«“ΝΑΙ” ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, “ΟΧΙ” ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ»

Ἱστολόγιο ID-ont.blogspot.com:
«Λέω ΝΑΙ στὶς ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, λέω ΟΧΙ στὴν “ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ”».

.       Ἡ καλλιέργεια φορολογικῆς συνείδησης εἶναι ζητούμενο ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἕλληνες πολίτες. [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Θέλουν καὶ Φορολογικὴ Συνείδηση οἱ Οὐρακοτάγκοι τῆς Ἀσυνειδησίας καὶ Διαφθορεῖς τῶν Συνειδήσεων! Ἡ «φορολογικὴ συνείδηση», ἆραγε ποῦ βρίσκεται, ἆραγε τὴν ἔχει δεῖ κανείς, ἆραγε εἶναι μιὰ περιοχὴ ἢ ἕνα τμῆμα τῆς Συνειδήσεως; Καὶ ποιοί εἶναι ὁ ὅροι, ὑπὸ τοὺς ὁποίους γίνεται ἡ ἐπιλεκτικὴ καλλιέργεια αὐτοῦ τοῦ μεμονωμένου, ἀποκεκομμένου τμήματος τῆς «γενικῆς συνειδήσεως», μὲ τὸ πρωτοποριακὸ καὶ κομψὸ ὄνομα «φορολογικὴ συνείδηση»; Ὅπου συμφέρει τοὺς κρατοῦντες, ὑπάρχει «συνείδηση» καὶ τὴν ἐπικαλοῦνται, ἀλλὰ ὅπου δὲν τοὺς συμφέρει, δὲν ὑπάρχει συνείδηση. Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟῩ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΣΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΤΕΨΟΥΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, αὐτοῦ τοῦ Φρανκεστάϊν, ποὺ ὅμως θὰ τοὺς ἐκδικηθεῖ νομοτελειακὰ ρουφώντας τὸ αἷμα τῶν Φαρισαίων Ἐργολάβων τῆς Ἀλλοτριώσεως].
.       – Ἡ φοροκλοπή, ἡ φοροδιαφυγή, ἡ φοροαποφυγὴ συνιστοῦν οἰκονομικὸ ἔγκλημα μὲ σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὸ κοινωνικὸ σύνολο.
.     – Συνέπεια τῆς παράνομης πρακτικῆς τῆς μὴ ἔκδοσης ἢ/καὶ μὴ λήψης ἀποδείξεων εἶναι νὰ ἀδυνατεῖ τὸ κράτος νὰ εἰσπράξει τὰ ἔσοδα ποὺ ἔχει ἀνάγκη, προκειμένου νὰ ἀσκήσει δίκαιη κοινωνικὴ καὶ φορολογικὴ πολιτική. Συνεπῶς στὶς ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ λέμε ΝΑΙ.
.     – Ἡ ἠλεκτρονικὴ ὅμως καταγραφὴ τῶν ἀποδείξεων ποὺ γίνεται μὲ τὴν “Κάρτα Ἀποδείξεων” στὶς βάσεις δεδομένων τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, συνιστᾶ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ κράτους (ἀρχικά, γιατί ἀργότερα μπορεῖ νὰ ἐκχωρηθεῖ σὲ ἰδιῶτες).
.       – Πιὸ συγκεκριμένα, καταγράφεται ἡ καταναλωτικὴ συμπεριφορὰ τοῦ κατόχου τῆς Κάρτας σὲ βάσεις δεδομένων ποὺ ἐλέγχουν καὶ διαχειρίζονται δημόσιοι ὑπάλληλοι (αὔριο ἰδιωτικοὶ ὑπάλληλοι;).
.      – Οἱ πληροφορίες ποὺ συλλέγονται ἀφοροῦν κάθε πτυχὴ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς: πόσες φορὲς καὶ ἀπὸ ποῦ ἀγόρασες φάρμακα, πόσες φορὲς καὶ σὲ ποιό ἰατρικὸ κέντρο ἔκανες ἐξετάσεις ὑγείας, σὲ ποιό Super Market καὶ ποιό ποσὸ ἔδωσες κάθε φορά, γιὰ νὰ κάνεις τὶς ἀγορές σου, ἀπὸ ποιό κρεοπωλεῖο καὶ πόσες φορὲς τὴν ἑβδομάδα ἀγοράζεις κρέας, πόσες φορές, σὲ ποιό ἑστιατόριο καὶ τί ποσὸ πλήρωσες κατὰ τὶς ἐξόδους σου, πότε, μὲ ποιὸν καὶ σὲ ποιό σινεμὰ εἶδες ταινία τῆς ἀρεσκείας σου, πόσα χρήματα ξόδεψες καὶ ποῦ πῆγες διακοπές, ἀπὸ ποιό κατάστημα καὶ πόσες φορὲς ἀγόρασες ροῦχα, σὲ ποιὸ βενζινάδικο βάζεις βενζίνη, ἀπὸ ποιό βιβλιοπωλεῖο ἀγοράζεις τὰ βιβλία ποὺ σὲ ἐνδιαφέρουν, πότε πῆγες στὸ γήπεδο γιὰ νὰ δεῖς τὴν ἀγαπημένη σου ὁμάδα, σὲ ποιόν φιλανθρωπικὸ σύλλογο καὶ τί ποσὸ κάνεις δωρεές, σὲ ποιό πολιτικὸ κόμμα δίνεις τὴν συνδρομή σου, καὶ δεκάδες ἄλλες πληροφορίες ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν καθημερινὴ χρήση τῆς Κάρτας Ἀποδείξεων συνεπείᾳ τῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν τῶν πολιτῶν.
.      – Ἡ δικαιολογία ὅτι δὲν δημιουργεῖται καταναλωτικὸ προφίλ, καθότι ἡ καταγραφὴ ἀφορᾶ συνολικὰ ποσὰ καὶ ὄχι γιὰ ἀναλυτικὲς ἀγορές, καταρρίπτεται ἐξ αἰτίας τῶν δύο κατωτέρω στοιχείων:

α) καὶ μὲ συνολικὰ ποσά, μόνο καὶ μόνο ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ καταστήματος, ἀποκαλύπτονται πολλὲς πληροφορίες γιὰ τὴν καταναλωτικὴ συμπεριφορὰ τοῦ κατόχου της κάρτας (ἀποκαλύπτονται ἀκόμη καὶ τὰ θρησκευτικά του πιστεύω) καὶ
β) τὰ ἀναλυτικὰ στοιχεῖα φυλάσσονται σὲ ἄλλες παράλληλα λειτουργοῦσες – δημόσιες ἢ ἰδιωτικὲς – βάσεις δεδομένων: – τὰ συγκεκριμένα φάρμακα ποὺ ἀγοράζονται, οἱ συγκεκριμένες ἰατρικὲς ἐξετάσεις στὶς ὁποῖες ὑποβάλλεται ὁ πολίτης, οἱ ἰαθεῖσες καὶ μὴ ἀσθένειες τῶν πολιτῶν, τὰ σωματικὰ ἀλλὰ καὶ τὰ ψυχικά του προβλήματα, καταγράφονται μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης τόσο στὶς ἰδιωτικὲς βάσεις δεδομένων τῶν φαρμακοποιῶν καὶ τῶν ἰατρικῶν κέντρων, ὅσο πλέον καὶ στὶς βάσεις δεδομένων τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας. – οἱ ἀναλυτικὲς ἀγορὲς τῶν πολιτῶν καταγράφονται ἤδη (σίγουρα πάντως δύνανται νὰ καταγράφονται) στὶς βάσεις δεδομένων τῶν Super Markets μέσῳ τῶν γνωστῶν σὲ ὅλους μας ἐκπτωτικῶν καρτῶν: “Καλημέρα σας, ἔχετε κάρτα;” ρωτάει εὐγενικὰ ἡ ταμίας τοῦ Super Market, κάθε φορὰ ποὺ φτάνουμε στὸ ταμεῖο.

.   Συνδυαζόμενες ὅλες αὐτὲς οἱ πληροφορίες ποῦ ὁδηγοῦν; Ἀποτελοῦν ἢ ὄχι τὴν ὑλοποίηση τῶν πιὸ ἐφιαλτικῶν σεναρίων τοῦ George Orwell; Δημιουργεῖται ἢ ὄχι, σιγὰ-σιγά, τὸ Κράτος-Παντεπότης τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν; Σὲ ποιόν χρησιμεύουν ὅλες αὐτὲς οἱ πληροφορίες; Πῶς μποροῦν νὰ ἀξιοποιηθοῦν εἰς βάρος τῶν πολιτῶν στὸ μέλλον; Ἡ ἀποκάλυψη τῶν διατροφικῶν συνηθειῶν δεκαετιῶν, τοῦ ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ, τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν ἀφορμὴ γιὰ ρατσιστικὴ συμπεριφορά; Ἄρνηση πρόσληψης, ἄρνηση ἀσφάλισης, κοινωνικὸς στιγματισμός, ἀκόμη καὶ κοινωνικὸς διωγμός; Ὁ κόπος καὶ ὁ χρόνος ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ἄθροιση τῶν ἀποδείξεων μία φορὰ τὸν χρόνο, δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ τὸν ἐφιάλτη, τὴν ὀδύνη τῆς ἀπώλειας τῆς ἠλεκτρονικὰ καταγεγραμμένης προσωπικῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν.  [
.      Ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) μὲ τὴν ἀπόφασή της 4/13-12-2010 γνωμοδότησε ἀρνητικὰ ὡς πρὸς τὴν Κάρτα Ἀποδείξεων. Τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ὅμως προχώρησε στὴν ἔκδοση τῆς Κάρτας Ἀποδείξεων. Ἔχει λάβει ὑπ᾽ ὄψιν του τὶς ἐνστάσεις τῆς ΑΠΔΠΧ; Ἐὰν ὄχι, τί ἔχει νὰ σχολιάσει ἐπ᾽ αὐτοῦ ἡ ΑΠΔΠΧ; Τέλος ἡ Κάρτα Ἀποδείξεων θὰ ἐνσωματωθεῖ στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου, ὅταν ἡ δεύτερη κυκλοφορήσει. Ἄρα ἡ Κάρτα Ἀποδείξεων ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου. [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἆραγε οἱ «Ἀγανακτισμένοι» μποροῦν νὰ τὸ καταλάβουν αὐτό καὶ νὰ ἀγανακτήσουν;…!]

.      Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ βάλουμε τὶς δικές μας κόκκινες γραμμὲς σὲ αὐτὰ τὰ σχέδια. Πεῖτε ΟΧΙ στὴν Κάρτα Ἀποδείξεων. Πεῖτε ΟΧΙ στὴν ἠλεκτρονικὴ συνταγογράφηση. Πετάξτε τὶς ἐκπτωτικὲς κάρτες τῶν Super Markets. Κλειδῶστε τὸν Big Brother ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια σας.

ΠΗΓΗ: ID-ont.blogspot.com

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: