Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ»: Ἰδοὺ μιὰ… «θεωρία συνωμοσίας» γιὰ ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση.…, σύμφωνα μὲ τοὺς εἰδικοὺς τῆς «Ποιμαντικῆς Παρανοίας»! Κούνια ποὺ τοὺς κούναγε!
Ἂς ἀφήσουμε τὶς ποιμαντικὲς ρητορεῖες λοιπὸν στοὺς «ποιμαντικοὺς κύκλους» κι ἂς δοῦμε τὴν ἀλήθεια ὅπως τὴν παρουσιάζει τὸ κατωτέρω ἄρθρο ἀνάγλυφη. 

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ

.        Ἦταν ἡ ὥρα τῆς φοβερῆς ἐπιθέσεως τῶν σατανικῶν δυνάµεων. Ἐκδηλώθηκε τὴν νύχτα στὸν κῆπο τῆς  Γεθσηµανῆ, ὅταν ὁ ὁπλισµένος µὲ µαχαίρια καὶ ξύλα ὄχλος τῶν ὑπηρετῶν τῶν ἀρχιερέων καθοδηγούµενος ἀπὸ τὸν Ἰούδα συνέλαβε τὸν Ἰησοῦ.
.        Ἤρθατε μὲ µαχαίρια καὶ ξύλα σὰν νὰ ἤµουν ληστής, τοὺς εἶπε ὁ Κύριος. Κάθε µέρα ποὺ ἤµουν µαζί σας στὸν ναὸ δὲν ἁπλώσατε τὰ χέρια σας ἐπάνω µου. Ἀλλὰ ἤρθατε τώρα, νύχτα! Νύχτα! Διότι τὸ σκοτάδι τῆς νύχτας εἶναι ἡ ὥρα ποὺ ἐνεργεῖ ὁ σατανᾶς τὰ ἐγκλήµατά του. Εἶναι ἡ ὥρα τῶν σκοτεινῶν ἀνθρώπων. Αὐτὴ τὴν ὥρα, τὴν ταιριαστὴ μὲ τὴν σκοτεινὴ ψυχή σας, σᾶς παραχώρησε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ πραγµατοποιήσετε τοὺς σκοτεινοὺς σκοπούς σας «Αὕτη ἐστὶν ὑµῶν ἡ ὥρα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους» (Λουκ. κβ´ 53).
.        «Ἡ ὥρα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους»! Οἱ αἰῶνες διαδέχονται ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, οἱ γενεὲς τῶν ἀνθρώπων προχωροῦν µέσα στὴν ἱστορία, προοδεύουν ἐπιστηµονικῶς, ἐκπολιτίζονται, κατακτοῦν ἀκόµα καὶ τὸ διαστηµα … ὅµως τὸ κακὸ ἑξακολουθεῖ νὰ ἐνεργεῖ πάντα μὲ τὸν ἴδιο τρόπο: Στὸ σκοτάδι! Κρυφά! Ὕπουλα! Ἔχει µήπως ἀλλάξει κάτι στὴν ἐποχή µας; Ἐνεργεῖ µήπως τὸ κακὸ διαφορετικά; Ἄλλαξε τρόπους δράσεως; Ναί, ἄλλαξε!
.        Τί ἄραγε ἄλλαξε; Ἄλλαξε κατὰ τὸ ὅτι ἡ σκοτεινὴ δράση του ἔχει πλέον ὀργανωθεῖ τέλεια καὶ ἔχει ἀναχθεῖ σὲ κορυφαία ἐπιστήµη!
.        Πράγµατι! Ἡ ἐποχὴ τῆς προχειρότητας καὶ τῶν ἐµπνεύσεων τῆς στιγµῆς γιὰ τὸ κακὸ ἔχει περάσει πρὸ πολλοῦ. Τώρα τὸ κακὸ σχεδιάζεται ἀπὸ κορυφαίους ἐπιστήµονες, χρηµατοδοτεῖται ἀπὸ µυστικὰ κρατικὰ ἢ ἰδιωτικὰ κονδύλια καὶ ἐνεργεῖται ἀπὸ στρατιὰ ἄρτια ἐκπαιδευµένων καὶ µεθοδικὰ καθοδηγουµένων ἀδιστάκτων χρυσοπληρωµένων ἐκτελεστῶν. Μυστικὲς ὑπηρεσίες, ὀργανώσεις ὕπουλες, ὅπως π.χ. ἡ Μασονία, διεθνεῖς ὀργανισµοί, ὅπως ἡ µυστηριώδης καὶ φρικιαστικὴ Λέσχη Μπίλντερµπεργκ, καὶ ἄλλα τέτοια σκοτεινὰ κέντρα σχεδιάζουν, µηχανεύονται, προωθοῦν καὶ ἐφαρµόζουν σὲ παγκόσµιο ἐπίπεδο συστήµατα διαφθορᾶς τῆς Οἰκονοµίας, τῆς Παιδείας, τῆς Οἰκογένειας, τῶν κοινωνικῶν φορέων, τῶν ἐπιστηµονικῶν κέντρων καὶ ὀργάνων.
.        Μπροστὰ σ᾽ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν σκοτεινὴ δράση τῶν σκοτεινῶν ἀνθρώπων καὶ σατανικῶν κινηµάτων ἡ κοινωνία µας εἶναι παντελῶς ἀνοχύρωτη. Οἱ ἀµυντικές της δοµὲς εἶναι στηµένες στὰ µέτρα τῶν συνηθισµένων ἐρασιτεχνικῶν ἐνεργειῶν τοῦ κακοῦ, δὲν διανοοῦνται κἂν νὰ ἐτοιµασθοῦν γιὰ ἀντιµετώπιση παγκόσµιας ἐµβέλειας σκοτεινῶν ὀργανώσεων.
.        Ἂς γυρίσουµε ὄµως στὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ µας. Αὐτὴ εἶναι «ἡ ὥρα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους». Τί πέτυχαν τότε οἱ σκοτεινοὶ ἄνθρωποι; Συνέλαβαν τὸν Κύριο καὶ Τὸν θανάτωσαν. Σκοπός τους ἦταν νὰ Τὸν ἐξαφανίσουν, νὰ σβήσουν τὸ κηρυγµά του. Τὸ πέτυχαν; Ἔτσι νόµισαν … ! Ὅµως χωρὶς νὰ τὸ θέλουν, χωρὶς νὰ τὸ ἐπιδιώκουν καὶ χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουν πέτυχαν ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο: ὑπηρέτησαν ἄθελά τους τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσµου!
.        Μὴν ἀµφιβάλλουµε λοιπόν: Τραπεζικοὶ κολοσσοὶ τῶν Ροκφέλλερ καὶ Ρότσιλντ, Μασονικὲς στοές, Λέσχη Μπίλντερµπεργκ καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ὄργανα τοῦ σατανικοῦ σκότους τὸ ἴδιο θὰ πετύχουν. Θὰ καταστρέψουν ἀναµφιβόλως! Θὰ νοµίσουν ὅτι θριάµβευσαν. Θὰ λογαριάσουν πὼς ἔγιναν κυβερνῆτες τοῦ κόσµου καὶ κατευθύνουν τὶς τύχες του … Ὅµως, χωρὶς νὰ τὸ θέλουν, χωρὶς νὰ τὸ ἐπιδιώκουν, χωρὶς νὰ τὸ ὑποψιάζονται, χωρὶς νὰ καταλαβαίνουν, θὰ ὑπηρετήσουν τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν θρίαµβο τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας σὲ ὅλο τὸν κόσµο!

.        Αὐτὸ εἶναι τὸ βαθὺ µυστήριο τοῦ τρόπου ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ µέσα στὴν ἱστορία! Ὁ Κύριος τῶν πάντων ἀφήνει τὸν διάβολο καὶ τὰ σκοτεινὰ ὄργανά του νὰ δροῦν καταστροφικὰ στὸν κόσµο. Τὸ ἐπιτρέπει σεβόµενος τὴν ἐλευθερία τῶν πλασµάτων του. Ταυτόχρονα ὄµως χρησιµοποιεῖ τὸ ἴδιο τὸ καταστροφικό τους ἔργο γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ καλοῦ καὶ τὴν ἐξάπλωση τῆς Βασιλείας του στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων.
.        Τὸ ἴδιο θὰ συµβεῖ καὶ τώρα! Καὶ εἶναι καίρια εὐθύνη ὅλων µας νὰ µὴν ἐπηρεαζόµαστε ἀπὸ τὴν προσωρινὴ κατακλυσµιαία ἐπικράτηση τοῦ κακοῦ στὸν κόσµο, ἀλλὰ νὰ µένουµε ἀσυµβίβαστοι καὶ νὰ προσδοκοῦµε τὴν τελικὴ νίκη τοῦ Χριστοῦ µας, ποὺ εἶναι ὁ Κύριος τῶν κυριευόντων καὶ κρατάει στὰ παντοδύναµα χέρια του τὶς τύχες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ σύµπαντος! 

ΠΗΓΗ: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2033, 15.11.2011
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: