ΠΑΛΑΙΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ- ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Εὐθύβολος καὶ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ὁ παραλληλισμὸς (ἀπὸ τὸ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ») τῶν ἀντιστοιχιῶν τοῦ παλαιοῦ  Ἰσραήλ μὲ  τὶς σημερινὲς καταστάσεις στὴν Ἑλλάδα. Μόνον ἡ εὐθεία ἀναμέτρηση μὲ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ καὶ ἡ ΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΫΠΟΘΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΑΥΤΩΝ κατὰ τὸ μέτρο ἑκάστου (ὄχι π.χ. «μαζὶ τὰ φάγαμε» τοῦ …ποιητῆ!) μπορεῖ νὰ δώσει διέξοδο ἀπὸ τὴν Κρίση. Εἶναι ἐπείγουσα προϋπόθεση ἡ παραδοχὴ τῶν εὐθυνῶν μας, ὅτι δηλαδὴ ἀπορρίψαμε καὶ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΜΕ παντὶ τρόπῳ τὰ δομικὰ στοιχεῖα τῆς αὐτοσυνειδησίας μας, τὴν Πίστη, τὴν Παράδοση, τὴν φιλοπατρία κ.λπ. γιὰ χάρη τοῦ «Ἐκσυγχρονισμοῦ», τῆς «Ἀναπτύξεως», τῆς «Εὐμάρειας» καὶ τῶν ἄλλων παραισθησιογόνων ἐπαγγελιῶν τῶν Χοιροβοσκῶν μας, τῶν Ἐργολάβων τῆς Ἀλλοτριώσεως. Ἔτσι μείναμε ξυπόλυτοι στὰ κάρβουνα. Καὶ ζαλισμένοι καὶ κεχηνότες προσπαθοῦμε νὰ ξυπνήσουμε ἀπὸ τὸν λήθαργο, μπροστὰ στὴν βαθειὰ συμφορά. Γιὰ νὰ γλιτώσουμε χρειαζόμαστε ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ (λίγο …χλωμό!).  Καὶ ΠΡΟΦΗΤΕΣ! 

Βλ. σχετ. ὄψεις: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/10/21/αἰτία-σκληρότερου-θανάτου/
https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/10/10/αὐτοὶ-οἱ-πολιτικοὶ-ἐκατάστρεψαν-τ/
https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/10/18/ἔτσι-ἀρχίζουν-οἱ-καλὲς-δουλειές/

ΠΑΛΑΙΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

 .       Ὁ παλαιὸς Ἰσραὴλ ἦταν ὁ εὐλογηµένος λαὸς τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸν υἱοθέτησε καὶ σ᾽ αὐτὸν ἐµφανίστηκε ἔνδοξα ὁ Θεός. Σ᾽ αὐτὸν εἶχαν δοθεῖ οἱ ἐπαγγελίες, ὁ Νόµος καὶ ἡ λατρεία (βλ. Ρωµ. θ´ 4). Ἀπήλαυε τῆς προστασίας τοῦ Θεοῦ. Μόνο αὐτὸς λάτρευε τὸν ἀληθινὸ Θεὸ µέσα στὸ πέλαγος τῆς εἰδωλολατρίας τῶν ἄλλων ἐθνῶν. Ὁ Θεὸς εἶχε ἀναδείξει µἐταξὺ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ στὶς κρίσιµες στιγµὲς τῆς Ἱστορίας του ἡγέτες µεγάλους, τὸν Μωυσῆ, τὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, τὸν Δαβίδ, τὸν Σολοµώντα. Καὶ προφῆτες µεγάλους τὸν Σαµουήλ, τὸν Ἠλία, τὸν Ἐλισσαῖο, τὸν Ἠσαΐα, τὸν Ἰερεµία, τὸν Ἰεζεκιὴλ κ.ἄ. Ὅλοι αὐτοὶ νουθετοῦσαν τὸν λαό, ἡγοῦντο στοὺς νικηφόρους πολέµους κατὰ τῶν ἐχθρῶν του, τὸν ἐνέπνεαν καὶ τὸν στήριζαν. Ἀπὸ τοὺς πατέρες τοῦ Ἰσραὴλ κατάγεται ὁ Χριστὸς κατὰ τὴν ἀνθρώπινή του φύση (βλ. Ρωµ. θ´ 5) (ΠΗΓΗ: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2032, 01.11.2011. Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»).
.       Ὅταν ὅμως ὁ Ἰσραὴλ ἀποστατοῦσε ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ βυθιζόταν στὴν ἀσέλγεια, τὴν ποικίλη ἁµαρτία καὶ τὴν εἰδωλολατρία, οἱ µὲν προφῆτες ὄρθωναν τὸ ἀνάστηµά τους, ὕψωναν τὴν φωνή τους καὶ ἤλεγχαν Ἄρχοντες καὶ Λαό. Ὁ δὲ Θεὸς παραχωροῦσε νὰ ταλαιπωροῦν τὸν λαὸ του τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὸν ἔθνη, οἱ εἰδωλολάτρες Χαναναῖοι, Φιλισταῖοι, Ἀµµωνίτες, Μωαβίτες καὶ ἄλλοι ὅμοιοι µὲ αὐτοὺς λαοί. Αὐτοὶ ὁρµοῦσαν ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ, λεηλατοῦσαν τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά του, ἔσφαζαν ἢ αἰχµαλώτιζαν τοὺς Ἰουδαίους καὶ βύθιζαν τὸν περιούσιο λαὸ στὴν δυστυχία. Ὅλα αὐτὰ τὰ παραχωροῦσε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ συνεφέρει τὸν λαό, νὰ τὸν συνετίζει καὶ νὰ τὸν ὁδηγεῖ σὲ µετάνοια καί ἐπιστροφή. Καὶ ὅταν ὁ λαὸς µετανοοῦσε, ἐρχόταν καὶ πάλι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ὁπότε τὰ πράγµατα κυλοῦσαν ἤρεµα καὶ εἰρηνικά.
.       Ἀλλὰ καὶ ὁ λαός µας εἶναι κατ᾽ ἐξοχὴν εὐεργετηµένος ἀπὸ τὸν Θεό. Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ θεοκίνητος Παῦλος καὶ ὁ πρωτόκλητος τοῦ χοροῦ τῶν Δώδεκα ἀπόστολος Ἀνδρέας, ἔφεραν στὴν Ἑλλάδα τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου. Καὶ µεῖς τὸ δεχθήκαµε δοξάζοντας τὸν Τριαδικὸ Θεό. Καὶ δανείσαµε τὴν γλῶσσα µας γιὰ νὰ γραφοῦν σ᾽ αὐτὴν ὅλα τὰ βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀλλὰ καὶ νὰ µεταφρασθοῦν σ᾽ αὐτὴν ὅλα τὰ βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Στὴν ἴδια γλῶσσα εἶναι γραµµένα ἐπίσης τὰ πρακτικὰ τῶν ἁγίων Οἰκουµενικῶν Συνόδων, τὰ συγγράµµατα τῶν θεοφόρων Πατέρων καὶ Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας.
.       Ἐξ ἄλλου τὰ χώµατα τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου καὶ τοῦ εὐρυτέρου ἑλληνικοῦ χώρου εἶναι ποτισµένα µὲ τὰ αἵµατα τῶν Μαρτύρων τῆς πίστεως. Σ᾽ αὐτὸ τὸν χῶρο φυλάσσονται σήµερα µυροβλύζοντα Λείψανα – µερικὰ µάλιστα ὁλόσωµα πολλῶν µαρτύρων, ὁσίων καὶ ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας. (ΠΗΓΗ: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2032, 01.11.2011. Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»)
.       Ἀφήνουµε τὰ ἱερὰ Προσκυνήµατα µὲ τὶς θαυµατουργὲς εἰκόνες τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἄλλων ἁγίων. Ἀπὸ τὸ Βυζάντιο καὶ τὴν Ἑλλάδα ξεκίνησαν οἱ ἱεραπόστολοι ποὺ µετέδωσαν τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὸν πολιτισµὸ στὴν Εὐρώπη. Σήµερα δὲ Ἕλληνες ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς µεταλαµπαδεύουν τὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν ἀφρικανικὴ ἤπειρο, στὴν Ἄπω Ἀνατολὴ καὶ τὴν Ἄπω Δύση. Στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχει τὸ Ἁγιώνυµο Ὄρος µὲ τὴν Ὀρθόδοξη οἰκουµενικὴ ἀκτινοβολία του.
.       Ὅλα αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα εἶναι εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ στὸ ἑλληνικὸ ἔθνος. Πλὴν ὅμως σήµερα οἱ Ἕλληνες παρουσιαζόµαστε ὅτι λησµονήσαµε αὐτὲς τὶς εὐεργεσίες καὶ – πρέπει νὰ τὸ ὁµολογήσουµε, ἔστω κι ἂν δὲν ἀρέσει σὲ κάποιους – γίναµε ἀποστάτες ἢ πολέµιοι τοῦ Θεοῦ. Διότι ἄρχοντες καὶ λαὸς ἔχουµε παρεκκλίνει ἀπὸ τὸν θεόσδοτο νόµο, ἢ ὀρθότερα, οἱ ἄρχοντές µας νοµοθετοῦν ἀσύστολα καὶ προκλητικὰ κατὰ τοῦ Θεοῦ! Μὲ νόµους τῆς πολιτείας κτυπήσαµε κατάστηθα τὸ ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Γάµου, νοµιµοποιώντας τὸν πολιτικὸ γάµο. Τώρα δὲ τὸ ἐξευτελίζουµε ἐντελῶς, καθὼς ἑτοιµαζόµαστε νὰ ἀναγνωρίσουµε τοὺς «γάµους» τῶν ὁµοφυλοφίλων, ἀφοῦ προλειάναµε τὸν δρόµο µὲ τὴν υἱοθέτηση τῆς ἐλεύθερης συµβιώσεως! Διώξαµε τοὺς ἱερεῖς ἀπὸ τὰ σχολεῖα, ἀποκλείοντας τὰ παιδιά µας ἀπὸ τὸ λυτρωτικὸ Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξοµολογήσεως. Σχεδὸν καταργήσαµε τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν. Εἴµαστε στὰ πρόθυρα ψηφίσεως νόµου περὶ ἐλεύθερης χρήσεως ναρκωτικῶν, ὁ ὁποῖος πλήττει κατάστηθα τὴν οἰκογένεια, ἀφοῦ ἡ νεολαία ἐνθαρρύνεται στὴν χρήση τους. Καὶ παρατάσσουµε διάφορες δικαιολογίες, µεταξὺ τῶν ὁποίων ἀκούγεται καὶ τὸ γελοῖο ἐπιχείρηµα, γιὰ νὰ … ἀποσυµφορήσουµε τὶς φυλακές! Χωρὶς νὰ σκεφθοῦµε ὅτι ἀποσυµφορώντας τὶς φυλακὲς θὰ προξενήσουµε συµφόρηση στὰ νεκροταφεῖα – ἴσως γι᾽ αὐτὸ σπεύσαµε νὰ νοµιµοποιήσουµε τὴν καύση τῶν νεκρῶν – καὶ θὰ αὐξήσουµε τὴν δουλειὰ τῶν γραφείων κηδειῶν! … Ἐνῶ ἔχουµε τεράστιο πρόβληµα ὑπογεννητικότητος, νοµιµοποιήσαµε τὶς ἐκτρώσεις τὶς ὁποῖες καὶ χρηµατοδοτοῦµε! Κάναµε στὸν Θεὸ τάµα νὰ κτίσουµε Ναὸ εὐγνωµοσύνης γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή µας ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγὸ καὶ τώρα, ἐδῶ καὶ 190 χρόνια, δὲν τὸ πραγµατοποιήσαµε ἐνῶ θὰ κτίσουµε τέµενος γιὰ τοὺς Μουσουλµάνους ποὺ µᾶς βασάνιζαν καὶ µᾶς ἔσφαζαν ἐπὶ 500 χρόνια! …
.       Ἀλλὰ τί νὰ πρωτοαναφέρουµε ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ἀνταρσίας µας κατὰ τοῦ εὐεργέτου µας Θεοῦ; Τί τὸ παράξενο λοιπὸν ἂν γίναµε περίγελως στοὺς γείτονές µας, «µυκτηρισµὸς καὶ χλευασµὸς τοῖς κύκλῳ ἡµῶν»; (Ψαλµ. οη´ [78] 4). Οἱ Τοῦρκοι ἐδῶ καὶ σχεδὸν 50 χρόνια µᾶς ἐµπαίζουν καὶ µᾶς ἀπειλοῦν ἀνοικτά. Τὸ ἴδιο, τὰ τελευταῖα χρόνια, καὶ οἱ Σκοπιανοὶ καὶ οἱ Ἀλβανοί. Ὅπως καὶ τὸν παλαιὸ Ἰσραὴλ τὰ γύρω ἔθνη. Καὶ τότε µὲν ὑπῆρχαν οἱ ἄγρυπνοι προφῆτες ποὺ ἤλεγχαν ἄρχοντες καὶ λαὸ καὶ καλοῦσαν σὲ µετάνοια. Σήµερα οἱ προφητικὲς φωνές, ποὺ ἀκούγονται ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἐλάχιστες. Οἱ δὲ πολιτικοί µας προεξάρχουν στὴν ἀποστασία µὲ τρόπο κατ᾽ ἐξοχὴν προκλητικό, ἀφοῦ νοµοθετοῦν κατὰ τῶν νόµων τοῦ Θεοῦ καὶ κατὰ τῆς ψυχῆς τοῦ ἰδίου τοῦ Ἔθνους. Ἐνῶ τὰ ΜΜΕ καὶ κρατικὰ ὄργανα κάνουν ὅ,τι τοὺς εἶναι δυνατὸν γιὰ νὰ λησµονηθεῖ ἡ ἱστορία, τὰ ἤθη, ἡ εὐσέβεια, ἡ γενναιότητα καὶ ἡ ἀγάπη στὴν πατρίδα µας.
.       Δὲν πρέπει λοιπὸν νὰ ἐκπλαγοῦµε, ἐὰν ὁ Θεὸς σηκώσει τὴν χάρη του καὶ ἀποστρέψει τὸ πρόσωπό του ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ἂς µὴ θεωρηθεῖ ὁ λόγος αὐτός, λόγος ἀπαισιοδοξίας ἢ κινδυνολογίας. Τὰ ἔθνη ποὺ λησµονοῦν ἢ ἐναντιώνονται κατὰ τοῦ Θεοῦ, ἀνοίγουν µόνα τους τὸν δρόµο τῆς καταστροφῆς τους. Αὐτὸς εἶναι νόµος διαχρονικὸς καὶ παγκόσµιος, ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ µὲ µαθηµατικὴ ἀκρίβεια. Ὁ ὁποῖος ὅμως µπορεῖ νὰ ἀκυρωθεῖ, ἂν δείξουµε ἔµπρακτη µἐτάνοια καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ ὁ λαός.
.       Μόνον τότε θὰ µπορέσουµε νὰ ἀπευθυνθοῦµε στὸν Θεὸ καὶ νὰ Τοῦ ποῦµε τὸν λόγο τοῦ Ψαλµωδοῦ: «Ἀνάστα, Κύριε, βοήθησον ἡµῖν καὶ λύτρωσαι ἠµᾶς ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου» (Ψαλμ. µγ´ [43] 27).

ΠΗΓΗ: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2032, 01.11.2011
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: