«ΕΚΕΙ ΠΑΙΖΕ»

«Ἐκεῖ παῖζε»
(Σοφία Σειρὰχ λβ´ 12)

.     Ἡ φράση εἶναι σύντοµη, σχεδὸν τηλεγράφηµα. Ἕνα τηλεγράφηµα τῆς σοφίας καὶ τῆς στοργῆς τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ ἰδιαίτερα πρὸς τοὺς νέους. Εἶναι τόσο ἁπλό, τόσο καθαρό, ὥστε νὰ µὴν ἀφήνη περιθώρια παρεξηγήσεων καὶ παρερµηνειῶν. «Ἐκεῖ παῖζε» (Σοφ. Σειρ. λβ´ 12). Ὅλο ὅλο δύο λέξεις.
.     Ἡ µία εἶναι ἕνα ρῆµα. Μέσα στὴν προστακτική του λάµπει ἡ στοργὴ τοῦ Θεοῦ. Παῖζε, λέει στὸ νέο. Ἀπόλαυσε αὐτὸ ποὺ λέγεται παιχνίδι καὶ ποὺ δὲν εἶναι µόνο γιὰ τὰ παιδιά. Παῖξε µἐ τὴν καρδιά σου, φυσικὰ χωρὶς ἁµαρτία. Ἂν δὲν πρόκειται γιὰ ἁµαρτωλὸ παιχνίδι, µἡ διστάσης νὰ συµµετάσχης.
.      Σὲ θέλω νὰ εἶσαι ἀληθινὸς ἄνθρωπος. Ζωντανὸς ἄνθρωπος. Σὲ θέλω νὰ χαίρεσαι καὶ νὰ ὡριµάζης. Καὶ τὸ παιχνίδι σὲ ἀναπτύσσει. Σοῦ κάνει ἐνέσεις χαρᾶς. Γίνεται µία νότα εὐχάριστη γιὰ τὴ ζωή σου. Τὴ νοστιμίζει, τὴν φρεσκάρει, τῆς προσθέτει µία χαρούµενη ἀνοιχτόχρωµη πινελιά. Παῖζε, λέει ἡ στοργὴ τοῦ Θεοῦ. Εἶσαι παιδί µου. Καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ παίζουν, δικαιοῦνται νὰ παίζουν. Ἂν δὲν παίζουν τὰ παιδιά, ποὺ ἀνήκουν στὸν εὐλογηµένο κόσµο τοῦ Θεοῦ, ποιὸς θὰ παίξη; «Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου», ποὺ γίνονται παιχνίδι στὰ χέρια τοῦ Σατανᾶ;

* * *

.     Ἡ δεύτερη λέξη εἶναι ἕνα ἐπίρρηµα: ἐκεῖ. «Ἐκεῖ παῖζε». Δηλαδὴ ποῦ; Στὸ σηµεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ προσέξουµε. Διότι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ µᾶς προσφέρει µία ἀπάντηση ἅγια καὶ σοφή. «Ἀπότρεχε εἰς οἶκον καὶ µὴ ραθύµει, ἐκεῖ παῖζε» (Σοφ. Σειρ. λβ´ 11-12) . Τὸ «ἐκεῖ» εἶναι τὸ σπίτι σου. Εἶναι ἡ φωλιὰ ποὺ λέγεται οἰκογένεια.
.    Στὸ σπίτι µπορεῖς νὰ παίξης καὶ νὰ χαρῆς τὴν εὐλογία τοῦ παιχνιδιοῦ. Ἀνάµεσα στοὺς δικούς σου, µαζί τους, κοντά τους. Μὴ γυρίζεις ἐδῶ κι ἐκεῖ, ἀναζητώντας τὴ χαρὰ τοῦ παιχνιδιοῦ σὲ τόπους ὅπου τὸ παιχνίδι πουλιέται σὰν προϊὸν βιοµηχανίας, µεταξὺ ἀνθρώπων ξένων καὶ ἄσχετων. Ποῦ ἀλλοῦ θὰ ψυχαγωγηθῆς µἐ τὴν καρδιά σου, ποῦ ἀλλοῦ θὰ νιώσης παιδί, ἂν ὄχι κοντὰ στοὺς ἄνθρωπους τοῦ σπιτιοῦ σου;
.    Συνήθως οἱ νέοι ἄνθρωποι τρέχουν γιὰ παιχνίδι ὁπουδήποτε ἀλλοῦ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ σπίτι. Τὸ βῆµα τῶν νέων γίνεται ἀργὸ καὶ ράθυµο, ὅταν γυρίζουν στὴν οἰκογένειά τους. Γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ παρακαλεῖ: «ἀπότρεχε εἰς οἶκον καὶ µὴ ραθύµει· ἐκεῖ παῖζε». Πήγαινε τρεχάτος στὸ σπίτι. Τὸ σπίτι κέντρο τῆς ψυχαγωγίας σου. Ἡ οἰκογένεια ἑστία ἀναψυχῆς.
.    Κουνᾶς τὸ κεφάλι σκεπτικός. Μουρµουρίζεις: «Ἡ οἰκογένεια ἑστία ψυχαγωγίας! … Μακάρι νὰ ἦταν ἔτσι. Δυστυχῶς τὸ σπίτι, τὸ δικό µου σπίτι, δὲν βοηθάει καθόλου σ᾽ αὐτό».
.    Μπορεῖ νὰ ἔχης δίκιο. Εἶναι πoλὺ πιθανὸ ἡ οἰκογενειακή σου ἀτµόσφαιρα νὰ µὴν εὐνοῆ αὐτὸ τὸ ἄνοιγµα τῆς καρδίας, αὐτη τὴν ψυχικὴ ἄνεση µέσα στὴν ὁποία ἀνθεῖ τὸ παιχνίδι.
.     Ἀλλὰ ἐδῶ µποροῦµε νὰ κάνουµε µία ἀντιστροφή. Ἀντὶ νὰ περιµένουµε νὰ προηγηθῆ ἡ καλὴ οἰκογενειακὴ ἀτµόσφαιρα καὶ νὰ ἀκολουθήση τὸ παιχνίδι, ἂς πάρουµε τὸν ἀντίθετο δρόµο. Ἡ ψυχαγωγία θὰ φέρη τὴν καλὴ κατάσταση µέσα στὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον. Νὰ ξεκινήσουµε ἀπὸ τὸ «ἐκεῖ παῖζε». Νὰ µάθουµε νὰ ψυχαγωγούµαστε µὲ τοὺς δικούς µας. Νὰ προσπαθήσουµε νὰ µεταφέρουµε σιγὰ-σιγὰ τὸ κέντρο τῆς ψυχαγωγίας µας στὸ σπίτι Νὰ ἀρχίσουµε νὰ τὸ ζοῦµε καὶ σὰν ἕνα τόπο ἀναψυχῆς.
.     Δὲν βλέπεις τί γίνεται µἐ τὰ µικρὰ παιδιά; Μπαίνει ἕνα παιδάκι σ᾽ ἕνα σπίτι, ἀρχίζει τὰ παιχνίδια του, καὶ ἀµέσως φεύγει ἡ συνοφρύωση τῶν µεγάλων, γελοῦν τὰ πρόσωπα, γίνεται ἀνάλαφρη ἡ ἀτµόσφαιρα. Τὸ παιχνίδι, ἡ ψυχαγωγία µέσα στὴν οἰκογένεια µπορεῖ νὰ φέρη ὄχι µόνο ἄνεση ψυχική, ἀλλὰ καὶ προσέγγιση τῶν καρδιῶν. Καὶ νὰ λύση µὲ ἕνα αὐτόµατο καὶ ἀνώδυνο τρόπο πολλὰ προβλήµατα. Τὸ παιχνίδι µπορεῖ νὰ φέρη τὴν ἀτµόσφαιρα ποὺ τόσο ποθεῖς. Ἐκεῖνος ποὺ εἶπε τὸ «ἐκεῖ παῖζε» ξέρει ποῦ µᾶς ὅδηγει. Διότι εἶναι ἅγιος, σοφὸς καὶ ὅλος ἀγάπη.
.      Ἀλλὰ ὅταν µιλᾶµε γιὰ ψυχαγωγία, νὰ ἐννοοῦµε πράγµατι ψυχαγωγία. Τί εἶναι ψυχαγωγία; Τί ἄλλο µπορεῖ νὰ εἶναι ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ὅλοι νιώθουµε καὶ ἀναζητοῦµε. Ἕνα ξεκούρασµα, µία εὐχάριστη ἀνάπαυλα, µία χαρούµενη ἀναψυχή, µία ἀνανέωση τῶν σωµατικῶν µας δυνάµεων, ἕνα φρεσκάρισµα τοῦ νοῦ, µία τόνωση τῶν ψυχικῶν µας ἀναγκῶν καὶ ἱκανοτήτων. Κάτι, δηλαδή, ποὺ ἱκανοποιεῖ τὸν ὅλο ἄνθρωπο. Αὐτὸ νὰ ζοῦµε στὸ σπίτι µας καὶ ὅπου ἀλλοῦ µποροῦµε, κάτω ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ, νὰ ζοῦµε «σὰν στὸ σπίτι µας».

* * *

.     Κύριε, Πατέρα µας στοργικέ, βλέπεις τὸν παράξενο κόσµο µας. Ἕνα κόσµο ποὺ γέµισε µἐ τόπους παιχνιδιοῦ καὶ ψυχαγωγίας. Γεµίζουν, Θεέ µου, οἱ χῶροι αὐτοὶ καὶ ἀδειάζουν τὰ σπίτια. Οἱ ἄνθρωποι φεύγουν ἀπὸ τὸ σπίτι, γιὰ νὰ πᾶνε στὶς ἐργασίες τους. Φεύγουν ἀπὸ τὸ σπίτι, γιὰ νὰ πᾶνε νὰ παίξουν καὶ νὰ ψυχαγωγηθοῦν. Ξενοδοχεῖα ὕπνου καὶ φαγητοῦ κοντεύουν νὰ καταντήσουν οἱ οἰκογένειες.
.     Κύριέ µας, βοήθησε νὰ ξαναγίνουν τὰ σπίτια µας ἑστίες ζεστασιᾶς καὶ τονώσεως ψυχικῆς. Κάνε ν᾽ ἀνθῆ σ᾽ αὐτὰ τὸ γέλιο καὶ τὸ τραγούδι, ν᾽ ἀνθῆ ἡ χαρὰ τοῦ ἁγνοῦ, τοῦ ἁγίου παιχνιδιοῦ. Ἂς γίνουν κέντρα ἀληθινῆς ψυχαγωγίας τὰ σπίτια µας, Πατέρα οὐράνιε.

 ΠΗΓΗ: Περιοδ. «ΖΩΗ», ἀρ. τ. 4237, 02.06.2011
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: