«ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΞΟΔΕΥΕΙΣ ΕΤΣΙ ΜΑΤΑΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΣΟΥ;» (Ἅγ. Ἰω. Βατάτζης ὁ Ἐλεήμων)

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Οἱεσδήποτε συγκρίσεις καὶ ἀντιστοιχίσεις μὲ ἐκείνους, ποὺ ξεπουλᾶνε τὸ Οἰκόπεδο καὶ κερδίζουν ἀπὸ τὰ ἀσφάλιστρα κινδύνου (CDS), μόνον βαθειὰ θλίψη προκαλοῦν καὶ εἰδικότερα, ὅταν ἀναλογισθεῖ καθένας ὅτι τότε κυρίαρχη ἦταν ἡ Μοναρχία καὶ ὄχι ἡ διαβόητη Δημοκρατία! «Πῶς μπορεῖς νὰ ξοδεύεις ἔτσι τὸ χρῆμα τῶν ὑπηκόων σου σὲ τέτοιες μάταιες ἀσχολίες; Δὲν γνωρίζεις ὅτι τὰ πολύτιμα τοῦτα ὑφάσματα καὶ τὰ κεντήματα αὐτὰ γίνονται ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν Ρωμαίων, καὶ ὅτι πρέπει νὰ δίνεις σὲ αὐτοὺς λογαριασμὸ γιὰ ὅ,τι ξοδεύεις, ἀφοῦ ὁ πλοῦτος τῶν βασιλέων εἶναι ὁ πλοῦτος τῶν ὑπηκόων τους;» 

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ´ ΔΟΥΚΑΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ,
Ο ΕΛΕΗΜΩΝ

.            Ὁ εὐσεβὴς καὶ φιλόχριστος αὐτὸς αὐτοκράτορας γεννήθηκε στὰ 1193 καὶ ἦταν γόνος τῆς ἐπιφανοῦς οἰκογένειας τῶν Δουκῶν. Τὸ 1204, μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Φράγκους σταυροφόρους, ἡ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία διαιρέθηκε σὲ τέσσερα ἀντίπαλα βασίλεια: τὴ λατινικὴ αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὴν αὐτοκρατορία τῆς Νικαίας στὴ Μικρὰ Ἀσία, ὅπου κατέφυγε ὁ νόμιμος αὐτοκράτορας καὶ ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης, τὸ δεσποτάτο τῆς Ἠπείρου, στὴν δυτικὴ Ἑλλάδα, καὶ τὸ βουλγαρικὸ βασίλειο τοῦ Ἰωάννη Β΄ τοῦ Ἀσάνη.  Στὰ 1222, ὁ Ἰωάννης διαδέχθηκε τὸν θεῖο του Θεόδωρο Λάσκαρη ποὺ εἶχε πεθάνει ἄτεκνος καὶ ὁ ὁποῖος χάρις στὴν πολιτική του ἱκανότητα εἶχε κατορθώσει νὰ ἀναδιοργανώσει τὶς βυζαντινὲς δυνάμεις κατὰ τὰ πρότυπα τῆς παλαιᾶς αὐτοκρατορίας.

.            Ὁ Ἰωάννης ἐπέδειξε ἀμέσως τὶς ἐξαιρετικὲς ἰδιότητες ἑνὸς πολιτικοῦ καὶ τὶς ἀρετὲς ἑνὸς χριστιανοῦ αὐτοκράτορα.  Ὑπῆρξε ὁ μέγιστος τῶν ἡγεμόνων τῆς Νίκαιας καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ θαυμαστοὺς αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου.  Χάρη σὲ μία σειρὰ λαμπρὲς στρατιωτικὲς νίκες καὶ ἔξυπνους χειρισμοὺς στὴ σύμπηξη συμμαχιῶν, ἐξασφάλισε μέσα σὲ λίγα χρόνια τὸν ἔλεγχο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἀνέκτησε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἐδαφῶν ποὺ βρίσκονταν στὰ χέρια τῶν Λατίνων.  Κατέλαβε μάλιστα καὶ τὴν Ἀνδριανούπολη, κοντὰ στὴν Κωνσταντινούπολη· ἔτσι ὅταν πέθανε τὸ 1254, ἡ αὐτοκρατορία τῆς Νικαίας περιελάμβανε στὴν πραγματικότητα τὰ ἐδάφη τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας πρὶν τὴ φραγκικὴ κατάκτηση.  Δὲν ἀπέμενε πιὰ παρὰ ἡ κατάληψη τῆς Βασιλεύουσας· πράγμα ποὺ ἐπιτεύχθηκε ἀπὸ τὸν διάδοχό του Μιχαὴλ Η΄ Παλαιολόγο, τὸ 1261.
.            Ἐμφορούμενος ἀπὸ φλογερὸ ζῆλο γιὰ τὸ καλό τῆς ἐκκλησίας, ὁ Ἰωάννης Γ΄ διεξήγαγε πολλὲς φορὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὸν πάπα τῆς Ρώμης Γρηγόριο Θ΄ μὲ σκοπὸ τὴν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν.  Στὰ 1232, συνεκλήθη μία Σύνοδος στὴν πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Νικαίας, τὸ Νυμφαῖον.  Οἱ ὀρθόδοξοι ἀντιπρόσωποι, ἐπικεφαλῆς τῶν ὁποίων ἦταν ὁ πατριάρχης Γερμανὸς Β΄ (1222-1241) καὶ ὁ περίφημος Νικηφόρος Βλεμμύδης (1197-1272), ἐπέδειξαν συμφιλιωτικὴ στάση καὶ συμφώνησαν νὰ ἀποδεχθοῦν μία συμβιβαστικὴ διατύπωση ὅσον ἀφορᾶ στὸ πρόβλημα τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος («ἐκ τοῦ Πατρὸς διὰ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορευόμενον»).   Ματαίως, ὅμως, διότι ὁ πάπας ἐπέμενε νὰ ὑποστηρίζει τὴν λατινικὴ αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως.  Οἱ συζητήσεις συνεχίσθηκαν ἐπὶ τοῦ διαδόχου του, Ἰννοκεντίου Δ΄, καὶ ὁ πάπας ἔδειξε διατεθειμένος νὰ ἐγκαταλείψει τὶς ἀξιώσεις του ἐπὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως.  Τὰ πράγματα ἔδειχναν ὅτι ἡ Ἕνωση ἦταν κοντά· δὲν ἀποφασίσθηκε ὅμως ποτέ, ἐξ αἰτίας τῆς ἀντίθεσης τοῦ πατριάρχου Γερμανοῦ Β΄, ὁ ὁποῖος κράτησε μία αὐστηρότερη στάση ὅσον ἀφορᾶ στὰ πατρῷα δόγματα.
.             Ὁ εὐσεβὴς αὐτοκράτορας εἶχε ἤπιο χαρακτήρα, ἁπλὸ καὶ φιλήσυχο.  Ὅλοι μποροῦσαν νὰ τὸν πλησιάσουν καὶ νὰ βροῦν σὲ αὐτὸν στήριξη καὶ κατανόηση.  Ἦταν ἔνθερμος προστάτης τῶν ἀδικημένων καὶ ἰδιαιτέρως τῶν ἀγροτῶν ποὺ καταπιέζονταν ἀπὸ τοὺς μεγάλους γαιοκτήμονες.  Καταπιάσθηκε μὲ τὴν ἀναδιοργάνωση τῆς γεωργίας καὶ τῆς κτηνοτροφίας γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὴν εὐημερία τῶν ὑπηκόων του καὶ τὴ δικαιοσύνη.  Μία ἡμέρα ποὺ συνάντησε τὸν ἴδιο του τὸν γιό ντυμένο μὲ ἀκριβὰ ροῦχα νὰ πηγαίνει στὸ κυνήγι, τὸν ἐπιτίμησε αὐστηρὰ λέγοντας: «Πῶς μπορεῖς νὰ ξοδεύεις ἔτσι τὸ χρῆμα τῶν ὑπηκόων σου σὲ τέτοιες μάταιες ἀσχολίες; Δὲν γνωρίζεις ὅτι τὰ πολύτιμα τοῦτα ὑφάσματα καὶ τὰ κεντήματα αὐτὰ γίνονται ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν Ρωμαίων, καὶ ὅτι πρέπει νὰ δίνεις σὲ αὐτοὺς λογαριασμὸ γιὰ ὅ,τι ξοδεύεις, ἀφοῦ ὁ πλοῦτος τῶν βασιλέων εἶναι ὁ πλοῦτος τῶν ὑπηκόων τους;»
.             Ὁ Ἰωάννης ἦταν ἀληθινὴ πηγὴ εὐσπλαχνίας καὶ ἐλεημοσύνης καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τοῦ ἀποδόθηκε ὁ τίτλος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων.  Ἀνήγειρε καὶ ἐξωράισε πολλοὺς ναοὺς πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἔδειξε βαθὺ σεβασμὸ γιὰ τοὺς μοναχοὺς καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία.
.             Ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ τὸ 1254 καὶ ἐνταφιάσθηκε στὴν ἐκκλησία ποὺ εἶχε κτίσει στὴ Μαγνησία.  Ὅταν μετὰ ἀπὸ ἑπτὰ χρόνια ἄνοιξαν τὸν τάφο του, ἀνακάλυψαν ὅτι τὸ σῶμα του παρέμενε ἄφθαρτο καὶ ἀνέδιδε γλυκειὰ εὐωδία.

ΠΗΓΗ: «Νέος Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», Ἐκδ. ΙΝΔΙΚΤΟΣ, σελ. 49-51)
Διαδίκτυο: mkka.blogspot.com

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: