ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΓ. ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ: «ΘΑ ΑΡΧΙΣΗ ΑΝΕΠΑΙΣΘΗΤΩΣ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΦΗ ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Συγκλονιστικὰ “φωτογραφικὴ” τῆς ἐποχῆς μας ἡ πρόβλεψη τοῦ ὁσίου Ἀνατολίου. Εἶναι αὐτὸ τὸ «λίγο -λίγο», τὸ ἀνεπαίσθητο ροκάνισμα τῆς Πίστεως, τῆς Διδασκαλίας, τῶν Κανόνων, τῆς Τάξεως τῶν Θεσμῶν: Ὁ διάβολος «δν θ ρχίσει κατ᾽ εθείαν ν πορρίπτη τ δόγματα, λλ θὰ ρχίση νεπαισθήτως ν διαστρέφη τς διδασκαλίες κα τος θεσμος τς κκλησίας καὶ τ πραγματικ νόημά τους, πως μς παρεδόθησαν π τος γίους Πατέρες ν γίῳ Πνεύματι.…μὲ τὴν παραβίασιν τς πατερικς παραδόσεως κα τς Θείας Τάξεως ες τν κκλησίαν, τς Τάξεως πο γκαθιδρύθη π τν διο τν Θεό». 

Προφητικ πιστολ
τοῦ ΑΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ τοῦ ΝΕΩΤΕΡΟΥ τῆς Ὄπτινα ( + 1927)

 .        «…Ἀπὸ αὐτὸ θὰ ἐξαπλωθοῦν παντοῦ αἱρέσεις καὶ θὰ πλανήσουν πολλοὺς ἀνθρώπους. Ὁ ἐχθρὸς τοῦ ἀνθρωπίνου γένους θὰ ἐνεργεῖ μὲ πονηρία, μὲ σκοπὸ νὰ ἑλκύση ἐντὸς τῆς αἱρέσεως ἐὰν ἦτο δυνατὸν ἀκόμη καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. Δν θ ρχίσει κατ᾽ εθείαν ν πορρίπτη τ δόγματα τς γίας Τριάδος, τν θεότητα το ησο Χριστο καὶ τὴν ἀρετὴ τῆς Θεοτόκου, λλ θὰ ρχίση νεπαισθήτως ν διαστρέφη τς διδασκαλίες κα τος θεσμος τς κκλησίας κα τ πραγματικ νόημά τους, πως μς παρεδόθησαν π τος γίους Πατέρες ν γίῳ Πνεύματι. λίγοι θ ντιληφθον ατς τς πανουργίες το χθρο, κενοι μόνον ο πλέον πεπειραμένοι ες τν πνευματικν ζωήν. Ο αρετικο θ πάρουν τν ξουσίαν π τς κκλησίας κα θ τοποθετήσουν δικούς των πηρέτας παντο, ο δ πιστο θ καταφροννται.
.   Ὁ Κύριος εἶπεν: «ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτοὺς»’ καὶ ἔτσι ἀπὸ τοὺς καρπο´θυς των, ὅπως ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὶς ἐνέργειες τῶν αἱρετικῶν ἀγωνίσου νὰ διακρίνης αὐτοὺς ἀπὸ τοὺς ἀληθινοὺς ποιμένας. Αὐτοὶ εἶναι πνευματικο ληστές, λεηλατοντες τ πνευματικν ποίμνιον κα θ εσχωρον ες τν αλν τν προβάτων (τὴν Ἐκκλησίαν) ἀναβαίνοντες ἀλλαχόθεν (καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν πύλην), ὅπως ἀκριβῶς προεῖπεν ὁ Κύριος. Θ εσχωρον παρανόμως, μεταχειριζόμενοι βίαν κα καταπατοντες τος θείους θεσμούς. Ὁ Κύριος τοὺς ἀποκαλεῖ κλέπτας (Ἰω. ι’, 1). Πράγματι, τὸ πρῶτο ἔργο ποὺ θὰ κάνουν θὰ εἶναι ὁ διωγμὸς τῶν ἀληθινῶν ποιμένων, ἡ φυλάκισις καὶ ἡ ἐξορία τους, διότι χωρὶς αὐτὸ θὰ εἶναι ἀδύνατον σ’ αὐτοὺς νὰ λεηλατήσουν τὰ πρόβατα. Γι᾽ αὐτὸ παιδί μου, ταν δης τν παραβίασιν τς πατερικς παραδόσεως κα τς Θείας Τάξεως ες τν κκλησίαν, τς Τάξεως πο γκαθιδρύθη π τν διο τν Θεό, γνώριζε τι ο αρετικο χουν δη μφανισθε, ν κα πρς τ παρν μπορε ν ποκρύπτουν τν σέβειά τους. κόμη θ διαστρέφουν τν γίαν Πίστιν (ρθοδοξίαν) νεπαισθήτως μ σκοπ ν πιτύχουν, καλύτερα ν παραπλανήσουν κα δελεάσουν τος πείρους στ δίκτυά τους. Ὁ διωγμὸς δὲν θὰ στρέφεται μόνον ἐναντίον τῶν ποιμένων, ἀλλὰ ἐναντίον ὅλων τῶν ὑπηρετῶν τοῦ Θεοῦ, διότι ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ κυβερνῶνται ἀπὸ τὴν αἵρεσιν δὲν θὰ ἀνέχονται τὴν εὐσέβειαν. Ν ναγνωρίζης ατος τος λύκους μ νδυμα προβάτων, π τς περήφανες διαθέσεις τους κα τν γάπη τους γι τν ξουσία. Θὰ εἶναι συκοφάντες, προδότες, ἐνσπείροντες πανταχοῦ ἔχθραν καὶ κακίαν. Οἱ ἀληθινοὶ ὑπηρέται τοῦ Θεοῦ εἶναι ταπεινοί, ἀγαποῦν τὸν πλησίον καὶ εἶναι ὑπήκοοι εἰς τὴν Ἐκκλησίαν.

.   Οἱ Μονάζοντες θὰ καταπιέζονται μεγάλως ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ὁ μοναχικὸς βίος θὰ περιφρονεῖται. Τὰ Μοναστήρια θὰ λιγοστεύσουν, ὁ ἀριθμὸς τῶν μοναχῶν θὰ μειωθεῖ καὶ αὐτοὶ ποὺ θὰ μένουν θὰ ὑποφέρουν ποικίλους ἐκβιασμούς. Αὐτοὶ οἱ ἐχθροὶ τοῦ μοναχικοῦ βίου τέλος πάντων ἔχοντες ἐμφάνισιν μόνον εὐσεβείας, θὰ προσπαθοῦν νὰ ἑλκύουν τοὺς μοναχοὺς μὲ τὸ μέρος τῶν, ὑποσχόμενοι σ’ αὐτοὺς προστασία καὶ γήινα ἀγαθά, κακοποιοῦντες τοὺς ἀντιτιθεμένους σ’ αὐτοὺς μὲ διώξεις. Αὐτὲς οἱ κακοποιήσεις θὰ προξενοῦν μεγάλη ἀπόγνωση στοὺς ὀλιγοψύχους, ἀλλὰ ἐσὺ παιδί μου νὰ χαίρεσαι, διότι ἔχεις ζήσει μέχρι τοῦτον τὸν καιρόν, ἐπειδὴ σύμφωνα μὲ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου (Ματθ. ι´ 32), πιστοὶ τότε, ποὺ δὲν ἔχουν δείξει τίποτα ἄλλες ἀρετές, θὰ λάβουν στεφάνους μόνον καὶ μόνον ἐπειδὴ ἐστάθησαν στερεοὶ εἰς τὴν πίστιν. Νὰ φοβῆσαι τὸν Κύριον, παιδί μου. Νὰ φοβῆσαι μήπως ἀπολέσης τὸν στέφανον ποὺ ἑτοιμάσθηκε γιὰ σένα. Νὰ φοβῆσαι μὴν ἀποβληθῆς παρὰ τοῦ Κυρίου εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον καὶ τὴν αἰώνιον κόλασιν. Στέκε ἀνδρείως εἰς τὴν πίστιν καὶ ἐὰν εἶναι ἀναγκαῖον ὑπόμενε διωγμοὺς καὶ ἄλλες θλίψεις, διότι ὁ Κύριος θὰ εἶναι μαζί σου καὶ οἱ ἅγιοι Μάρτυρες καὶ Ὁμολογηταὶ θὰ βλέπουν μὲ χαρὰ τοὺς ἀγῶνας σου.
.    Ὅμως ἀλλοίμονον στοὺς μοναχοὺς σ᾽ αὐτὲς τὶς ἡμέρες ποὺ θὰ εἶναι δεμένοι μὲ ὑπάρχοντα καὶ πλούτη, ο ποοι νεκα τς γάπης, τς «ερήνης» θ εναι τοιμοι ν ποταχθον ες τος αρετικούς. Αὐτοὶ θὰ ἀποκοιμίζουν τὴν συνείδησή τους μὲ τὸ νὰ λένε «ἐμεῖς συντηροῦμε καὶ σώζομε τὸ μοναστήρι, καὶ ὁ Κύριος θὰ μᾶς συγχωρήση». Οἱ ταλαίπωροι καὶ τυφλοὶ δὲν ἀντιλαμβάνονονται ὅτι διὰ μέσου τῆς αἱρέσεως οἱ δαίμονες θὰ εἰσέρχονται στὸ μοναστήρι, τὸ ὁποῖον δὲν θὰ εἶναι πλέον τότε ἕνα ἅγιο μοναστήρι, ἀλλὰ γυμνοὶ τοῖχοι ἀπὸ ὅπου ἡ χάρις θὰ ἀποχωρεῖ.

.  Ὁ Θεὸς ὁπωσδήποτε εἶναι ἰσχυρότερος ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς καὶ ποτὲ δὲν θὰ ἐγκαταλείψη τοὺς ὑπηρέτας του. Ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ θὰ εὑρίσκονται ἕως τέλους τοῦ αἰῶνος τούτου, μόνον ποὺ θὰ προτιμοῦν νὰ ζοῦν σὲ ἀπομακρυσμένους καὶ ἐρημικοὺς τόπους. Νὰ μὴν φοβῆσαι τὶς θλίψεις, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ φοβῆσαι τὴν ὀλέθριον αἵρεσιν, διότι αὐτὸ εἶναι ποὺ μᾶς γυμνώνη ἀπὸ τὴν θεία χάρη καὶ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστόν. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον ὁ Κύριος μᾶς ἔδωσε τὴν ἐντολὴ νὰ θεωροῦμε τοὺς αἱρετικοὺς σὰν Χριστοκαπήλους καὶ εἰδωλολάτρας. Καὶ ἔτσι παιδί μου ἐνδυναμοῦ μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Βιάσου νὰ ὁμολογήσεις ὑπὲρ τῆς πίστεως καὶ νὰ ὑπομένεις θλίψεις σὰν καλὸς στρατιώτης τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ (Β Τιμ. β´ 1-3), ὁ ὁποῖος εἶπε «γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς» (Ἀποκ. β´ 10). Εἰς Αὐτὸν σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι ἂς εἶναι Δόξα, Τιμὴ καὶ Κράτος εἰς αἰῶνα αἰώνων. Ἀμήν.

ΠΗΓΗ: http://www.pigizois.net/ καὶ «Ἀναβάσεις»

, , , , , , , ,

 1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν Μελισσίδης Γεώργιος στὶς 10 Ἰούνιος 2016 - 5:47 μ.μ.

  Συντάκτες και συγγραφείς της ιστοσελίδας και του περιοδικού

  Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί

  Δικαίως αγανακτείτε με τις επέσχυντες εξελίξεις που θα κορυφωθούν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της Πανορθόδοξης Συνόδου στη Κρήτη. Πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσετε γερά το χαλινάρι της πίστης μας. Γιατί εσείς, σαν μια “δεύτερη Εκκλησία”, θα είστε οι μόνοι που θα μας καθοδηγείτε ορθόδοξα, όταν σε λίγα χρόνια η παγκόσμια τάξη πραγμάτων θα υποδουλώσει και το τελευταίο προπύργιο της αλήθειας του Κυρίου υμών Ιησού Χριστού, τη μια και αδιαίρετη αλήθεια, την Ορθοδοξία που διατηρήθηκε και μεταδόθηκε από τους Άγιους Πατέρες εδώ 2.000 χρόνια. Αναμένεται να υποδουλωθούν στη θέληση των ισχυρών της γης πολλοί Ιεράρχες μας, πολλά Πατριαρχεία, Μητροπολίτες και Μοναχοί. Ακόμα και πολλοί απο εσάς που προσπαθείτε να μας ενημερώνετε σωστά και αντικειμενικά, θα υποκύψετε σε πιέσεις δυνατών. Άλλοι θα αναγκαστείτε να συμβιβαστείτε με νέα δόγματα που θα αλλοιώσουν την Ορθοδοξία για χάρη της κυριαρχίας του διαβόλου στη γη, ενώ άλλοι θα σιωπήσετε απλώς, σκεπτόμενοι τους εκβιασμούς προς την εργασία σας ή την οικογένειά σας.

  Με δεδομένο ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι τώρα ευάλωτη στο μέγιστο βαθμό, λόγω της γενικεύμενης αθείας, της αδιαφορίας, του υλιστικού πνεύματος και των πιέσεων της νέας τάξης πραγμάτων που ετοιμάζει με γοργούς ρυθμούς τον ερχομό του Αντιχρίστου, ας θωρακιστούμε με πίστη στο Άγιο Πνεύμα και στον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό.

  Επίσης ας προσευχηθούμε με ταπείνωση να δώσει φώτιση στον Κλήρο μας να πράξει το ορθό και το πρέπον.

  Για αυτό, η συνδρομή σας στην ακριβή ενημέρωση των πιστών σε θέματα πίστεως αποτελεί αφορμή να προσευχηθούμε και να παρακαλέσουμε το Θεό να σάς βοηθήσει να φυλάξετε με δύναμη και κουράγιο τις Θερμοπύλες της Ορθόδοξης πίστης μας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: