Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ (Κυρ. τοῦ Πάσχα)[Γιατὶ λέμε “Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι” καὶ ὄχι “Ἀνάστασιν πιστεύσαντες”;]

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
(Ἰω. α΄ 1-17)

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.
Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης· οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι’ αὐτοῦ. Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. Εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ’ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν.
 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγε λέγων· οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

 Ἀπόδοση στὴν Νέα Ἑλληνικὴ :
Ἐν ἀρχῇ ὑπῆρχεν ὁ Λόγος καὶ ὁ Λόγος ἦτο πρὸς τὸν Θεὸν καὶ Θεὸς ἦτο ὁ Λόγος. Αὐτὸς ὑπῆρχε ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Ὅλα ἔγιναν δι’ αὐτοῦ καὶ χωρὶς αὐτὸν τίποτε δὲν ἔγινε ἀπὸ ὅσα ἔχουν γίνει. Μέσα εἰς αὐτὸν ὑπῆρχε ζωὴ καὶ ἡ ζωὴ ἦτο τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τὸ φῶς φωτίζει εἰς τὸ σκοτάδι ἀλλὰ τὸ σκοτάδι δὲν τὸ κατενίκησε.
Παρουσιάσθηκε κάποιος ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος ἀπὸ τὸν Θεόν, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ἦτο Ἰωάννης. Αὐτὸς ἦλθε χάριν μαρτυρίας, νὰ μαρτυρήσῃ διὰ τὸ φῶς, διὰ νὰ πιστέψουν ὅλοι δι’ αὐτοῦ. Δὲν ἦτο ἐκεῖνος τὸ φῶς ἀλλὰ ἦλθε νὰ μαρτυρήσῃ διὰ τὸ φῶς. Τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ ὁποῖον φωτίζει κάθε ἄνθρωπον, ἤρχετο εἰς τὸν κόσμον. Εἰς τὸν κόσμον ἦτο καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἔγινε ἀλλ’ ὁ κόσμος δὲν τὸν ἀνεγνώρισε. Εἰς τοὺς δικούς του ἦλθε ἀλλ’ οἱ δικοί του δὲν τὸν ἐδέχθησαν. Εἰς ὅσους ὅμως τὸν ἐδέχθησαν, ἔδωκε ἐξουσίαν νὰ γίνουν παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἐκείνους δηλαδὴ ποὺ πιστεύουν εἰς τὸ ὄνομά του, οἱ ὁποῖοι οὔτε ἀπὸ αἵματα οὔτε ἀπὸ τὸ θέλημα σαρκὸς οὔτε ἀπὸ τὸ θέλημα ἀνδρὸς ἀλλ’ ἀπὸ τὸν Θεὸν ἐγεννήθηκαν.
Καὶ ὁ Λόγος ἐνσαρκώθηκε καὶ ἔμεινε μεταξύ μας καὶ εἴδαμε τὴν δόξαν του, μίαν δόξαν ποὺ ἔχει ἕνας μονογενὴς Υἱὸς ἀπὸ τὸν Πατέρα, γεμᾶτος χάριν καὶ ἀλήθειαν. Ὁ Ἰωάννης μαρτυρεῖ δι’ αὐτὸν καὶ ἐφώναζε, «Αὐτὸς εἶναι διὰ τὸν ὁποῖον εἶπα, Ἐκεῖνος, ποὺ ἔρχεται ὕστερα ἀπὸ ἐμέ, εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ ἐμέ, διότι ὑπῆρχε πρὶν ἀπὸ ἐμέ». Καὶ ἀπὸ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἐπήραμε ὅλοι ἐμεῖς καὶ τὴν μίαν χάριν κατόπιν τῆς ἄλλης· διότι ὁ νόμος ἐδόθηκε διὰ τοῦ Μωϋσέως· ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια ἦλθαν διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ
«Καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ»

.       «Ἀναστάσεως ἡµέρα» ἡ σηµερινή. Ἡµέρα λαµπρὴ καὶ πανευφρόσυνη. Σκιρτοῦν οἱ καρδιὲς ἀπὸ χαρά, λάµπουν τὰ πρόσωπα καὶ ὁ ἀναστάσιµος χαιρετισµὸς δονεῖ τοὺς αἰθέρες «Χριστὸς ἀνέστη – Ἀληθῶς ἀνέστη»!
.      Τὸ ἀδιαµφισβήτητο γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως ἀποκάλυψε τὴν δόξα τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου µὲ τὸν πλέον µοναδικὸ τρόπο. Γι᾽ αὐτὸ καὶ στὸ εὐαγγελικὸ ἀναγνωσµα τὸ ὁποῖο ἀναγινώσκεται τὴ νύχτα τοῦ Πάσχα, ἀκοῦµε τὸν ἅγιο εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη νὰ ὀµολογεῖ ἐκ µέρους ὅλων τῶν µαθητῶν τοῦ Χριστοῦ: «Καὶ ἐθεασάµεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ». Εἴδαµε καὶ ἀπολαύσαµε µὲ τὰ ἴδια µας τὰ µάτια τὴν ἐξαιρετικὴ σὲ λαµπρότητα καὶ µεγαλεῖο θεοπρεπῆ δόξα τοῦ Κυρίου.
.       Ἂς δοῦµε λοιπὸν πῶς φανερώθηκε αὐτὴ ἡ θεϊκὴ δόξα στοὺς µαθητὲς τοῦ Κυρίου καὶ πῶς µποροῦµε κι ἐµεῖς νὰ τὴ γνωρίσουµε.

 1. Η ΘΕΪΚΗ ΔΟΞΑ

.        Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἦλθε στὴν γῆ καὶ «ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν» κάτω ἀπὸ τὶς πλέον ταπεινὲς συνθῆκες. Γεννήθηκε ταπεινὰ σὲ µία φάτνη, µεγάλωσε µέσα στὴν ἀφάνεια καὶ ὅταν ἄρχισε τὴν δηµόσια δράση του περιόδευε τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριὰ συναναστρεφόµενος ἁπλοὺς καὶ ἀγραµµάτους ἀνθρώπους. Ὅµως οἱ µαθητὲς ποὺ ἦταν µαζί του καὶ ὅσοι Τὸν ἀκολουθοῦσαν, εἶδαν σὲ πολλὲς περιπτώσεις νὰ φανερώνεται ἡ θεϊκή του δόξα. Πρῶτον µὲ τὴν διδασκαλία του, ἡ ὁποία ἦταν µοναδικὴ καὶ ἀξεπέραστη καὶ ἔκανε τὰ πλήθη νὰ κρέµονται ἀπὸ τὰ χείλη του. Ὁ Κύριος δίδασκε «ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραµµατεῖς» (Ματθ. ζ´ 29), καὶ ὅλοι ὀµολογοῦσαν ὅτι οὐδέποτε µίλησε κάποιος ἄνθρωπος ὅπως Ἐκεῖνος (Ἰω. ζ´ 46). Ἔπειτα µὲ τὰ ἀναρίθµητα θαύµατά του, τὰ ὁποῖα προκαλοῦσαν κατάπληξη ἀκόµη καὶ στοὺς ἐχθρούς του, ἐνῶ ἀποτελοῦσαν ἀφορµὴ ὥστε τὰ πλήθη νὰ δοξάζουν τὸν Θεό. Καὶ ἀκόµη οἱ µαθητὲς εἶδαν τὴν δόξα τοῦ Κυρίου καθὼς παρατηροῦσαν τὴν ἁγία καὶ κατὰ πάντα ἀναµάρτητη ζωή του, ὥστε κανεὶς ποτὲ νὰ µὴ µπορεῖ νὰ Τὸν ἐλέγξει γιὰ κάποιο ἐλάχιστο παράπτωµα.
.      Πολὺ περισσότερο ὅµως ἡ ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, τὴν ὁποία µὲ χαρὰ πανηγυρίζουµε, αὐτὴ τὴν θεία δόξα µαρτυρεῖ καὶ διακηρύττει. Ὁ Κύριος, ὁ Ὁποῖος σταυρώθηκε καὶ πέθανε καὶ ἐτάφη, ἀναστήθηκε αὐτεξουσίως ὡς παντοδύναµος Θεός. Μὲ τὴν λαµπροφόρο Ἀνάστασή του ἐξουδετέρωσε τὴν ἀµαρτία, νίκησε τὸν θάνατο καὶ κατήργησε τὸ κράτος τοῦ διαβόλου. Ἀπέδειξε ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ Σωτήρας τοῦ κόσµου. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία ψάλλει πανηγυρικά: «Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήµ· ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε». Ἀνέτειλε ἡ δόξα τοῦ Κυρίου γιὰ νὰ χαρίσει σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς ἐλπίδα καὶ φῶς!

 2. «ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΙ… »

.        Ἀλήθεια πόσο συγκλονίζεται ἡ δική µας ψυχὴ ἀπὸ τὸ µοναδικὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως; Μποροῦµε ἄραγε κι ἐµεῖς µαζὶ µὲ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους νὰ ὁµολογήσουµε ὅτι «ἐθεασάµεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ»; Γράφει ὁ ἅγιος Συµεὼν ὁ νέος Θεολόγος: «Στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ πιστεύουν µὲν οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι, ἐλάχιστοι ὅµως τὴν βλέπουν καθαρά. Καὶ ὅσοι βέβαια δὲν τὴν δοῦν, δὲν µποροῦν καὶ νὰ προσκυνήσουν τὸν Χριστὸ Ἰησοῦ ὡς ἅγιο καὶ Κύριο… ἡ προσευχὴ ὄµως ποὺ κάθε µέρα αὐτὴν τὴν περίοδο φέρουµε στὸ στόµα µας δὲν λέει “Ἀνάστασιν Χριστοῦ πιστεύσαντες”, ἀλλὰ “Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι, προσκυνήσωµεν Ἅγιον Κύριον  Ἰησοῦν τὸν µόνον ἀναµάρτητον” … Μήπως ἡ ἱερὰ εὐχὴ θέλει νὰ λέµε ψέµατα; Κάθε ἄλλο! Μᾶς παρακινεῖ νὰ λέµε τὴν ἀλήθεια, ὅτι δηλαδὴ µέσα στὸν καθένα ἀπὸ ἐµᾶς τοὺς πιστοὺς πραγµατοποιεῖται ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ … ὁ ἴδιος ὁ Δεσπότης Χριστὸς ἀνίσταται µέσα µας λαµπροφόρος, ἀκτινοβολώντας τὸ ἐκτυφλωτικὸ φῶς τῆς ἀφθαρσίας καὶ τῆς θεότητος» (Κατήχησις ΙΓ, Περὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, ΕΠΕ Φιλοκαλία 19Δ,112).
.      Συνεπῶς ὅλοι οἱ πιστοὶ καλούµαστε νὰ ζήσουµε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ὡς προσωπικὴ ἐµπειρία καὶ βίωµα. Λυτρωµένοι ἀπὸ τὴν δουλεία τῶν παθῶν καὶ τῆς ἁµαρτίας νὰ ἀκολουθήσουµε µία καινὴ καὶ ἀναστηµένη ζωή. Μία ζωὴ στὴν ὁποία θὰ βασιλεύει ὁ ἀναστὰς Κύριος. Ἐκεῖνος ποὺ µᾶς ἐνισχύει στὸν πνευµατικὸ ἀγώνα, µᾶς ἀνορθώνει ἀπὸ κάθε πτώση καὶ καθὼς κοινωνοῦµε τὸ Σῶµα καὶ τὸ Αἷµα Του µᾶς χαρίζει τὴν ἄφεση τῶν ἁµαρτιῶν καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς αἰώνιας ζωῆς κοντά του. Τότε πραγµατικὰ ἡ ζωή µας θὰ εἶναι φανέρωση τῆς δόξης τοῦ ἀναστάντος Κυρίου, διότι ὅπως γράφει καὶ ὁ ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης: «Ὅσα Αὐτὸς προνόµια καὶ ἀξιώµατα ἔλαβε διὰ τῆς Ἀναστάσεώς Του, ὅλα ταῦτα γίνονται καὶ ἰδικά σου διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν πίστεως καὶ θερµῆς ἀγάπης … ἡ ἰδική Του χαρὰ εἶναι καὶ χαρὰ ἰδική σου· ἡ ἰδική Του δόξα εἶναι καὶ δόξα ἰδική σου, καὶ ἡ ἰδική Του νίκη εἶναι καὶ νίκη ἰδική σου» (Πνευµατικὰ Γυµνάσµατα, Μελέτη ΛΒ’).
.       Εἴθε ὁ ἀναστὰς Κύριος νὰ µᾶς ἀξιώσει νὰ γνωρίσουµε τὴν δύναµη καὶ τὴν δόξα Του, ὥστε γεµάτοι χαρὰ καὶ εὔγνωµοσύνη νὰ ὁµολογησουµε κι ἐµεῖς µαζὶ µὲ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους ὅτι «ἐθεασάµεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ», καὶ τίποτε καλύτερο δὲν προσδοκοῦµε παρὰ νὰ ἀπολαύσουµε ἐναργέστερα τὴν δόξα αὐτὴ στὴν αἰώνια Βασιλεία του.

ΠΗΓΗ: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2021, 15.04.2011

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: