ΤΟ “ΚΟΥΡΕΜΑ” ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ

Τὸ «κούρεμα», τὸ PSI, τὰ ὁμόλογα καὶ τὸ βρετανικὸ δίκαιο
Τοῦ Σταυροῦ Λυγεροῦ

.          Ἦταν ἐξ ἀρχῆς σαφὲς ὅτι χωρὶς γενναῖο κούρεμα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους ἐλπίδα διεξόδου ἀπὸ τὴν κρίση δὲν μποροῦσε νὰ ὑπάρξει. Ἀπὸ αὐτὲς τὶς στῆλες τὸ τονίζαμε, ἀλλὰ ὁ Παπανδρέου δὲν ἤθελε νὰ ἀκούσει κουβέντα γιὰ κούρεμα, ἐπικαλούμενος τὸ ἐθνικὸ συμφέρον! Ἑνάμιση χρόνο μετά, οἱ ἴδιοι ποὺ ξόρκιζαν τὸ κούρεμα τὸ ἔχουν ἀναγάγει στὴν ἀπόλυτη σωτηρία. Ὁ Παπαδῆμος, μάλιστα, τὸ ξόρκιζε μέχρι πρὸ τριμήνου.
.          Ἡ καθυστέρηση εἶχε συνέπειες. Στοὺς 20 μῆνες ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ Μνημονίου, ἡ μερίδα τοῦ λέοντος ἀπὸ τὸ δάνειο τῶν 110 δισ. δόθηκε γιὰ νὰ πληρωθοῦν στὸ ἀκέραιο τόκοι καὶ χρεωλύσια στοὺς δανειστές, καὶ ὄχι γιὰ μισθοὺς καὶ συντάξεις, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ντόπιοι προπαγανδιστές. Ἐὰν τὸ κούρεμα εἶχε γίνει τὸν Μάιο 2010, τὸ χρέος θὰ εἶχε μειωθεῖ κατὰ μερικὲς δεκάδες δισ. Τότε ἡ ἑλληνικὴ κρίση ἦταν περισσότερο συστημικὸς κίνδυνος γιὰ τὴν Εὐρωζώνη ἀπ’ ὅ, τι σήμερα. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ κυβέρνηση Παπανδρέου εἶχε διαπραγματευτικὴ ἰσχύ. Δὲν εἶχε, ὅμως, πολιτικὴ βούληση.
.          Ἡ ζημιὰ δὲν περιορίστηκε ἐδῶ. Τ δάνειο τν 110 δισ. π τν Ερωζώνη κα τ ΔΝΤ δν κουρεύεται κα πιπροσθέτως πάγεται στ βρετανικ δίκαιο, δηλαδ εναι νυπόθηκο. Τὸ συζητούμενο αὐτὲς τὶς ἡμέρες κούρεμα ἀφορᾶ 206 δισ., ἐνῶ τὸ συνολικὸ χρέος εἶναι πάνω ἀπὸ 370 δισ. Ἀπὸ τὸ κούρεμα θὰ ἑξαιρεθοῦν καὶ τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα ποὺ κατέχει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Τὰ ὁμόλογα αὐτὰ συνολικῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας 55 – 60 δισ. ἔχουν ἀγοραστεῖ σὲ πολὺ χαμηλότερη τιμὴ (ὑπολογίζεται γύρω στὰ 40 δισ.) ἀπὸ τὴν δευτερογενῆ ἀγορά. Ἡ ΕΚΤ ἀπαιτεῖ νὰ τὰ εἰσπράξει στὸ ἀκέραιο, δηλαδὴ νὰ κερδοσκοπήσει ἀσυστόλως εἰς βάρος ἑνὸς σκληρὰ δοκιμαζόμενου μετόχου της (Ἑλλάδας). Ἡ ΕΚΤ δὲν δέχεται οὔτε νὰ ἀντικαταστήσει τὰ ὁμόλογα ποὺ κατέχει μὲ νέα, ἡ ὀνομαστικὴ τιμὴ τῶν ὁποίων νὰ εἶναι ἡ τιμὴ ἀγορᾶς τῶν παλιῶν, ὥστε νὰ μὴ χάσει οὔτε ἕνα εὐρώ.
.          Μὲ τὸ PSI, στὴν ἰδανικὴ περίπτωση τὸ χρέος θὰ μειωθεῖ κατὰ 100 δισ. Θὰ κουρευτοῦν ὅμως καὶ τὰ ὁμόλογα ποὺ ἔχουν στὰ χέρια τους τὰ ἑλληνικὰ ἀσφαλιστικὰ Ταμεῖα (περίπου 25 δισ.) καὶ οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες (περίπου 50 δισ.). Ἐπειδή, ὅμως, ἡ κυβέρνηση θὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ καλύψει κάπως τὶς ἀπώλειες τῶν ἀσφαλιστικῶν Ταμείων καὶ νὰ ἐπανακεφαλαιοποιήσει τὶς τράπεζες, ἡ πραγματικὴ ἐλάφρυνση τοῦ χρέους θὰ εἶναι μικρότερη ἀπὸ 70 δίσ.
.          Καὶ αὐτὰ στὴν ἐλάχιστα πιθανὴ περίπτωση ποὺ τελικῶς συμμετάσχουν ὅλα τὰ hedge funds, τὰ ὁποῖα ὑπολογίζεται ὅτι κατέχουν περίπου 80 ἀπὸ τὰ 206 δισ. Τὰ περισσότερα hedge funds ἀντιδροῦν παρότι ἔχουν ἀγοράσει τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα σὲ τιμὲς 30 – 40% τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τους καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ κερδίσουν ἕνα 10 – 20% καὶ μετὰ τὸ κούρεμα. Ἄλλα ἀντιδροῦν ἐπειδὴ κατέχουν ἀσφάλιστρα κινδύνου (CDS) καὶ θέλουν νὰ τὰ ἐνεργοποιήσουν καὶ ἄλλα ἐπειδὴ ἐλπίζουν ὅτι μποροῦν νὰ ἐκβιάσουν γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν ὑψηλὰ ἐπιτόκια γιὰ τὰ νέα ὁμόλογα – κατὰ πιθανότητα 30ετοῦς διάρκειας.
.          Ἂς σημειωθεῖ ὅτι οἱ τοκογλυφικὲς ἀπαιτήσεις τῶν τραπεζῶν γιὰ ἐπιτόκια 7 – 8% ἀναχαιτίσθηκαν ὄχι τόσο λόγῳ τῆς ἀντίστασης τῆς κυβέρνησης Παπαδήμου ὅσο λόγω τῆς παρέμβασης τοῦ ΔΝΤ. Τὸ συζητούμενο ἐπιτόκιο εἶναι τῆς τάξεως τοῦ 4 – 5%, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ὑπάρχει πρόβλεψη γιὰ αὔξησή του στὴν πορεία τῶν ἐτῶν. κτς π τ γεγονς τι τ PSI εναι νεπαρκές, γι ν καταστήσει τ λληνικ χρέος ξυπηρετήσιμο, θ παγάγει τ νέα μόλογα στ βρετανικ δίκαιο. Τ διο θ σχύσει κα γι τ νέα δανειακ σύμβαση. Ἡ κυβέρνηση Παπαδήμου ἔχει ἤδη συμφωνήσει καὶ γιὰ τὰ δύο. Μὲ ἄλλα λόγια, ἐνῶ μέχρι πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια ὅλο τὸ ἑλληνικὸ χρέος ὑπαγόταν στὸ ἑλληνικὸ δίκαιο, θὰ γυρίσει στὸ βρετανικό. Ο δανειστς θ μπορον ν βάλουν στ χέρι περιουσιακ στοιχεα κα σοδα το λληνικο κράτους, τ στιγμ πο ατ δν θ μπορε ν κανοποιήσει στοιχειώδεις νάγκες το πληθυσμο.
.          Ο πιπτώσεις τς λλαγς θ εναι κόμα πι καταστροφικς στν καθόλου πίθανη περίπτωση πο κα ατ τ πρόγραμμα ναυαγήσει κα λλάδα βρεθε κτς Ερωζώνης. Ἐὰν τὸ χρέος ὑπαγόταν στὸ ἑλληνικὸ δίκαιο, βασίμως πιθανολογοῦμε ὅτι τὰ ἑλληνικὰ δικαστήρια, ποὺ θὰ ἔκριναν, θὰ ἀποφάσιζαν ὅτι τὸ χρέος θὰ μεταφερόταν σὲ νέες δραχμές. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ χρέος θὰ ὑφίστατο ὑποτίμηση ἀκριβῶς ὅσο καὶ ἡ νέα δραχμὴ καὶ θὰ ὑφίστατο κάθε χρόνο πρόσθετο κούρεμα ἀναλόγως τοῦ ντόπιου πληθωρισμοῦ. Μ τν παγωγ το χρέους στ βρετανικ δίκαιο, βασίμως πιθανολογομε τι τ χρέος θ παραμείνει σ ερώ. Ατ σημαίνει τι θ διπλασιαστε λόγῳ τς ναπόφευκτης ποτίμησης τς νέας δραχμς. Μ λλα λόγια, κυβέρνηση Παπαδήμου θ χει καταφέρει στν λιγόμηνη θητεία της ν λοκληρώσει τ καταστροφικ ργο τς κυβέρνησης Παπανδρέου, καθιστώντας τν λλάδα ρμαιο τν δανειστν της γι πολλ πολλ χρόνια.

 ΠΗΓΗ: http://www.kathimerini.gr

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: