ΤΥΜΠΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ

ΤΥΜΠΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ Ο ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Οἱ δημόσιες σχέσεις, οἱ «τρυφεροὶ» οἰκουμενιστικοὶ ἐναγκαλισμοί, τὰ μνημόνια συνεργασίας, τὰ μορατόρια, τὰ ὀρατόρια, ἡ ἔργοις ἀπαξίωση τῶν παραδοσιακῶν δομῶν, θεσμῶν καὶ μορφῶν, ἡ ἀνθρώπινη σοφία, μὲ λίγα λόγια ἡ Ἐκκοσμίκευση, ροκανίζουν ἀργὰ ἀλλὰ σταθερὰ τὸ μυστικὸ σωτηριῶδες μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπονευρώνουν τὴν ὁμολογία τῆς Πίστεως. Ἔτσι λίγο λίγο ἔχει ἐξαπλωθεῖ μιὰ χυλοποιημένη ἀντίληψη γιὰ τὴν ὀρθοδοξία.
.         Ἐν συνεχείᾳ λοιπόν τῆς χθεσινῆς ἀναρτήσεως «ΘΕΩΡΙΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ
 ΚΑΙ ΕΝΑ “ΟΡΑΤΟΡΙΟ” ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΒΒΑ ΙΣΑΑΚ ΤΟΝ ΣΥΡΟ» (https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/12/12/θεωρίες-θεολογικῆς-συνωμοσίας-καὶ-ἕ/ἡ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» ἀναρτᾶ τὸ κατωτέρω ἀπόσπασμα, ὅπου δίδεται ἕνα ἀκόμη δεῖγμα τῶν τυμπανισμῶν τῆς οἰκουμενιστικῆς συναυλίας…!

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
τοῦ Πρωτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
«ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ, Ο ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ»
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΤΗΝΟΣ»
[σελ. 250 κ. ἑξ.]

κεφ. 5.3 
«Ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ καί οἱ Λόγοι του,
ἄγκιστρο Ὀρθοδοξίας γιά κάθε ἄνθρωπο.»

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.          Ἡ οἰκουμενιστική στόχευση τοῦ Ἀλφέγιεφ, ἡ προσπάθεια παρουσιάσεως τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ ὡς ἀδογματικοῦ, εἶναι νομίζουμε πέραν πάσης ἀμφισβητήσεως. Ὅσον ἀφορᾶ στήν τοποθέτησή του ὅτι «ὁ λόγος τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ διέσχισε τούς ὁμολογιακούς φραγμούς» καί ὅτι «τά γραπτά του συνεχίζουν νά τραβοῦν τήν προσοχή τῶν χριστιανῶν πού ἀνήκουν σέ διάφορες παραδόσεις» μπορεῖ νά πεῖ κανείς ὅτι λέγει περίπου τήν ἀλήθεια. Ὄντως ἀπευθύνεται πρός πάντας ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ, σέ κάθε ἄνθρωπο. Τά γραπτά του ἔχουν τήν εὐωδία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ἄρωμα τῆς Ὀρθοδοξίας, καί γι᾽ αὐτό τόν λόγο τραβοῦν τήν προσοχή ὄχι μόνο τῶν Ὀρθοδόξων ἀλλά καί τῶν ἑτεροδόξων. Διψοῦν οἱ πλανεμένοι ἀδελφοί μας τῆς Δύσεως γιά τήν ζῶσα καί ζωοποιό ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καί δέν τή βρίσκουν στίς ψευδοεκκλησίες τους. Ἡ συνέχεια ὅμως ὅσων γράφει ὁ ἐπίσκοπος Ἱλαρίων, ὅτι δηλαδή «μοιράζονται τήν κοινή πίστη στό Χριστό», δέν ἀνταποκρίνεται στήν ἀλήθεια. Οἱ ἑτερόδοξοι δέν μοιράζονται τήν σωτήρια πίστη τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ, δηλαδή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν ὁποία ἀνήκει. Γι᾽ αὐτό ἀναζητοῦν τή σωτηρία, ἀλλά δέν μποροῦν νά τή βροῦν ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Χριστοῦ. Ὑπ᾽ αὐτήν τήν ἔννοια «ὁ λόγος τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ διασχίζει τούς ὁμολογιακούς φραγμούς», ὄχι ἀδιαφορώντας γιά τό δόγμα, ἀλλά καθαιρώντας ὀχυρώματα, «λογισμούς καί πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατά τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ» (B´ Kορ. ι´ 4-5)· καταλύοντας τούς ψευδομολογιακούς φραγμούς, τά ψευδῆ δόγματα καί τίς ψευδοεκκλησίες τῶν αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀποκόψει πολλούς ἀνθρώπους ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ· καλώντας τούς πλανεμένους ἀδελφούς στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διά τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί τοῦ ἁγίου µαπτίσματος, ὅπως θά δοῦμε πιό κάτω.
.          Ὅσον ἀφορᾶ στήν πρόταση τοῦ ἐπισκόπου Ἱλαρίωνος γιά μετάφραση ἔργων τοῦ συρφετοῦ τῶν ποικίλων κακοδόξων συγγραφέων, τό δέλεαρ τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ, πού προβάλλει, δέν εἶναι ἀρκετά ἑλκυστικό, γιά νά παρασύρει τούς θεολόγους στή μελέτη καί τήν ἐνασχόλησή τους μέ τούς συγχρόνους καί συντοπίτες τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ αἱρετικούς. Ποιά σύγκριση μπορεῖ νά ὑπάρξει μεταξύ τῶν θεοπνεύστων Λόγων τοῦ Ἁγίου καί τῶν συγκεχυμένων συγγραφῶν π.χ. τοῦ Ἰωάννου τοῦ Dalyatha ἀπό τό ἔργο τοῦ ὁποίου παραθέσαμε ἀποσπάσματα; Τό καταπληκτικό ἀγκίστρι τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ, οἱ Λόγοι του, σαγηνεύουν τούς ἀναγνῶστες μέ τήν κλήση τους στή μετοχή τῆς θείας ζωῆς.
.          Ὁ Ἅγιος ὄντως ἀπευθύνει μιά πανανθρώπινη κλήση ἀπό τό ἐρημητήριό του. Γίνεται μωρός, ὅπως γράφει, καί ἐκθέτει ταπεινά καί ταυτόχρονα ἀρχοντικά τίς ἐν Χριστῷ ἐμπειρίες του χάριν τῆς σωτηρίας τῶν ἀδελφῶν. Τούς καλεῖ στή μετοχή τῆς ὄντως ζωῆς, στή μετοχή τῆς Χάριτος. Ἀλλά ὁ λόγος του εἶναι σαφής. Ἡ κλήση του λεπτή καί διακριτική πρός πάντας γίνεται μέ ἀρνητικό καί θετικό τρόπο. Ἰδού ὁ ἀρνητικός μέ τόν ὁποῖο προειδοποιεῖ τούς ἀναγνῶστες του ὅτι χωρίς τίς θεμελιώδεις προϋποθέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δηλαδή πίστη καί βάπτισμα, τίποτα ἁγιοπνευματικό δέν μποροῦν νά ἀπολαύσουν:

 Οὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεται ἡ πίστις, ἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶν ἀβαπτίστων ἢ ἐκ τῶν ἐφθαρμένων τὴν διάνοιαν ἐκ τῆς ἀληθείας. Πληροφορία γὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται τοῖς ὑψηλοῖς ἐν τῇ ψυχῇ, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν τρόπων τῶν προσεχόντων εἰς τὴν διαγωγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Kυρίου.

Οὐδέποτε κατορθώνεται ἡ πίστη, πού παρέχει τήν βεβαιότητα τῆς ἐλπίδας, ἀπό τούς ἀβάπτιστους ἤ ἀπό ὅσους ἔχουν φθαρμένη τή διάνοιά τους λόγῳ τῆς ἀποστασίας τους ἀπό τήν ἀλήθεια. Ἡ βεβαιότητα τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται στίς ψυχές πού βρίσκονται ὑψηλά ἀνάλογα μέ τήν προσπάθεια γιά τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Kυρίου.

.          Μέ τό ἐπίρρημα “οὐδέποτε”, ἄνευ ἄλλων ἐπεξηγήσεων, ἀποκλείει ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ οἱαδήποτε ἐμπειρία τῆς Χάριτος ὑπό ἀβαπτίστων καί αἱρετικῶν. Στό παραπάνω ἀπόσπασμα διδάσκει ὅτι τό χάρισμα τῆς βεβαιότητος τῆς πίστεως, δηλαδή ἡ πλήρης ἐμπιστοσύνη καί παράδοση στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, δέν μπορεῖ νά δοθεῖ σέ κανένα ἀβάπτιστο ἤ αἱρετικό. Προσφέρεται σέ πιστούς καί βαπτισμένους πού ἔχουν ὑψηλή πνευματική κατάσταση ἀνάλογα μέ τήν τελειότητά τους κατά τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Kυρίου. Τέτοια πίστη ἔχουν οἱ ἅγιοι Μάρτυρες καί οἱ Ἐρημίτες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν παραδώσει τήν ζωή τους στήν πρόνοια καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Βασική προϋπόθεση γιά τό δῶρο αὐτό τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ὀρθή Πίστη καί τό Ἅγιο Βάπτισμα.

.          Ἰδού τώρα καί ὁ θετικός τρόπος ὡς κλῆσις στήν Ὀρθοδοξία:

«Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς. Ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν οἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Kυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα αὐτοῦ, σύν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι».

Kάθε ἀγαθό πού ἐνεργεῖται μέσα σου νοητῶς καί κρυπτῶς κράτησέ το μέ ἀκρίβεια, γιατί τό βάπτισμα καί ἡ πίστη ἔγιναν γιά σένα μεσίτες πρό αὐτό. Δι᾽ αὐτῶν (δηλ. τοῦ Βαπτίσματος καί τῆς πίστεως) κλήθηκες ὑπό τοῦ Kυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στά ἀγαθά Του ἔργα σύν τῷ Πατρί καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι.

.          Τό βάπτισμα καί ἡ πίστις εἶναι μεσίτες μας πρός κάθε χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
.          Ἐδῶ μέ τήν ἀντωνυμία “ἕκαστον” περικλείει μέσα στά ὅρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κάθε ἕνα καί ὅλα μαζί τά νοητά καί κρυπτά ἀγαθά, τά ὁποῖα ἀπολαμβάνουν οἱ κεκαθαρμένοι καί θεωμένοι χριστιανοί. Αὐτά τά ὅρια τά χαράσσουν ἡ ὀρθόδοξη πίστη καί τό βάπτισμα. Τό βάπτισμα καί ἡ πίστις εἶναι οἱ μεσίτες τῶν πιστῶν πρός κάθε πνευματικό καρπό. Δι᾽ αὐτῶν, διά τοῦ Βαπτίσματος καί τῆς Πίστεως κληθήκαμε ὑπό τοῦ Kυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ σύν τῷ Πατρί καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι νά ἐπιτύχουμε τά ἀγαθά ἔργα του καί μάλιστα τά «ἐνεργούμενα νοητῶς καί ἐν κρυπτῷ», δηλαδή τήν ὑψηλή πνευματική κατάσταση τῆς θεωρίας, τήν ἀπόλαυση ἐν κρυπτῷ τῆς Θείας Χάριτος.
.          Μέ λεπτό τρόπο ὁ Ἀββᾶς μας καλεῖ τόν κάθε ἄνθρωπο στή μόνη σωτήρια Ὁδό: τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
.          Δυστυχῶς γιά τόν Ἱλαρίωνα Ἀλφέγιεφ καί τούς ποικίλους οἰκουμενιστές ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ δέν μεταίρει τά ὅρια ἅ ἔθεντο οἱ Ἅγιοι Πατέρες, τόν φραγμό τόν ὁποῖο «περιέθηκε» ὁ Χριστός στήν Ἄμπελό Του, τήν Ἐκκλησία του. Kαλεῖ ὅλους στήν Ὀρθόδοξη Ἐκ­κλησία ἀποκαλύπτοντάς τους τόν ἐσωτερικό, μεταμορφωμένο διά τῆς ἀλλοιώσεως τῆς Χάριτος κόσμο του καί προειδοποιώντας τους ὅτι μετά τό Βάπτισμα ἀπαιτοῦνται σκληροί πνευματικοί ἀγῶνες, γιά νά ἐπέλθει ἡ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν. Γράφει ὁ Ἀββᾶς μας:

 Ἰδοὺ γὰρ τὸ βάπτισμα δωρεὰν συγχωρεῖ, καὶ οὐ ζητεῖ ὅλως τι, ἀλλ᾽ ἢ πίστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ δὲ τῶν ἁμαρτιῶν τῇ μετὰ τὸ βάπτισμα, οὐ δωρεάν, ἀλλὰ ζητεῖ κόπους καὶ θλίψεις καὶ λύπας τῆς κατανύξεως καὶ δάκρυα καὶ κλαυθμὸν καιροῦ πολλοῦ καὶ οὕτω συγχωρεῖ…».

Ἰδού τό βάπτισμα συγχωρεῖ δωρεάν καί [ὁ Θεός] δέν ζητεῖ τίποτε ἄλλο παρά πίστη. Ὅμως κατά τή μετάνοια γιά τίς ἁμαρτίες μας, μετά τό βάπτισμα, [ὁ Θεός] δέν συγχωρεῖ δωρεάν, ἀλλά ζητεῖ γιά πολύ καιρό κόπους καί θλίψεις καί λύπη πού ὁδηγοῦν στήν κατάνυξη καί δάκρυα καί κλαυθμό καί ἔτσι συγχωρεῖ.

βλ. σχετ.:  https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/12/15/ἀββᾶς-ἰσαὰκ-ὁ-σύρος/,https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/12/20/ἀναίρεση-ἀφορμῶν-πνευματικῆς-συγχ/,

https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/02/24/στὸν-ἀστερισμὸ-τῆς-παραχαράξη-ἀπὸ/,

https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/01/09/οἱ-“μυστικοί”-τὸ-…μυστικὸ-τῶν-οἰκ/,

https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/06/20/5491/]

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: