακαῶς ἐπιθυμεῖ καὶ ἀγωνίζεται νὰ ἐνταχτεῖ στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια.
.               Οἱ διαθέσεις τῆς ἀλβανικῆς ἡγεσίας καὶ τῶν ἀλβανικῶν ἐθνικιστικῶν κύκλων ἐκδηλώθηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πρόσφατης ἀπογραφῆς – παρωδίας στὴν Ἀλβανία. Εἶναι γνωστὰ ὅσα προηγήθηκαν καὶ ὅσα ἀπαράδεκτα συνέβησαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀπογραφῆς.
.               Ἡ θλιβερὴ κατάληξη εἶναι ἡ ἀπόφαση τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου νὰ βάλει ταφόπλακα στὴν παρουσία τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας, βάζοντας «στὰ παλιότερα τῶν ὑποδημάτων τοῦ» διεθνεῖς νόμους καὶ ἀποφάσεις.
.               Ὅλα ὅσα συμβαίνουν στὸν Βορειοηπειρωτικὸ χῶρο μᾶς προϊδεάζουν γιὰ χειρότερα ἐπερχόμενα δεινά. Ὅπως φαίνεται δὲν πρόκειται νὰ ἡσυχάσει ὁ βορειοηπειρωτικὸς κόσμος, νὰ ἠρεμήσει καὶ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ εἰρηνικὰ ἔργα, τόσο ἀναγκαία καὶ ἀπαραίτητα. Ἡ μειονότητα βρίσκεται σὲ συνεχῆ ἀναταραχή, ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ τοὺς θεωροῦν (κακῶς βέβαια) «ἐχθροὺς» καὶ ὡς τέτοιους τοὺς ἀντιμετωπίζουν.
.               Μὲ ὅλα αὐτὰ ποῦ συμβαίνουν ἡ «Ὁμόνοια», τὸ κατ’ ἐξοχὴν ὄργανο τῶν συμφερόντων τῆς μειονότητας, τί κάνει; Ἡ ἡγεσία της μὲ τί ἀσχολεῖται; Τὰ δύο μειονοτικὰ κόμματα (δυστυχῶς ὑπάρχουν δύο) ἀλληλοϋποβλέπονται καὶ ἀλληλοκατηγοροῦνται. Καὶ τὰ δύο ὀμνύουν στὸ ὄνομα τῆς «Ὁμόνοιας» καὶ κατατρύχονται μὲ θέματα ἥσσονος σημασίας, χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ ἀρθοῦν στὸ ὕψος τῶν κρίσιμων περιστάσεων ποὺ περνάει ὁ τόπος. Θὰ περιμέναμε ἐκ μέρους τῆς Βορειοηπειρωτικῆς ἡγεσίας νὰ προσφεύγει μὲ ὑπομνήματα καὶ διαμαρτυρίες πρὸς τὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴν ἀλβανικὴ κυβέρνηση καὶ πρὸς τὰ εὐρωπαϊκὰ καὶ διεθνῆ φόρα, καταγγέλλοντας τὴν ἀλβανικὴ πολιτικὴ ἀπέναντι στὴν μειονότητα καὶ καθιστώντας τὴν ἀλβανικὴ ἡγεσία ὑπεύθυνη γιὰ ὅσα ἀνήκουστα καὶ ἐγκληματικὰ συμβαίνουν εἰς βάρος τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ στοιχείου.
.               Οἱ ἡγέτες τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ἀντὶ νὰ προβάλουν τὰ ποικίλα προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ Ἕλληνες μειονοτικοί, καταγίνονται μὲ ἐπουσιώδη ξοδεύοντας ἄσκοπα τὸν χρόνο καὶ τὶς δυνάμεις τους μὲ πράξεις, ποὺ δὲν ἐξυπηρετοῦν κανένα σκοπό. Ἔχουν μπολιαστεῖ καὶ ἐκεῖνοι ἀπὸ τὸ φυλετικὸ σαράκι τῆς διχόνοιας, ποὺ δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ τοποθετήσουν τὰ πράγματα στὶς πραγματικές τους διαστάσεις καὶ μὲ σύνεση καὶ νηφαλιότητα νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ ἐκεῖνα ποὺ ὁ Βορειοηπειρωτικὸς λαὸς τοὺς τοποθέτησε νὰ ὑπηρετήσουν. Ἐκεῖνα ποὺ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀξιώσουν καὶ νὰ ἀπαιτήσουν εἶναι ἡ ἀπόδοση τῶν κατοχυρωμένων μειονοτικῶν δικαιωμάτων ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ διεθνεῖς πράξεις καὶ ἀποφάσεις. Ἡ Παγκόσμιος Διακήρυξη τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καθόρισε τοὺς κανόνες ποὺ διέπουν τὶς διεθνεῖς σχέσεις καὶ τὶς σχέσεις τῶν κοινωνιῶν, ἐξῆρε τὴ φυλετικὴ ἰσότητα καὶ ἰδιαιτερότητα καὶ ὑπερασπίζεται σθεναρὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.
.          Αὐτὰ ὀφείλει ἡ ἡγεσία τῆς διεθνῶς ἀναγνωρισμένης «Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας» νὰ θέσει ὑπ᾽ ὄψη καὶ στοὺς Ἀλβανοὺς κυβερνῶντες καὶ γι’ αὐτὰ ἔχει χρέος νὰ ἀγωνίζεται.
.               Καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση περὶ ἄλλων τυρβάζει [σ. «Χ.Β.»: τυρβάζεται]. δημοσιονομικ κρίση μς χει πορροφήσει κυριολεκτικ κα θέματα μείζονος θνικς σημασίας ποχώρησαν δραματικά. Μερικὲς εὐχές, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ ἑορτῶν καὶ τίποτε ἄλλο. Τὸ πρόβλημα τῶν Βορειοηπειρωτῶν δὲν χρειάζεται εὐχολόγια καὶ παρηγορητικὰ λόγια. Ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ στήριξη, χρειάζεται ἀνθρώπους, κυβερνητικοὺς καὶ μή, ποὺ νοιάζονται γιὰ τὰ προβλήματα τῆς μειονότητας, ἐπιζητοῦν λύσεις καὶ ἐπαναφέρουν στὴν τάξη κυβερνητικοὺς καὶ ἐθνικιστικοὺς κύκλους στὴν Ἀλβανία, ποὺ μεθοδεύουν τὸν ἀφανισμὸ τῶν Ἑλλήνων μειονοτικῶν.
.               Τ λληνικ κόμματα νδιαφέρονται πρωτίστως γι τ μέλλον τους στς περχόμενες θνικς κλογς καὶ καταβάλλουν κάθε δυνατὴ προσπάθεια νὰ γίνουν γνωστὲς οἱ θέσεις τους καὶ οἱ ἀγῶνες τους γιὰ τὴ «σωτηρία» τῆς πατρίδας.

[…]

.               Μέσα στν οκονομικ φεση, στ σύγχυση, στν νταση πο πάρχει στ χώρα, ποις νδιαφέρεται ατς τς ρες γι τος Συνέλληνες Βορειοηπειρτες πο βιώνουν τν πόνο, τν διαφορία κα τν χθρότητα τν λβανν!
.               Στὶς ἐθνικὲς ἐκλογές, ὅποτε καὶ ἂν γίνουν, οἱ πολιτικοί μας θὰ ἀγκαλιάσουν τοὺς Βορειοηπειρῶτες ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα καὶ ἔχουν πάρει τὴν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα (καὶ ὅπως πληροφορούμαστε εἶναι ἀρκετὲς χιλιάδες) καὶ θὰ ζητήσουν τὴν ψῆφο τους, ὑποσχόμενοι συμπαράσταση καὶ βοήθεια. Εἴμαστε, ὅμως, βέβαιοι ὅτι, μετὰ τὶς ἐκλογές, θὰ ξεχαστοῦν οἱ ὑποσχέσεις καὶ οἱ Βορειοηπειρῶτες θὰ δέχονται τὶς ἀλβανικὲς ἀπειλὲς καὶ τοὺς ἐξουθενωτικοὺς ἐκβιασμούς.
.               Δυστυχς, παραμένει «Δυστυχισμένη () Βόρειος πειρος», ὅπως παραστατικὰ τιτλοφόρησε τὸ βιβλίο του γιὰ τὰ γεγονότα τῆς Βορείου Ἠπείρου τῶν ἀρχῶν τοῦ αἰώνα, ὁ Γάλλος δημοσιογράφος Rene Puaux.

 ΠΗΓΗ: proinoslogos.gr

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: