ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β´ ΜΑΤΘ.
(Ρωμ. β´ 10-16)

Ἀδελφοί, δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ῞Ελληνι· οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. Ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾿ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. Ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος, οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων. Ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀπόδοση στὴν Νέα Ἑλληνική:
Ἀδελφοί, δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη διὰ τὸν καθένα ποὺ κάνει τὸ καλόν, διὰ τὸν Ἰουδαῖον πρῶτα καὶ ἐπίσης διὰ τὸν Ἕλληνα, διότι ὁ Θεὸς δὲν μεροληπτεῖ. Ὅσοι ἁμάρτησαν χωρὶς τὸν νόμον, χωρὶς τὸν νόμον καὶ θὰ ἀπολεσθοῦν, καὶ ὅσοι ἁμάρτησαν ἐνῷ ἦσαν ὑπὸ τὸν νόμον θὰ κριθοῦν μὲ τὸν νόμον. Διότι δὲν θὰ δικαιωθοῦν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐκεῖνοι ποὺ ἀκούουν τὸν νόμον, ἀλλὰ ἐκεῖνοι ποὺ ἐφαρμόζουν τὸν νόμον θὰ κηρυχθοῦν δίκαιοι. Ὅταν οἱ ἐθνικοὶ ποὺ δὲν ἔχουν τὸν νόμον, ἐφαρμόζουν τὰς διατάξεις τοῦ νόμου ἐκ φύσεως, τότε, ἂν καὶ δὲν ἔχουν νόμον, ἔχουν τὸν ἑαυτόν τους διὰ νόμον, διότι ἀποδεικνύουν ὅτι τὸ ἔργον ποὺ ζητεῖ ὁ νόμος εἶναι γραμμένον στὶς καρδιές τους, συγχρόνως δὲ μαρτυρεῖ καὶ ἡ συνείδησίς των, καὶ αἱ σκέψεις των μεταξύ των κατηγοροῦν ἢ καὶ ἀπολογοῦνται, ὅπως θὰ φανῇ τὴν ἡμέραν, ὅταν, σύμφωνα μὲ τὸ εὐαγγέλιόν μου, ὁ Θεὸς θὰ κρίνῃ τὰ κρυφὰ τῶν ἀνθρώπων διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
«Ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων».

 .      Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν μυστικά. Τὰ κρατοῦν κρυμμένα μέσα στὸ βάθος τῆς ψυχῆς τους. Κανένα ξένο μάτι δὲν μπορεῖ νὰ τὰ δεῖ, καμιὰ ἀνθρώπινη σκέψη δὲν μπορεῖ νὰ τὰ ἀποκαλύψει. Ἐδῶ ὁ ἄνθρωπος κατορθώνει τὴν ἀπόλυτη ἀποκρυψη καὶ μυστικότητα. Κάποτε ὅμως τὸ πέπλο αὐτὸ τῆς μυστικότητος θὰ ἀποσυρθεῖ. Καὶ τὰ μυστικὰ θὰ γίνουν πλέον φανερά. Τὰ κρυπτὰ θὰ δημοσιευθοῦν καὶ θὰ κριθοῦν. Θὰ ἔλθει ἡμέρα, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων». Γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς πρέπει νὰ δώσουμε ἰδιαίτερη προσοχὴ στὴν μυστική μας ζωή.

 «ΤΑ ΚΡΥΠΤΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ»

.  Κατὰ κανόνα ρίχνουμε τὸ πέπλο τῆς μυστικότητος, γιὰ νὰ κρύψουμε τὰ ἁμαρτωλὰ καὶ ἄνομα ἔργα μας. Ἡ κρυφή, ἡ ἔνοχη ζωή μας εἶναι συνήθως ἡ ἱστορία τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς μας. Ὁ ἕνας ἀδικεῖ, χωρὶς κανεὶς νὰ τὸν παίρνει εἴδηση. Ὁ ἄλλος ὑπονομεύει τὴν θέση τοῦ συναδέλφου του, χωρὶς κανένας οὔτε κἂν νὰ τὸν ὑποψιασθεῖ. Καὶ ὁ τρίτος κάνει τὴν φαυλότητα μέσα στὸ σκοτάδι, χωρὶς κανένας νὰ τὸν δεῖ.
.    Μάταιος κόπος! Ὅ,τι κι ἂν κάνουμε, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κρυφθοῦμε. Ἡ μυστικότητα, ποὺ πετυχαίνουμε, εἶναι προσωρινή. Γιατί ὅ,τι δὲν γνωρίζουν οἱ ἄνθρωποι, τὸ γνωρίζει πολὺ καλὰ ὁ Θεός. Ἐμπρός του εἶναι ὅλα «γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα» (Ἑβρ. δ´ 13). Κανένα σκοτάδι, κανένα κλειδί, καμιὰ ἐρημιὰ δὲν μᾶς ἀσφαλίζει ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ Θεοῦ. «Σκότος οὐ σκοτισθήσεται ἀπὸ σοῦ καὶ νὺξ ὡς ἡμέρα φωτισθήσεται», λέει ὁ Δαβὶδ (Ψαλμ. ρλη´ 12). Βλέπεις Κύριε, μέσα στὸ πυκνὸ σκοτάδι καὶ ἡ νύχτα ἐνώπιόν σου εἶναι σὰν ἡμέρα φωτεινή.
.     Ἑπομένως τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ μείνει κρυμμένο. Ὅλα θὰ ἀποκαλυφθοῦν. Πολλὲς φορὲς ἀποκαλύπτονται ἐδῶ στὴν γῆ. Ἁμαρτήματα καὶ ἐγκλήματα, ποὺ ἔγιναν μὲ ὅλη τὴν τέχνη καὶ ὅλη τὴν μυστικότητα, ἀποκαλύπτονται μέχρι λεπτομερειῶν. Θὰ φανερωθοῦν ὅμως καὶ θὰ ἀποκαλυφθοῦν ὁπωσδήποτε ἐκείνη τὴν ἡμέρα. Τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ τὸ διακηρύττει: ὁ Κύριος «φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν» (Α´ Κορινθ. δ´ 5). Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος σήμερα συμπληρώνει: «Ὁ Θεὸς κρίνει τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων». Αὐτά, ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἔκαναν μυστικά, αὐτὰ «τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης» (Β´ Κορινθ. δ´ 2) θὰ δημοσιευθοῦν καὶ θὰ κριθοῦν. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι μία θεωρία. Εἶναι λόγος Κυρίου Παντοκράτορος.
.     Εἶναι δυνατὸν ὅμως νὰ ὑπάρχουν καὶ

ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

στὴν ψυχή μας. Ἡ μυστικότητα εἶναι τὸ ἱερὸ πέπλο, ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, γιὰ νὰ σκεπάζουμε τὸ ἄδυτο τῆς ψυχῆς μας. Καὶ πολλοὶ τὸ προσέχουν ἰδιαίτερα αὐτό. Κρατοῦν μυστικὰ καὶ κρυμμένα τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς καλοσύνης. Βοηθοῦν ἕνα φτωχὸ καὶ ἀπροστάτευτο ὀρφανό, ἐνισχύουν μία πολύτεκνη οἰκογένεια. Δὲν τὸ λένε ὅμως. Δὲν τὸ σαλπίζουν. Γι᾽ αὐτὸ καὶ τὰ ἔργα αὐτὰ τῆς ἀγάπης μένουν συνήθως ἄγνωστα στοὺς πολλούς. Γίνονται «ἐν τῷ κρυπτῷ» (Ματθ. ϛ´ 4), ὅπως παρήγγειλε ὁ Κύριος. Εἶναι αὐτὰ τὰ πιὸ ὡραῖα, τὰ πιὸ ἁγνὰ μυστικὰ τῶν ἀνθρώπων. Ἔπειτα ἔρχεται καὶ ἡ μυστικὴ ζωὴ τῆς προσευχῆς. Προσεύχεται ὁ πιστός, ὅπως τοῦ ὑπέδειξε ὁ Κύριος «εἰς τὸ ταμιεῖόν του… ἐν τῷ κρυπτῷ» (Ματθ. ϛ´ 6). Χωρὶς κανεὶς νὰ τὸν βλέπει. Χωρὶς κανεὶς νὰ τὸν ἀκούει. Οὔτε καὶ τὰ χείλη του πολλὲς φορὲς δὲν σαλεύουν. Τὰ μυστικὰ τῆς προσευχῆς εἶναι τὰ πιὸ ἅγια μυστικὰ τῶν ἀνθρώπων.
.      Δὲν θὰ μείνουν βέβαια γιὰ πάντα κρυμμένα τὰ μυστικὰ αὐτά. Καὶ τὰ ἅγια μυστικὰ θὰ ἀποκαλυφθοῦν κάποτε, «ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἀλλὰ τὰ ἅγια μυστικὰ θὰ φανερωθοῦν, γιὰ νὰ βραβευθοῦν, γιὰ νὰ δοξασθοῦν καὶ νὰ τιμηθοῦν ἐκεῖνοι ποὺ τὰ κράτησαν στὸ ἱερὸ ἄδυτο τῆς ψυχῆς τους.
.    Ὁ Κύριος τὸ βεβαίωσε πολλὲς φορὲς καὶ κατηγορηματικά: «Ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ». Καὶ ὁ Ἀπόστολος στὴν σημερινὴ περικοπὴ δηλώνει, ὅτι θὰ δοθεῖ «δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν».
.      Ὑπάρχουν ἀσφαλῶς καὶ στὴν δική μας ψυχὴ πολλὰ μυστικά. Ἂς τὰ ἐξετάσουμε μὲ προσοχή. Καὶ ἂν διαπιστώσουμε, πὼς εἶναι –μερικὰ ἢ ὅλα– «κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ τῆς αἰσχύνης», ἂς φροντίσουμε νὰ τὰ φανερώσουμε στὸ φῶς τῆς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως. Πρέπει ὁ ἱερὸς χῶρος τῆς ψυχῆς νὰ καθαρίσει ἀπὸ ὅ,τι ἀκάθαρτο μυστικὸ ὑπάρχει. Στὰ ἅγια τῶν ἁγίων τῆς ψυχῆς μας ἂς κατοικεῖ μόνον ὁ Χριστός.

 ΠΗΓΗ: περιοδ. «ΖΩΗ», τ. 4238, 16.06.2011

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: