«Η ΩΡΑ ΗΛΘΕΝ, Ω ΑΝΔΡΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ»

«Ἡ ὥρα ἦλθεν, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες»

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός,
Δάσκαλος (Κιλκίς)

  • «ἐπαχύνθη ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου» (Πράξ. κη´ 24)

.        «Θέλομεν τὴν κατάργησιν τῆς βουλευτικῆς φεουδαρχίας, ἡ ὁποία ζεῖ καὶ ὑφίσταται λεηλατοῦσα καὶ διαρπάζουσα τὰ δημόσια. Θέλομεν διοίκησιν ὄχι κλεφτοκοτάδων, λαφυραγωγῶν τοῦ Ταμείου, τυραννικὴν τῶν πολιτῶν. Θέλομεν τὰ χρήματα τοῦ λαοῦ νὰ μὴ διαρπάζωνται ἀπὸ τὰς ἀτίμους συμμορίας τῶν κομμάτων καὶ τῶν Αὐλῶν. Θέλομεν νὰ εἴμεθα ὁ πρῶτος λαὸς τῆς Ἀνατολῆς καὶ νὰ φέρομεν ὑπερήφανα τὸ τιμημένο ὄνομά μας. Ατ δν γίνονται μ τς κοπρις τν κομμάτων τς τιμίας κα τς φαυλότητος. Θέλομεν ἄνδρας, θέλομεν πατριώτας, θέλομεν τιμὴν καὶ χαρακτήρα» (Τ. Βουρνᾶ, «Γουδί», σελ. 59, Ἀθήνα 1957). Ἂν ἀλλάζαμε κάπως, γραμματικοσυντακτικῶς, τὸ κείμενο καὶ στὴ θέση τῆς λέξης «Αὐλῶν», βάζαμε «Οἰκογενειῶν», θὰ εἶχε κανεὶς τὴν ἐντύπωση ὅτι γράφτηκε στὶς μέρες μας. Εἶναι ὅμως τοῦ 1909, δημοσιεύτηκε στὴν τότε ἐφημ. «Χρόνος» ἀπὸ τὸν «Στρατιωτικὸ Σύνδεσμο», ὁ ὁποῖος «εὐθύνεται» γιὰ τὴν Ἐπανάσταση στὸ Γουδί.
.        Ἔχει γραφτεῖ ὅτι ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται μᾶλλον ὡς κακόγουστο ἀστεῖο. Ἡ περίοδος πρὸ τοῦ κινήματος στὸ Γουδὶ ἔχει κάποιες ἀξιοσημείωτες ὁμοιότητες μὲ τὴν τωρινή, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀξιοδάκρυτα κακέκτυπα. Παλαιοκομματικοὶ τζιτζιφιόγκοι, γόνοι «ἱστορικῶν» οἰκογενειῶν, παράσιτα ποὺ τυραννοῦν καὶ ἀπομυζοῦν καὶ σήμερα τὸν τόπο. Ἄνθρωποι, ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Ροΐδης, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν «εἰκοσιτέσσερας τρόπους νὰ προμηθεύονται χρήματα ἐξ ὧν ὁ τιμιώτερος εἶναι ἡ κλοπή». Τότε ἡ δύσμοιρη πατρίδα σύρθηκε στὸν λεγόμενο ἀτυχῆ πόλεμο τοῦ 1897. Ἡ ἦττα, ἡ ἐθνικὴ ἀτίμωση καταβυθίζει τὴν χώρα στὰ νύχια τοῦ Διεθνοῦς Οἰκονομικοῦ Ἐλέγχου, ταπείνωση, ὑποτέλεια, ἐξάρτηση. Κοινόχρηστη ἀποικία τῶν Προστάτιδων-Δανειστῶν καὶ σήμερα ἡ πατρίδα μας. Στὴν Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους τῆς Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν (τόμ. ΙΔ´, σελ. 164) στὸ οἰκεῖο κεφάλαιο γιὰ τὸν Διεθνῆ Ἔλεγχο διαβάζουμε: «Στὴν Ἑλλάδα ὁ ἔλεγχος, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἰδιαίτερα βαρεῖς οἰκονομικοὺς ὅρους, ἦταν διπλωματικός, ἀφοῦ τοὺς ἀντιπροσώπους τῆς ἐπιτροπῆς ἐλέγχου δὲν διόριζαν οἱ ὁμολογιοῦχοι, ἀλλὰ οἱ κυβερνήσεις τῶν κρατῶν».
.        Καὶ τῷ καιρῶ ἐκείνῳ καὶ τῷ καιρῷ ἐτούτῷ οἱ κλεφτοκοτάδες πολιτικάντηδες, οἱ ὀρδές, τὰ κομματικὰ λησταρχεῖα ἀκολουθοῦν μὲ εὐλάβεια τὴν πολιτικὴ τῆς ἀψόγου στάσεως, τῆς μικρᾶς καὶ ἐντίμου Ἑλλάδος. (Σήμερα μιλᾶμε γιὰ μικρὰ καὶ ἀνέντιμο). Πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση στὸ Γουδί, ὁ ψοφοδεὴς πρωθυπουργὸς Ράλλης, παίγνιο τῶν Δυνάμεων, πλειοδοτῶν σὲ τουρκοφιλία, ἔστειλε μυστικὸ ἔγγραφο στὴν Πύλη (Ἰούλιος τοῦ 1909) μὲ τὸ ὁποῖο ἐνημέρωνε ὅτι διέταξε τοὺς ἀξιωματικοὺς τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ποὺ ἀγωνίζονταν στὴν Μακεδονία, νὰ τὴν ἐγκαταλείψουν. Ἡ Ἑλλάδα διὰ στόματος τοῦ πρωθυπουργοῦ της, παραδεχόταν ἐπίσημα μιὰ ἀπὸ τὶς κυριότερες -ἀβάσιμες ἕως τότε- κατηγορίες τῶν Τούρκων, ὅτι δηλαδὴ ἐξόπλιζε καὶ διατηροῦσε ἀνταρτοσώματα στὴν Μακεδονία, ποὺ τὰ διοικοῦσαν ἀξιωματικοὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Οἱ Τοῦρκοι ἀντιδροῦν καὶ σπεύδει ὁ Ράλλης -ὁ ΓΑΠ τῆς ἐποχῆς- νὰ χτυπήσει, γονυπετς κα λείχων, τὴν πόρτα τῆς τουρκικῆς πρεσβείας καὶ νὰ ζητήσει ἔλεος. Οἱ τωρινοί, παιδιὰ τῶν Τούρκων κατὰ Μακρυγιάννη, καταπίνουν ἀμάσητες τὶς ἀπειλὲς τῶν ἀντίχριστων Ἀγαρηνῶν, συνιστώντας ψυχραιμία καὶ σωφροσύνη. Εἴπαμε «τ σφρον τοῦ νάνδρου πρόσχημά στι». Ἡ δειλία βαφτίζεται σωφροσύνη. Μποροῦν νὰ ἀναφερθοῦν καὶ ἄλλες – τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν – ὁμοιότητες τῆς προεπαναστατικῆς ἐκείνης-«ὄζουσας δουλείας ἐποχῆς» ὅπως γράφουν ἐφημερίδες, μὲ τὴν παροῦσα κατάσταση. Διαβάζοντας κείμενα τῶν ἀρχῶν τοῦ 20ου αἰώνα, ὅπως τὸ προαναφερθὲν στὸν πρόλογο, νομίζεις ὅτι ἀναφέρονται στὶς σημερινὲς συνθῆκες (Τὸ κακὸ ἔχει βαθιὲς ρίζες). Διαβάζουμε σὲ ἐφημερίδα τοῦ 1895 περίπου: «Ὅλοι οἱ ὑπουργοὶ ἐδαπάνησαν δημόσια χρήματα, παρὰ τοὺς νόμους, δημιουργήσαντες θέσεις καὶ καταστήσαντες εἰς αὐτὰς οἰκείους καὶ φίλους ἐν ᾧ μάλιστα χρόνῳ τὸ ἔθνος ἐδανείζετο… Ὑπηρέται ὑψηλῶν προσώπων, παντοπῶλαι, κηπουροὶ καὶ ὑδροφόροι ἀναγράφονται εἰς τὰς καταστάσεις τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ καὶ ἐμισθοδοτοῦντο». (Κ. Σιμόπουλος, «ἡ διαφθορὰ τῆς ἐξουσίας», σελ. 172).
.        Καὶ στὴν πολύπαθη ἐκπαίδευση παρόμοιες συνθῆκες. Διαβάζουμε σὲ κείμενο τοῦ 1899 μὲ τίτλο «Ἐπιπολαιότης καὶ ἡμιμάθεια». «Τὸ ἐν ἰσχύι ἐκπαιδευτικὸ ἡμῶν σύστημα εἶναι ἐλλιπὲς καὶ πλημμελὲς ἐν πολλοῖς. Περιορίζεται αὐτὸ εἰς τὴν μετάδοσιν ξηρῶν τινων γνώσεων καὶ τούτων ἀτελῶν… ὑπὸ τὸ κρατοῦν μονομερὲς ἐκπαιδευτικὸν ἡμῶν σύστημα, ἔχομεν νὰ ἐπιδείξωμεν ὑπέρμετρον παραγωγὴν ἐπιστημόνων, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἡμιμαθῶν, πρός δε ὑποψηφίων, συνωστιζομένων περὶ τὴν κάλυψιν τῶν δημοσίων θέσεων…».
.        Αὐτὰ «ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ» ἐπικρατοῦν καὶ στὴν μεταπολιτευτικὴ περίοδο. μιμαθ κομματόσκυλα πανδρώνουν – ξεφτιλίζουν μ τν κηφηνισμό τους τ κράτος.  Χάσμα μέγα ὅμως ἐστήρικται μεταξὺ τοῦ λαοῦ ἐκείνης τῆς ἐποχῆς μὲ τὴν τωρινὴ ὀχλομάζα. Πρὸ τοῦ Γουδὶ καὶ τῶν ἐνδόξων Βαλκανικῶν Πολέμων σὲ τοῦτα τὰ χώματα ζεῖ ἕνας λαὸς ποὺ ἀκόμη ἀναπνέει τὸ θυμίαμα τοῦ «21», ἁπλοὶ ἄνθρωποι, μὲ τὴν ἀρχαία ἀγαθότητα καὶ καλοσύνη, ὀλιγοδεεῖς, μὲ πίστη καὶ εὐσέβεια, ὅταν τοὺς κάλεσε ἡ πατρίδα, μεταμορφώθηκαν στὰ λιοντάρια τοῦ Κιλκίς, τοῦ Λαχανᾶ, τοῦ Σαρανταπόρου. Τώρα ἐμεῖς, τὰ σημερινὰ ἀπολειφάδια, τῆς ἁρπαχτῆς, τοῦ σαλταδορισμοῦ, τῆς ἀνηθικότητας καὶ ἀφιλοτιμίας, τῆς προδοσίας καὶ τῆς ἀπιστίας, «γράμματα, ἅρματα – καημένη Ρωμηοσύνη – διωγμένα»,  γράφει στὴν «Φλογέρα» ὁ Παλαμᾶς γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης, ὁδηγούμαστε εἰς χεῖρας βαρβάρων τῆς Δύσης καὶ ἀνόμων τῆς Ἀνατολῆς. Τὸ 1909 στὸ Γουδὶ συγκεντρώθηκε ὁ ἀνθὸς τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ μὲ τὴν σύμπραξη ὅλου τοῦ λαοῦ ἀποτίναξε τὸν παλαιοκομματικὸ συρφετό, βρῆκε τὰ φτερά του τὰ πρωτινά, τὰ μεγάλα, διπλασίασε τὴν Ἑλλάδα καὶ πολλαπλασίασε τὴν ἀξιοπρέπειά της.  Τώρα κουρασμένοι, ζαλισμένοι, ἀγανακτισμένοι ἐλπίζουμε ἀκόμη στὶς ποικιλώνυμες παλαιοκομματικὲς συμμορίες.

.         «Ἡ ὥρα ἦλθεν, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες», ὅπως ἔγραφαν πολλὲς πρὸ καὶ ἐπαναστατικὲς προκηρύξεις τοῦ ’21…

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: