ΚΑΡΤΟΜΑΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!

ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:καρτομανία τῆς κυβερνήσεως δὲν ἀποτελεῖ φυσικὰ καμιά ἔκπληξη, ἀφοῦ ἡ γενικὴ μανία εἶναι χαρακτηριστικὸ τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ. Ἡ μανιώδης «φάμπρικα» μὲ τὶς κάρτες, ποὺ ἐπισημαίνει τὸ κατωτέρω δημοσίευμα, ἀποτελεῖ ἁπλῶς τὴν κουκούλα, γιὰ νὰ περάσουν ἀνενόχλητα μέσα στὴν ἀναμπουμπούλα οἱ πάσης φύσεως  πλάγιοι περιορισμοὶ τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν.

Ἡ κυβέρνηση τῆς κάρτας!
Φώτης Κόλλιας

 .     Φάμπρικα ἑκατομμυρίων εὐρὼ στήνουν στὴν κυβέρνηση, μὲ μισὴ ντουζίνα κάρτες ποὺ ὑποτίθεται πὼς θὰ διευκολύνουν τοὺς πολίτες στὶς συναλλαγές τους μὲ τὸ Δημόσιο, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα θὰ φουσκώσουν τὶς τσέπες συγκεκριμένων παραγόντων, κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους βρίσκονται πέριξ ὁρισμένων συμβούλων, ποὺ εἰσηγοῦνται γιὰ τὰ σχετικὰ θέματα. Μέσα σὲ σχεδὸν δύο χρόνια, ἡ κυβέρνηση ἔχει ἐξαγγείλει οὔτε μία οὔτε δύο, ἀλλὰ πέντε διαφορετικὲς κάρτες.
.     Εἶναι τέτοια ἡ σύγχυση μεταξὺ ὑπουργείων, ἁρμοδίων καὶ ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ τὴν κυβερνητικὴ στρατηγικὴ στὸν τομέα τῆς τεχνολογίας, ποὺ ὁρισμένοι ὑποστηρίζουν ἀστειευόμενοι πὼς σύντομα θὰ ἐξαγγελθεῖ καὶ ἡ εἰδικὴ κάρτα γιὰ τὴν διαχείριση τῶν ὑπολοίπων πέντε! Μεταξὺ τῶν καρτῶν, ποὺ ἔχουν ἀνακοινωθεῖ, περιλαμβάνονται ἡ κάρτα τοῦ πολίτου, τοῦ μετανάστου, τοῦ δημότου, τοῦ ἐλέγχου ἐργασίας, ἡ κάρτα ἀποδείξεων καὶ ἐσχάτως ἡ κάρτα τοῦ τζογαδόρου, ποὺ ὑποτίθεται πὼς θὰ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν εἴσοδο παικτῶν σὲ καζίνα καὶ σὲ καταστήματα μὲ «φρουτάκια»!
.     Τὸ κυβερνητικὸ ἀλαλοὺμ μὲ τὶς κάρτες θὰ δοκιμαστεῖ μὲ τὴν πολυδιαφημισμένη κάρτα ἀποδείξεων, ἡ ὁποία ὑποτίθεται πὼς θὰ διευκολύνει τοὺς πολίτες στὴν συγκέντρωση ἀποδείξεων. Ἀντὶ νὰ μαζεύουν κοῦτες μὲ ἀποδείξεις καὶ νὰ τὶς στέλνουν στὴν Ἐφορία, θὰ περνοῦν τὶς ἀγορές τους στὴν συγκεκριμένη κάρτα καὶ ἔτσι οἱ φορολογικὲς ἀρχὲς θὰ μποροῦν νὰ διασταυρώσουν στοιχεῖα. Μὲ πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Παντελῆ Οἰκονόμου ὡς ἡμερομηνία ἐνάρξεως τοῦ συστήματος τῆς κάρτας ἀποδείξεων ὁρίστηκε ἡ 3η Ὀκτωβρίου.
.      Ἡ κάρτα ἀποδείξεων εἶχε ἀνακοινωθεῖ πρὸ μηνῶν σὲ συνάντηση τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Γ. Παπακωνσταντίνου καὶ τοῦ πρωθυπουργικοῦ συμβούλου σὲ θέματα τεχνολογίας Ἀνδρ. Δρυμιώτη μὲ ἐκπροσώπους τῶν τραπεζῶν. Ἡ κυβέρνηση εἶχε, μάλιστα, ξεκαθαρίσει στὴν συγκεκριμένη συνάντηση πὼς οἱ τράπεζες («ποὺ ἔχουν λάβει τόση βοήθεια ἀπὸ τὸ Δημόσιο») πρέπει νὰ προωθήσουν τὸ ἔργο μὲ δικά τους ἔξοδα, κάτι ποὺ οἱ τραπεζίτες δέχτηκαν μὲ βαριὰ καρδιά. Προσπάθησαν ὅμως νὰ ἐξηγήσουν (ὅπως καὶ ἀρκετοὶ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸν σχεδιασμὸ τοῦ φορολογικοῦ) πὼς ἡ κάρτα ἁπλῶς θὰ ταλαιπωρεῖ τοὺς πολίτες.
.     Ἡ κάρτα ἀποδείξεων θὰ διανέμεται δωρεάν, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση δημιουργεῖ τζίρο (π.χ. ἀπὸ τὴν ἔκδοση τῶν πλαστικῶν καρτῶν, ἀπὸ τὰ sms μέσῳ τῶν ὁποίων θὰ ἐνεργοποιοῦνται οἱ κάρτες) ποὺ θὰ πληρώσουν οἱ τράπεζες. Πρακτικὰ ὁ πολίτης ἔχει σχετικὰ περιορισμένο ὄφελος, ἀφοῦ ἡ χρήση τῆς κάρτας εἶναι προαιρετική. Δηλαδὴ πρέπει οὕτως ἢ ἄλλως νὰ συγκεντρώνονται καὶ οἱ ἀποδείξεις. Ἐπίσης προβλέπεται πὼς γιὰ κάθε ΑΦΜ μποροῦν νὰ ἐκδοθοῦν τρεῖς διαφορετικὲς κάρτες. Ἔτσι, μία τετραμελὴς οἰκογένεια (π.χ. μὲ δύο παιδιὰ ποὺ σπουδάζουν) δὲν θὰ μπορεῖ νὰ συγκεντρώνει τὶς ἀποδείξεις, γιατὶ θὰ τῆς λείπει μία κάρτα!
.      Ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς φοροδιαφυγῆς προσπάθησαν νὰ ἐξηγήσουν πὼς τὰ μεγάλα καταστήματα (ποὺ διαθέτουν τὰ περισσότερα μηχανήματα γιὰ νὰ «διαβάζουν» τὶς συγκεκριμένες κάρτες ἀποδείξεων) ἐκδίδουν οὕτως ἢ ἄλλως ἀποδείξεις. Τὸ πρόβλημα, λένε, ὀφείλεται στὰ μικρότερα καταστήματα καὶ σὲ ἐπαγγελματίες (ὑδραυλικοί, ἠλεκτρολόγοι, κ.λπ.) ποὺ οὔτε κόβουν ἀποδείξεις οὔτε διαθέτουν μηχανήματα, γιὰ νὰ περάσουν τὴν ἀπόδειξη στὴν κάρτα. Ποιός μπορεῖ νὰ φανταστεῖ ἠλεκτρολόγο ποὺ θὰ κυκλοφορεῖ μὲ μηχάνημα (POS) γιὰ νὰ περνάει ἀποδείξεις; Κανείς, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐμπνευστὲς τῆς φάμπρικας μὲ τὶς κάρτες…
.    Στὸν ἀέρα βρίσκονται καὶ οἱ ἐξαγγελίες γιὰ διάφορες ἄλλες κάρτες, ὅπως ἡ κάρτα τοῦ πολίτου, ποὺ ὑποτίθεται πῶς θὰ ἀντικαθιστοῦσε τὴν ταυτότητα. Ἐξαγγέλθηκε ἀπὸ τὸν τέως ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν Γ. Ραγκούση πρὸ ἑνάμισι ἔτους, ἀλλὰ ἔκτοτε ἀγνοεῖται. Τελευταῖα μάθαμε γιὰ τὴν κάρτα τοῦ μετανάστου, τὴν ὁποία θὰ μοιράσει τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν στοὺς μετανάστες, χωρὶς νὰ ἐξηγεῖται τί ἀκριβῶς θὰ κάνει, μὲ ποιὰ συστήματα (τῆς Ἀστυνομίας, τῶν δήμων, κ.λπ.) θὰ συνδέεται καὶ μὲ ποιὸν τρόπο. Σὲ πολλοὺς φορεῖς ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ μετανάστες (ἀπὸ τοὺς δήμους ὣς τὶς περιφέρειες) δὲν ὑπάρχουν οὔτε οἱ στοιχειώδεις τεχνολογικὲς ὑποδομές.
.     Ἀποκορύφωμα τῆς καρτομανίας στὴν κυβέρνηση εἶναι ἡ κάρτα τοῦ τζογαδόρου, ποὺ προβλέπεται στὸ πρόσφατο σχέδιο νόμου γιὰ τὰ τυχερὰ παιχνίδια. Παρὰ τὶς προειδοποιήσεις πὼς ἡ συγκεκριμένη κάρτα θὰ ἐνισχύσει τὸν παράνομο τζόγο, στὸ ὑπουργεῖο ἐπιμένουν. Ἀπαιτοῦν ἀπὸ κάθε παίκτη ποὺ θὰ μπαίνει σὲ κατάστημα μὲ «φρουτάκια» ἢ παίζει μέσῳ Διαδικτύου ἢ ἐπισκέπτεται καζίνο, νὰ βγάλει κάρτα! «Εἶναι δυνατὸν ὁ τουρίστας ποὺ ἔρχεται γιὰ λίγες ἡμέρες στὴν Ἑλλάδα νὰ δίνει προσωπικὰ στοιχεῖα, γιὰ νὰ μπεῖ σὲ καζίνο ἢ γιὰ νὰ παίξει στὰ “φρουτάκια”», ἀναρωτιοῦνται στελέχη τῆς ἀγορᾶς. Οἱ ἴδιοι προσπαθοῦν νὰ καταλάβουν πῶς θὰ βγάζει κάρτα ἕνας παίκτης, ποὺ ἀποφασίζει νὰ δοκιμάσει τὴν τύχη του, γιὰ πρώτη φορά, μέσῳ Διαδικτύου στὶς δύο τὸ πρωί.
.     Στὴν ἀγορὰ τεχνολογίας στοιχηματίζουν γιὰ τὸ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ ἑπόμενη κυβερνητικὴ ἐξαγγελία γιὰ κάρτα. Καὶ εὔχονται νὰ σταματήσει ἡ φάμπρικα, προκειμένου νὰ μὴν πεταχτοῦν καὶ ἄλλα ἑκατομμύρια στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων.

ΠΗΓΗ: http://www.dimokratianews.gr

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: