ΔΙΔΑΧΗ Δ´ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ (ἑρμηνεία τῆς παραβολῆς τοῦ Σπορέως) [Α´]

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχὲς (καὶ Βιογραφία)»
ὑπὸ Ἰω. Μενούνου
ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ», ἔκδ. β´, σελ. 248-262

ΔΙΔΑΧΗ Δ´
[Μέρος Α´]
Ἡ παραβολὴ τοῦ σπορέως

.         «Ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. Καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὁ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγον αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν πέτραν, καὶ φυέν, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα ἐξηράνθη· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἀναμέσον τῶν ἀκανθῶν καὶ ἔπνιξαν αὐτό· καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὴν ἀγαθὴν γῆν καὶ φυὲν ἐποίησεν ὃ μὲν τριάκοντα, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ ἑκατόν. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω», γράφει ὁ ἔνδοξος ἅγιος Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος εἰς τὸ ἅγιον καὶ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. Λέγει δὲ ἡ παραβολὴ αὕτη: Ἦτον ἕνας γεωργὸς καὶ ἐβγῆκεν ἀπὸ τὸ σπίτι του, ἐπῆρε σπόρον καὶ ἐπῆγε νὰ σπείρη εἰς τὰ χωράφια του. Καὶ ἐκεῖ ὁποὺ ἔσπερνεν δὲν ἔπεσεν εἰς ἕνα μέρος ὁ σπόρος ἐκεῖνος· ἄλλος ἔπεσεν εἰς τὴν στράταν, ἄλλος εἰς τὴν πέτραν, ἄλλος εἰς τὰ ἀκάνθια καὶ ἄλλος εἰς τὴν καλὴν γῆν. Ἐκεῖνος ὁ σπόρος ὁποὺ ἔπεσεν εἰς τὴν ὁδὸν δὲν ἐφύτρωσε, διατὶ ἦτον σκληρὰ καὶ καταπατημένη καὶ ἦλθον τὰ πετεινὰ καὶ τὸν ἔφαγον τὸν σπόρον ἐκεῖνον καὶ ἔμεινεν ἡ στράτα ἄκαρπη. Ἔπεσε καὶ ἄλλος σπόρος  εἰς τὴν πέτραν, εἶχεν ὀλίγον χῶμα, ἐφύτρωσε καὶ αὐτὸς ὁ σπόρος, μὰ καθὼς ἐβγῆκεν ὁ ἥλιος τὸν ἐπύρωσεν καὶ μὴν ἔχοντας ρίζαν ἐξηράνθη καὶ ἔμεινεν ἄκαρπος καὶ αὐτὸς ὁ σπόρος. Ἔπεσεν καὶ ἄλλος σπόρος ἀνάμεσα εἰς τὰ ἀκάνθια, ἐφύτρωσε καὶ αὐτός, καὶ ἐβγαίνοντας τὰ ἀκάνθια τὸν ἔπνιξαν καὶ ἐχάθη καὶ αὐτὸς ὁ σπόρος. Ἐκεῖνος ὁ σπόρος ὁποὺ ἔπεσεν πάλιν εἰς τὴν καλὴν γῆν, δὲν ἔκαμε ὅλη ἡ γῆ ἐκείνη ἴσια, λόγου χάριν ἔσπειρεν ἕνα κιλὸν σιτάρι καὶ ἔκαμε ἑκατόν. Ἔπεσεν καὶ ἄλλος σπόρος εἰσὲ κατωτέραν γῆν καὶ ἔκαμεν ἑξήκοντα, ἔπεσεν  καὶ ἄλλος εἰσὲ ἀχαμνότερη καὶ ἔκαμε τριάκοντα.

Ἡ ἑρμηνεία

.         Τώρα μὲ φαίνεται αὐτὴν τὴν παραβολήν νὰ τὴν καταλάβατε κομμάτι καλύτερα μὰ ἀκόμη ὄχι τόσον καλά. Μοῦ φαίνεται εὔλογον νὰ τὴν εἰποῦμεν ἀκόμη ἁπλότερα. (…)

.         Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ Θεὸς ἔχει πολλὰ καὶ διάφορα ὀνόματα. Λέγεται Θεός, λέγεται Υἱὸς Θεοῦ, λέγεται καὶ Υἱὸς ἀνθρώπου, λέγεται καὶ σοφία, λέγεται καὶ ζωή, λέγεται καὶ ἀνάστασις. Καὶ ἀνάμεσα εἰς τὰ ἄλλα λέγεται καὶ γεωργός, ἐπιδὴ καὶ σπείρει τὸν σπόρον. Ὁ Κύριος λοιπὸν ἐβγῆκεν ἀπὸ τὸ σπίτι του Ποῖον εἶναι τὸ σπίτι τοῦ Χριστοῦ μας; Ἡ πατρικὴ οὐσία, ὁ πατρικὸς κόλπος. Πῶς ἐβγῆκεν ὁ Κύριος ἀπὸ τὴν πατρικὴν φύσιν καὶ πῶς ἐμεῖς οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοὶ πιστεύομεν, δοξάζομεν καὶ προσκυνοῦμεν τὴν ἔνσαρκον οἰκονομίαν τοῦ Χριστοῦ μας, πῶς  ἐκατεδέχθη ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ Θεὸς ἀληθινὸς καὶ ζωὴ τῶν ἁπάντων καὶ ἐσαρκώθη εἰς τὴν κοιλίαν τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος, ὅλος μέσα εἰς τὴν κοιλίαν τῆς Θεοτόκου καὶ ὅλος πανταχοῦ; Καὶ καθὼς οἰ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου εἶναι ὅλες μέσα εἰς τὸν ἥλιον καὶ ὅλες ἐξαπλωμένες εἰς ὅλον τὸν κόσμον καὶ ὅλες πανταχοῦ, ἔτσι εἶναι καὶ ὁ Κύριος μέσα εἰς τὴν κοιλίαν τῆς Θεοτόκου καὶ πανταχοῦ. Ἕνας ἄνθρωπος τώρα ἠμπορεῖ νὰ εἶναι ὁ νοῦς του ὅλος εἰς τὴν πόλιν καὶ ὅλος εἰς τὸ σπίτι του, εἰς τὰ παιδιά του,καὶ πάλιν ὁ νοῦς του νὰ εἶναι μέσα εἰς τὸ κεφάλι του χωρὶς νὰ λείπη τίποτες. Ὁ ἄνθρωπος ὁποὺ εἶναι πλάσμα τοῦ Θεοῦ ἔχει αὐτὸ τὸ χάρισμα, καὶ ὁ Θεὸς δὲν δύναται νὰ εἶναι ὅλος εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ ὅλος εἰς κάθε μέρος; Καὶ ἔτσι, ἀδελφοί μου, ἐβγῆκεν ὁ Κύριος ἀπὸ τὸ σπίτι του καὶ ἐπῆρε σπόρον νὰ σπείρη τὰ χωράφια του. Ποῖα εἶναι τὰ χωράφια του; Εἶναι οἱ καρδίες τῶν ἀνθρώπων. Ποῖος εἶναι ὁ σπόρος; Εἶναι τὸ ἅγιον καὶ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, τὸ νὰ πιστεύωμεν καὶ νὰ βαπτιζώμεθα εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ νὰ ἔχωμεν τὴν ἀγάπην εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τοὺς ἀδελφούς μας.  Καὶ καθὼς ὁ γεωργὸς ὀργώνει τὸ χωράφι καὶ σπέρνει τὸν σπόρον, ἔτσι καὶ ὁ Κύριος ὤργωσε τὰς καρδίας τῶν ἀνθρώπων μὲ τὴν διδασκαλίαν του καὶ μᾶς ἐφύτευσε τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον. Ποία εἶναι ἡ στράτα; Εἶναι ὁ ὑπερήφανος ἄνθρωπος, ὁποὺ εἶναι σκληρά, καταπατημένη ἡ καρδία του ἀπὸ τὲς μέριμνες τὲς βιωτικὲς καὶ ἀκούει τὸν λόγον, μὰ δὲν ἐμβαίνει μέσα, διατὶ εἶναι καταπατημένη στράτα ἠ καρδία του, καὶ ἔρχονται τὰ πετεινὰ τοῦ ἀέρος, οἱ δαίμονες καὶ τρώγουν ἐκεῖνον τὸν σπόρον καὶ μένει ἄκαρπος ὁ ὑπερήφανος, ἤγουν χωρὶς ψυχῆς ὠφέλειαν. Ποία εἶναι ἡ πέτρα. Πέτρα εἶναι μία καρδία ἀνθρώπου, ὁποὺ ἀκούει τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν δέχεται μετὰ πάσης χαρᾶς, μὰ ἔχει ὀλίγην εὐλάβειαν εἰς τὸν Χριστόν, ὕστερον τοῦ ἔρχεται κανένας πειρασμός, καὶ ἀρνεῖται τὸν Χροιστόν καὶ πηγαίνει μὲ τὸν διάβολον καὶ μένει ἡ πέτρα ἄκαρπη. Ποῖα εἶναι τὰ ἀκάνθια; Ἀκάνθια εἶναι ο πόρνος , ὁποὺ ἀκούει τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτός, ὕστερον ἔρχονται τὰ πορνικὰ πάθη καὶ τὸν πνίγουν καὶ χάνεται καὶ μένουν καὶ τὰ ἀκάνθια ἄκαρπα. Ποία εἶναι ἡ καλὴ γῆ, ὁποὺ ἔκαμε τὰ ἑκατόν, τὰ ἑξήκοντα καὶ τὰ τριάκοντα; Ἑκατὸν ἔκαμε ὁ τέλειος ἄνθρωπος, ἑξήκοντα ὁ μεσαῖος καὶ τριάκοντα ὁ κατώτερος. Μὰ τὸ κεκρυμμένον νόημα ὁποὺ ἔχει μέσα ἡ παραβολὴ δὲν τὸ ἐκαταλάβατε καὶ μοῦ φαόνεται εὔλογον, ἀδελφοί μου, νὰ σᾶς εἰπῶ ἀπὸ ἕνα παράδειγμα εἰς κάθε ἕνα, διὰ νὰ καταλάβετε καλύτερα αὐτὴν τὴν παραβολήν.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: