Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ. ΕΠΕΤΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὅλα ὅσα γράφονται κατωτέρω εἶναι σωστὰ καὶ βέβαια, ἀλλὰ ἐνδέχεται νὰ λασπωθοῦν ὡς συνωμοσιολογίες καὶ νὰ «ἐπιτιμηθοῦν» ὅσοι τὰ δέχονται μὲ τὸ ἐπιτίμιο τῆς ἀκοινωνησίας…!
Ἡ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.» ἔχει ἐπανειλημμένως ἐπισημάνει ἐξ ἄλλων ἀφορμῶν τὸν ὁλοφάνερο σχεδιασμὸ τῶν Ἐργολάβων τῆς Ἀλλοτριώσεως, τῶν Υἱῶν τῆς Γεένης. Ἡ Ἐργολαβία τῆς Ἀλλοτριώσεως βρίσκεται σὲ πλήρη δαιμονικὴ ἀνάπτυξη. Καὶ ὅσοι «ἀθῶοι» δὲν τὸ βλέπουν ἁπλῶς κοιμοῦνται καὶ συμμαχοῦν μαζί τους.

Ὁ Ἡγούμενος Ἐφραὶμ εἶναι μόνο ἡ ἀρχὴ

 Γράφει ὁ Νικόλαος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος -Συγγραφέας καὶ Τουρκολόγος

.           «Παλιὰ ἂν ἕνας εὐλαβὴς ἀσχολεῖτο μὲ τὴν κατάσταση στὸν κόσμο, δὲν πρέπει νὰ ἦταν καλά, ἦταν γιὰ κλείσιμο στὸν Πύργο. Σήμερα ἀντίθετα, ἂν ἕνας εὐλαβὴς δὲν ἐνδιαφέρεται καὶ δὲν πονεῖ γιὰ τὴν κατάσταση, ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν κόσμο, εἶναι γιὰ κλείσιμο στὸν Πύργο» (Πατὴρ Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης)
.          Τὸ σοκαριστικὸ θέαμα ἕνας ἡγούμενος ἀπὸ τὴν μεγαλύτερη μονὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους νὰ σέρνεται στὶς φυλακὲς σὰν κοινὸς κατάδικος, προκαλώντας τὶς ἀνάλογες ἀλγεινὲς ἐντυπώσεις σὲ τοπικό, ἀλλὰ καὶ σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἀρχὴ μιᾶς σειρᾶς ἐπιθέσεων κατὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν χώρα μας.
.          Ἴσως δὲν θὰ ἀργήσει ὁ καιρὸς ποὺ ἀκόμα καὶ ἡ ὁμολογία πίστεως θὰ θεωρεῖται ἀναχρονιστικὴ καὶ ἀξιόποινη πράξη καὶ ἡ ἀνάρτηση δημόσια τῶν εἰκόνων τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας, θὰ θεωρεῖται… παραβίαση  τῶν «δημοκρατικῶν» καὶ «ἀνθρωπίνων» δικαιωμάτων τῶν «ἐλεύθερα σκεπτομένων» Ἑλλήνων πολιτῶν.
.          Εἶναι φανερὸ πὼς τὸ ἑλληνικὸ κράτος καὶ τὸ διεφθαρμένο πολιτικὸ σύστημα ποὺ τὸ κυβερνάει, σκοπεύει νὰ βάλει «χέρι» στὸ Ἅγιον Ὄρος.

.          Ἡ πρώτη κίνηση θὰ εἶναι ἡ ἀποστολὴ ἐλεγκτικοῦ σώματος, γιὰ νὰ ἐλέγξει ποῦ πῆγαν τὰ κονδύλια ποὺ διέθεσε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὶς διάφορες μονὲς τοῦ Ἄθω γιὰ ἔργα ἀνακαίνισης πολλῶν ἑτοιμόρροπων κτιρίων.
.          Ἡ ἀφορμὴ θὰ εἶναι ὁ ἔλεγχος, ἀλλὰ ὁ ἀπώτερος σκοπὸς θὰ εἶναι νὰ «βάλουν χέρι» στὰ ἔσοδα τῶν μονῶν, νὰ ἐλέγξουν ὅλες τὶς πηγὲς χρηματοδότησης τῶν εἴκοσι μοναστηριῶν  τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὶς δωρεὲς καὶ ὅποιες  ἄλλες ἐπιχορηγήσεις, εἴτε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα εἴτε ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό.

 Ὁ σκοπὸς ἡ οἰκονομικὴ ἐξόντωση τῶν μοναστηριῶν.

.          Δεύτερο βῆμα θὰ εἶναι ἡ κατάργηση κάθε χαρακτήρα αὐτοδιοίκησης καὶ αὐτονομίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπως αὐτὴ καθιερώθηκε ἐδῶ καὶ χίλια περίπου χρόνια καὶ ἔγινε σεβαστὴ καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς σουλτάνους τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.
.      Σὰν πρώτη κίνηση πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ἦταν καὶ ἡ ἀποστολὴ εἰσαγγελέα στὸ Βατοπέδι χωρὶς νὰ ἐρωτηθεῖ καν ἡ ἱερὰ ἐπιστασία κατὰ παράβαση ὅλων τῶν μέχρι τώρα ἰσχυόντων.

.          Ἡ ἑπόμενη κίνηση θὰ εἶναι ἡ ἀνακήρυξη τοῦ Ἁγίου Ὄρους σὰν παγκόσμιο τουριστικὸ ἀξιοθέατο καὶ ἡ καθιέρωση «εἰδικῶν ἐπιστημονικῶν – τουριστικῶν ἀποστολῶν» στὴν ἀρχὴ μὲ τὴν συμβολική, συμμετοχὴ καὶ τοῦ γυναικείου φύλου, σὲ «εἰδικὲς» ἐργασίες, ποὺ δῆθεν θὰ ἀνυψώνουν καὶ θὰ προβάλλουν τὴν πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τοῦ ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ στύλου τῆς ἑλληνικῆς ὀρθοδοξίας.
.          Μὲ τὸν διπλωματικὸ αὐτὸ τρόπο θὰ καταργηθεῖ σταδιακὰ τὸ ἄβατο καὶ πλέον γυναῖκες κρατικοὶ ἀξιωματοῦχοι, ἀλλὰ καὶ ἐκλεκτοὶ διεθνῶς ἐπισκέπτες τοῦ γυναικείου φύλου, θὰ μποροῦν νὰ ἔρχονται στὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ «εἰδικὴ ἀποστολή»,  καταρρίπτοντας μὲ φανερὸ πλέον τρόπο κάθε ἱερὴ παρακαταθήκη τοῦ Ἄθω.
.          Στὸ τέλος οἱ μονὲς θὰ ἀνακηρυχτοῦν σὰν οἰκήματα ποὺ ἀνήκουν στὴν διεθνῆ πολιτιστικὴ κληρονομιὰ καὶ δὲν ἀποκλείεται νὰ ἐπιβληθοῦν νόμοι γιὰ τὴν ξενοδοχειακὴ ἀξιοποίηση τῶν ἱερῶν μονῶν πρὸς ὄφελος ὑποτίθεται τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μιᾶς οἰκονομίας ποὺ τὴν ἔχει ἤδη  λεηλατήσει ἡ προδοτικὴ πολιτικὴ κλίκα ποὺ κυβέρνησε τὶς τελευταῖες δεκαετίες τὴν χώρα.
.          Στὸ τέλος θὰ ἐπιβληθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι τὸ Ἅγιον Ὄρος «ἔχει πολὺ χρῆμα» καὶ πολλὲς προοπτικὲς οἰκονομικῆς ἀξιοποίησης γιὰ τὸ «καλὸ τῆς πατρίδας».
.       Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο τὸ Ἅγιον Ὄρος ποὺ εἶναι ὁ στόχος ὅλου αὐτοῦ τοῦ ἄθεου ἐκσυγχρονιστικοῦ  καὶ ἀντιχριστιανικοῦ κατεστημένου ποὺ ἔχει ὁδηγήσει τὴν χώρα στὴν πλήρη ἐθνικὴ καὶ διεθνῆ ἀπαξίωση.
.          Ἡ ἐκπαίδευση εἶναι ἤδη στὸ στόχαστρο. Σὲ λίγα χρόνια μόνο γιὰ ἱστορικοὺς λόγους  θὰ ὑπάρχει ἀναφορὰ στὰ σχολικὰ βιβλία γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία.
.      Τὰ παιδιά μας σὲ λίγα χρόνια θὰ ἀγνοοῦν ἀκόμα καὶ τὸ  «Πάτερ ἡμῶν» γιατί, ὅπως θὰ ἰσχυρίζονται οἱ ταγοὶ τῆς ἀπαξίωσης τῆς θρησκείας μας, ἡ δημόσια ἀπαγγελία του θὰ προσβάλλει τὴν «ἐλευθερία» καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν μὴ χριστιανῶν.
.         Οἱ εἰκόνες θὰ κατέβουν ἀπὸ τὰ δικαστήρια, γιατί θὰ προσβάλλουν κάθε διάδικο ποὺ δὲν πιστεύει καὶ δὲν θὰ θέλει νὰ ἔχει πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του στὴν διάρκεια μίας δίκης τὸν Χριστό, ἢ τὴν Παναγία μὲ τὸν Χριστό.
.          Οἱ καμπάνες θὰ θεωρηθοῦν σὰν ἐνοχλητικὰ κατάλοιπα μιᾶς ὀπισθοδρομικῆς ἐποχῆς καὶ θὰ καταργηθοῦν.
.          Ἤδη γνωστὸς μητροπολίτης μητρόπολης τῆς κεντρικῆς Ἑλλάδας, ποὺ εἶχε καὶ ἐκπομπὴ στὴν κρατικὴ τηλεόραση, ἔκανε συστάσεις στοὺς ἱερεῖς τῆς μητρόπολής του νὰ μὴν ἐνοχλοῦν μὲ τὶς καμπάνες τῆς ἐνορίας τους, τοὺς…  φιλήσυχους πολίτες ποὺ θέλουν νὰ ξεκουράζονται τὶς Κυριακές.
.          Τὰ ἱερὰ ράσα θὰ πρέπει νὰ μὴν ἐμφανίζονται δημόσια, ὅπως γίνεται καὶ στὶς ἄλλες κοσμικὲς καὶ «σύγχρονες» χῶρες, ἀλλὰ μόνο μέσα στὴν ἐκκλησία καὶ μόνο κατὰ τὴν διάρκεια τῆς λειτουργίας. Οἱ ἱερεῖς δὲν θὰ πρέπει νὰ ξεχωρίζουν ἐξωτερικὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους πολίτες προκαλώντας τὸ δημόσιο αἴσθημα, δηλαδὴ τὰ γένια τους θὰ πρέπει νὰ εἶναι προσεγμένα, μόλις ποὺ θὰ φαίνονται γιὰ νὰ εἶναι καί… τῆς μόδας.
.       Φυσικὰ οἱ ἐνορίες θὰ ἐξοντωθοῦν οἰκονομικὰ καθὼς κάθε οἰκονομικὴ ἐπιχορήγηση θὰ ἐλέγχεται καὶ θὰ φορολογεῖται γιὰ νὰ πηγαίνει τὸ μεγαλύτερο μέρος στὴν κρατικὴ κλίκα.
.          Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Καλλικράτη στὴν Ἐκκλησία θὰ καταργήσει πολλὲς μητροπόλεις ποὺ ἔχουν ἱστορία πολλῶν αἰώνων καὶ τὶς ὁποῖες οὔτε ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία δὲν τόλμησε νὰ πειράξει.
.          Οὔτε λόγος φυσικὰ γιὰ ἀναμετάδοση τῆς Θείας Λειτουργίας τὶς Κυριακὲς ἀπὸ τὰ κρατικὰ ΜΜΕ, ἐνῶ θὰ ἀπαγορεύεται κάθε παρουσία ἱερέων στὶς δημόσιες τελετὲς καὶ φυσικὰ δὲν θὰ ὑπάρχουν ἁγιασμοὶ  καὶ δημόσια ἱερὰ μνημόσυνα. Ἄλλωστε ὁ πολιτικὸς γάμος θὰ ἔχει καὶ συνέχεια μὲ τὴν πολιτικὴ κηδεία.
.          Νὰ μὴν μιλήσουμε τέλος γιὰ τὶς κάρτες καὶ τὴν ὁλοκληρωτικὴ φακέλωση τῆς προσωπικότητάς μας μὲ σκοπὸ τὴν κατάργηση  τοῦ αὐτεξουσίου μας, δηλαδὴ  τοῦ πιὸ ἱεροῦ δώρου τοῦ Παντοδύναμου πρὸς τὸν ἄνθρωπο.

.          Ὅλα αὐτὰ ποὺ ἴσως γιὰ πολλοὺς φαντάζουν ἀπίθανα, δυστυχῶς εἶναι μέρος τοῦ σχεδίου καταρράκωσης κάθε ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν πατρίδα μας, ὅπου ἡ Ὀρθοδοξία ὑπῆρξε γιὰ αἰῶνες ὁ φάρος τῆς ὕπαρξής της.
.          Φαινόμενα σὰν αὐτὸ τοῦ καθηγούμενου Ἐφραὶμ εἶναι μόνο ἡ ἀρχή. Τὸ ζήτημα εἶναι  ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι θὰ ἀφήσουμε ἀπροκάλυπτα ὅλα αὐτὰ νὰ περάσουν ἔτσι πάνω ἀπὸ τὶς κεφαλές μας.

 ΠΗΓΗ: romfea.gr

, , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: