ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ: Η ΜΩΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ἀδελφοί, ὁ λόγος ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι. γέγραπται γάρ· ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου; ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν Θεόν, εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τούς πιστεύοντας. ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μωρίαν, αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν. (Α´ Κορ. α´ 18-24).

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

.       Σήμερα, ἑορτὴ τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας προβάλλει ἐμπρός μας τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου, τὸ Τίμιον Ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τῆς δυνάμεως. Ἀλλὰ καὶ οἱ ὑπέροχοι ὕμνοι καὶ τὰ ἱερὰ ἀναγνώσματα τῆς ἡμέρας ἀναφέρονται σ’ αὐτὸ τὸ μέγα μυστήριο τοῦ τιμίου Σταυροῦ.

1. Η ΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

.       Στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος διάβηκε τόσες χῶρες καὶ πόλεις γιὰ νὰ κηρύξει τὸ κήρυγμα τοῦ ἐσταυρωμένου, κάνει μία διαπίστωση. Λέγει ὅτι τὸ κήρυγμα τοῦ Σταυροῦ φαινόταν μωρία καὶ ἀνοησία σέ ὅλους ἐκείνους τούς λαούς καὶ τούς ἀνθρώπους πού βάδιζαν τόν δρόμο τῆς ἀπωλείας. Καὶ ἐν συνεχείᾳ γίνεται πιό συγκεκριμένος. Λέγει ὅτι τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ οὔτε οἱ Ἰουδαῖοι μποροῦσαν νὰ τὸ δεχθοῦν οὔτε οἱ εἰδωλολάτρες.
.     Γιατί ἄραγε; Οἱ Ἰουδαῖοι γιὰ νὰ πιστεύσουν στόν Μεσσία Χριστό ἀπαιτοῦσαν νὰ δοῦν κάποιο ἐντυπωσιακό ὑπερφυσικό σημεῖο. καὶ μάλιστα κάποιοι τὸ ζήτησαν αὐτό ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο. Ὅμως ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός δέν συγκατένευσε στίς ἀπαιτήσεις τῆς παράλογης περιεργείας τους καὶ τοῦ ἐγωιστικοῦ παραλογισμοῦ τους. Δέν τούς ἔδωσε τέτοιο σημεῖο ποὺ ζητοῦσαν, διότι καὶ πάλι δέν θὰ πίστευαν.
.      Διότι τὸ μεγαλύτερο ἐμπόδιο στὴν μετάνοια καὶ ἐπιστροφή τους δέν ἦταν ἡ ἀπουσία κάποιου τέτοιου σημείου ἀλλὰ ἡ ὕπαρξη κάποιου ἄλλου ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσε, τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ. Αὐτό ἦταν γι’ αὐτοὺς τὸ μεγαλύτερο σκάνδαλο καὶ ἐμπόδιο γιὰ τὴν σωτηρία τους. Αὐτοι περίμεναν ἕνα Μεσσία ἐγκόσμιο, δυνατό, θριαμβευτή βασιλέα, νικητὴ τῶν Ρωμαίων καὶ κάθε ἄλλου κατακτητῆ. Περίμεναν ἕνα Μεσσία ἀήττητο, ποὺ θὰ κατατρόπωνε κάθε ἐχθρό.
.      Πῶς λοιπόν νὰ δεχθοῦν ἕνα Λυτρωτή ἐσταυρωμένο, φαινομενικὰ ἀδύνατο καὶ νικημένο; Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου τούς φαινόταν ὡς σημεῖο ἥττας καὶ ἀδυναμίας, πολύ δέ περισσότερο ὡς σημεῖο ντροπῆς καὶ κατάρας. Πῶς μποροῦσαν νὰ στηρίξουν τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας τους σέ ἕναν ἄνθρωπο πού σταυρώθηκε καί, ὅπως νόμιζαν, δέν μπόρεσε νὰ σώσει οὔτε τόν ἑαυτό του; Γι’ αὐτό καὶ οἱ περισσότεροι περιφρόνησαν τόν Ἰησοῦ Χριστό, Τόν θεώρησαν ὡς βδέλυγμα καὶ ὡς κατάρα, ἐφ’ ὅσον κρεμάσθηκε ἐπάνω στό ξύλο τοῦ Σταυροῦ.
.      Ἀλλὰ καὶ οἱ εἰδωλολάτρες δέν μποροῦσαν οὔτε νὰ κατανοήσουν οὔτε νὰ δεχθοῦν τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ. Αὐτοί ἀναζητοῦσαν τόν Θεό μέσα ἀπό τήν πεπερασμένη ἀνθρώπινη φυσική σοφία τους. Ἐπεδίωκαν μέ φιλοσοφικούς συλλογισμούς, ἀνθρώπινους, νὰ ἱκανοποιήσουν τὸ περίεργο πνεῦμα τους. Πῶς λοιπόν θὰ μποροῦσαν νὰ δεχθοῦν ὡς λυτρωτή ἕνα σταυρωμένο Θεό πού δέν νίκησε τούς ἐχθρούς του; Καὶ μόνον ὡς ἰδέα αὐτή ἡ πραγματικότητα τούς φαινόταν ἀδιανόητη καὶ ἀνόητη. Πῶς μποροῦσαν νὰ δώσουν πίστη σ’ ἕναν ἄνθρωπο πού καταδικάσθηκε καὶ θανατώθηκε ὡς κακοποιός ἀπό τούς ἴδιους τούς συμπολίτες του; Ἄνθρωπο πτωχό, ποὺ ἀναστρεφόταν μὲ πτωχούς; Ἄνθρωπο ποὺ δὲν σπούδασε σὲ φιλοσοφικὲς σχολὲς καὶ δὲν μαθήτευσε στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία; Ἀλλὰ πολὺ περισσότερο πῶς μποροῦσαν νὰ πιστεύσουν ὡς λυτρωτὴ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ προερχόταν ἀπὸ ἕνα λαὸ τόσο μισητὸ σ’ αὐτούς;

2. Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

.       Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅμως ἐν συνεχείᾳ λέγει ὅτι τὸ κήρυγμα τοῦ Σταυροῦ τό ἀποδέχθηκαν κάποιοι Ἰουδαῖοι καὶ εἰδωλολάτρες. Τὸ δέχθηκαν αὐτοὶ τοὺς ὁποίους ὁ Θεός βρῆκε ἄξιους νὰ καλέσει στὴν σωτηρία, εἴτε Ἰουδαίους εἴτε Ἕλληνες. Καὶ συνεχίζει ὁ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ λέγοντας ὅτι, ἐνῶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἐπιζητοῦσαν σημεῖο θαυμαστὸ ἢ σοφία ἀνθρώπινη, οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ μὲ παρρησία καὶ πίστη ἐκήρυτταν τὸ ἀντίθετο. Δέν ἐκήρυτταν Χριστὸ κατακτητὴ ἔνδοξο ἢ φιλόσοφο διαλεκτικό, ἀλλὰ «Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν».
.       Τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κατανοήσει ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν λογική ἢ μὲ τὴν σοφία, ἀλλὰ πρέπει νὰ τὸ ἀποδεχθεῖ μὲ τὴν πίστη. Νὰ τὸ δεχθεῖ στήν καρδιὰ του ὡς τὸ μεγαλύτερο ἀκατάληπτο μυστήριο τῶν αἰώνων. Γι’ αὐτό καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος δέν συσχετίζει τὴν μωρία τοῦ Σταυροῦ μὲ τὴν σοφία ἀλλὰ μὲ τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ. Διότι ἡ σοφία μπορεῖ νὰ πείσει, ὄχι ὅμως καὶ νὰ σώσει. Μᾶς λέγει δηλαδή ὁ Ἀπόστολος ὅτι γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ δὲν χρειαζόμαστε ἀνθρώπινη σοφία ἀλλὰ θεία δύναμη, θεῖο φωτισμὸ καὶ χάρη. Καὶ μόνο τότε θὰ κατανοήσουμε ὅτι τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ δέν εἶναι μυστήριο ἥττας καὶ ἀδυναμίας ἀλλὰ μυστήριο δυνάμεως καὶ θριάμβου. Διότι «Θεοῦ δύναμις καὶ σοφία» δέν εἶναι μόνον ὁ Χριστὸς ἐσταυρωμένος ἀλλὰ καὶ ὁ Χριστὸς ἀναστημένος καὶ ἀναληφθεὶς καὶ δοξασμένος. Εἶναι ὁ ἀήττητος βασιλεύς τῶν ἐπιγείων, τῶν ἐπουρανίων καὶ τῶν καταχθονίων. Εἶναι ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων, πού ἀναγεννᾶ καὶ ἁγιάζει κάθε πιστό.
.          Ἰδιαιτέρως σήμερα, ἑορτή τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἄς γονατίσουμε κι ἐμεῖς κάτω ἀπό τόν Σταυρό του, τόν Σταυρό τοῦ θανάτου καὶ τῆς ζωῆς, τοῦ μαρτυρίου καὶ τοῦ θριάμβου. Κι ἄς Τόν προσκυνήσουμε μέ πίστη καὶ εὐλάβεια· γιὰ νὰ ἀντλήσουμε δύναμη καὶ σοφία, χάρη καὶ ζωὴ αἰώνια.

 ΠΗΓΗ: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 1962/01.09.2008
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: