ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ (Κυρ. τῶν Βαΐων)

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
(Φιλιπ. δ΄ 4-9)

Ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε.
 Τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. Ὁ Κύριος ἐγγύς. Μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ’ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν. Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε· ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν.

Ἀπόδοση στὴν Νέα Ἑλληνική:
Ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ, πάντοτε! Ἐπαναλαμβάνω, χαίρετε!
 Ἡ ἐπιείκειά σας ἂς γίνῃ γνωστὴ εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ Κύριος εἶναι πλησίον. Μὴ μεριμνᾶτε γιὰ τίποτε, ἀλλὰ γιὰ κάθε τι ἂς γίνωνται γνωστὰ τὰ αἰτήματά σας εἰς τὸν Θεὸν διὰ προσευχῆς καὶ δεήσεως μὲ εὐχαριστίαν. Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ποὺ ξεπερνᾶ κάθε σκέψιν, θὰ φρουρήσῃ τὶς καρδιές σας καὶ τὶς σκέψεις σας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τέλος, ἀδελφοί, ὅσα εἶναι ἀληθινά, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἀγνά, ὅσα ἀγαπητά, ὅσα ἔχουν καλὴν φήμην, οἱαδήποτε ἀρετὴ ἢ οἱοσδήποτε ἔπαινος, αὐτὰ νὰ σκέπτεσθε. Αὐτὰ ποὺ ἐμάθατε καὶ παραλάβατε καὶ ἀκούσατε καὶ εἴδατε σ’ ἐμέ, αὐτὰ νὰ κάνετε καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης θὰ εἶναι μαζί σας.

 ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ
«Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν
φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν».

.        Ἀπὸ ὅλες τὶς ὑποδοχὲς ποὺ ἔκαναν κατὰ καιροὺς οἱ ἄνθρωποι σὲ ἄρχοντες καὶ βασιλεῖς τους, ἡ πιὸ ταιριαστὴ ἦταν ἡ θριαμβευτικὴ ὑποδοχὴ τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τὸν λαὸ τῶν Ἱεροσολύμων.
.        Γιατί οἱ ἄνθρωποι βασιλεῖς, ποὺ ἐπέστρεφαν νικητὲς ἀπo τοὺς πολέμους δὲν ἐξασφάλιζαν ὁριστικὰ καὶ μόνιμα τὴν εἰρήνη γιὰ τοὺς λαούς τους. Ἡ εἰρήνη τους ἦταν πάντοτε πρoσωρινὴ καὶ ἀσταθής. Ἐνῶ ἡ εἰρήνη ποὺ ἦλθε νὰ δώση ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης Ἰησοῦς, ἦταν ἀληθινὴ καὶ μόνιμη. Τὰ ἀναρίθμητα πλήθη τοῦ λαοῦ, ποὺ ὑποδέχονταν τὸν Κύριο, δὲν γνώριζαν βέβαια τὴν ἀλήθεια αὐτή. Ὅμως ὁ θριαμβευτικὸς ὕμνος τους «ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ», θὰ ἀποτελῆ τὴν πιὸ ὑπέροχη δοξολογία τοῦ βασιλέως Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἔφερε στοὺς ἀνθρώπους τὴν ἀληθινὴ καὶ μόνιμη εἰρήνη. Γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ μεγάλο καὶ θεϊκὸ δῶρο τῆς εἰρήνης κάνει λόγο καὶ ἡ σημερινὴ ἀποστολικὴ περικοπή.

 ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ

 .         Ὁ  ἀπόστολος Παῦλος τονίζει πρὸς τοὺς Φιλιππησίους, ὅτι «ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ φρουρήσει τὰς καρδίας» τους. Αὐτὸ ἀκριβῶς μᾶς δίνει τὸ πρῶτο χαρακτηριστικὸ τῆς ἀληθινῆς εἰρήνης. Εἶναι εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς εἶναι ἡ πηγὴ καὶ ἡ αἰτία τῆς εἰρήνης. Ἡ εἰρήνη δὲν εἶναι ἀνθρώπινο κατόρθωμα.
.       Πρόσεξε τὴν οἰκογενειακὴ ζωή. Ἀπουσιάζει ὁ Θεός; Ἀπουσιάζει ἡ ἀγάπη, ἡ κατανόηση, ἡ ὑπομονή; Ἀπουσιάζει καὶ ἡ εἰρήνη. Ἡ δυσαρμονία εἶναι ὁ μόνιμος κάτοικος τοῦ σπιτιοῦ.
.       Σκύψε ἀκόμη στὴν καρδιά σου. Ἂν καὶ ἐκεῖ δὲν βρῆς τὸν Θεό, ἂν δὲν βρῆς ἐκεῖ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν δικαιοσύνη, αὐτὸ θὰ εἶναι μία ἐξήγηση γιὰ τὴν ἀνησυχία, τὴν ἀγωνία καὶ τὶς συγκρούσεις ποὺ νιώθεις μέσα σου.
.       Γι᾽ αὐτὸ ἄλλη λύση δὲν ὑπάρχει παρὰ μόνο αὐτὴ ποὺ ὑποδεικνύει ὁ Ἀπόστολος: «Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ φρουρήσει τὰς καρδίας ἡμῶν». Φρουρὸς τῆς ζωῆς καὶ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν διαμάχη, τὴν δυσαρμονία καὶ τὴν ἀγωνία εἶναι μόνο ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ.

 ΔΙΩΞΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΜΝΑ!

 .       Πῶς ὅμως εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξασφαλίση κανεὶς αὐτὴ τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ; Ὁ Ἀπόστολος ὑποδεικνύει σήμερα δύο ἀποτελεσματικοὺς τρόπους. Ὁ πρῶτος εἶναι αὐτός: «Μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει … τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν». Μὲ ἄλλα λόγια τὴν εἰρήνη ἐξασφαλίζει ἡ ἀπαλλαγὴ καὶ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν ἀγωνιώδη μέριμνα καὶ ἡ πλήρης ἐμπιστοσύνη στὴν πρόνοια τοῦ ἀγαθοῦ Πατέρα μας τοῦ Θεοῦ. Ἂν ἡ μέριμνα ἐξαφανίζη τὴν εἰρήνη ἀπὸ τὴν καρδία τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν ἀγαθὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ τὴν στερεώνει καὶ τὴν μονιμοποιεῖ.
.        Διῶξε, λοιπόν, τὴν ἀγωνιώδη μέριμνα ἀπὸ τὴν καρδιά σου, ποὺ σὰν σκουλήκι σοῦ κατατρώει τὸ φυτὸ τῆς εἰρήνης σου. Ἔχεις ἀνάγκες καὶ προβλήματα. Ὑπάρχει ὅμως ὁ οὐράνιος Πατέρας, ὁ Θεός, ποὺ τὰ γνωρίζει ὅλα. «Οἶδε (γνωρίζει καλὰ) ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος, ὅτι χρήζετε τούτων ἁπάντων», μᾶς βεβαίωσε ὁ Κύριος (Μάτθ. ϛ´ 32). Μάθε, λοιπόν, μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ παιδιοῦ νὰ ἀναθέτης μὲ τὴν ὁλόθερμη προσευχὴ ὅλες τὶς ἀνάγκες σου στὴν πρόνοια καὶ τὴν φροντίδα τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ θὰ σοῦ ἐξασφαλίζη πλούσια τὴν εἰρήνη στὴν καρδιά σου.

 ΚΑΡΠΟΣ ΑΓΑΠΗΣ

 .            Ὑπάρχει ὅμως ἀκόμη καὶ ἕνας δεύτερος τρόπος γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς εἰρήνης. Τὸν σημειώνει στὴν συνέχεια ὁ Ἀπόστολος: «Ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά … ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν». Ὁ ἀγώνας καὶ ἡ προσπάθεια γιὰ τὴν ἐξάσκηση τῶν ἀρετῶν καὶ τὴν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντος, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης εἶναι κοντὰ καὶ μέσα στὴν καρδιὰ ἐκείνων ποὺ ἀγωνίζονται στὴν ζωή τους γιὰ τὴν ἀλήθεια, γιὰ τὴν δικαιοσύνη, γιὰ τὴν σεμνότητα καὶ ἀξιοπρέπεια, γιὰ τὴν ἁγνότητα καὶ ὅλες τὶς ἄλλες ἀρετὲς ποὺ ζητάει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ.
.        Εἶσαι νέος ἢ νέα; Τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ θὰ τὴν ἑδραιώση στὴν καρδιά σου ὁ ἀγώνας γιὰ μία ζωὴ σεμνότητος, ἁγνότητος καὶ ἀξιοπρέπειας. Εἶσαι ἐπαγγελματίας; Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ θὰ ἐγκατασταθῆ στὸ κατάστημά σου, ὅταν ζητᾶς «ὅσα δίκαια». Εἶσαι οἰκογενειάρχης; Ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης θὰ κατοικῆ στὸ σπίτι σου, ὅταν μέσα σ᾽ αὐτὸ γίνωνται «ὅσα σεμνά, ὅσα εὔφημα». Γιατί εἶναι νόμος Θεοῦ ἡ εἰρήνη νὰ κερδίζεται μὲ τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἀρετή. Μὲ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς καὶ τοῦ καθήκοντος.

ΠΗΓΗ: περιοδ. «ΖΩΗ», ἀρ. τ. 4233, 07.04.2011

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: