ΟΙ ΔΥΟ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ Μ. ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Ἠλία Π. Καρυώτη
Θεολόγου 

«ΣΥΜΠΟΡΕΥΘΩΜΕΝ» [B´]
«Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα»

Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ»
Ἀθῆναι 2011 

 ΜΗΝΥΜΑΤΑ Μ. ΤΡΙΤΗΣ 

.            Ἡ Μ. Τρίτη εἶναι ἀφιερωμένη στήν Παραβολή τῶν δέκα παρθένων. Στό Συναξάρι τῆς ἡμέρας, διαβάζουμε: «Τῇ Ἁγίᾳ καί Μεγάλῇ Τρίτῃ τῆς τῶν δέκα παρθένων παραβολῆς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου μνείαν ποιούμεθα». Στούς ὕμνους ὅμως τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Νυμφίου αὐτῆς τῆς βραδιᾶς γίνεται πολύς λόγος καί γιά τήν Παραβολή τῶν Ταλάντων. Καί εἶναι φυσικό. Γιατί καί οἱ δύο αὐτές Παραβολές ἔχουν κοινό θέμα: Τή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Τήν Κρίση καί Ἀνταπόδοση καί τή σημασία τῶν ἔργων τῆς ἀρετῆς, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλεημοσύνης. Στή συνέχεια τίς παραθέτει καί ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος στό ΚΕ΄ κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου του. Τά μηνύματα καί τῶν δύο Παραβολῶν ἐν πολλοῖς ταυτίζονται. Καί οἱ δύο Παραβολές μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι ὁ Κύριος καί πάλιν θά εἶναι ὁ ἀναμενόμενος. Εἶναι καί πάλιν ὁ ἐρχόμενος. Θά ἔλθη κατά τή Δευτέρα Του παρουσία. Ἡ προσδοκία τῆς πρώτης ἐλεύσεως ἦταν προσδοκία ἐλέους. Ἡ ἀναμονή τοῦ δευτέρου ἐρχομοῦ εἶναι ἀναμονή Κρίσεως καί Ἀνταποδόσεως.
.         Καί κατά τίς δύο Παραβολές οἱ ἀναμένοντες χωρίζονται σέ δύο παρατάξεις. Στήν παράταξη τῶν φρονίμων καί τῶν ἐργατικῶν καί στήν παράταξη τῶν μωρῶν, τῶν ὀκνηρῶν καί πονηρῶν.
.           Τό ἴδιο μήνυμα σαλπίζουν καί γιά τόν τρόπο καί τό χρόνο τῆς Δευτέρας Παρουσίας. Ὁ ἐρχομός θά εἶναι αἰφνίδιος, ἀπρόσμενος, χωρίς καμμιά ἀπολύτως προειδοποίηση.
.        Ξεχωρίζουν ὅμως καί δύο διαφορετικά σέ κάθε Παραβολή μηνύματα: Στήν Παραβολή τῶν δέκα παρθένων ἐπιλέγονται κόρες παρθένες, γιά τήν ἐκπροσώπηση τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Καί αὐτό ὄχι μόνον γιά νά ἐξαρθῇ ἡ θέση τῶν ἀφιερωμένων ἀγάμων, ἀλλά κυρίως γιά νά τονισθῇ ἡ ἐσωτερική καθαρότητα τῶν πιστῶν. Παρθένες καρδιές ζητᾶ ὁ Κύριος καί ὄχι τόσο σωματική παρθενία. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες στίς ἑρμηνεῖες αὐτῆς τῆς παραβολῆς τονίζουν, ὅτι σωματική παρθενία, χωρίς παρθενία καρδιᾶς καταντᾶ ἄχρηστη.
.        Καί τό δεύτερο ἰδιαίτερο μήνυμα τῆς Παραβολῆς εἶναι, ὅτι κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως οἱ ἀρετές τῶν Ἁγίων δέν μποροῦν νά σώσουν ἄλλους. Οἱ πέντε φρόνιμες παρθένες δέν μποροῦν νά δανείσουν λάδι στίς ἄλλες πέντε μωρές. Ὁ ἱερός Ζιγαβηνός στήν ἑρμηνεία του αὐτό τό ἐκφράζει ἐπιγραμματικά ὡς ἑξῆς: «Οὐδείς ἐκ τῆς οἰκίας ἀρετῆς ἕτερον ὠφελῆσαι δυνήσεται» καί «ἀρετή ἑτέρου, ἕτερον οὐκ ὠφελεῖ». Δάνεια τέτοια στή Δευτέρα Παρουσία δέν γίνονται.
.        Τῆς δέ Παραβολῆς τῶν ταλάντων τά ἰδιαίτερα μηνύματα εἶναι: Τό πρῶτο˙ δέν φθάνει νά εἶναι ὁ χρόνος ἀναμονῆς τῆς Δευτέρας Παρουσίας, χρόνος ἑτοιμασίας. Πρέπει νά εἶναι καί χρόνος ἐντατικῆς ἐργασίας. Οἱ δοῦλοι πού μέ τόν κόπο τους διπλασίασαν τά τάλαντα ἀμείφθηκαν. Ὁ ὀκνηρός δοῦλος πού ἁπλῶς διεφύλαξε ἀνέπαφο τό τάλαντο καί τό ἐπέστρεψε ἀνεκμετάλλευτο τιμωρήθηκε. Καί ἐδῶ ἔχουμε τό δεύτερο μήνυμα: Ἡ πατερική σοφία παρατηρεῖ: «κολάζεται ὁ πονηρός δοῦλος, οὐχί ὅτι ἔπραξε κακά, ἀλλ’ ὅτι οὐκ ἔπραξε ἀγαθά» (Ζιγαβηνός). Δέν φθάνει λοιπόν ἡ στασιμότης, ἡ ἀπραξία, ἡ ἀποφυγή τοῦ κακοῦ. Ἀπαιτεῖται ἡ ἔμπρακτη ἐφαρμογή καί τά ἀγαθά ἔργα. Δέν φθάνει ἡ συντήρηση, χρειάζεται καί ἡ δράση. Τά χαρίσματα πού λάβαμε, νά ἀξιοποιοῦνται γιά τό καλό ὅλων. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἐρμηνεύοντας τήν Παραβολή παρατηρεῖ: «ἵνα πᾶσι τούτοις –μέ ὅλα τά χαρίσματα πού λάβαμε– καί εἰς τήν ἡμῶν αὐτῶν σωτηρίαν καί εἰς τήν τοῦ πλησίον ὠφέλειαν χρησώμεθα». Καί γιά τή δική μας σωτηρία καί γιά τήν πνευματική ὠφέλεια τοῦ πλησίον.
.        Τό βαθύτερο νόημα αὐτῶν τῶν δύο Παραβολῶν πλέκεται ἀριστοτεχνικά ἀπό τούς ἐμπνεομένους ὑμνογράφους τῆς Ἀκολουθίας τῆς Μ. Τρίτης, μέ κύριο στόχο τήν οὐσιαστική συμμετοχή τῶν πιστῶν στό Θεῖο Πάθος. Ἡ Μ. Τρίτη εἶναι, κατά κάποιο τρόπο, ἑρμηνευτική τῶν μηνυμάτων τῆς Μ. Δευτέρας, πού εἶναι ἡ βίωση τοῦ Θείου Πάθους καί ἡ ἐνεργός συμμετοχή τῶν πιστῶν σ’ αὐτό. 

βλ. σχετ. : https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/04/17/συμπορευθῶμεν-ἵνα-συζήσωμεν-α´/

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: