ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 47, ΜΑΡΟΥΣΙ (ἀρ. τηλ.  2108025211)

Ἀριθ. Πρωτ. 16

  Ἀμαρούσιον 26-6-2011

Πρός τόν
Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερώνυμον
Εἰς Ἀθήνας

                                Μακαριώτατε,
Εὐλαβῶς ἀσπαζόμαστε τήν δεξιάν Σας.

.     Μέ τό Ἀνακοινωθέν τῆς Πέμπτης 16ης Ἰουνίου 2011, τῆς τρίτης συνεδρίας  τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτου», δίδεται ἡ ἐντύπωση στό χριστεπώνυμο πλήρωμα, ὅτι τό Ἀνώτατο διοικητικό ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέδωκε ἀπόφαση περί τοῦ ὡς ἄνω φλέγοντος θέματος.
.     Πιστεύουμε ὅτι ἡ ἐντύπωση αὐτή δέν ἀνταποκρίνεται στά πράγματα. Ἁπλῶς  διά τῆς Ἀνακοινώσεως αὐτῆς ἡ Ἱερά Σύνοδος μεταφέρει στόν πιστό λαό τήν διά εἰδικοῦ ἐγγράφου ἐνημέρωσή της ἐκ μέρους τοῦ τότε Ὑφυπουργοῦ Ἐσωτερικῶν, ἀποκεντρώσεως καί ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως κ. Γ. Ντόλιου σχετικά  μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.  Στό ἔγγραφο αὐτό  ἀναφέρεται ὅτι «ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη» δέν θά περιλαμβάνει εὐαίσθητα προσωπικά δεδομένα, γραμμικό κώδικα(barcode) οὔτε ὁποιονδήποτε συμβολικό ἀριθμό», ὑπονοώντας τόν δυσώνυμο γιά μᾶς τούς χριστιανούς ἀριθμό 666, ἀριθμό τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀντιχρίστου κατά τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου.
.    Πρόκειται στήν πραγματικότητα γιά μιά παραπλανητική, ὅπως θά δείξουμε στή συνέχεια, ἐνημέρωση, ἡ ὁποία μάλιστα ἀπευθύνθηκε πρωταρχικά ὄχι πρός τήν…ἁρμόδια  εἰδική ἐπιτροπή τῆς Ὑμετέρας Συνόδου, ἡ ὁποία εἶχε ὑποβάλει σχετικό ἐρώτημα πρός τούς κρατικούς φορεῖς, ἀλλά πρός τά μέλη ἄλλης ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Μακαριώτατε,

Σεβαστοί Ἅγιοι Συνοδικοί Πατέρες,

.      Καταθέτουμε λίαν εὐσεβάστως τήν υἱική παράκληση πρός τήν ἁγιότητά Σας. Θερμότατα σᾶς ἱκετεύουμε: Τοποθετηθεῖτε ἐπί τοῦ θέματος τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, πρίν εἶναι πιά ἀργά.  Ἐμεῖς ὡς μάχιμοι ἐφημέριοι πολυανθρώπων ἐνοριῶν, δι’ εὐχῶν Σας διακονοῦντες ὡς ἐξομολόγοι στό βαρύτατο ἔργο τῆς πνευματικῆς πατρότητος, γινόμαστε δραματικοί ἀποδέκτες τοῦ ἀδυσωπήτου ἐρωτήματος ἐκ μέρους τοῦ συνόλου τῶν πιστῶν, ἐρωτώντων ἀγωνιωδῶς: ʺΤί θά κάνουμε;  Θά πάρουμε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη;ʺ
.  Ἐμεῖς μέχρι τώρα, ὅπως ἴσως γνωρίζετε, συγκεντρώσαμε ὅλες τίς ἐξαγγελίες Ὑπουργῶν, Ὑφυπουργῶν, ἄλλων ʺὑπευθύνωνʺ καί μή, κυβερνητικῶν παραγόντων καί τῆς προηγουμένης Κυβερνήσεως καί τῆς σημερινῆς, μέ κορυφαία, ὅπως φαίνεται δήλωση τοῦ σημερινοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας πού, κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες δήλωσε: «ἐγώ τό ἔχω ὑποσχεθεῖ…» Μέ βάση ἀφ’ ἑνός τίς πληροφορίες αὐτές καί ἀφ’ ἑτέρου τίς γνώσεις καί πληροφορίες νομικῶν καί εἰδικῶν ἀσχοληθέντων μέ τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί τίς ἐφαρμογές τους σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ὡς Ἑλληνες Ὀρθόδοξοι πολῖτες καί ἐφημέριοι ἀτύπως, ἀλλά καθηκόντως καί ὑπευθύνως ἔχουμε πληροφορήσει τούς πιστούς γιά τήν ἐπικινδυνότητα τῆς Κάρτας.
.     Ἐξ ἄλλου τό χριστεπώνυμο πλήρωμα γνωρίζει, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος συνέστησε πολυμελῆ ἐπιτροπή διερευνήσεως τοῦ θέματος, πρᾶγμα γιά τό ὁποῖο μεγάλη ἀνακούφιση αἰσθάνθηκε ὁ λαός μας. Κατά δημοσιογραφικές καί ἄλλες πληροφορίες οἱ ὑπεύθυνοι νομικοί  καί οἱ καθηγητές πληροφορικῆς πού συμμετέχουν στήν ἐπιτροπή ὠχριοῦν ἐνώπιον τῆς ἑτοιμαζομένης ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς, πού θά δέσει χειροπόδαρα τά δέκα ἑκατομμύρια τῶν πολιτῶν τῆς πατρίδος μας καί θά τούς ἐντάξει δεσμίους στό παγκόσμιο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς, διά τοῦ ἤδη ψηφισθέντος ἀπό τήν Κυβέρνηση νόμου περί ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως (κατά τήν πρόσφατη ρήση τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας: we need a global government and fast).
.    Οἱ καθηγητές τῆς πληροφορικῆς τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς γνωρίζουν, ὅτι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου  θά περιλαμβάνει microchip τεχνολογίας RFID μέ δυνατότητα ἀναπρογραμματισμοῦ.  Ἀνά πᾶσα στιγμή ἑπομένως μπορεῖ ἡ παροῦσα ἤ ἡ μέλλουσα παγκόσμια (global) διακυβέρνηση – μέ τήν ὁποία ἐπιθυμεῖ νά μᾶς διασυνδέσει ὁ πρωθυπουργός – νά προσθέσει τό δυσώνυμο ἀριθμό 666 καί νά προσθέσει ἤ νά ἀφαιρέσει ὅσες ἄλλες πληροφορίες ἐπιθυμεῖ γιά τόν κάθε πολίτη.  Ἐξ ἄλλου μέσῳ τοῦ microchip εἴτε δι’ ἐπαφῆς μέ τά σχετικά μηχανήματα (readers) εἴτε χωρίς ἐπαφή (contactless), διερχομένου ἁπλῶς τοῦ κατόχου τῆς κάρτας μέσῳ ἠλεκτρονικῶν πυλῶν, – ἀνάλογα μέ τή σχετική τεχνολογία – ὅλες οἱ πληροφορίες πού δέν περιλαμβάνονται στήν Κάρτα θά μεταφέρονται σ΄αὐτήν ἀπό τίς διασυνδεδεμένες μέσῳ τοῦ μοναδικοῦ ἀριθμοῦ βάσεις δεδομένων (databases).  Ὅλα τά ἀνωτέρω εἶναι κοινός τόπος γιά τούς εἰδικούς τῆς πληροφορικῆς καί πολύ γνωστά στούς ἐνδιαφερο­μένους πολῖτες.  Καί γι’ αὐτό εἶναι ἰδιαιτέρως παραπλανητική ἡ ἐνημέρωση τῆς περί Ὑμᾶς Ἱερᾶς Συνόδου ἐκ μέρους τῶν ἁρμοδίων, ἐφ’ ὅσον ἀρνοῦνται πεισματικά νά πληροφορήσουν τήν Ἐκκλησία γιά τά τεχνικά χαρακτηριστικά τῆς Κάρτας.
.    Μέσα στό ζοφερό αὐτό κλῖμα μεγάλη χαρά αἰσθάνθηκαν οἱ χριστιανοί μας μέ τήν Ἀπόφαση – Ἀνακοίνωση τῆς Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, ἡ ὁποία «ἐκφράζει τήν ἔντονη ἀνησυχία της καί ὑποβάλλει θερμή παράκληση πρός τήν ἑλληνική κυβέρνηση νά μήν προχωρήση στήν ἔκδοση τῆς ἠλεκτρονικῆς ʺΚάρτας τοῦ Πολίτηʺ, συνιστᾷ δέ στούς χριστιανούς νά χρησιμοποιοῦν τά συμβατικά μέσα ταυτοποιήσεώς τους».  Πρέπει νά τονίσουμε ὅλως ἰδιαιτέρως, ὅτι καί πολλοί ἄλλοι κοσμικοί φορεῖς κατέληξαν στά ἴδια συμπέρασμα μέ τά παραπάνω γιά τήν ἐπικινδυνότητα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.
.    Μετά τά σκληρά μέτρα κατά τοῦ λαοῦ μας καί τά συνεχιζόμενα ἀπανθρωπότερα καί τίς δραματικές συμπεριφορές τῶν κομματικῶν μας παραγόντων τῆς 17ης, 18ης, 19ης, καί 20ης, Ἰουνίου ἐ.ἔ.  μετά τίς ἀντιπαραθέσεις τῶν μελῶν τοῦ κοινοβουλίου μας καί τήν κορύφωση τῆς ἀβεβαιότητος πού δημιουργοῦν οἱ πολιτικοί μας,  μετά ἀπό τίς ἀθρόες διαμαρτυρίες χιλιάδων πολιτῶν στήν πλατεῖα Συντάγματος, μετά τήν ξαφνική ψήφιση τοῦ ἐγκληματικοῦ νόμου γιά τίς μεταμοσχεύσεις, ἔχουμε πλέον σοβαρές ἐπιφυλάξεις γιά τίς μεθοδεύσεις τῆς ἠλεκτρονικῆς σκληρῆς φυλακῆς πού εἶναι ἕτοιμη γιά τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους.  Εἴμαστε ἄραγε σίγουροι ὅτι ἡ καλπάζουσα δραστηριότητα τῆς Ν. Ἐποχῆς, ἐκτός τῶν ἄλλων δεινῶν, δέν θά ἐκμεταλλευθεῖ τίς περιστάσεις γιά νά συντονίσει τά «τσιπάκια» τῶν Καρτῶν ὅλων τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων πολιτῶν, ὥστε νά ἰσχύουν καί νά λειτουργοῦν αὐτές (οἱ κάρτες) μέ τίς … ἀντι-εὐλογίες τοῦ 666;
.    Σ’ αὐτές λοιπόν τίς, ὅπως ὅλοι οἱ πολιτικοί διακηρύσσουν, ἱστορικές κρίσιμες ὧρες τῆς πατρίδος μας, Μακαριώτατε,  μόνο οἱ πολιτικοί μας – λεκτικά καί μόνον – θά ʺἀγωνιοῦνʺ, τήν στιγμή πού ὁ λαός μας   προπηλακίζεται καί μαστιγώνεται ἀπό τή Νέα Ἐποχή;
.     Καί μόνο οἱ ἐν Χριστῷ πνευματικοί ταγοί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θά παραμένουν ἀδρανεῖς, ἐφησυχάζοντες καί ἄφωνοι γιά ἕνα θέμα πού ταλανίζει χιλιάδες καί χιλιάδες πιστούς ὀρθοδόξους Ἕλληνες;
.    Ἄν ἡ πληροφορία τοῦ ἐν Ὑμῖν Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος Σᾶς ὑπαγορεύει τήν ἀναγκαιότητα αὐτῆς τῆς σιωπῆς…νά εἶναι εὐλογημένο. Ἐμεῖς ὡς πνευματικοί ἐν Χριστῷ υἱοί Σας Σᾶς καταθέτουμε τήν ἐν συνειδήσει καί ἐν Χριστῷ τοποθέτηση καί ταπεινή ἐμπειρία μας.

Χίλια συγγνώμη
Ἀσπαζόμεθα τήν δεξιάν Σας

 Διά τήν Ἑστίαν Πατερικῶν Μελετῶν
Ἐλάχιστοι ἐν Κυρίῳ πρεσβύτεροι

1.         Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος, ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου
2.         Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Φωτόπουλος, ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς
3.         Πρωτοπρεσβύτερος Ἀντώνιος Μπουσδέκης, ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Νικαίας
4.         Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Κοκολάκης, ἐφημέριος Ἱ. Ν. Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ
καί
5.         Χρῆστος Παπασωτηρίου, δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ.

Κοινοποίησις : Ἀρχιγραμματείαν Ἱ. Συνόδου (Ἀρχιμ. Μάρκον Βασιλάκην) 

ΠΗΓΗ: orthodox-watch.blogspot.com

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: