«ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΛΑΣΙΟΝΑ ΛΗΨΕΤΑΙ»

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
(Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30)

Εἶπεν ὁ Κύριος· πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος.
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

Ἀπόδοση στὴν Νεοελληνική:
Εἶπε ὁ Κύριος: «Καθέναν ποὺ θὰ μὲ ὁμολογήσῃ ἐμπρὸς στοὺς ἀνθρώπους, θὰ τὸν ὁμολογήσω καὶ ἐγὼ ἐμπρὸς στὸν Πατέρα μου τὸν οὐράνιον. Ἐκεῖνον ὅμως ποὺ θὰ μὲ ἀρνηθῇ ἐμπρὸς στοὺς ἀνθρώπους, θὰ τὸν ἀρνηθῶ καὶ ἐγὼ ἐμπρὸς στὸν Πατέρα μου τὸν οὐράνιον. Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ πατέρα ἢ μητέρα περισσότερον ἀπὸ ἐμέ, δὲν μοῦ εἶναι ἄξιος. Καὶ ἐκεῖνος, ποὺ ἀγαπᾶ υἱὸν ἢ θυγατέρα περισσότερον ἀπὸ ἐμέ, δὲν μοῦ εἶναι ἄξιος. Καὶ ἐκεῖνος, ποὺ δὲν παίρνει τὸν σταυρόν του καὶ δὲν μὲ ἀκολουθεῖ δὲν μοῦ εἶναι ἄξιος». 
Τότε ἔλαβε τὸν λόγον ὁ Πέτρος καὶ τοῦ εἶπε, «Νά, ἐμεῖς ποὺ ἀφήκαμε ὅλα καὶ σὲ ἀκολουθήσαμε· τί λοιπὸν θὰ ἀπολαύσωμεν;». 
Ὁ δὲ Ἰησοῦς τοὺς εἶπε, «Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ὅτι σεῖς, οἱ ὁποῖοι μὲ ἀκολουθήσατε, ὅταν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου θὰ καθήσῃ εἰς τὸν θρόνον τῆς δόξης του εἰς τὴν Νέαν Δημιουργίαν, θὰ καθήσετε καὶ σεῖς σὲ δώδεκα θρόνους, διὰ νὰ κρίνετε τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ καθένας ποὺ ἀφῆκε σπίτια ἢ ἀδελφούς ἢ ἀδελφές ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ παιδιά ἢ χωράφια διὰ τὸ ὄνομά μου, θὰ πάρῃ ἑκατὸ φορὲς περισσότερα καὶ θὰ κληρονομήσῃ ζωὴν αἰώνιον. Πολλοὶ δέ, οἱ ὁποῖοι εἶναι πρῶτοι, θὰ γίνουν τελευταῖοι, καὶ ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι τελευταῖοι, θὰ γίνουν πρῶτοι».

ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΑΜΟΙΒΗ
«Ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει»

.     Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων σήμερα, καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν μνήμη ὅλων τῶν Ἁγίων ποὺ ἔζησαν σὲ κάθε τόπο καὶ ἐποχὴ καὶ ἀκολούθησαν μὲ πιστότητα καὶ αὐταπάρνηση τὴν ὁδὸ τοῦ Κυρίου.
.      Γιὰ ὅλους αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε μαθητὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ παράδειγμα τῆς αὐτοθυσίας τους, ἰσχύει ἡ ἀδιάψευστη ὑπόσχεση τοῦ θείου Διδασκάλου: «Πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει» (Ματθ. ιθ´ 29). Δηλαδὴ ὅποιος ἀναλαμβάνει θυσίες γιὰ τὸν Κύριο, θὰ ἀπολαύσει ἑκατονταπλάσια καὶ θὰ κληρονομήσει αἰώνια ζωή.
.       Ἂς δοῦμε ὅμως πιὸ συγκεκριμένα ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ ἀμοιβὴ ποὺ ὑπόσχεται ὁ Κύριος σὲ ὅσους φανοῦν ἀντάξιοι μαθητές του.

 .     Ἡ ἀμοιβὴ ποὺ ὑπόσχεται ὁ Κύριος Ἰησοῦς σὲ ὅποιον Τὸν ἀκολουθήσει θυσιάζοντας ἐπίγεια ἀγαθά, συγγενικοὺς δεσμούς, ἀκόμη καὶ τὴν ἴδια του τὴν ζωή, εἶναι διπλὴ καὶ ἀναφέρεται ὄχι μόνο στὴ μέλλουσα ἀλλὰ καὶ στὴν παροῦσα ζωή!
.     Πράγματι! Ὅποιος ζεῖ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ λαμβάνει πλούσιες τὶς θεῖες δωρεὲς ἤδη ἀπὸ αὐτὴ τὴν ζωή, ἐδῶ καὶ τώρα! Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου σημειώνει ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος: Κάθε πιστὸς ἀκόλουθός μου, λέει ὁ Κύριος, θὰ λάβει «ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ» (Μάρκ. ι´ 30).
.      Καὶ ποιές εἶναι αὐτὲς οἱ δωρεές; Εἶναι ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη ποὺ αἰσθάνεται ὁ πιστὸς στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ὁ χριστιανὸς ζεῖ χωρὶς τὸ ἄγχος καὶ τὴν ἀβεβαιότητα ποὺ προκαλεῖ ὁ πλοῦτος, ἐνῶ παράλληλα ἔχει τὴν ἀπόλυτη βεβαιότητα ὅτι ὁ πανάγαθος Θεὸς φροντίζει, ὥστε ποτὲ νὰ μὴ στερηθεῖ τὰ ἀπαραίτητα. Εἶναι ἀκόμη ἡ κοινωνία τῶν ἀδελφῶν. Διότι μέσα στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ὁ κάθε πιστὸς αἰσθάνεται τὸν ἄλλον περισσότερο ἀπὸ ἀδελφὸ καὶ εἶναι πρόθυμος νὰ τοῦ συμπαρασταθεῖ στὴν τυχὸν δυσκολία του μὲ ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη καὶ ὑποδειγματικὴ αὐτοθυσία. Δῶρο τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐπίσης ἡ παρηγορία καὶ ἡ ἐνίσχυση ποὺ λαμβάνει ὁ πιστὸς μέσα στὶς θλίψεις καὶ τὶς δοκιμασίες τῆς ζωῆς. Καὶ ἡ μεγαλύτερη δωρεά: τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πιστὸς χριστιανὸς μὲ τὴν συμμετοχή του στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ζεῖ ἑνωμένος μὲ τὸν Κύριο Ἰησοῦ καὶ δέχεται πλούσια τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
.     Μαζὶ ὅμως μὲ τὶς δωρεὲς σ’ αὐτὴν ἐδῶ τὴν ζωὴ ὁ Κύριος ὑποσχέθηκε ὅτι ὅποιος Τὸν ἀκολουθήσει μὲ πιστότητα καὶ ἀφοσίωση θὰ κληρονομήσει καὶ τὴν αἰώνια ζωή. Κι ἂν σ’ αὐτὴν ἐδῶ τὴν ζωὴ ὁ πιστὸς χριστιανὸς ἀπολαμβάνει τόσο πλούσια τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, ποιά λόγια, ἀλήθεια, θὰ μποροῦσαν νὰ περιγράψουν τὴν ἀτελείωτη χαρὰ καὶ τὴν ἀπέραντη μακαριότητα τοῦ Παραδείσου; Τότε «οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος», δηλαδὴ αὐτοὶ ποὺ ἔζησαν ἐνάρετο βίο θὰ δοξασθοῦν μὲ ἄπειρη δόξα καὶ θὰ ἀπολαμβάνουν αἰώνια τὴν κοινωνία μὲ τὸν Θεό, τοὺς Ἀγγέλους καὶ τοὺς Ἁγίους του!

.      Πόσο μεγάλος εἶναι ὁ πλοῦτος τῶν θείων δωρεῶν ποὺ ὑπόσχεται ὁ Κύριος σὲ ὅποιον Τὸν ἀκολουθήσει! Ἀντὶ γιὰ ἐπίγεια ἀγαθὰ καὶ πρόσκαιρες ἀπολαύσεις Ἐκεῖνος χαρίζει πλῆθος εὐλογιῶν τόσο στὴν γῆ ὅσο καὶ στὸν οὐρανό. Ἂς Τὸν ἀκολουθήσουμε λοιπόν, ὅ,τι κι ἂν αὐτὸ μᾶς κοστίσει. Γιὰ τὸν Κύριο Ἰησοῦ ἀξίζει κάθε θυσία! Ὄχι μόνο διότι μᾶς ὑπόσχεται πολλαπλάσια ἀνταμοιβή, ἀλλὰ διότι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι στὴν ἀγάπη του. Ἐκεῖνος ταπεινώθηκε, ἔγινε ἄνθρωπος καὶ θυσιάστηκε γιὰ τὴν δική μας σωτηρία. Ἂς θυσιάσουμε κι ἐμεῖς κάτι γιὰ τὴν πολλή του ἀγάπη! Καὶ νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ ὅποια θυσία μας θὰ φέρει πολλοὺς καρπούς, ὅπως Ἐκεῖνος μᾶς τὸ ὑποσχέθηκε!

 ΠΗΓΗ: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2025, 15.06.2011
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»


, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: