«ΜΗ ΟΥΝ ΜΕΡΙΜΝΗΣΗΤΕ…ΟΙΔΕ ΟΤΙ ΧΡΗΖΕΤΕ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ» (Κυρ. Γ´ Ματθ.)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Ματθ. ϛ΄ 22-33)

Εἶπεν ὁ Κύριος·
 «Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται· ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον; Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;
 Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; Μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.
Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.»

Ἀπόδοση στὴν Νέα Ἑλληνική:
Εἶπεν ὁ Κύριος:«Τὸ μάτι εἶναι τὸ λυχνάρι τοῦ σώματος. Ἐὰν τὸ μάτι σου εἶναι ὑγιές, ὅλο σου το σῶμα θὰ εἶναι φωτεινόν. Ἐὰν ὅμως τὸ μάτι σου ἀσθενῇ, τότε ὅλον τὸ σῶμα σου θὰ εἶναι σκοτεινόν. Ἀλλὰ ἐὰν τὸ ἐσωτερικόν σου φῶς εἶναι σκοτάδι, πόσον μεγάλο εἶναι το σκοτάδι. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ δουλεύῃ δύο κυρίους, διότι ἢ τὸν ἕνα θὰ μισήσῃ καὶ τὸν ἄλλο θὰ ἀγαπήσῃ, ἢ εἰς τὸν ἕνα θὰ προσκολληθῇ καὶ τὸν ἄλλον θὰ καταφρονήσῃ. Δὲν μπορεῖτε νὰ δουλεύετε τὸν Θεὸν καὶ τὸν μαμωνᾶν».
«Διὰ τοῦτο σᾶς λέγω, Μὴ μεριμνᾶτε διὰ τὴν ζωήν σας τὶ θὰ φᾶτε ἢ τὶ θὰ πιῆτε, οὔτε διὰ τὸ σῶμα σας τὶ θὰ φορέσετε. Δὲν ἀξίζει ἡ ζωὴ περισσότερον ἀπὸ τὴν τροφὴν καὶ τὸ σῶμα ἀπὸ τὸ ἔνδυμα; Κυττάξετε τὰ πτηνὰ τοῦ οὐρανοῦ, οὔτε σπείρουν οὔτε θερίζουν οὔτε ἀποθηκεύουν, καὶ ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος τὰ τρέφει. Δὲν ἔχετε σεῖς μεγαλύτερην ἀξίαν ἀπὸ αὐτά; Ποιὸς δὲ ἀπὸ σᾶς, ὅσον κι ἂν φροντίσῃ, μπορεῖ νὰ προσθέσῃ εἰς τὸ ἀνάστημά του ἕνα πῆχυν; Και γιατὶ μεριμνᾶτε γιὰ ἐνδύματα; Παρατηρήσατε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνουν, οὔτε κοπιάζουν, οὔτε γνέθουν, ἀλλὰ σᾶς λέγω, ὅτι οὔτε ὁ Σολομὼν σὲ ὅλην του τὴν δόξαν δὲν ἐντύθηκε σὰν ἕνα ἀπὸ αὐτά.
Ἐὰν τὸ χορτάρι τοῦ ἀγροῦ, ποὺ σήμερα ὑπάρχει καὶ αὔριον τὸ ρίχνουν εἰς τὸν φοῦρνον, ὁ Θεὸς τὸ ντύνει, τόσον ὡραῖα, πόσον περισσότερον ἐσᾶς, ὀλιγόπιστοι; Μὴ μεριμνᾶτε λοιπὸν καὶ μὴ λέγετε, «Τὶ θὰ φᾶμε ἢ τὶ θὰ πιοῦμε ἢ τὶ θὰ ἐνδυθοῦμε;». Διότι ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπιδιώκουν οἱ ἐθνικοί. Γνωρίζει ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος ὅτι ἔχετε ἀνάγκην ἀπὸ ὅλα αὐτά.
Ζητᾶτε πρῶτα τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην του καὶ τότε ὅλα αὐτὰ θὰ σᾶς χορηγηθοῦν».

«Μὴ οὖν μεριμνήσητε … οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
ὅτι χρήζετε τούτων ἁπάντων».

.   Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στὴν ἐποχή µας τὸ ἄγχος ἀποτελεῖ ὄχι ἁπλῶς συχνὸ φαινόµενο ἀλλὰ πραγµατικὴ µάστιγα! Ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν καθηµερινὴ ἐπιβίωση, τὸ αὐξανόµενο φάσµα τῆς ἀνεργίας, οἱ προβλέψεις γιὰ ἕνα δυσοίωνο μέλλον καὶ πολλοὶ ἄλλοι λόγοι συvτελoῦν, ὥστε νὰ δηµιουργοῦν μέσα στὴν ψυχὴ ἔντονη ἀνησυχία καὶ ἀγωνία. Ὡστόσο ὁ Κύριος µᾶς καλεῖ νὰ ἀποβάλουµε κάθε παρόµοια ἀνησυχία: «Οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρήζετε τούτων ἁπάντων», µᾶς λέει. Δὲν χρειάζεται νὰ ἀγωνιᾶτε, διότι ὁ Οὐράνιος Πατέρας σας γνωρίζει ὅλες τὶς ἀνάγκες σας καὶ συνεπῶς θὰ τὶς καλύψει Ἐκεῖνος. Ἀξίζει λοιπὸν νὰ ὑπογραµµίσουµε τρία σηµεῖα µὲ βάση τὸν ἐνθαρρυντικὸ αὐτὸ λόγο τοῦ Κυρίου, τὰ ὁποῖα πoλὺ θὰ µᾶς βοηθήσουν στὴν ἀντιµετώπιση τοῦ ἄγχους.

1. ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ

.      Ὁ Θεὸς ὡς Πάνσοφος καὶ Παντογνώστης γνωρίζει ὅλες τὶς ἀνάγκες µας, µικρὲς καὶ µεγάλες. Αὐτὸ σηµαίνει ἡ λέξη «οἶδε»: Γνωρίζει ὁ Θεός! Καὶ τὰ µεγάλα προβλήµατα καὶ τὰ µικρά. Καὶ αὐτὰ ποὺ κανεὶς ὄλλος δὲν καταλαβαίνει καὶ µόνοι µας παλεύουµε νὰ τὰ ξεπεράσουµε. Ὅλα τὰ γνωρίζει ὁ Θεός. Τίποτε δὲν τοῦ διαφεύγει, ἀκόµη καὶ οἱ λεπτοµέρειες τῆς ζωῆς µας. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος µᾶς βεβαίωσε ὅτι ἀκόµη καὶ οἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς µας εἶναι µετρηµένες «πᾶσαι ἠριθµηµέναί εἰσι» (Μάτθ. ι´ 30, Λουκ. ιβ´ 7)· πράγµα ποὺ φανερώνει ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖ καὶ φροντίζει ἀκόµη καὶ γι᾽ αὐτὰ στὰ ὁποῖα ἐµεῖς δὲν δίνουµε καθόλου σηµασία. Εἶναι αὐτονόητο λοιπὸν ὅτι γνωρίζει τὶς ἐπείγουσες καὶ µεγάλες ἀνάγκες µας καὶ ἐνδιαφέρεται πολὺ περισσότερο γι᾽ αὐτὲς καὶ πάνω ἀπ᾽ ὅλα γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ἀθάνατης ψυχῆς µας! Τὸ ἄγρυπνο βλέµµα του µᾶς παρακολουθεῖ στοργικὰ καὶ ἐγγυᾶται τὴν διαρκῆ προστασία µας, διότι ὅπως λέει κι ὁ θεόπνευστος ψαλµωδός: Ποτὲ δὲν κλείνει µάτι ὁ Θεός! «οὐ νυστάξει οὐδὲ ὑπνώσει ὁ φυλάσσων τὸν Ἰσραὴλ» (Ψαλµ. Ρκ´ [120] 4). Γι᾽ αὐτὸ καὶ κοντά του αἰσθανόµαστε ἀπόλυτη ἀσφάλεια καὶ βεβαιότητα.

2. ΜΑΣ ΑΓΑΠΑ

.     Ἡ αἴσθηση αὐτὴ τῆς ἀσφαλείας αὐξάνεται ἀκόµη περισσότερο, ὅταν σκεφθοῦµε ὅτι Αὐτὸς ποὺ γνωρίζει τὶς ἀνάγκες καὶ τὰ προβλήµατά µας εἶναι ὁ οὐράνιος Πατέρας µας! Τὸ λέµε καὶ τὸ ἐπαναλαµβάνουµε στὴν γνωστὴ προσευχή: «Πάτερ ἡµῶν … ». Ἄραγε ἔχουµε συνειδητοποιήσει τί σηµαίνει αὐτὸ τὸ «Πάτερ ἡµῶν»; Εἶναι Πατέρας µας ὁ πανάγαθος Θεός, κι ἐµεῖς παιδιά του ἀγαπηµένα. Εἶναι Πατέρας µας καὶ µᾶς ἀγαπᾶ µὲ µία τέλεια ἀγάπη, ἀσύλληπτη γιὰ τὸν ἀνθρώπινο νοῦ καὶ ἀσύγκριτη µὲ καθετὶ στὸν κόσµο. Εἶναι πoλὺ χαρακτηριστικὸ τὸ ἐρώτηµα ποὺ θέτει σὲ ἄλλο σηµεῖο ὁ Κύριος: Ποιός πατέρας ἀπὸ σᾶς, ὅταν ὁ γυιός του τοῦ ζητήσει ψωµί, θὰ τοῦ δώσει πέτρα; Ἢ ὅταν τοῦ ζητήσει ψάρι, ἀντὶ γιὰ ψάρι θὰ τοῦ δώσει φίδι; … Ἂν λοιπὸν ἐσεῖς οἱ ἄνθρωποι, ἐνῶ εἶστε ἀµαρτωλοὶ γνωρίζετε νὰ δίνετε ὅ,τι εἶναι χρήσιµο καὶ ὠφέλιµο στὰ παιδιά σας, πόσο περισσότερο ὁ οὐράνιος Πατέρας θὰ δώσει πλούσια τὰ ἀγαθά του σὲ ὅσους Τοῦ τὰ ζητοῦν; (Λουκ. ια´ 11-13).

3. AYTOΣ ΜΠΟΡΕΙ

.      Δὲν εἶναι ὄµως µόνο ὅτι ὁ Θεὸς ὡς Παντογνώστης γνωρίζει τὶς ἀνάγκες µας καὶ ὡς Πατέρας µᾶς ἀγαπᾶ. Εἶναι καὶ τὸ ὅτι ὡς παντοδύναµος Θεὸς µπορεῖ νὰ µᾶς βοηθήσει! Αὐτὸ Εἶναι τὸ τρίτο σηµαντικὸ στοιχεῖο ποὺ πρέπει νὰ ὑπογραµµίσουµε: ἡ παντοδυναµία τοῦ Θεοῦ. Μπορεῖ νὰ γνωρίζουν κι ἄλλοι τὰ προβλήµατά µας, καθὼς τὰ µοιραζόµαστε µαζί τους. Μπορεῖ νὰ µᾶς ἀγαποῦν καὶ νὰ µᾶς συγκινεῖ ἡ ἀγάπη τους. Ποιός ὅµως µπορεῖ νὰ δώσει πραγµατικὰ λύση στὰ µεγάλα προβλήµατα ποὺ ἀντιµετωπίζουµε; Ποιός μπορεῖ νὰ µᾶς ἐγγυηθεῖ ὅτι τίποτε δὲν θὰ µᾶς λείψει; Μόνο ὁ παντοδύναµος Θεός. Διότι «παρὰ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι» (Ματθ. ιθ´ 26). Ὅλα εἶναι δυνατὰ γιὰ τὸν Θεό. Ἀκόµη καὶ τότε λοιπὸν ποὺ βλέπουµε ὅτι οἱ δυσκολίες εἶναι ἀξεπέραστες καὶ τὰ πράγµατα στενὰ ἀπὸ παντοῦ, ἂς µὴν ἀπελπιζόµαστε! Ὁ Θεὸς στὸν Ὁποῖο πιστεύουµε εἶναι ὁ ἴδιος Θεὸς ποὺ ἄνοιξε δρόµο στὴν ἐρυθρὰ θάλασσα γιὰ τὸν ἐκλεκτὸ λαό του. Εἶναι Αὐτὸς ποὺ ἔθρεψε τοὺς Ἰσραηλίτες μέσα στὴν ἔρηµο. Εἶναι Αὐτὸς ποὺ αἰῶνες τώρα ἐπιτελεῖ µεγάλα καὶ θαυµαστὰ στὴν ζωὴ τοῦ καθενός µας καὶ στὴν ἱστορία τοῦ Ἔθνους µας, ὥστε νὰ δοξάζεται ἀπὸ τὰ πλήθη τῶν πιστῶν µὲ τὸν ὑπέροχο ψαλµικὸ ὕµνο: «Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡµῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυµάσια µόνος» (βλ. Ψαλµ. Οϛ´ [76] 14-15).

.       «Διῶξτε τὸ ἄγχος ἀπὸ τὴν ζωή σας!» Αὐτὸ εἶναι τὸ µήνυµα τοῦ σηµερινοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο ἀκούσαµε ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ στόµα τοῦ Κυρίου: «Μὴ µεριµνᾶτε …»! Ἂς κάνουµε λοιπὸν µὲ ἐπιµέλεια τὸ καθῆκον µας κι ἂς µὴν ἀγωνιοῦµε. Ὁ οὐράνιος Πατέρας γνωρίζει ὅλες τὶς ἀνάγκες µας καὶ φροντίζει γι᾽ αὐτές. Ἂς στηρίξουµε τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα µας σ᾽ ἐκεῖνον καὶ νὰ εἴµαστε βέβαιοι ὅτι ποτὲ δὲν θὰ µᾶς ἐγκαταλείψει.

ΠΗΓΗ: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2026, 01.07.2011

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: