ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ (Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 20.11.11)

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  (20 .11.2011)
(Ἐφεσ. β´ 4–10)

Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ· χάριτί ἐστε σεσωσμένοι· καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ’ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.

Ἀπόδοση στὴν Νέα Ἑλληνική:
Ἀδελφοί, ὁ Θεός, ἐπειδὴ εἶναι πλούσιος εἰς εὐσπλαγχνίαν ἕνεκα τῆς πολλῆς ἀγάπης μὲ τὴν ὁποίαν μᾶς ἀγάπησε, ἂν καὶ ἤμαστε νεκροὶ ἕνεκα τῶν παραπτωμάτων, μᾶς ἐζωοποίησε μαζὶ μὲ τὸν Χριστόν –διὰ χάριτος εἶσθε σωσμένοι– καὶ μᾶς ἀνέστησε μαζὶ καὶ μᾶς ἐκάθησε μαζὶ εἰς τὰ ἐπουράνια ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, διὰ νὰ δείξῃ εἰς τοὺς μέλλοντας αἰῶνας τὸν ὑπερβολικὸν πλοῦτον τῆς χάριστός του εἰς καλωσύνην ποὺ ἔδειξε σ’ ἐμᾶς διὰ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ.
 Διότι διὰ τῆς χάριτος εἶσθε σωσμένοι διὰ τῆς πίστεως καὶ αὐτὸ δὲν προέρχεται ἀπὸ σᾶς, ἀλλὰ εἶναι τοῦ Θεοῦ δῶρον, ὄχι ἀπὸ ἔργα, διὰ νὰ μὴ μπορῇ κανεὶς νὰ καυχηθῇ. Διότι εἴμεθα δικό του ἔργον, δημιουργηθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ δι’ ἔργα ἀγαθά, τὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς προετοίμασε, διὰ νὰ ἀποτελέσουν τὸν τρόπον τῆς ζωῆς μας.

ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ

.        Οἱ ἄνθρωποι συνήθως διψοῦν γιὰ πλούτη. Γι᾽ αὐτὸ καὶ τὰ κυνηγοῦν µἐ ἀσταµάτητη ὁρµή. Πολλ χρήµατα, µεγάλη περιουσία, φθονα µέσα, ν σκοπς τς ζως γι πολλος νθρώπους.
.        Τὰ ὑλικὰ ὄµως πλούτη, παρ᾽ ὅλο ὅτι γυαλίζουν στὰ µάτια τοῦ ἀνθρώπου, ἐξάπτουν τὴν φαντασία του καὶ πρoκαλoῦν τὶς ἐπιθυµίες τῆς σαρκός, εἶναι περιορισµένης ἀξίας. Γιατί δὲν ἱκανοποιοῦν ἀληθινὰ καὶ οὐσιαστικὰ τὸν ἄνθρωπο. Μᾶλλον δηµιουργοῦν προβλήµατα, γεννοῦν τὴν ἀνησυχία, τὴν ἀγωνία, πολλὲς φορὲς καὶ τὴν καταστροφή. Ἄλλα εἶναι τὰ πλούτη, ποὺ πλουτίζουν πραγµατικὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ ἱκανοποιοῦν ἀπόλυτα τὸν πόθο τῆς ψυχῆς του γιὰ πλουτισµό.
.          Γι᾽ αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ πλούτη µᾶς µιλάει σήµερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος: γιὰ τὰ πλούτη τοῦ Θεοῦ µας. Καὶ πρῶτα-πρῶτα κάνει λόγο γιὰ

 ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

τοῦ Θεοῦ. «Ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην ἣν ἠγάπησεν ἡµᾶς … συνεζωοποίησε … καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισε ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Μὲ αὐτὰ ποὺ µᾶς λέει ὁ θεῖος Ἀπόστολος εἶναι σὰν νὰ µᾶς εἰσάγη στὸ ἀνάκτορο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ µᾶς παρουσιάζη τὰ πλούτη τῆς ἀγάπης του. Πλούτη τῶν ἀνθρώπων εἶναι συνήθως ὅ,τι κατόρθωσαν νὰ ἀποκτήσουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν καλοπέρασή τους. Πλούτη τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅ,τι ἔκανε γιὰ µᾶς, γιὰ τὴν σωτηρία µας, γιὰ τὴν ἀνύψωσή µας. Τὰ πλούτη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ µας εἶναι τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης του γιὰ µᾶς. Εἴµαστε νεκροὶ ἀπὸ τὴν πτώση τῆς ἁµαρτίας. Καὶ ἐκεῖνος µᾶς ζωοποίησε µὲ τὰ χαρίσµατα τοῦ Πνεύµατός του, ποὺ µᾶς ἔδωσε διὰ µέσου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ δὲν ἀρκέστηκε µόνο σ᾽αὐτά. Μᾶς ἔδωσε τὴν δύναµη τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ ζήσουµε µιὰ ἀναστηµένη, πνευµατικὴ ζωή. Καὶ ἀκόµη µᾶς ὕψωσε στοὺς οὐρανοὺς ἀπὸ τώρα διὰ µέσου τῆς ἑνώσεώς µας µἐ τὸν ἀναστηµένο καὶ δοξασµένο Χριστό.
.          Ὅταν βλέπουµε τὰ πλούτη τῶν ἀνθρώπων, µᾶς καταλαµβάνει ἡ ἐπιθυµία νὰ τὰ ἀποκτήσουµε κι ἐµεῖς. Γιατί νὰ µἡ γίνη καὶ τώρα, ποὺ ὁ Ἀπόστολος µᾶς ἔδειξε τὰ πλούτη τοῦ µεγάλου Θεοῦ µας; Νὰ ποθήσουµε τὰ πλούτη τοῦ Θεοῦ! Νὰ τὰ ζηλέψουµε. Καὶ ἔχοντας ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ὁ Θεὸς τὰ πλούτη τῆς ἀγάπης του δὲν τὰ κρατᾶ γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ τὰ προορίζει γιὰ µᾶς, νὰ ζητήσουµε νὰ τὰ κάνουµε δικά µας. Μὲ ἄλλα λόγια νὰ ζητήσουµε ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ ἀναστήση καὶ µᾶς ἀπὸ τὸν θάνατο τῆς ἁµαρτίας. Νὰ µᾶς ζωοποιήση. Νὰ µᾶς χαρίση πλούσια τὴν δυναµή του νὰ ζήσουµε τὴν νέα «ἐν Χριστῷ ζωή». Νὰ µᾶς ἀξιώση νὰ ζοῦµε ἐδῶ στὴν γῆ σὰν πολίτες τοῦ οὐρανοῦ, µέχρι τότε ποὺ θὰ µᾶς ἀνυψώση ὁριστικὰ «ἐν τοῖς ἐπουρανίοις».
.         Ὁ Ἀπόστολος συνεχίζει τώρα τὴν ἱερὴ ἀφήγησή του γιὰ τὰ πλούτη τοῦ Θεοῦ. Μὲ φωνή, ποὺ πάλλεται ἀπὸ ἱερὴ συγκίνηση, µᾶς µιλάει γιὰ

 ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

τοῦ Θεοῦ µας. Γιὰ «τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡµᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Γιὰ τὸν ὑπερβολικὸ πλοῦτο τῆς χάριτός του, ὁ ὁποῖος ἐκδηλώθηκε σὲ µᾶς µἐ τὴν ἀγαθότητα ποὺ µᾶς ἔδειξε διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
.           Καὶ πραγµατικά. Τὰ πλούτη τῆς χάριτος, ποὺ µᾶς ἔδειξε ὁ Θεὸς διὰ τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἀµύθητα. Τί νὰ ἀπαριθµήση κανείς; τὴν χάρη, ποὺ ἀπέρρευσε ἀπὸ τὸν σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, στὴν ὁποία ὀφείλουµε τὴν λύτρωση καὶ τὴν σωτηρία µας; Ὁ Ἀπόστολος τὸ σηµειώνει πρῶτο αὐτό: «Χάριτί ἐστε σεσωσµένοι». Πῶς µπορεῖ νὰ περιγράψη τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐκδηλώνεται στὴν ζωή µας µὲ χίλιους τρόπους
.       Τὰ ἱερὰ καὶ θεῖα µυστήρια, αὐτοὶ οἱ οὐράνιοι κρουνοί, διοχετεύουν στοὺς πιστοὺς ἄφθονη τὴν λυτρωτική, ἁγιαστικὴ καὶ σώζουσα χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἀλλ᾽ ἐὰν τὰ µυστήρια µᾶς µεταδίδουν κατὰ ἕνα οὐσιαστικὸ τρόπο τὰ ποικίλα χαρίσµατα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἐκδηλώνεται πλούσια καὶ εὐεργετικὴ σὲ κάθε πλευρὰ τῆς ζωῆς µας. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ µᾶς παρακολουθεῖ σὲ κάθε βῆµα τῆς ζωῆς µας, γιὰ νὰ µᾶς καθοδηγήση, νὰ µᾶς στηρίξει, νὰ µᾶς βοηθήση. Χάρη Θεοῦ εἶναι νὰ ὑπομένουµε τὸν πόνο τῆς ἀρρώστιας µας. Χάρη Θεοῦ εἶναι νὰ δοκιµάζουµε ἰσχυροὺς πειρασµοὺς καὶ νὰ νικᾶµε. Χάρη Θεοῦ εἶναι νὰ ἔχουµε παιδιὰ ἁγνὰ καὶ πειθαρχικά. Χάρη Θεοῦ εἶναι νὰ ἔχουµε ὀµόνοια καὶ ἀγάπη στὴν οἰκογένειά µας. Χάρη Θεοῦ εἶναι νὰ αἰσθανώµαστε τὴν ἀνάγκη τῆς προσευχῆς, τὸν πόθο τῆς µελέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Δὲν εἶχε λοιπὸν δίκιο ὁ Ἀπόστολος νὰ µιλάη µὲ συγκίνηση γιὰ «τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ»;

ΠΗΓΗ: Περιοδ. «ΖΩΗ», ἀρ. τ. 4247, 17.11.2011
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: